Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1888

1888 KOUDA 8 Manrt 1888 De uitslag der verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad op Diatdag 20 Maart is als volgt uitgebracht 378 stemmen Van onwaarde 5 Hiervan vorkreeg de hoer L P Hoogendijk Sr 336 stemmen zoodat deze gekozen is tteii gitUren per hdMim aan ome aiomd i Un K due ttad ieiorgd Gisteren hebben wg doer middel ran buUetiDs den uitslag der herstemmingen roor de Tweede Kamer ter kennis onzer stadgenooten gebracht In de volgende districten werd de stembus eerst be n geopend et don volgenden uitslag Melder Uitgebracht Ü782 stemmen Gdtozen 8 T fand Lib met 177 st H W van Uarle A a on Kath had 10 i4 st Ootihurg Qikosen N Glinderraan A E honlenaten Gekozen Mr Waltir Kath met 1511 stemitwn Het berioht door ons in een vorig Kr medegedeeld dat de 1 Luit der Infanterie A overgepbutst werd bij bet rog Grenadiers emtÊfm is thans officieel beveilifid Voor predikant bij de Ned Geref Kerk alhier is het volgende tweetal opgemaakt i Osinga te Aarlanderveen en I C sikkel te Hijlaard Standaard De beer 8 Posthumus alhier is benoemd tot deskundige voor kennis der natuur bij de examens acte onderwijzer en onderwijzeres in ZuidHoUand STAAT aanwijzende het getal kiezers on het getal der uitgebrachte stemmen bg do Ie en bij de herstemming in het Hoofdkiesdistriot Bodegraven Te en JICHT HHUMATIËK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsïLSTUN Blauwstraat Alphen L Yabossiau Zn Bodegraven B G P Brinkhl p P Vbksloot Boskoop J GOCDKAOK P LoOUAN Hazerêwoude i Gaarkeuken Kamerik van Ebtiwïn Oudewater J LieïLand Rynsaterawoude J H van MOUEIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoopbn Stolwijk A Natzijl Waarder Wed BotHHOOE Woerden II v Hattum Woubrugge A db Wildb Op voordeelige voorwaarden worden Dépötsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bö M J C HAM te Otrechi Bodegraven Aarlanderveen Hazerswoude Alphen Zwammerdam Biotveld Woorden Waarder Barwoutswaarder Papekop Lange Ruigoweide Beouwgk Oudewater Hfkendorp Haastrecht Vlist Stolwijk Schoonhoven Bergambacht Ammarstol Berkenwoude va n f Rotterdamsche Arr Rechtbank veroordeeld P H N koffiobrander wonende te Gouda wegens i nelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Dienstneming voor Oost Indie NEDEIILAIMDERS ontvangen bU het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van zes jaar een handgeid van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN AllLICIEMS in werkelUken dienst of met groot verlof kannen voor den tUd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bUaidien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen 3lNNEN EN BuiTENLANDSCHE BoEKHANDEL TAN Lange Tiendeweg 1i 60 CjOUDA Lange Tiendeweg 2 60 Alle BOEKBS en TIJDSCHBIJE TEy worden binnen den kortst mogeljken tgd geleverd BOEE Eli STEENDEUEWEEK tegen zeer billeken prgs Heeft mede voorhanden alle soorten van jK0li9mQ 0 iaeöltoöpe ittuztek JL D V EE OPBIT T I JE ir in allj BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Fransche Stoonaververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPBNHEIMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Eleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Santen Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen aigeleverdworden Depot voor Gouda en omitreheh A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Depot van THEE van W J VAN DEH BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakje van een half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk cd Zxehaii i AANDOCNINCEN Verkrygbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg W SCHALEK HMPJr Oosthaven 17 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN ten sterfhuize van Mevr de Wed GÉRARDIN Oosthaven wgk B No 75 op DINSDAG 10 APaiL 1888 svóórm 9 uur om contant geld van Eenen aanzienlgken goed onderhouden INBOEDEL bestaande in fraaie mahoaiehonten en andere MEUBELEN zes LEDIKANTEN met zes goed gevulde Veeren BEDDEN KOPER TIN PORSELEIN GLA8 en AARDEWERK PIANO en eindelgk eenigf Tafelzilver enz Te bezien daags vóór den verkoop van 9 12 en 2 5 uur siEüw mmm L V OS Az Hleiweg E 73 en 73 De Qoudsche Macliiaefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz FQBTOIIIGO 7AMS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek TE KOOP aangeboden tegen billgke prgs een oed onderhouden Brieven franco onder No 1642 aan het Burean dezer Courant GKE KIESPIJN MEER voor allen lie ijt wereldhoroomde echte K R Hof Tandart Dr PO PP s itSÏU 3 gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water te ïorkieïen ala voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bg gebruik vau het Mondwater en Or popps TANDPASTA t p r y behoudt men gt edi gezoude en cboODC Tanden een eerste vereischte tot het behoud van een mzondu maag Dr l OPFg Taudplombeersel om elf holle kiezen te vullen l r POPF s Kruldenieep is met bet grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP a Zonnebloeni OIiezeep fijnste en boste Toilet Zeep WA ABSCHU WING spy Alle bestaande namaaksels van AnatherinWtF Ü 1 Gezondheid schadelijk b volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoof n jl r i B namaaksels Dr J G POPP KX HofTandartt en uitmnder ier AnatherinPreparaten te Weenen Bepots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij F E van Santen Kolif te s Hage bg J L F Snabili apoth te Delft by A J van Kijn to Schiodam bg C Malta Gz te Leiden bij E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co on H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje dem Lobrjr Porton Droogisten N 3681 VrUdag 23 Maart GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken BINNENLAND jjshondeling van den ISjarifen A Steenbergen te oordrocht tot f 0 60 boete H H visscher wonende te Gouda wegens het doen van eene lasterlijfce aankkeht tegen politiebeambten te Gouda tot eene maand gevangenisstraf De vorige week werd te Bolswanl een concert gegeven waar onze stadgamtot de heer C van der Want zijne modewerking verleende De Bolmardsche Courant bevat daarvan een verslag waarin wij o a het volgende lezen Het glanspunt ren den avond waren zeker de vioolsolo s van deu heer C vah der Waqt uit Gouda welke welwillend had aangenomen een paar solo s te pelen dat het moeeterlijlt geschiedde getuigde het daverend applaus Nog drie nummers gaf de begaafde violist ten beste die dankbaar werden genoten Geldig Volstrekte meerderheid 185 De Haagscfae correspondent van de Zaanlandtche Courant schrijA wik meen ü te kunnen verzekeren dat het Ministerie Heemskerk werkelijk zal heengaan tVu der Ministers heeft het dezer dagen aan een vriend medegedeeld wü gaan heen noode maar het moet Bij de op den 19 Maart 11 gehouden verkiezing van een Hüofd Ingelana Fi3at8vorv auger van den Krimpenerwaard ter vooniening in de vacature door het overiijden van den H er i SmiU ontstaan is de Heer T van Schieveen te öoudenik verkozen Volgens de London OmeUe is op het eibind Bhodus ceno pokkenepidemie uitgebatttcn en worden dientengevolee op hot eiland Cyprus alle passagiers komende van Bhodaa aan geneeskundig ondenoek onderworpen Wordt daarbij iemand san pokkeu lijdend of verdacht daaraan te lijdao aangetroffen dan wordt het schip naar Ijarnaca verwezen en aan eeu tweede onderzoek onderworpen Blgkt de patient daar door pokken aangetast dan wordt hg met diegenen welke met l in aanraking kwamen in quaranteirrn gesteld Gisteren is te Vlissingen op ruim 97jarigen leeftijd overleden de heer M Goeroe een der weinig overgeblevenen die in 18li genoodzaakt werden mat Napoleon I togen de Russen op te trekki n Wijlen de heer Goeree was Vlissingens oudste ingezetene vreemd raadsBl te zijn En dat mevr Bulkley werkelijk niet wist waar mr Hoek was bewijst het feit mij uit zekere bron meegedeeld dat zg op oen haar vóór eenige weken gedane aanwijzing iemand naar Baden had gezinden om te zien of mr Hoek zich daar ophield en dat zij daarna pogingen in het werk heeft gesteld om zekerheid te erlangen of hg zich zooals gezegd werd naar do Transvaal bad begeven Had zij nu al dio pogiugen aangewend met het doel om zich door list of geweld van de kinderen moester te maken Ik geloof het niet En ik heb daarvoor weder oen treffend bewijs Het is nüj bekend dat een vriend van mr Hoek een officieel persoon dien ik nu niet nader zal aanwijzen mevrouw Bulkley vóór eenigen tijd heeft aangezocht en zgn bemidabling heeft opgeboden om een verzoening te bewerken Bij die gelegenheid moet zij hebben aangeboden haar halve vermogen aan de kinderen van mr Hoek af te staan en de andere helft rast te zetten opdat zij daarvan slechts het rmchtirebruifc zou hebben enkel en alléén op voorwaarde dat zij dan van tijd tot tijd haar kleinkinderen zou mogen zien Dit aanbod werd afgewezen en sedert dien tijd liet de vriendelijke bemiddekar niets meer van zich hporen maar keerde in zijn vorige rol terug Van dat oogonblik is mevrouw Bulklfy door de politie begluurd en hoeft men haar fattê et gettet nauwkeurig nagegaan met dit gevolg dat toen zg onlangs naar Lugano gini de politie hier ter stede reeds van haar reisphiD deu reuk had wist welke financieele maatregelen zij daartoe had genomen en den heer Hoek had gewaarschuwd Van dat alles spreken de verhalen over de jongste gebeurtenissen niet Toch zijn ze niet zonder bejeekenit bg ds beoordsaUng dor teiteu Zooals men weet is Nederland een der weinige landen waar iemand dio veelal ten koste van veel moeite en uitgaven een uitvinding heeft ge daan daarvoor geen bescherming kan vinden zoo dra hij zijne vinding publiek maakt wat toch noodig is om er voordeel van te trekken heefl ieder ander het recht om haar na te maken Sinds eenige jaren geldt het nl voor nadeelig roor de ngrerheid dat een uittinder octrooi kan nemen en zich dus gedurende eenigen tijd den eigendom vatf zijne rin ding rerzokeren Ten gerolge lan die ralsche liberaliteit die trouwens laten we dit er bij voegen ook op praotische redenen rust geniet Ncderiand de eer ran eeiv iudustrieelo roofstaat te worden genoemd sedert 1869 Aantel Uitgebr Kiezers Eerstest Ui ebr Stemmen Herat Het huis van den landbouwer J Bei mans te Jeleen L door hem en zijn vrouw bewoond bleef gistermorgen ongewoon lang gesloten Te negen uur verschaften zich eenige vertntruste buren door het stuk slaan van een raam toegang tot de woning en vonden man en vrouw bewusteloos m hunne legerstede De beide echlelieden waren naar het scheen door kolondamp verstikt s Avonds ie voren hadden zij een sinds hing onbewoimd vertrek tot hun slaapkamer ingericht en daarin een kachel gestookt die niet behoorlijk trok Toen althans de buren binnentraden was de kamer vol damp dien zij echter door het vorbrgzelon van een venster spoedig wisten te doen verdwijnen Na ijverige pogingen gelukte het de levensgeesten bij beiden weder op te wekken hun toestand echter is op dit oogenblik nog hoogst bedenkelijk Do Haagsche correspondent van de N Gron Ct schrijft ovor de zaak van mevr Bulkley Do nieuwe poging door mevrouw Bulkley in het buitenland aangewend om in het bezit te geraken van haar kleinkinderen heeft hier natuurlgk veel opzien verwekt Er zijn echter omstandigheden bij die mg oenigaziiis tot do ovortuiging brengen dat men haar opnieuw in een guel apens heeft gelokt En dit zou ik een ware sehande vinden Van gooderhand wordt mg verzekerd dat mevr Bulkley tot vóór zeor korten lijd geheel onbekend was met de verblijfplaats van mr Hoek Hoe zg dus den engelsohen advocaat dio sedert twee maanden in gezelschap van haar schoonzoon te Lugano was moet hebben uitgezonden sohgut een Gemeentac 390 274 284 849 188 47 395 80 61 42 69 233 267 58 176 56 222 361 231 76 69 359 249 269 289 160 46 372 74 50 38 58 197 255 62 168 61 202 335 197 73 66 350 246 261 291 143 44 360 72 47 41 68 190 252 52 169 61 207 327 192 73 61 3491 Geen wonder dus dat er velen zijn die hetzg uit oen eerbjkheidsoogpunt of in het belang der uijverbeid ep weilerinvoering van de octrooien van uitvinding aandringen Er is nu zelfs een Vereeniging van voorstanders eener Octrooi wet gevormd en deze heeft nu een adres aan Z M den Koning vastgesteld Zü herinnert daarin dat in nagenoeg alle beschaafde landen van Europa en Amerika ja zelfs in Japan Transvaal en Engelsch Indié uctrooiwet ten bestaan en dat ook in Zwitserland tot nu toe met Nederland on Griekenland do eenige uitzomkK ringen in Europa hot tot standkomen eener octroi wet is gewaarborgd 3898 3639 Bg de afschaffing der wet ran 1817 was de rerwaohting dat Nederland in deze baanbreker zou zijn on spoedig alle landen zouden rolgen onze industrie zou ontdaan van de haar knellende banden zich met ongekende krac B itH koli n en zelfs zanden buitenlanders Nedflj ij voorkeur kiezen als het land om hun inS K tigen maar de uitkomsten hebben sedeil ib duidelijkste dqen zien dat deze rerwachtiii eenemale ongegroftd was overal zijn de ootrooiwetten blijven bestaan ten voordoele van de maatsohappij gewijzigd of wol waar zg nog niet bostonden niviuw ingevoerd en de industrie heeft in binden met octrooiwetton veel grooter vlucht geiiümon dan in Nederland terwijl van overbrenging van buitenlandsoho industncn naar hier te lande tot nog toe niets of zeer weinig te bespeuren is Wel etaat het den Nerierlandsohen uitvinder vrg dank zij de toetreding van Nederland tot de in