Goudsche Courant, zondag 18 maart 1888

BUfii 1 lil Ml Zondag 18 Maart 1888 Op de Openbare Verg aderingf van Kiezers gehouden den 14 MAART 18 Ö in de Sociëteit Ons Genoejyen alhier is lot Candidaat voorden Gemeenteraad voor de a s Verkiezing welke gehouden zal worden op DliXSDAG 20 MAART a s gesteld de Heer L P H006ENDIJE Sr die met den meesten aandrang als zoodanig wordt aanbevolen Namens het COMITÉ H STRAVER Voorzitter F HERMAN Fz Secretaris Gouda 16 Maart 1888 Het Stembureau is geopend van des morgens 9 tot s namiddags 4 ure DE STAD PARIJS ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS voor het saisoen PThÓÖPTMA s Bloemist en Boomkweeker KLEIWEG E 100 HA I E L in BOOMEi en PLA TE LeTerine van BOUQÜETTEN KKANSBN BLOEMENMANDJES VERSIERINGEN BLOEMZADEN enï Belaat zich leTens met AANLEG en ONDERHOUD van Tuinen 0 TVAi GEi l de Regen en Voorjaarsiïiantels en Eerste Bezending G UOVTifrAJ THE SmGEE MANTJFACTUEmC C NEWTOEK Eerste en crootste KaaluiacliinenfabrieU der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAIHAGHINES alom bekend om hunne vourtrelfelijke constructie en i roote duurzaamheid Uoze Machines worden ook op proet pjelevord en cfrntis onderricht er op verstrekt teneinde elke rpflectant zich door eiiren ondervindins van hunne onovertroffen degelijkheid kan ovortuigen vóór dat hU koopt l e Naaimachines der Smtjtr Maatschappi zijn m fik opzicht met de grootste nauwkeurigheid af ewerkt on uit de beste ffrondstof vervaardijj d Alleen hieraan hebl en zij dan ook hun Wei rgalOOS succes te danken Kik eeUe Sini er Macktne draagt op den arm voluit geschroven do firraa THE SiXIKER JIA IJF 4CTUttIi fi Co alsook het npvenstaand fabrieksmerk Mm wachte zwh voor namaakieh Po Sinn er Maatschappij heeft slechts één üepot te G O II B A en wel Pubbele Üuurt No 4 bij J H Schmidt In een klein gezin wordt tegen MEI gevraagd eene fat9oenli kp I e TlU lU i i der 327 Sta ts Loterij begint MAANDAG 19 MAART a goed knnnende werken en koken Adres aan het Boreaa dezer Gonrsnt Het KANTOOR wordt gehouden GOÜWE C 9 biJ de Vischmarkt Hotel de Paauw CAFÉ RESTAURANT Van af heden te verkrflgen het alom gerenommeerde Heinekens Gerste Bier 10 Cent per Glas ÜEd Dw Dienaar W F KöHLER ÖVrVAAÏÏË l Een groote aorteericg Paasch ArtikeleiL Verduurzaamde Levensmiddelen van W HOOGENSTRAATEN dGouF Leiden Palingp in Gelei enz m van Ier UUao en Zn Confiseur Cniseaiers MAUKT A 146 Openbare Aanl est3diiig De COMMISSIE van BEHEER der Stedelijke Gasfabriek te Gouda zal op ZATERDAG den 24 MAART 1888 bji enkele iiychrflving in twee perceelen AANBESTEDEN a Het bouwen van een nieuw Zoiverbuis met Ketelhuis ea maohinekamer i Het bouwen van Kantoren Hagazim en Smederij Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect te Gouda PUIKE OUDE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bfl M PEETERS k ie Gooda NB Ala bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE SCIIIKDAMMKll miim WINTEBQOES A v 0SAz KleiwegE 73eii73 wordt in een klein gezin een DIENSTBODE gevraagd als MKID ALLEKN goed knnnende koken en werken P O Adres bij den uitgever dezer Courant ïnTading naar Lissaton het Schoonerschip LEVA i T Kapitein P van RIJN Reederij A HOOdENDlJK J Zn Vlaardinga i Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te RolUrdam de WED JAN 8AL i iJEIJER t Amsterdam Wordt gevraagd met MEI een DIEiVSTBODE Adres Wijdstraat A 171 Snelpersdrnk van A BhtikmaX te Gonil VERGADERING VAN DEK 6EHEENTERA4D VBUDAG 16 MAAET Voorzitter Hr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig 16 leden terwijl er üae vacature bestaat De notulen der vorige vergadering warden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat bij beschikking van den Minister van BinneBlandsche Zaken van 24 Februari de vergoeding van het Eijk aan de Gemeente voor de kasten van bet I ager Onderwns voor 1886 is vastgesteld op ƒ 15010 56 zoodat de Gemeente 328 74 te veel beeft genoten Voorts deelt spr mede dat Mej A S Kohlbruggo gab Brunold stadsvroedvrouw 9 Maart II oferleden is Ten slotte wordt door den Voorzitter ter kennis gebracht van de vergadering dat hjj dezer dagen een bezoek otatving van eene Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur die hem mededeelde dat de Voorzitter van dat Armbestuur zich niet beeft kunnen voreeuigeu met het voorstel in zake de klachten over de waarneming der armenpraktijk en dat h j wenscbte dat dit op de eene of andere wijze ter kennis van den raad werd gebracht Ter voldoening aan dien wensch deelt spr dit bitr mede Deze mededeeUngen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen n I Een voorstel van hh Kegenten van het Weeshuis tot wijziging der begrooting voor dat gesticht dienst 1887 B en W hebben daartegen geen bezwaar Ter visie l Eene aanbeveling van bh Regenten van de beide Gasthuizen tot benoeming van eea Regent in de plaats van dan beer W Post Drost Daarop Staan de bh H Groenendaal en U W 6 Koning Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 3 Een voorstel van do Commissie van beheerover de Stedel ke Gasfabriek tot wgziging derinstmetie van den Directeur der Gasfabriek Ter visie 4 Eene missive vsa diezelfde Commissie inzendende eene begroeting tot nitvoering van eenigewerken in 1888 Daarop komen voor 3 posten tot een gezamenlijk bedrag van 6235 znllendodienen om eene dringend noodige verbetering aan te brengen in hot buizennet in de Gemeente Het ii namelijk gebleken dat de toevoer van gas in sommige deelen der stad onvoldoende is Om in dezen toestand verandrring te brengen zal hot volgende moeten worden gedaan a de zinker in de Gouwe over de Turfmarkt moet met eene SVbuis verbonden worden met den zinker op de Nieuwe Haven l op de Turfmarkt zuidzijde moet de oude buizenleidir g worden vervangen door buizen van grootere 4 afmeting aansluitende aan de leiding Kleiweg Hoogstraat e de buizenleiding van de Markt langs de 8t Janskerk den Tiendewog en den Fluweelen Singel behoort eveneens verrangen te wordeu door eene van grootere afmeting en wel door eene van 7 duim totaan de Tiendewegspoort met 6 vertakkingen naarden Bleekerssingel in de Kamemelksloot en dooreene van S duim langs den Fluweelen Singel denIJsseldijk en het Nieuwe Veerstal in aansluitingmot de leiding op de Oosthaven Tor visie 5 n voorstel van B en W tot wijziging der gemeentebegooting dienst 1887 Ter visie 6 Een adres van de stads geneeshoeren van den volgenden inhoud Gouda 4 Maart 1888 Naar aanleiding van het voorstel van bet Dagelijksob Bestuur aan den Gemeenteraad van Gouda tot het plaatsen van een klachtenboek Over de stadsgeneesheeren hebben ondergeteekenden U Edel Achtbaren kennis te geven dat zij tegen den daarvoor bepaalden tijd over drie maanden hun eervol ontslag verzoeken De stads genessheersn Jhr M C F J Dl BÜTTE J W KROON Da BAKKER NIEMEIJEE Aan den Edel Achtbaren raad van Gouda De Voorzitter zegt dat dit adres niet gezegeld is terwijl e zegelwet verbiedt dat de raad zulke stukken in behandeling neemt waarom spr voorstelt het ter zijde te leggen Zander discussie en zander hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten 7 Een adres van A van der Klein verzoekende benoemd te worden tot brugwachter aan de brug op de Baam Ter visie en benoeming in de volgende vergadering De raad besluit daarop zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming tot goedkeuring der voorstellen van B en W Tot wijziging der begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur bet St Catharina Gasthuis en bet OudeVrouwenhuis dienst 1887 Betreffende het toekennen van belooningen voor de waarneming der betrekking van Havenmeester tevens belast met de controle Tot het voldoen eener vordering behoorende tot het dienstjaar 1886 uit de Onvoorziene Uitgaven der Gemeentebegrooting dienst 1887 Tot wijziging der voorwaarden betreffende de huur van gerioleerden grond achter de Houtmansgracht in gebruik bij den beer P J Bellaart Daarop wordt benoemd tot onderwijzer aan de 2e Kostelooze School de hoer A Stoorvogel te Bnssum Vervolgens worden benoemd de leden in de stembureaux voor de verkiezing van een Lid van den Gemeenteraad In bet hoofdbureau warden benoemd tot leden de hh G A Oudijk en C C H Prince tot plaaUvervangsnde leden de hh H G Uoefhamer en Dr H IJssel de Schepper In het onder bureau worden benoemd tot Voorzitter de heer G Straver tot plaatsvervangend Voorzitter de heor Mr J H van Mierop tot leden de hh H Jager en A K van der Garden tot plaatsvervangende leden da A van Veen en C Hoogenboom Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Boitenlaodsch Overzicht Gisteren werd de eerste keizer van bet nieuwe Duitsche rijk ten grave gebracht Onder de oprechte deelneming der geheele wereld en den diepen rouw van bet Duitscbe volk is het stoSelgk overschot van keizer Wilhelm I naast zijne ouders in het mausoleum te Cbarlottenbnrg bijgezet Mot de DuitKcbe bondsvorsten volgde een schitterende rü van Ëuropeesche vorsten en prinsen den lijkstoet en zelfs zijn de aanstaande beheerschers van Rusland Oostenrijk Hongarije Groot Britannie en Italië naar Berlijn gekomen ten einde den Heldmittuer de laatste eer te bewijzen Voor een jaar waren de metsten dier vorsten eveneens te Berlijn vereenigd tot viering van s keizers 90sten veijaardag doch nu rest op hen de droeve plicht den vorst naar zijn laatste rustplaats te begeleiden Een deel van do Fransche pers kan men maar niet uit het hoofd praten dat do dagen van Bismarck geteld zijn nu Keizer Friedrich is opgetreden zjj trachten het bewijs te leveren uit de proclamatie des Keizers Het zal wel niet gelukken haar tot a idere gedachten Ie brengen De Pargzenaars zullen trouwens Bismarck wel spoedig verbeten voor Boulanger De Fransche ministerraad dezer dagen onder voorzitterschap van president Camot in bet Elys gehouden heeft een gewichtig besluit genomen Genoraal Boulanger is op nonactiviteit gesteld en van zijn commando te Clermont Ferrand ontbeten De vermetelheid van den generaal ging dan ook alle perken te buiten Ofschoon de minister van oorlog hem gelastte te Clermont Ferrand te blijven verliet hij op eigen gezag z n post en kwam drie malen te Parijs Cen einde zijn bewakers te misleiden stak bij zich daarvooi in een vermomming en deed als of bij kienpel liep maar generaal Logerot s beambten waren Boulanger te slim Zü berkenden den generaal die met toestemming van president Camot terstond werd ontslagen Natuurlijk zal dit besluit een hevigen storm verwekken onder de intranaigenten do aanhangers van den Itttraiuigamt en de T mttme die aan bet hoofd staan der geheele beweging Reeds voor eenige dagen vermeldde een der Parijsobe bladen bet gerucht dat Boulanger in t geheim te Parijs was geweest en daar een onderhoud had gehad met den heer Rochefort Men gelooide echter niet dat de regeering tot afzetting van den generaal zou over s S i M n gaan want het was te voorzien dat de beweging aan kracht zal winden indien Boulanger zich als een martelaar in bet burgerlijke leven kan terugtrekken Spoedig zullen wel meer bijzonderheden over de zaak warden medegedeeld want reeds voor eenige dagen heeft de afgevaardigde BondeleUx verlof gevraagd de regeering in de Kamer over Boulanger te interpelleeren Op verzoek van generaal Logerot werd de behandeling toen echter eenige dagen uitgesteld In het Engelsche Ugerhnis werd een bingdurig debat gevoerd over den toestand der marine Lord Charles Beresford wees op verschillende gebreken en trouwens de manoeuvres bij gelegenheid van het jubil der koningin hebben het voldoende bewezen op het feit dat de vloot niet in staat is behoorlijk haar taak te volvoeren Genoemde lord vroeger lid van den admiraliteitsraad kan over dien toestandoordeelen ep zijne verklaringen zullen bij het publiek zeker gehoor vinden de aandrang om verbeteringenin het leven te roepen zal hg de regeering zichdan ook wel doen gevoelen En te meer is verbetering noodig nu ook dezer dagen lord Randolph Churchill op den slechten toestand van het legerwees Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 15 MAART 3 H 34 A 50 C Weiland Oude Gouwe 10230 k S P van der Klein Kantongerecht te Gouda ZITTING van den 14 MAART 1888 Tegenwoordig de heeren Mr J H van Mierop Kantonrechter en A W C Wentholt Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zqn veroordeeld H J D te Amsterdam wegens het als gezagvoerder van een stoomboot daarmede te snel varen tn de Gouwe 8 of 2 dagen C H te Boskoop wegens heizelfde feit 6 of 3 dagen O D te Laidm wegens hetzelfde feit 5 of 3 dagen P B J te Gouda wegens het als reizigster bij het opvragen der plaatsbewijzen door een beambte van den spoorweg na bet verUten van den trein niet in bet bezit zgn van een behoorlijk plaatsbewijs van de aWegde reis 0 50 of 1 dag J H y te Gouda wegens hetzelfde fsit 2 of 1 dag 3 Z te Mijdrecht en 2 L K te Waddinxreen wegens het te zamen aanwenden van pogingen om wild te bemachtigen door middel van een wUdstrik gepleegd met oordeel des onderscheids ieder 1 of 1 dag P J te Gouda Ie bet te Gouda spelen met geld op de openbare straat 2e het door het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd opgeven van een ralschen naam 1 of 1 dag en 3 of 2 dagen G J V W en J v d L te Gouda wegens het op straat te Gouda spelen met geld gepleegd met oordeel des ondorscheids ieder 0 60 of 1 dag C V d B te Gouda wegens het te Reeuwgk op den openbaren weg als geleider van een met bonden bespannen kar onder het rijden niet gaan naast de honden 1 of 1 dag P A K zander vaste woonpbiats C J G te Gouda A W te Gouda en J de B te Gouda wegens dronkenschap ieder 1 of 2 dagen A J te Zevenhuizen wegens dronkenschap S of 2 dagen H W K te s Hage vrijgesproken ter zake van het te Gouda als directeur van een stoomtram binnen de wateren der stadssingels een locomotief van een stoomtram doen voorafgaan op een afstand van 15 meters door een persoon voorzien van een ontplooide witte vlag KENNISOEVINO De BUEGEMBB8TEE van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz is executoir verkbiard Het Kohier van het Patentrecht No 8 over het dienstjaar 18 7 88 3e kwartaal l Dat voormeld KOHIER ter invlldering is gesteld in handen van den Heer Ontvanln dal ieder die daarop voorkomt verplicht is zijn r aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldMn en dat heden