Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1888

ƒ 2 40 ï ƒ 2 65 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 60 a ƒ 6 80 Odessa ƒ 6 80 i f 6 90 Cinquantine ƒ 7 50 ƒ a 7 75 De veemarkt met weinig aanvoer handel gewoon vette varkens 19 a 21 et varkens voor Londen 16Vs al7 t et magere varkens en biggen traag biggen 0 75 ü ƒ 1 per week Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter f 0 80 f 0 96 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangeroerd 14 partijen kaas handel rlug prijs van ƒ 24 a ƒ 28 C OB BE S F Rit iaguoadea itak t volgend ar gepluut 0 Bzoiona ON DE N Tl £ ID den heer H wordt is ods Bargen IJ ke Stand OEBOBEN l liMrt Elinbelk Cornelii osden W Hormin es N Soffrei Robeitina Clisl Msris oiders I de Leaiw en J Aeni 18 Willem oaden F J Djjk M ea I Herais 11 Cornelii den A Schirloo sa H Ideokirg iobuiet onden i Tyboat en O nu LecDwcn OTEBLEDEN 1 14 Hurt W Kruner I j A Bron 6 j OEBUWD U Murt C Heg en O Boet O i Breedyk en S C HoTiun ADVERTENTIÊN Beden orerleed steldheid mgne innig JOHANNA HELENA na eene korte ongegeliefde Echtgenoote KLEIWEU iu den ouderdom ran bgna 81 jaar C DIM BAARS Houutnekt 13 Maart 1888 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behawdmoeder J H DIK BAABS KuiWKo in den oaderdom Tan bgna 81 jaar J C MÜLLEB M C MÜLLEB HiEaraoHB Wed J P REIJNDER8 MoiLiE C 8 W TABD iTOBBEN MüLi E K TAir DM TOBBEN Kz J BBAKBL MuiiM J W BBAKEL 3 H MULLER N BONTE MüLL H W F BONTE Haattreeht 13 Maart 88 Algtmeene tenniêgmng Voor de tairgke blgken yan belangstelling ontrangen bg het orerlgden Tan haren Echtgenoot betnigt ondergeteekende ook namens hare Kinderen en Behuvrdkinderen haren hartel ken dank Wed P VAM DU KLEUN Vbbhoif De ondergeteekenden betuigen bg deze hun hartel ken dank voor het bankbiljet groot ƒ 200 gisterenarond ten hnize ran Ds SWAAN bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindten te dezer stede Aan het bg de gift uitgedrukte verlangen cal iroiden voldaan B DS JONG A H TAN DILLEN J PÜNSELIE H HAVERKAMP E S CATS H W G KONING C A HABDÊBWIJK Gouda U Maart 1888 De TREKKING der 327 Staats Loterij begint MAANDAG 19 MAAST a s Het KANTOOR wordt gebonden GOÜWE C 9 by de Vischmarkt Met MEI wordt gevraagd een BEKWAAM Broodbakkersknecht P G Adres onder No 1635 nan het Bnrean dezer Courant nomen Id fabrieken echter werden zij niet aangetroffen In de imauubutrie wordt vaak misbruik gemaakt Tan kinderkraohten loo o a ala in Flauon wnar kinderen Tan 7 jaren en sommige goTallen 10 uur aan deu arbeid werden gezet buiten hun schooltijd De inspecteurs achten hot niet mogelijk dit misbruik naar behaoren te keer gaan De tiekaifmdien zijn in het algemeen Tooruitgegaan SomUjds werden Idaohten Tcmomen oTer do duurte der geneesmiddelen Om geToinsde ziekte te Toorkomen werd het onderlinge toezicht der deelnemers op hen die zich als ziek aanmelden veracherpt VERGADERING van kiezers tot het stellen van een oandidaat voor het Lidmaatschap van den Gemeenteraad Oisteranarond had in de sociëteit Ons Oenoegen bOTengenoemde vergadering plaats onder praesidium Tan den heer H StraTer die begon met mede te dealen dat de gunstige uitslag bij de rorige verkiezing het Comité dat toen de kiezers tot eene vergadering had opgeroepen aanleiding had gegeTeu zich te rereeaigen tot een vast Comité om aan den Tooravond van gemeenteraadsverkiezingen bijeenkomsten op te roepen tot het stellen van candidaten Men had niet gedacht reeds zoo spoedig weder aan het verkiezen te moeten maar het overlijden van den heer W Post Drost maakte dat helaas noodzakelijk Spr bracht daarop een woord van hulde aan de nagedachtenis van dien overledenen die gedurende tal van jaren met nauwgezetheid de betrekking van raadslid had waargenomen en de belangen der gemeente behartigd De vergadering Tereonigde zich met die woorden en vervolgens bracht de Voorzitter in herinnering dat alleen kiezers tot deze vergadering waren opgeroepen wat niet wegnam dat ook de niet kiezers die tegenwoordig waren mochten blijven mits zij noch aan het debat noch aan de stemming deelnamen Spr verzocht daarop den secretaris den heer F Herman Fzn de voorwaarden voor ta lezen waaronder deze veigadering plaats had Deze waren van den volgenden inhoud Art 1 Ieder mits kiezer kan een candidaat stellen zoo de candidatuur door twee medekiezers hier aanwezig wordt gesteund Art 3 Het bespreken dor candidatuur is geoorloofd de voorzitter is echter genoodzaakt den spreker het woord te ontnemen indien de bespreking in hatelijke personaliteiten mocht ontaarden Art S Bij volstrekte meerderheid van stemmen wordt de candidaat geproclameerd Bij geen volstrekte meerderheid heeft er een tweede vrije stemming plaats zoo noodig wordt na de tweede stemming de oandidaat gekozen uit de twee die de meeste stemmen op sich hebben vereenigd Art 4 Bij staking der stemmen beslist het lot Art 5 Bedanken voor een eventueele candidatuur wordt niet aangenomen en kan alzoo geen storing in de verkiezing te weeg brengen Nadat Toorts de Voorzitter nog had medegedeeld dat Art 8 van het Reglement voor het Comité deze bepaling bevatte dat ieder mits leieier lijnde lid van iet ComiU tan woraen en dat aanmelding hij een lid van iet Setbmr daartoe voldoende i werd de gelegenheid opengesteld tot het noemen van candidaten Op de candidaten lijst werden geplaatst de hh J C IJeteM Toorgesteld door den heer H W O de Laat en ondersteund door de hh Kortenoever en Bellaart A Koek voorgesteld door den heer J C Götte en ondersteund door de hh van Dant zig en van Vreumingen H Groenendaal voorgesteld door den heer A Brinkman en ondersteund door de hh Steens Zijnen en van Dantzig Z F Hoogendyk voorgesteld door den heer H E van dor Roer en ondersteund door de hh Dr W Julius en A Thim D G va Vreumttu en voorgesteld door don heer C 6 Spit en ondersteund door de hh Dam en Hoogenboom H C Kortenoever voorgesteld door den heer D G van Vreumingen en ondersteund door de hh Thim en F Herman Fz J W Schouten voorgesteld door den heer A van Mens en ondersteund door de hh J IJssolstijn en D Ruijter Aan de orde is daarop de aanbeveling en bespreking der candidaten De heer J C IJsselstijn zegt geen kiezer te zijn en aoht daarom zijne candidatuur minder rationeel zoodat hij lieverniet voor candidaat in aanmorkingkomt De Voorzitter brsnfit in herinnering dat niet kiczers niet aan het debat mogen deelnemen zoodat hij den heer IJsselstijn het woord niet verder mag verleenen De heer H W G de Laat beveelt daarop den heer 3 C IJsselstijn voor raadslid aan dien wy allen kennen als een degelij c flink man een Oouwenaar van geboorte en die als secretaris der Sociëteit 0 M Genoegen door ieder zeer wordt gewaardeerd Spr durft hem gerust aanbevelen en ia er van overtuigd dat hij eenmaal in den raad zitting nemende daar een flink figuur zal maken en de belangen van Gouda op uitstekende wijze behartigen De heer J C Götte spreekt vervolgens ten gunste van een candidatuur van den heer A A Koek die niet alleen gunstig bekend staat in de stad maar die veel kans van slagen zou hebben Reeds vroeger was hij candidaat en bijna op één stem na was hij toen raadslid geworden Ieder kent hem ab een flink ontwikkeld man die alle aanbeveling verdient De heer A Brinkman krijgt daarop het woord tot aanbeveling van den heer H Groenendaal Van den beginne af dat deze heer in de stad is gekomen heeft spr hem leeren kennen als een man die zeer geschikt zou zijn om in den raad te zitten Het is waar hy is nog uiet lang in Gouda maar lang genoeg om de overtuiging te vestigen dat bij een bekwaam raadslid zou zijn De heer H E van der Hoer vervolgens het woord ontvangen hebbende acht het niet noodig veel te zeggen ten gunste van den door hem voorgestelde candidaat Hy is een gexeteu burger van Gouda die als mensoh zeer gezien is en verscheidene betrekkingen op waardige wijze bekleedt en die in den raad een uitstekend figuur zou maken en met groeten ijver de belangen der stad behartigen De heer Dr VF Julius vraagt daarop het woord om aan dia aanbeveling van den heer Hoogendijk nog iets toe te voegen Spr hoopt dat het hem vergund zal zijn eeiat eene historische herinnering mede te doelen Het is ie ler bekend zegt spr dat de tegenwoordige gemeenteraden in de plaats zijn gekomen van de vroegere vroedschap Wannoor in den jouden tijd d i vóór het jaar 1300 de regent iets mede te deelen had aan de burgerij dan werd deze door klokgelui bijeengeroepen om dat te vernemen Dit is later reranderd Graaf Albregt van Beieren heeft voor het eerst het denkbeeld opgevat om alleen de vroedste en gegoedste mannen van de burgerij op te roepen welke dan de overige burgers vertegenwoordigden Van daar het ontstaan van de vroedschap Die kleine historische herinnering achtte spr hier noodig omdat deze hem aanleiding gaf de candidatuur van den heer Hoogendijk te ondersteunen Wat het woord fVroed beteekent is zegt spr ieder bekend Bon vroed nian is een wijs maa Wat gegoed beteekent behoeft allerminst aphelderiug Spr stelt nu de vraag aan de leden dezer rergaa ring wat zij in het burgerlijk leren verstaan onder leyiieid Bestaat die in het jacht maken op de tels der eere f Bestaat die daarin dat men zich zelf zoo hoog acht dat men zich de man acht b j voorkeur geschikt om een opengevallen plaats in den raad te bezetten Niemand die zoo denkt allerminst de heeriloogendijk Reeds zoo dikwerf is bij verzocht eene candidatuur te aanvaarden steeds te vergeefs üen wijs man heeft tot beginsel alles op zyn ty d I En als daar nu andere plichten hem riepen die hem noodzaakten tijdelijk geen candidatuur te aanvaarden dan was dat goed gehandeld Thans is dit wellicht anders De heer Hoogendijk behoort niet tot die mannen óia met vriendelijke knikjes en hartelijke handdrulmt ieder voor zich trachten in te nemen daarvoor is hij te degelijk Spr wil volstrekt niet zeggen dat de heer Hoogendijk onvriendelijk van aard is maar wel dat hij geen oogendionaar of pluimstrijker is maar een man met een vaste overtuiging goede beginselen en een helder hoofd Spr acht het de ware wijsheid om de plichten die men eenmaal op zich genomen heeft met ijver en nauwgezetheid te volbrengen En ook uit dat oogpunt verdient de heer Hoogendijk alle aanbeveling Spr zal er zich volstrekt niet aan storen of hij den schijn op zich laadt van ïleitaal te spreken daar de heer Hoogendijk op deze vergadering aanwezig is maar hij wil het zeggen dat een man als hij die als huisvader zijn plichten in kleinen kring zoo uitstekend vervulde alle aanspraak heeft in uitgebreider kring werkzaam te zijn Hij die over weinig gesteld zynde zoo uitstekend zijn plicht deed verdient meer en wel verheven te worden op den zetel der eere 1 Er is nog meer dot tot aanbeveling strekt van den heer Hoogendijk Hij is lid van het Bestour der Werkinrichting die instelling welke in Gouda zoo nuttig werkt en als spr zich niet vergist ook Regent van het Weeshuis In die betrekkingen toonde hij een open hart te hebben voor de belangen van anderen Spr zal niet in banaliteiten vervallen on over het gezond oordeel als anderszins van de heer Hoogendijk gewagen Een dergelijk recommandatie briefje heeft hij van spr niet noodig Maar na zich opgewerkt te hebben tot deu man die wij nu allen kennen nu de heer Hoogendijk zijn gewonen werkkring vaarwel gaat zeggen is het voor deze vergadering de aangewezen weg om de kroon te zetten op eeu zoo uit stekend besteed leven en hem een zetel in de raadzaal aan te bieden Een lang aanhoudend daverend applaus ging er bijj deze woorden luit de Vergadoring op en vervolgens was het woord aan den heer C 6 Spit die den heer D G van Vreumingen aanbeval als oandidaat Reeds bjj de vorige verkiezing was hij in aanmerking gekomen en spr zou hem thans gaarne candidaat zien gesteld Hij zou in den raad een goed figuur maken Hij was een werkzaam man stond aan het hoofd van een bloeiende zaak en vardiende alle aanbeveling De heer D G van Vreumingen sprak daarop een woord tot aanbeveling van den heer H C Kortenoever Het was zeker geen gemakkelijke taak zeida pr na de welsprekende woorden van den heer Julius ten gunste van den heer Hoogendqk dia spr ten Tolle beaamt een anderen candidaat te moeten aanbevelen Toch meent spr in het licht te moeten stellen hoe de heer Kortenoever ala onafhankelijk man en geboren Gouwenaar z i in aanmerking mag komen voor raadslid Hij bekleedt wel is waar niet verschillende openbare betrekkingen maar zijn beginselen zyn voldoende bekend Hjj paart zaakkennis aan een goed oordeel Voorts is hij een goed financier wat nogal van beteekenis is waar sprake is van behartiging van de gemeentebelangen en spr meent hem dus in verschillende opzichten te mogen aanbevelen De heer A van Hens beveelt daarop den heer J W Schouten aan die een man is welke steeds flink voor zijn govoelen durft uitkomen en zonder aanzien des porsoons oordeelon Spr is nog te kort in deze gemeente om geheel over de verdiensten van den heer Schouten te kunnen oordeelen maar naar hij van anderen hoorde tou bij een zeer geschikt raadslid zijn De heer J Usaelstijn ondersteunde deie candidatuur Spr leerde den heer Schouten eerst sedert kort kennen maar van een leor gunstige zijde waarom hij hem zeer aanbeveelt Daarop wordt tot stemming orergegaan Uitgebracht worden 72 stemmen Daarna rereenigen op zich de hh L F Hoogen dijk 33 D G van Vreumingen 15 J C Usselslijn 7 A A Koek 6 H C Kortonoerer 4 J W Schouten 4 en H Groenendaal 3 stemmen Daar alzoo niemand de rolstrekta meerderheid beeft Terkregen moet een tweede rrije stemming plaats hebben Vooraf rraagt de heer L F Hoogendijk het woord en zegt M de Vooriitter mumeer iê nu htt otgaiHik daar dat ne vooi een auuUdatimr kan bedanken Nooit I luidt het antwoord van den roorzitter Men kan daarvoor niet bedanken Daarop heeft de 2 stemming pUats Uitgebracht worden 72 stemmen Daarvan rereenigen op zich de hh L P Hoogendijk 40 D O ran Vreumingen 23 J G IJsselstijn 4 A A Kook 8 en H Groenendaal 2 stemmen Alzoo is de heer L F UoooinsUK tot eoodidoat geprocUmeerd De Voorzitter zegt daarop dat een der hoofdbeginselen ran het Comité is dat gestelde candidaten niet mogen bedanken Doen zij het toch dan wordt daarran geen notitie genomen Waarom is dot beginsel aangenomen Omdat het gebleken is b verschillende kiesvereenigingen dat goede candidaturon struikelen op dat bedanken Daarom meent het Comitó dat de heeren moeten worden gesteld voor een fait accompli Het is meer dan eens gebleken dat heeren die eerst bedankten voor eene candidatuur de benoeming tot raadslid toch aannamen wat b r bij de hh IJssel do Schepper en van Veen het geval was Als da stembus eenmaal gesproken heeft en de naam van den heer Hoogendijk daaruit is gekomen naar spr hoopt met groote meerderheid dan zal die heer misschien over zyn bezwaren heenstappen en de benoeming aannemen De heer L F Hoogendijk zegt daarop eene candidatuur niet te kunnen aannemen en ook voor ene eventueele benoeming ak raadslid te zullen bedanken Voor de gemeente zou dat de onkosten eener nieuwe verkiezing noodig maken en spr wil daarom vooraf met nadruk verklaren eene benoeming in geen gevnl te zullen aannemen De Voorzitter zegt dat op die rorklaring niet kan worden gelet blijkens art 5 van de voorwaarden De heer M van Dantzig zegt dal art B daar straks wel te hebben gehoord maar hij had daaruit opgemaakt dat zij ivier naam daar straks op de candidatenlijst werd gebracht toen niet mochten bedanken voor eene candidatuur maar bet gaat wat ver meent spr om als iemand candidaat gesteld bedankt daarvan dan geen notitie te nemen Zou zoo te handelen geen dwaasheid zijn P vraagt spr Als iemand als de heer Hoogendijk dien wij allen kennen en van wion wü door den heer Julius zoo n welsprekende beschrijving hoorden geven zegt ik aanvaard geen candidatuur moeten wij hem dan toch stellen Spr geloof het niet Bij den heer Hoogendijk geldt het nHen man een man een oord een woord I en dus zouden wij nutteloos werk doen hem nu candidaat te stellen De heer Dr Julius is een ander gevoelen toegedaan De voorwaarden zijn in deu aanvang dervergadaring voorgelezen zegt spr en alle aanwezigen hebben zich daarmede vereenigd ook met de bepaling dat een eandidaat niet voor de candidatuur zou kunnen bedanken Geen enkel woord van protest is daartegen gehoord en derhalve moet nu overeenkomstig die bepaling worden gehandeld De heer van Dantzig trachtte zegt spr met zijn bekende begaafdheid de vergadering op een anderen weg te brengen maar spr verwacht dat zij dien raad niet zal volgen De heer ran Dantzig bracht bet Men man een man een teoord een woord in herinnering ma tr spr vraagt is niet bq ons allen wel eens opgekomen of we wel waarachtig goed doen door onder alle omstandigheden des levens te doen wal wij ons eens voornamen Spr durft hier de schijn op zich te kden van te behooren tot het draaiersgesbioht en verklaart openlijk dat er zich in het leren soms gevallen voordoen dat men andera moet handelen als men eerst leide en lijn eigen belang op moet offeren voor het algemeen belang Dit geval doet zieh hier roor meent spr en hij vleit zich als de heer Hoogendijk met eclatante meerderheid nit do stembus komt dat deze don niet langer zal weigeren Spr roor zich zal het dan zeer in den heer Hoogendijk toejuichen als hij lich dan eens niet houdt aan het orerigena schoooe Ben man een man een woord een woord I De Voorzitter zegt dat het Bestuur in geen geral sou kannen afweken ran het eenmaal gestelde beginsel dat candidaten niet mogen bedanken Willen zij het toch doen welnu dat moeten zij weten I De rergadering kan van hun bedanken geen notitie nemen Ten slotte drukt spr de aanwezigen op bet hart het noodige te doen om den gestelden eandidaat de overwinning te verzekeren Spr hoeft dan alle hoop hem tot nuulslid verkozen te zien Daarop wordt de re g adering gesloten Boiteolandsch Overzicht Gelijk men weet heeft keizer Froderik III de reeds sinds cenige dagen verwachte proclamatie tot het Dttitsche volk uilgovoardigd De keizer begint met hulde te brengen aan de roemrijke nagedachtenis van zijn rader wiens roorbeeld hij in alle opzichten zal rolgen Keizer Wilhelm heeft Pruisen en Duitacbbuid groot gemaakt en door de renterking ran s lands atrüdkrachtan de Duitsohe eenheid gegrondrest Na tegl keisisr Frederik liJn op mij alle rechten erergegaan maar tevens de plichten Ik lal mij met allo kracht san s Unds belangen w jden zoolang het mij gegeven ia de regeering ta roeren en durbij zal het mijn hoofdstreren zijn hei werk mijns raders Toort ta zatten nl DuitsohUnd te nakau tot een land da vrede welks welraart ik in orereenstemming met de Bondiregeering en de grondwet dea rps zal bevorderen De vredelievende bedoelingen ran den nieuwen keizer en de roortzetting der tegenwoordige staatknnde worden dus in de proolainatie op dec roorgrond gesteld Nog duidelijker echter komt dit nit door het schrijven dat de keizer tot prins Bismansk richtte en dat te gelykor tijd wordt openbaar gemaakt Keizer Frederik betuigt den beproefden dienaar en trouwen raadgever zijns vaders zijn dank voor da gewichtige diensten door hem aan het huis HohenzoUem bewezen en deelt hem vervolgens mede welk richtsnoer hij denkt te rolgen In alle opzichten rerklaart de keizer het rolkomon eens te zgn met de staatkunde welke zjjn vader tot dusver volgde Versterking ran s lands weerbaarheid bandbaring van godsdienstige verdraagzaamheid hen die hulp noodig hebben te steunen bevordering van ontwikkeling door goed onderwijs zuinigheid in het bestnur en aanmoediging van kunsten en wetenschappen dit zgn de hoofdpunten van s keizers regeeringsprogramma dat hij met de striktste eerbie liging van Pruisens en DuitsohIsnds grondwet zal trachten uit te voeren De nieuwe keizer blijft dus getrouw aan prins Bismaroks staatkunde In dit opzicht is nu geen twijfel meer mogelijk Van Duitschland heeft mon dus ook onder de regeering van Frederik III slechts te wachten oen krachtig streven tot behoud des vredes overeenkomstig de grondstellingen door prins Bismarck onlangs in zgn bekende redevoering in den Ryksdag ontwikkeld Een vraag die thans nog gedaan wordt is zal de Keizeropvolging geen moeilijkheden geven nu do hiouwe Keizer zooals waarsohijnlp is ziek blijft Men heeft gesproken van een regentschap dat met het oog daarop zou moeten wonlen ingesteld Een regentsohap kan echter alleen plaats hebbon wannneer de Koning door zwakheid van geestvermogens b V blijvend verhinderd werd te regeeron wat met den nieuwen Keizer niet het geval is Zgn ziekte is geen verhindering tot uitoefening der Ke j geering ta meer niet daar de Keizer zooals met het dezer dagen gepubliceerde besluit van den overleden Wilhelm het geval was zijn zoon kan belasten met zijn vervanging indien hij verhinderd wordt Dat besluit van Wilhelm I ia met zijn dood vervallen maar kan eventueel door Friedrich I remienwd worden Inderdaad wanneer men de Duitscha constitutie nagaat in verband met do Pruisische Grondwet dan is de zaak zoo duidelgk mogelijk Art 11 van de Rijksconstitutie bepaal dat het voorzitterschap van den Bond behoort aan den Koning van Pruisen welke don titel roert ran Duitschen Keizer In Pmisen nu gaat rolgens art 53 der Grondwet de kroon over in de mannelijke linie naar het reeht ran eerstgeboorte terwijl roljjons art 54 de Koning met zijn achttiende jaar meerderjarig is Komt Keizer Friedrich dus over eenige maanden te overiijden dan volgt zijn zoon Wilhehn geboren 1868 hem op ala Koning van Pruisen en d rmee ook als Duitsch Keizer De troonopvolging geschiedt in Pruisen rechtens en is van geen voorwaarde afhankelijk ook niet van het afleggen van den eed op de Grondwet welke volgens art 54 roor de beide Kamers moet worden afgelegd zander echter iets te bepalen omtrent de wijze waarop De berichten orer den nieuwen Keizer luiden gunstig i de reis heeft hem geen kwaad gedaan Zij die den Keizer rroeger zagen verklaren wel dat hij magerder en bleeker is maar zijn uiterlijk toch beter is dan zij zich hadden voorgestehl na de berichten uit San Bemo Bij het overbrengen van het lijk naar de Domkerk w ren Maandagnacht duizenden tegenwoordig de felle sneeuwjacht had hen niet terug kunnen houden Het weder is zeer ongunstig to Berlijn en zal dat rermoedelijk rooreerst nog bigvon daar het in het N O van Europa nog streng winter is De begrafenis zal Vrg dag niet Zaterdag plaats hebben De plechtigheid heeft plaata in dm Dom terwijl de overbrenging van het lijk naar t mausoleum op Charlottenbuig later pbuts heeft en niet tot de officiëele plechtigheid wordt gerekend De dood van Keizer Wilhelm heeft een periode ran stilstand gebracht in de algemeene politiek en ook Bulgarije werd rergeten De Bulgaarsche Rageering schijnt niet roomemans sich aan da bekende rorklaring ran Tnrkye te storen Het officieuze Bulgaarsehe blad ceide o a dat de Tnrksche staataliaden zeer goed wisten dat de Bulgaren in geen roorstellon zullen treden die de strekking hebben om den tegenwoordigen toestand omrer te werpen rerwamng t reioorMlan en Bulgarije onder het juk eener buitenlaa3seha bezetting ta brengen ook elders moest men wel begrijpen dat Bttlj e niet anders wenseht dia met rust gelaten te worden en zijn hulpbronnen te ontwikicelen Do Russische offlcieuse Nord steeds de nietmeewerking ran Oos nrijk Italië en Engeland aan de rorklaring betreurende merlrt op dat toch na die rerklaring de positie ran het bewind in Bulgarije met den dag moeielijker moet worden en het mogelijk is dat het vrijwillig zal aftieden Intnsschen beginnen de republikeinen in Frankrg k wakker te worden Het groote aantal stemmen dat generaal Boulanger bü de laatste verkiezingen verkreeg waarschuwde hen tegen het herlevende Caeaarisme maar nu ontvingen zij weer een waarschuwing tegen het gevaar dat van da uiterste linkerzijde dreigt nl de verkiezing van den oommunist Felix Pyat tot lid der Kamer te Marseille met een meerderheid van 5000 stemmen boven den candidaat der radioalen De S ublique Franeaite en het Journal de Detalt dringen daarom nogmaals op aaneensluiting der republikeinen aan opdat ook dit gevaar bij tgds worde afgewend MARETBERICHTBN Qouda 15 Maart 1888 Heden waa er van de meeste artikelen een flinke aanvoer Het aangevoerde ruimde tot vast vorige prijzen vrij vlug op Alleen Gerst en Mais wat slapper Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 20 7 40 MindereZeeuwsohe 6 80 a 5 90 Nieuwe Polder ƒ 8 40 h f 6 60 Afwijkende 6 10 6 26 Boodo 6 26 i ƒ 6 35 Angel ƒ 6 80 ƒ 7 Kanada ƒ 6 80 a ƒ 6 10 Zeeuwsohe Kogge 6 40 f 5 60 Polder 4 60 a 4 60 Buitenlandscho Wintergerat 4 60 por 70 KG 3 90 4 50 Wintergerat 4 60 a 4 80 Zomer 4 30 i f 4 50 Chevaliergorst 5 25 è ƒ 6 26 f Haver per Heet ƒ 2 76 ü 4 e per 100 kilo 6 10 a 7 Hennepzaad Inlandsoh f 7 60 a 7 80 Buitenlandsch ƒ 6 f 5 60 Erwten Kookerwten 8 a f 9 Inlandache blauwe meating 6 a 6 10 Buitenlandsohe voererwten per 80 Kg ƒ 6 60 a ƒ 5 80 Kanariezaad ƒ 8 60 a ƒ 9 Bruine boonen 10 60a ll Duivenboonen ƒ 6 10 i ƒ 6 26 Paanlenboonen ƒ 6 70 f 6 90 Spelt