Goudsche Courant, zondag 25 maart 1888

Zondag 25 Diaart 368a 1888 JOS jS A M S o N 1 Z VOORBURGWAL 383 Amsterdam F 9 en 293 NINREJROERSTR 296 Utrecht De nieuwste Dessins in TAPIJTEN GORDIJNEN BEHANGSELPAPIEREN LINOLEUMS etc etc VBd raadplege de aan UUd woning bezorgde Prijscouranten Ofschoon de prözen concureerend gesteld met 10 of 3 V roor contant zallen desie kortingen voor fi iet contant geldig zijn n zal men desverkiezend contant zgnde binnen 3 dagen na ontvangst der Goederen nog B extra rabat genieten Geëtaleerd op MAAIVDAG 26 en DINSDAG 27 MAABT a s Comediezaal Sociëteit BOELEKADE Ons Genoegen NB Opmetingen gratis en alles wordt franco èn desverkiezend verwerkt geleverd GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAPISSIER KN DECORATEUR B O F L E VEKANCIEB Mapzijnen tot compieete Ameublcering De inseading van adrertentien kan goscbleden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave MARKT A 64 Ontvangen nieuwe Hegen en Voorjaarsmantels ALSMEDE BEN EERSTE ZENDING IVieuwe ZOMERMAI TELS Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA De Notaria MAHLSTËDE te Bergambacht is voornemens op MAANDAG 9 APRIL 1888 des middags ten 12 uur in de cHabmonie op de Markt te Gouda in het openbaar te reilen en te verkoopen Het H Ui S geteekend w k E No 85 met Eoetsliiiizeii Stallingeii en uitg eslrekt Open Terrein staande en gelegen aan den Kleiweg GOUDA Te zamen groot 11 AREN 71 CENTIAREN Te aanvaarden bg de toewgzing en drie dagen voor den dag der veiling te bezichtigen Breeder bg biljetten en inlichtingen bg den Notaris ËlTecteDveilin van het Ontvang en Betaalkantoor L iiim MUI te ttOTTËRDAM op 3 A pxil ISSS SAOEKOMJEN Aand Znid Holl Hypotheekbank Kon Mg de Schelda Minervabronnen Dienstverr Mg te Amit Stoomtramwegmg Gouda s Gravenh Mg T Grondbezit Obligatiën Rotterd Leeskabinet en 8oc Harmonie te Rotterdam Mejnfvrouw CATS Kleiweg E 94 vraagt een DIMySTBODB om met MEI in dienst te treden TE KOOP een TREIiHO D mak en waakzaam en vertrouwd bg kinderen Te bevragen aan bet Bureau dezer Courant Boom en Bloemkweeker QOVDA KattenHngel beveelt zich beleefdelijk aan tot het Aanleggen Onderhouden en Bijleveren van CONIFEEREN in vele soorten als Conifeeren van 40 centimeter hoog 0 20 p stukidem 60 0 25 idem 70 0 30 idem 80 0 35 idem 90 0 40 Rododendrums van 30 tot 50 bl knop O 50 Doorbl Str Rozen 0 12 Klim Rozen wit O 40 Klim Rozen rood 0 40 Violen Gr bl Pransche vele kleuren per 100 ƒ 1 20 Vergeetmgnietjes ƒ 1 50 per 100 tegen planttgd Resida Odorata grandi flora Resida Odorata Amiliorata Resida Victoria Boode bloem Keizer Anjelier vele soorten Gr bl dwarg Asters soorten Phlox Drnmmondi Paretmm Deze zeven soorten voor 1 per 100 Ook verkrggbaar Vruclit en Sierboomen in alle soorten Bestellingen worden aangenomen aan de Kweekerij alsmede bg 0 van dbe REE Groentmarkt ƒ 0 90 1 en ƒ 1 20 per Flesch SnJtiïJtCR IJ ƒ 0 90 per Flesch Wed C van OIJE Kleiweg No 2 NIEUW LINNENQOED A V OS Az Hüeiweg E 73 en 73 In lading naar Lissabon het Schoonerschip LEVAi T Kapitein P viN RIJN A BOOOEJfDIJK J Zn Vlaardingtii Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te Rotterdam de WED JAN 8ALM MEIJER te Amtterdam Abshaubbins of I Anti Rhomalische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp hootd schouder pgn of welke kwalen meer van Rhnmatiscben aard zgn en door koude ontstaan Prgs 30 ets per pakje met gebrniksaanwgzing Hoofddepot te Delfl bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G Tan Deth Mej de Wed Oogman Oouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraat Bleiswyk C B Verheul Oudowster A Bos Berkel J van Dorp Zoetarmeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden ü v d Geur Waddinxveen RIJRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BBL EMA1 Een DAQMEISJE GEVRAAGD niet beneden 15 jaar Adres PEPERSTRAAT 241 Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BU deze Coarant behoort een BU roersel De ÜTieuwe Kamer De verkiezingen zijn afgeloopen Welmoeten nog eenige nieowe stemmingen plaats hebbeo voor leden die dubbel gekozen zgn maar deze zullen in het eindresultaat geene verandering brengen daar bet niet te verwachten is dat de kiezers in deze districten binnon zoo korten tgd van meening zgn veranderd Wg mogen dos veilig als vaststaande aannemen dat de nieuwe kamer zal bestaan uit 45 liberalen 27 antirevolutionairen 26 katholieken I conservatief en I sociaal democraat Als nieuwe leden treden op 13 liboralen nl de heeren Rutgers van Rozenburg Tak van Poortvliet Boreel van Hogelanden Royaards van deo Ham Sïnidt Geertsema Teegeus Land Bool Levyssohn Norman Pstgn iSejrifardt en Roëll terwijl waarschgnlgk voor Rotterdam nog de heer Hintzeu zitting zal nemen 10 antirevolutionairen nl de heeren Bosgra Van Velzen G W Baron van Dedem Van Kempen Oppedgk Lucasse Glinderman Th Heemskerk Okma en Engelberts 7 katholieken nl de heeren De Ram Bevers Walter Harte Borret Van Vlijmen en Van Nonen 1 consertief graaf Schimmelpenniiick 1 sociaaldemocraat de beer Domela Nienwenhuis In het geheel zgn er dus op het oogenblik 32 nieuwe leden terwgl er waarschijnlgk nog drie bgkomen nl 1 liberaal Rotterdam en 2 katholieken Bredaen Druten voor de dubbel gekozen aatirevolutionairen zgu oud leden disponibel die bg de eerste verkiezing afgevallen zgn Er is dus een aanmerkelgke hoeveelheid nieuw bloed in de kamer gekomen De antiliberalen dragen grootendeels onbekende namen doch onder de nieuwe liberale leden zijn mannen van invloed en gezag b v Rntgers Tak Veegens Patjjn Roëll enz Over het algemeen kunnen wg ons als feit aannemende dat op het oogenblik eene anti liberale strooming onder de kiezers de overhand heeft met de samenstelling der kamer wel vereeuigen Wij vinden b v goed dat de zoogenaamde conservatieven en de so ciaaldemo iten elk een vertegenwoordiger in het parle ut hebben waar alle opiniën gelegenheid moeten vinden om zich te doen hooren Wij laten daarbij de wjjze waarop zij verkozen zijn in het midden deze draagt nataurljjk onze goedkeuring niet weg De Haagsche graaf was te gelgk de candidaat van conservatieven roomschen antirevolutionairen protectionisten en nationalen hetgeen alleen mogelijk is nis men nenige virtuositeit bezit in het ameden fcn slinger om den arm houdende phrases Domein Nieuwenliuis is buiten kijf alleen in de kamer gekomen door den steun der aati revolutionairen die uit llberalenhaat zich zoo ver vergaten dat zg hun stem gaven aan den revolutionair bg nitoemendheiden den vgand van ons vorstenhuis en onzen regeeriagsvorm Zg zelven zullen daarvan te eeniger tgil de kwade gevolges ondervinden daar deze houding overal een pgnlgken indruk heeft gemaakt eu aan hun invloed een gevoeligen knak heeft g even Doch de aanwezigheid zelve in de kamer van deO leider der socialisten komt ons zeer gewcnscht voor Bg de eerste stemming had bq in drie districten van het Noorden reeAa bgoa 2600 stemmen op zich vereenigd zoodat rechtens aan dat 1 pCt der kiezers een vertegenwoordiger toekwam indien er van proportioneel kiesrecht sprake was Maar de gezonde toestand eisctite dat hij in de kamer ware gebracht door zgn partggesooten en niet dóór piinelpetde tegenstandera Iets dergelijks geldt van de katholieken Deze maken ongeveer 38 pCt der bevolking uit en zouden dus naar dien maatstaf 38 vertegenwoordigers moeten hebben Er zgn er thans slechts 26 het resteerende dozijn is toegevallen aan hun antirevolutionaire bondgenooten die aan zich zelf overgelaten het hoogstens tot een 10 a 12 tal brengen zonden Deze onbillgke verhouding is echter de eigen schuld der katholieken of liever zij is het gevolg vau do voorzichtige politiek der kerk Deze heeft geen haast en wacht zich wel de protestanten te verschrikken door een al te stout optreden stap vOor stap gaat zij voorwaarts en getroost zich liever eene tgdelgke achterstelling dan dat zij doo onvoorzichtigheid haar uitzichten voor de toekomst bederft Ook het onzes inziens in he oog vallende verschil in qualiteit van de verkozen vertegenwoordigers der onderschei len partgen komt overeen met den werkelijken toestand en in dat opzicht ook is de kamer het beeld des lands De liberalen vertegenwoordigen ontegenzeglijk het mee t ontwikkelde deel der natie hetgeen blijkt uit den uitslag der verkiezingen in de groote koopsteden Amsterdam en Rotterdam en in de netels der universiteiten Leiden Utrecht en Groningen Den Haag maakt slechts schijnbaar eene uitzondering daar de doorslag in de residentie eigpnlgk gegeven is door de visschersbevolking van öcheveningeii wier ontwikkeling niet hoogerstaat dan die der Veluwenain Dekatho lieken volgen blindelings hun geestelijke leidslieden en worden dus waardiglijk vertegenwoordigd door een paar do ijn respectabele Hjannen die onder do leiding van hun eminent n doctor in de eerste plaats vragen naar de belangeq hunner kerk ea de wenschen der hooge geestelijkheid De anti revolutionairen tellen zeker enkele zeer bekwame mannen in hun midden doch het gros is van middelmatig gehalte en alleen gekomen wegens hunne over ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN eenstemming in godsdienstige richting met de buitenlni die hen afvaardigden A s Dinsdag wordt de zitting der oude kamer voorgoed gesloten de bgeenkomst der nieu 76 is nog niet uitgeschreven doch wacht vermoedelgk op den afloop der laatste verkiezingen ten gevolge der dubbele keuzen Ongeveer half April zal alles wel zijn afgeloopen VVat zal dan de Kamer doen Naar onze meeniog niet bijzonder veel De herstemmingen hebben niet beantwoord aan de verwachting der anti liberalen die zich voorstelden dat voorgoed met de liberale partij was afgerekend Een aaneengesloten oppositie van 45 leden tegenover eene op zooveel punten uiteenloopende meerderheid is eene omstandigheid waarmede te rekenen valt De meerderheid heeft niets gemeen dan haat tegen de liberalen maar Bnti Ii Mnilts B is geen regeeringsstelsel Het is een voortreffelgk instrument om tegen te honden om den voortgang der vrgziunige ontwikkeling des lands te stuiten doch eene regeeringspartg heeft eene andere roeping te vervullen Op geen enkel punt van prac i oh regeeringsbeleid is eene meerderheid te erkrijgen onder de anti liberalen Vernietiging of afbreking der openbare school bg voorbeeld is hun gezamenlijke leus geweest gedurende zooveel jaren Maar laat hen maar eens beginnen Eenvoudige afschaffing der openbare school gast toch niet Men zal beknibbelen en bezuinigeo ja maar wie het volksonderwijs afbreekt moet er een ander stelsel voor in de plaats zetten en van niemand is nog eenig practisch uitvoerbaar donkbeeld dairr utrent vernomen En dit 13 dan daar nog wel de beste pijl die zg op hun boog hebben Naar onze meening zal niemand meer profiteeren van den uitslag der herstemmingen dan het ministerie Heemskerk Zgn kansen zijn zeker 50 gerezeo Wat veertien dagen geleden niet mogelgk scheen wordt het thans wel en met den dag wordt het waarschijnlijker dat het aanblijven van het tegenwoordig kabinet ten slotte zal blijken te zgn eene politieke noodzakelijkheid Wjj kunnen ons haagt niet roorstellen dat de leiders der meerderheid den moed zouden hebben om hun prestige te verspelen in een k ibrnet gesteund door eene heterogene regeenngspartij een wonderlijk politiek allegaartje eu in de Tweede Kamer geplaatst tegenover eene sterke eensgerinde minderheid die weet wat zij wil in de Eerste Kamer wairschijnlijk tegenover eene aanzienlijke vijandige meerderheid Mocht men het willen beproeven dan il eene onderviniliog van enkele niaiinden voldoende zijn om hen van dien oveimoed te genezen Alles wjjst er op dat het dien weg zal uitgian Gedurende de eerste vier jaar bl jlt de heer Heemskerk de man van het oogenbhk dat is