Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1888

Woensdag 21 Maart 1888 N 3680 GOUDSCHE COURANT J ieuws en AdvertentieMad voor Gouda en Omstreken KOPERSLAGER LOODGIETER O S9 Lange Tiendeweg D 59 O O U ID A Bericht de ontvangst van eene groote partö GEËMAILLEERD IJZERWEBK hoofdzake Braadpannen Thee potlen enz enz Deze party zal tot ONGEKEND LAGE PRIJZEN worden OPGERUIMD AOVEQTBNTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Afionderlgke Nonunem VIJF CENTEN De inMQding van advertentien kan gesciüeden tot öé $ nor des namiddags van den dag der uitgave Mevrouw TERPSTRA vraagt een Keu kenmeid die een burgerhot kan kooken tegen negentig gulden huur ingaat de Termijn van DRIE MAANDEN binnen welken do reclames behooren te worden ingediend Gouda 17 Maart 1888 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Met succes wordt steeds door mij geleverd de Zuiveren Bordeaux Wijn van af ƒ 27 per Anker van 48 Flesschwi fraQCo door geheel Nederland Wed C van OlJE liroldskransen Bonqaetten SluierfuUe in t Wit en Crème Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Matrt Hermina oaders J van Leeawen m A H Dirka Hatha ouder H Wiezer en A J an der Heg Rerritje Bereodina ouders C an Tongerloo en F Agterhorst Johanua ouders A van Breukelen en O Ronign 16 Jacobns Johaanes onders P KoUter on 3 M van SUinvoort Cecilia Joaepbina ouders J Nieuweuhaizen en C P Trnyen OVERLEDtN U Maan O de Keizer 1 j 3 m 16 H K Hei 18 d 16 J Verhoef U J Hollander 24 j 1 M E Brons 6 m Zijden lacé Handschoenen Door verandering van zaken voor zeer billijke prjjs TBR OVERNAME aangeboden een zeer nette goed onderhouden I WElXTARIS van een burger Café alhier Fr Brieven onder No 1640 aan het Bureau dezer Courant Verder alle Artikelen voor het a 8 aannemen in ruime keus Wed Bosman Tiendeweg D 84 GOUWE 1 M mmm gouwe e 59 t MmmW 0 59 ONTVANGEN Voorjaars en Zomerstoffen tevens voorradig eeiip nieuwe keuze HEE REN DASSEN en F RONTS AI VERTE ÏIE Een Mutsenwaschter reeds drie jaften het Tak uitgeoefend hebbende zag zich gaarhe met nog meerdere MOPMUTSEN belast om dieop temaken dezelve zullen aan huis afgehaald en weder te huis bezorgd worden Er biedt zich aan een BUEeEEDIEFSTBODE van goede getuigen voorzien Adres met fr brieven onder No 1636 Bureau dezer Courant Een BEKWAAM Broodbakkersknecht van de P G biedt zich tegen 1 MEI aan te Gouda of in de omstreken Adresonder No 1638 aan het Bureau dezer Courant Information zyn te bekomen aan het Bureau dezer Courant of bij G SLÜIJS aan het RoosjE beneden Haastrecht m 8 DAGEi In een klein gezin wordt gevraagd een fatsoGülijk Dagmeisjd circa 15 jaar Zich aan te melden bg de Boekhandelaren A KOK Comp te Gonda Pinale UITVEHKOOP Er wordt gevraagd eene fatsoenlgke zindelijke Dienstbode Zich aan te melden Kattensingel Q 139 tot elk aannemelijk bod bij GIJBELS WIJDSTBAAT 173 Binnen eenige dag en wachtende eene lading KOLEN waaruit GEDURENDE DE L08DAGEN a contant vrij aan huis worden verkocht bij minsteus 2 H L Grove Huhr Zacliel Haard Machine Smeikoleu ea Smeékolen ITooties IwrH L m d a l57 Ct 85 Ct 55 Cl 80 Ct 62 Ct Ka too BOGEN o 117 p RRIJGSMAiV Mevrouw € HERIEX Bleekerssingel vraagt tegen 1 MEI aU Meid alleen eene Dienstbode voorzien van goede getuigen TE HUUR een net BENEDENHUIS op een fatsoenlijke stand Huurpr ia 2 per week Te bevragen aan het Bureau dezer Courant fiorstlUders vinden baat bjj den voortroffelijken BijnlaDdschen DRDITEN BOHST HOM UIEi STBOI E Mej ENGELBREGT achter de Kerk vraagt eene DIENSTBODE P G die koken kan om met 1 MEI in dienst te treden Een JONGMENSCH z b b h h zoekt eene Mevrouw HOOGENBOOM GOUWE 45 vraagt tegen MEI een bekwame Keukenmeid Tegen MEI gevraagd eene fatsoenlijke DienstlDode P G Adres Mevrouw KNAAP Wevelgbem W Vlaanderen Reed twintig jaar lang door een chroniiohen hoost gekweld irordendo heb ik deu proef genomen van de Druiven Borst Honig dezelve jeeft mg eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebruiken gelieve mij dos te zenden enz Ontvang M jnbeer müne hartelijke groete VAN ACKERE Burgemeester alleen echt Gemsulsileerde Hamer met Kost enz Pr brieven met prgsopgave worden ingewacht onder No 1637 aan het Bureau dezer Courant met Bovenstaand fabriokstempel in flesschea van fl t fl 1 en 66 Cent te Gmïda bg F H A Woltf Boskoop bfl J van Bergen Haastrecht bg J D den fleriog Oudewoter bij F Jonker Idenbnrg Mevrouw COMFURIUS Turfmarkt H 79 verlangt met MEI a s eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN iTe Koop of te Huur een Flink ruim WINKELHUIS van alle gemakken voorzien op nette en drukke stand waarin jaren met goed succes een Zaak is nitheoefent Adres franco brieven onder No 1639 aan het Bureau dezer Courant Bodegraven bjj P Versloot en G Hnnekamp Stolwijk bjj C G V d Berg t Bergambacht bg J v d Dool L INAJ rnxfinTvirOki OPWEKKEND Een sedert jaren gevestigde LE7MS7EIlZmEINB MAATSOHAPPIJ welke Jok kleinere Verzekeringen aanneemt zoekt voor Gouda en omstreken tegen goede provisie een soUed en actief persoon b j voorkeur iemand die reeds vroeger in gelgke zaken werkzaam was om als J QBNI op te treden Adres met franco Brieven onder letters D X H aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam ISTEKKEWD KOOKTSVtWlRUVtND WETSTAAL U BLUEDARMOEPE buekzuchtsrootezwakteI in flessohen a f 1 80 en f 1 00 TAMARINDE BONBOINS f S r S 3J B aJ i o § TJ 1 CS o aanbevolen tegen verstopping en daarmede in verband staande oni eiteldheden In doosen van 90 ra 50 cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inndemmg van den rook deter Clgarettrn geeft den lijder aan Asthma terstond tetliohtiDg In Bini van 80 en 50 CentS TT y i SALMIAK PASTILLES oploHend en vtrzaolitend middel bg Hoest en Verkoudheid lo flesohjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLH Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda jdpoihekert te Zeiil lJ pot voor Qourf bg den heer A H rEBPB Apotheker voorheen C THIM De tütgare dezer Coarai eseliiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAO Inde Stwi geschiedt de aitgave in den avond van DÏNSDAQ DONDBEDAQ en ZATERDAG De pröitwi drie maanden i 1 25 franco per poit 1 60 BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1888 Bjj de heden gehouden verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad tverdeu uit $ebracht 373 stemmen De hoer H Pol Leeriar io de Hoogduittehe Taalen I etterkundo aan hot Pro gymaasium en de Hoogere Burgerschool alhier is als zoo lanig benoemd aan het Gymnasium te Ghnningen Toor de nomuuUessen te Ooada liebben zioh 18 adspiranten aangemeld Dagblad radactiën krqgen soms zonderlinge brieven Ais een ourieut staaltje plaatsen wg volgende missive ons over de post liefst onvoldoende gefrankeerd toegezonden zoodal wg het genoegen hadden daarvoor port beuevens boete te moeten betalen Uoo t aangnnüin vj ons do versekeriag van den schrijver dat bet zgne bedoeling niet was ons te beloedigen Zonder deze uitdrukkelijke verzekering badden wg hem bepaald eene uitdaging gezonden I Oauda 19 Maart 1888 U de Redacteur De be leefde in diening het ingeZondene t pliat zen Voor komende Letters in uwe Courant a t De ver kie ring voor oannidaten Voor de Tireede Kamer dnt hoeft plaats gehad en de voorloopige uitslag bekend on de Herstemming van de 26 plaatsen en zes ditrioten zal aan staande dinsdag dan plaats heblien Dat hrt ver kregen reiultaat hooft dat partg jen te Leurgosteld kan dkt te Leurstelling Zgn de opirelling Van mocdrloos heul is verklaar baar daarop krgg het geZond vorStand het wvzen er van in te Zirn en dan Zullen de lezers het be grq pen dat hot Ver kregen resultaat geen te Leurstelling zij Het ligt mot in do bo doeling van beleediging U Dank Zeggend Toor de opname deze regelenDo ge iiogenhoidMet aohting Mijn Hoer de Kedacteur OW D N W T De Eerste Kamer heeft Zaterdag het handelstraotoat mot Spanje goedgokenrd met 26 tegen 6 stemmen en daarna hot ontivorp van wet betreffende de pakketvaart in Indié zonder beraadslaging aangenomen met algemrene stommen De Spectator sohrgft In naam dea ganzen Landes beeft o ize minister van Buitonlandsoho Zaken aan prins Bismarok een kakographie gericht die zekor wel door geen der condoloantie telegrammen welke van alle kanten naar Duitschland zgn gezonden overtroffen tal worden Woot men bij Buitenlandscho Zaken niet dat Stateu Oenoraal in het Üuitsoh OeneraUtaaten heeten en wat veel erger is weet men daar niet dnt kat Amdruck gegében an ihrer to teie de ganzen Lande herttiehen Thtünahme on der tie en TraMKer umden FerIml taalkundig foutief on wat den stijl betreft afschuwelijk is Of heeft do minister aanschouwelijk willen bewgzen dat wg Nederlanders goon Duitachers zgn Hoe inniger men deelnpomt aan de zware slagen die Duitschland on zijn Vorstenhuis dezer dagen troffen des te dieper schaamt men zich voor zulk een vertolking onzer gevoelens Q De opening van de Nationale Tentoonstelling van ude en Nieuwe Kunstngverheid in den Kookamp e s Gravenhage is thans bepaald op Dinsdag 16 Mei a s Als de omstandigheden eenigszins meewerken Ie ongunstige weersgesteldheid bevordert do werkzaamheden op het terrein natunilqk niet hoopt het uitvoerend comité aan dim termijn ta kunnen vasthouden Tengevolge van deie termijnsbepalingen kunnen nog inzendingen warden aangenomen tot 16 April van omvangrijken aard en tot 30 April van kleiner afmeting Hot middengedeelte van de groote middenzaal wordt l estemd tot expositietnsl voor schildergen van he lendaagScho meesters Da bijzondere commissie uit HsagsCho schilders met de zorg voor doverzameling dier kunstwerken behist is voomemons zooveel mogelgk maandelijks do doeken te verwisselen zoodat feitelijk gedurende dozen zomer een permanente tentoonstelling van doeken van li ronde meestors in het gebouw zal worien gehouden I Uit Almeloo meldt men nader omtrent de weder mislukte poging om eenig vergelijk te treffen tusschen de firma s Scholten en do workstakers het volgende Volgens vertrouwbare mededeolen deed de firma Soholten thans weder eene bolangrgke concessie ofschoon die geheim gehouden wordt Het meerendeel der workliedon was dan ook bi id het werk weder te hervatten toen do zaak dooi opruiing van ecnige socialisten eene geheel andere wending nam Slechts oen hunner een beste wever die niet van de mldeelingon had willen profiteeren verklaarde zich bereid de voorwaarden aan te nemen on ging met zgn zoon de fabriek waarbij de arbeiders zich bevonden binnen Waren de opruiers tgdig vorwgderd dan vermooth men dat de werkstaking een eindo had genomen Vrg algemeen is men hier en in geheel Twentho verontwaardigd o ar het optreden dos hoeren Van Marken tusschen te workstakers on de werkgevers Mot verlangen zict men zijn bolo o brochure tegemoet aangezien men nie begrgpt op welke gronden hg het goed recht dor workstakers zal verdedigen daar hij kort te voren erkend had dat de hoeren Soholten uiet onbelangrijko concessies haddon gedaan en hg elf verklaarde over de tarief quaestie geen oordooi te durven uitspreken Ook de besliste verklaring dat het grootste deel vau Almoloo s ingezetenen op de hand der werkstakof is zou bg een pebliscit wel geheel anders uitvallen In Italië houdt do reg eriog zioh voortdurend berig met het beramen en nimon van middelen om het weder uitbreken der cholera in 1888 tegen te gaan Met dat doel is thans de opperste gozondheidsrood in eene buitengewone ïitting bijeengeroepen on worden er maatregelen vastgesteld betreffende reiniging van stodott drinkwater troepenverplaatsingen inon vervoer van lompen ophooping van werklieden volksvorgaderingen enz waardoor men meent de gevreesde ziekte te kunnen voorkomen Nader is besloten dat in de havens van Briudisi Genua Napels Palermo en Venetië ontsmottingsovons zullen worden opgericht werkende met stoom onder hoogo drukking on dal ren geneeskundig staatstoezicht zal worden ingesteld Met de inspectie dor meest bodroigdo steden on het ontwerpen van verbeteringen in do rioleeringon enz zgn geueoskundigeu scheikundigen on ingenieurs belast De Dramaturgücie Stotter het orgaan van de Voreeniging van Daitsche acteurs deelt het een on ander mede omtrent het tooneel iii Turkije Tot nu enkele jaren geleden was de nationale poppenkast met haar voor de vuist rijmonden vertoonor en haar altijd met oen vechtpartg of met een bedenkelijke grap eindigende stukjes het eenige spoor van een tooneel bij de Turken Het publiek was er mee tevro len In de gansche Mohammedaanache literatuur rindt men geen enkel tooneelstuk en toonooluitvoeringen waren in tot Oosten onbekend tot een kleine dertig jaren geleden een Armeniër GuUul genaamd op het denkbeeld kwam om der poppenkast concurrentie te doen en een tooneel in Westerscheu zin te stichten Waar kon hij acteurs vinden lodor in Turkije die lezen en sohrgven kon was in staatsdienst ora Turksehe vrouwen op het tooneel te brengen daar was geen denken aan en stukken waren er heelemaal niet Maar oen Armeniër is vindingrgk GuUul loerde een troepje van lijn eigen laudslui Turksch en komediespelen liet door Kemal Bey den redacteur van de Jttret een stuk schrijven en stichtte zoo hot eerste Turksehe theater Het derde stuk dat opgevoerd werd was eene vertaling van Schillers SatAer De roovers in de Boheeinscho bergen droegen tulbanden Kosinsky verscheen in het laatste bedrijf mot de amnestie des sultans voorspelde terwijl hg den boozen Franz onder groeten bijval van het publiek een stomp in de ribbon gaf aan Karl en Amalia een gelukkig loven en Schwoizer maakte er eene toesflteling op dat hun echt aet een talrgk kroost zou worden gezegend Do oude Moor zei j er amen op en het publiek dood een extra trekje aan den tschiboek en slurpte tevreden zijn koffie Sedert zijn er reizende gezelschappen in Turkije die a la franca spelen on den braven Effendi die diepe verachting koestert voor het vuile volkje dat hem voor oen maal eten en wat kleeron iets voorspeelt kostelijk amuseeren De vooruitgang van do olectrotechniok Deze jonge reus zoo luidt hot in een der jongste overzichten van do nieuwste toepassingen der electriciteit verovert ielken dage nieuw terrein on wel met het grootste gevolg Luidens de verklaring van den vofeitter der electrotechnische niaatschappg to Ixinden verdienen alleen in Ëngelsnd thans meer dan 300 ÜOÜ peVsonen hun brood in de electrotechnische ngverheid Volgens Siemens en Halske bestaat er geen boter en eenvoudiger weg om zioh goedkoop bedrijfskracht te verschaffen dan het mode gebrpiken der eloctrischo vorlichtingsdraden voor het overbrengen van kracht Hot bezigen van krachtige electrische stroomen voor het smolten en logeeren dor metalen alsmede voor het afscheiden uit hunne ertsen neemt dagelijks in omvang toe De fabrikant Lambert to Swansi a b v bozit dynamo machines van enorme grootte om door electrischo stroomen alle week meer dun 60 ton zuiver koper uit do ertsen af te scheidon De comraissio voor de visscherij in do V S van Noord Amorika heeft de stoomboot Albatros van een aantal electrische lampen laten voorzien voor do visclivangst Eene groote gloeilamp die ingericht is om in de zee nedergola ss i sAm sSii LS lCi feta a4Ïa=s SMS i £