Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1888

Nog slechts enkele dagen 3679 Zondag 18 Maart 1888 MARKT A 132 azijn van NAAIMACHINES en MUTSEN PIiOUIHACIUNES bedrog zie Etalage De Nieuwsteen Soliedste Naaimactiines worden nog enkele dagen verkocht voor zeer lage prgzen Garantie 5 jaar en gratis onderricht tftT Reparation aan alle onde Naaimachines worden spoedig hersteld en gegarandeerd Gouda F W STÜTE Werktuigkundige GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ELOEMEEEEBS TE KOOP een compleet roodkoperen Verwarmingstoestel water circnlatie met FOMNUISeu 97 Meter roodk buis van 80 Mm wgdte dik 1 Mm m t bochten wartels en toebebooren Te berragen te Gouda OosthaTen 82 en 83 in deze ernstige tgden móeten alle mannen Door den gemeenteraad van Lopik is benoemd van BOeden wil zich vereeiifeen om de publieke onderwijzeres aan de openbare school te Lopiker zaak van vaderland en genjeento te dienen en daartoe behoort zeker in d eerste plaate dat kapel op eene jaarwedde van ƒ 500 mej G W Blok van Gouda l e benoemde zal 1 April a s in functie treden De Bessenwijnen en Bessensappen nit de fabriek van LOUIS VAROSSIEAÜ te Atfen a d Rijn die om hunne helderheid en fijne smaak overal bekend zgn worden met veel succes door mg geleverd Prgscouranten gratis en franco Wed C van OIJE Kleiweg No 2 Gouda Voortsetting van de Openbare Verkoopingf van INBOEDEL eenen op VRIJDAG 16 MAART 1888 des morgens te 9 uren aan bet Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda Fransche Sloomververij Chemische Wasschenj Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Botterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen mei nieuwe patronen geperst Oarnitaren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden oaschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omitreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Met deze heb ik de eer mjjo geühte begunstigers en stedgenoton te berichten dat ik myn SMEDERIJ Keizerstraat K 150 151 heb gelikwideerd Dankbaar voor het mg gedurende bgna 25 jaren zoo ruimschoots genoten vertrouwen bigf ik mg voortdurend aanbevelen tet bet leveren van IJZERWAREN voor huishoudelök gebruik vooral Geëmailleerde Kaokenbenoodigdheden Wijdstraat A 41 J C GöTTE PlAIVllVO 180 met tabouret te Koop goed onderhouden en welluidend van Toon te bezichtigen of per brief te bevragen hg den Boekverkooper W A KRöLLEB Jr Goudsche Singel 51 te Rotterdam Bjj het heerschende weder wordt aan alle rhumatische Ijjders ten steikste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende ABSHAUBBIN S Antl Rbumatische Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne smartelüke pgnen ontheven ziJn Hoofddepot te Delft btJA BBEEÏVELT Az die deze Watten voor den prgs van 30 Cent per pakje verkrggbaar heeft gesteld bg T A O Tan Deth HeJ de Wed Bosman Gouda W Ï J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop I Sedert 19 jaren gunstig bekend of beroemd zoo als U goedvindt Daar ik mg niet bekommer om het préjug van enkelen maar hulde breng aan de ondervinding zoo veroorlooi ik U aan het Publiek mede te deelen dat ondergeteekende kaalhoofdig was hetgeen op 63 J8rigen ouderdom niet vreemd is thans is mgu hoofdhaar weder geheel hergroeid door de aanwending van de TheophTle Haarontwikkelingsbalsem Ikauthoriseer U met dit certificaat te handelen naar goedvinding Amsterdam A van DIJK Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Baardworm vroegtgdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarontwlkkelingHBaUem Alleen verkrijgbaar bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amêterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours GEVRAAGD tegen 1 MEI ek in een klein gezin een y mum f MRSOEB A V os Az Kleiweg E 73 en 73 of IJAGMEID P G bekend met koten en netjes werken Te bevragen Bureau dezer Courant Zuivere BORDEAUX WIJNEN van ƒ 22 ƒ 27 ƒ 30 33 en hooger per ANKER SLOTEMAKER Co Boom en Bloemkweeker QOVDA Kattenaingél beveelt zich beleefdelgk aan tot het Aanleggen Onderhouden en Bijleveren van CONIFEERKN in vele soorten als Conifeeren van 40 centimeter hoog 0 20 p stukidem 60 0 25 idem 70 0 30 idem 80 0 35 idem 90 0 40 Rododendruma van 30 tot 50 bl knop O 50 Doorbl Str Roz n 0 12 KUm Rozen wit 0 40 Klim Rozen rood 0 40 Violen Qr bl Fransche vele klenren per 100 ƒ 1 20 Vergeetmgnietjes ƒ 1 50 per 100 tegen planttgd Eesida Odorata grandi flora Resida Odorata Amiliorata Resida Victoria Roode bloem Keizer Anjelier vele soorten Gr bl dwarg Asters soorten Phlox Dmmmondi Paretram Deze zeven soorten voor ƒ 1 pet 100 Ook verkrggbaar mcM en SierlDoomen in alle soorten Bestellingen worden aangenomen aan deKweeker alsmede bfl C tan der RinE Groentmarkt In of luiten Crouda C B Verheul Oudewater jA Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen öebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden O Hoogendijk Cappelle 8 t d Kraats Bleiswijk lG v d Geur Waddinxveen wordt gezocht voor en groot gezin een goed ingericht WOONHUIS met véle en groote Kamera van Stookplaatsen voorzien zoo ook van Keuken en verdere offices Adres met opgave van Hnurprgs belasting enz enz met jraneo brieven onder letters P H A aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH van DITMAB Rotterdam RE S DENE R MElXJlCHIl FABRIËK ivan LAÜE TIMAEUÖ Agent voor Nederland Hehm WEBER Singel 230 AMSTEBDAM Breinaalden in voorraad Een fatsoenlijke BDRGERDOCHTER met het Modevak bekend wenschte eenige Adres onder No 1634 Bureau dezer Courant 3 EJ I In lading naar Lissabon het Schoonerschip LKVAi T wordt in een klein gezin een DIENSTBODE fcTraagd als MEID ALLEEN goed kunnende token en werken P G Adres bg den uitgeTer dezer Courant FOETOEIGO et UmU Kapitein P tan RIJN A HOOGENDIJK Vlaardingeu Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Amsterdam 60 Cent per 5 ons J Zn J van Sonsbeek TBICOT ONDEB OEOEEEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Snelpersdruk van A Bbinkkan te Gouda SCHENK Zn BU deze Connint behoort een BUvoejcMi De EaadsverMezing Op denzelfden dag dat ia een 25 tal districten de verkiezingsstrijd voor de Kamer wordt voortgezet en tot een beslissing gebracht EJin in deze gemeente de kiezers opgeroepen om in de vacature bg den Raad te voorzien Het geldt de plaats die door hpt overlijden van den heer Pust Drost is opengevallen Indertijd hebben wg de verdiensten herdacht van den overleden wethouder en tot ons genoegen zagen wjj op de gfhonden kiezersvergadering dat zjjne nagedachtenis ook bg de burgerij in eere wordt gehouden Zgn zetel in het collego van Burg en Weth is nog ledig de benoeming van een wethouder wacht op het voltallig zijn van den raad De kiezers hebben thans alleen te zorgen dat een geschikt raadslid worde verkozen den raad is voorbehouden in zgn midden om te zien naar een waardig opvolger van den heer Post Drost ia het dagelijksch bestuur der gemeente Moge dus de a s Dinsdag te houden verkiezing niet van dat gewicht zjjn als de elders te honden herstemmingen voor de kaïher in den beperkten kring eener gemeente bljjft elke verkiezing eeif feit dat do aandacht der kiezers ten volle waSrdig i Een faeugigk omstaodigheid bjj deze Verkiezing is de verhoogde belangstelling der burgerij De door het comité van kiezers uitgeschreven vergadering werd ntettegenstannde zij slechts den vorii en dag was aangekondigd heldeen wjj als regel wel wnt kort achten door 72 kiezer en enkele andere belangstellenden bezocht De bijeenkomst kenmerkte zich door een goeden geest zoodat zij in alle opzichten als welgeslaagd kan worden boschonwd Dit betreft ook de keu7 e van den cnndidaat welke nanr onze meening niet gelukkiger had kunnen zijn Alles bijeengenomen achten wij het voor onze gemeente een weldaad dut dit comité i i opgetreden en dat het de jinste wijze heeft gevonden om de sluimerende belangstelling der kiezers op te wekken VVelliiht dat hiertoe ook de uitl reiding van het kiesrecht en d politieke omitnndigheden het hare bijdragen Wjj hopen maar dat de beterschap niet van voorbijgaanden aard zal zijn De candidaat di niet groote meerderheid gesteld is heeft onze volle sympathie en zal die ook zeker vinden bjj de kie er Jaren geleden is de heer Hoogendijk reeds tot lid van den raad ekozen doch meende loen wegens zjjne particuliere bezigheden te moeten bedanken Later herhaaldelijk aangekocht om zich voor eëne candidatuiir beschiUliaar te ftellen bleef hij steeds weigeren Wij hadden thans gehoopt dat hij zich nit de zaken terugtrekkende geneigd zou getoond helihen zich in het belang onzer goede stad het lidiiianl chap van dun raad te laten welgevallen Aan zijne belangstelling in de openbare raak mug niet getwijfeld worden zoddiit zeker partiou liere redenen den heer Hoogemlijk bezwaar doen maken om aan den weusch der kie ers gevolg t geven Wij hopen dat de stem der kiezers zich zoo liiiite al doen hooren dat de heer Hooirendijk ten slotte genoopt wordt over de e bezwaren heen te stappen Het is op de vergadering zelve reeds gezegd men zich beschikbaar stolt voor h t lidmaatschap van het gemeenteb stnur indien het vertronwen der bnrgerg on daartoe roept Indien onze beste burgers die als t nare voor die taak zgn aangewezen én op wie herhaaldelijk de aandacht der kialers is gevallen zich telkens aan die tauk onttlfkken wat wordt er dan van ons stelsel van c Ifbestuur dat toewijding der burgers san 1 algemeon belang stilzwijgend onderstelt Gaarne zouden wjj dus zien dat de kiezers bit adviesder meeting opvolgden en met grootf meerderheid dezen candidaat verkozen Zijoe verklaring éit hj in geen geval eene benoMping zal aannemen achten wij geen bezwaar Men meende op de bgeenkomst dat eeu ernstig man zich in alle omstimdigheden door eene dergelijke verklaring zon gebonden achten Wjj zijn eené andere meening toegedaan Een man een man een woord een woord i een schoone stelregel waar het geldt bet nakomen van verplichtingen die men jegens anderen op zich genomen heeft maar wanneer er sprake is van zich opofferingen te getroosten in het belang van bet algemeen dan behoeft niemand zieb te schamen wanneer bg vroeger uitgedrukte voornemens iaat varen en met voorbgzien van eigen rOst en eigen bllMlig het goede doet waarvoor hij eerst terugdeinsde Integendeel zulk een inconsequentie zal dankbaar als een goede daad worden erkend Onzes inziens is het dus goed gezien dat men den candidaat stelt voor het aü accompli en met zijn bedanken voor de candidatuor geen rekening houdt A de stembus heeft gesproken zal een ernstig man die hart heeft voor de stad zijner inwoning niet dan om onoverkomelijke bezwaren voor het hem opgedragen mandaat bedanken Wij achten het overbodig de verdiensten vSn den heer H ogendi k in het licht te stellen Onze lezers hebben gezien wat er in de kiezersbijeenlfomst naar waarheid van hem is gezegd Wjj hebben daar niets bij te voegen Daarenboven aan weinig kiezers zal hij onbekend zijn zoodat wjj mogen verwvcliten dat a s Dinsdag met algerae ne instemming tot raadslid wordt verkozen de heer L P HOflUENDIJS S BINNENLAND GOUDA 17 Maart 18S8 Heden is verschenen het verslag van de GoudHchf Ziefiiiclub bevattende do itffiit i et gestei i dier vereeniging van Nov 86 Nov 87 Daaruit blijkt op ondubbelzinniïe wijze dat de club die nog eerst een paar jaren besUint reeds veel deod De groote wedstrijd van hot vorig jaar beslaat daarin natuurlijk eon grooie plaats Wij hopen d t ook volgi n lo verslagen op een zoo rijken inhoud zullen mozen boïen als it en dat de club ook in beta st zwem seizoen lint dvor een paar maanden geopend wordt vele leekenen an leven zal geven Wij maken bij oiizo lezers onzo excuses dat wij hen thans met al die sneeuw en kou waarin men meor naar het hoekje van den haard ilan luuir het water verlangt over zwemmen durven spreken maar wij wilden niet uitstellen do a mdaoht to ves tigen op het goedzestelde zeer lezenswaardige vorsU r Volgens geruchten schijnt de IJseltrammaatschappij bet voornemen te hebben de lijn Gouila Haastrecht voort te zetten tot Schoonhoven Ue baan zon dan komen door do gemefnten Haastrecht en Vlist en aansluiton in eerstgenoemde üomeente aan de lijn Gouda Haastrechte Oudewater Schoonh Cl Naar men verneemt zijn alle engagementen der artisten by het Nederlandsck tooneel ondanka de verminderingen van tractement door den Kaad van Beheer voorgesteld vernieuwd Een tweetal slechts stemde niet in Verlaging van gage toe Mej Marie Lorjé gaat met September het tooneel verlaten De tuchtïaak tegen den gewezen korkeraad der hervormde gemeente te Niauw Lekkerland is achtereenvolgens bij alle kerkbesturen in behandeling geweest Men den Iston Maart jl is de eindbeslissing gevallen Op dien dag hee£t de algemeene synodale commissie der Nederlandsche hervormde kerk na al het gebeurde overwogen te hebben besloten te verklaren dat Pieter Segboer voormalig predikant Wouter Stam voormalig ouderling Arie Stam en Tennis de Le iw voormalige diakenen der hervormde gemeente te Nieuw Lekkerland ten duidelijkste getoond hebben met woord en daad zich te hebben afgescheiden van de Nederl herv kerk en dat ig mitsdien niet meer tot haar behooren Staten Oeneraal Ebcste Kambr Zittingen van 15 en 16 Maart De Kamer nam Donderdag verschillende door de Tweede Kamer afgedane wetsontwerpen aan waaronder ook dat betreffende de entrepótloening mot algemeene stemmen nadat do Mih van Financiën eenige bemerkingen nit het eindverslag had beantwoord De Kamer gisteren te 3 uren bijeengekomen bleef tot bijna half vijf in comité generaal en stelde toen op voorst il van den heer V an Roijen tegon heden te 11 uren do Indische pakketvaarl en het tractaat met Spanje aan do orde Na een kort debat word de provinciale belastingop de honden in Limburg aangenomen met algemeene sli mmen i het Over de werkstaking te Almoloo sohiijft menvolgende Ofschoon er van dö werkstaking weinig valt te zogp en schijnen toch de fabrikanten te voorzien dat er niet spoedig tot hervatting van do werkzaamhe dtn zal ivorden overgedaan ten minste er wordt gezegd dat de fabrikanten met alle werklieden zoo vaste als daghuurders hebben vereffend ja dat de wevera uitgeuoodigd zijn hun zaken als stoffers enz te halen De arbeiders twijfelen er aan of ze dezen zomer wel weer op de stilstaande fabrieken zullen werken en daar er in omstandigheden als deze niet op to wachten is zijn dan ook versoheideu naar elders vertrokken De meeste gingen naar Ibbenburen Hannover waai oen groot tekort van wevers moet zijn Door de werkstaking waren vooral de wevers in Ie stad dadelijk Imlpbehoevend omdat zij van de faliriek uitsluitend moeten bestacn Dezen zijn het dan ook die pogen elders werk te vinden Ken ander gedeelte van de werkstakers zijn zonen on doohtens uit den kleinen boerenstand en de gevoliren drukken niet het inin t op ileza klasse De kleine boeren om Almolon b tiden doorgaans hun paebt belasting enz van het gelil dut hun liiiisgenooten op do fabriek verdienen Vielal is het hun te doen om geld in handen te krijsen voor genoemde zjiken terwijl het land dat ze bebouwen voor hot grootste gedeelte in de behoeften voorziet Nu zoo onverwacht deze steun wegvalt en uog wel op zoo n ongelukkig oogcnblik want de werk