Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1888

Woensdag 28 ÉuH 1888 N 3683 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inseading van adrertentiön kan geschieden tot éöa uur des namiddags van den dag der uitgave MLE ÜIÏÏESEOOF tot Elk Bsnnemeiyk bod Sluiting 31 Maart bij GIJBELS Wgdstriat 173 ZEGT HET VOORT TE E007 OF TE B7ÜII een fliuk HUIS van alle gemakken Toorziea op nette en drakke stand Te bavragen bjj J 6 SMITS Lange Tiendeweg D 40 alhier i GRENDEL Mr Kleermaker is VERHUISD naar de andeie zgde van de WALENSTEBG No 60 Blgft zich beleefd aanbevelen tot bet leveren en maken van Eeeren en Einderkleedingstukken Gouda Maart 88 Vraagt in het Café cDb PAADW het alom gerenommeerde Heinekens G erste Bier 10 Cent per Glas ÏÏONGAAESCHE WUIT per FLESCH ƒ 1 35 vanaf O 65 per Flesch Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GOUDA Biljart Coacours Een GOUDEN REMONTOIR Een ZILVER CYLINDER Een stel Friesche SCHAATSEN en Een Wollen PAARDEN DEK In het Koffiehuis van K VERDOOLD te StolwIJk zal worden afgespeeld den 2 APRIL a s Intasscben kan men terecht drie dagen in de week nl iterdag Zondag en Maandag Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP nit de Blikken Trommel van A VIN TUIJL Paleisstraat Arasterdam Dit merk is alleen verkr gbaar bg J J van der 8anden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent In lading naar Lissalson het Schoonerschip LEVA IT Kapitein P van RIJN Heederg A HOOGENDIJK J Zn yUtardingai Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te Rotier dam de WED JAN SALM MEIJER te Amiterdam ieuwe REGE 1 1 TELS V001UA R8JI1A TEL8 ZOfIER ll4i TELS STOFFEi voor Dames Heeren bekende voordeeligfe prijzen G HOUTMAN GO llftllS8AKI8SEi der 8paar en Hulpbank alhier maken bekend dat wegpens het PA tSCHFEEST op ni HDAG 3 APRIL van 8 9 uren s avonds in plaats van op Maandags 2 April zitlingf zal worden gpehouden tot het doen van uitbetalingfen Commissarissen voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOG LEEVER Voorzitter r D RUIJTER Stcretarii Zuivere BORDEAUX WIJNEN van ƒ 22 ƒ 27 ƒ 30 33 en hooger per ANKEK bij SLOTE AKER Co ZL IVERE FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k 27 per 48 Plesaohen met aooljns fhmco huis geheel Nederland ook per proefOesch kwart en half anken belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKBN Piltscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Eüxter Terstond TE HUUR een net Heerenliuis met Tuin in de Crabethstraat waarin 4 KAMERS 2 ALCOVEN KELDER ZOLDER en DIENSTBODENKAMER voor 250 per jaar Adres onder No 1644 aan bet Barean dezer Courant THEEHANDEL en gi os en détail Groot succes hebben de Theesoorten van 1 1 25 en 150 PROEVEN gratis verkragbaar P 8AIJËBB1ER Oosthaven 19 Best Brood 16 Ct per kilo Bruin 13 Tarwe 12 SAUCIJSEN BROODJES Zweserik Pasteitjes APPELBOLLEN R o o m b o r e n g Aangfesneden Taart Diverse GEBAKJES Fransch Banket ZANDKOEKJES Boterkoek Kattentongen enz Zaterdag s avonds steeds versch voorhanden by W SclialekampJr Oosthaven 17 Gebloemd Brood 11 Krentenbrood 18 met Sacade 25 Best Krentenbrood Tnl bandsdeeg 50 Roggebrood 7 Geldersoh Roggebrood 10 Roggebrood met krenten en rozynen 14 Kadetten 2 stuk Beschuit 10 en 12 voor 10 cent Konings Krakelingen 60 cent de 5 ons Onder minzame aanbeveling A G OOSTRÜM Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat Snelpersdruk van A Bbinkiian te Gouda De uitgave dezerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1888 Burg en Weth hebben de verkiezing voor een Lid van den Oemeenteraad vastgesteld op Vrijdag 6 April e k Ben 150 tal ingezetenen dexer gemeente hebben zioh gewend tot B en W met een klacht over de Directie der IJsel Stoomtramweg Haatsohappij nl over de wijze waarop zq op haar lijn binnen deze stad te werk gaat Vooreerst rgdt de tram veel sneller dan bg de concessie is toegestaan en voorts wordt ook dagelijks de voorwaarde overtreden dat geen stoom of rook aan de locomotief mag ontsnappen Vele ingezetenen wordt daardoor veel last berokkend en van daar het verzoek aan B on W om de hand te willen bonden aan de vroeger door den gemeenteraad vastgestelde bepalingen Zaterdag middag werd ten Baadhuize dezer gemeente door de Commissie van beheer der Stedelijke Glasfabriek aanbesteed do levering van de ten dienste dier fabriek benoodigde steenkolen Ingeschreven werd door per wagon ƒ 46 10 64 58 80 63 60 70 72 60 67 67 45 69 74 60 80 t p H Van Nieveld en Ck Botteidam 49 H C Jiaurita Duisburg 45 48Vu 48 F J MijnUeir Wz Krimpen 47 49 o P Krijgsman Gouda Sl ioo H Ellens Oven r Rotterdam Kampf en Hollcnder Eoeef 46 A Ur Koele Eotterdam 47 o franco in de loods S D Boon Ooiida 69 60 per wagon franco in het magazijn T van der Bach en Co Arnhem ƒ 6 65 franco wal b j open water per 1000 kilo A Zellekens 46 ct per schip De geneeskundige staatscommisjie te Utrecht heeft toegelaten voor het lo gedeelte van het artaeiamen de heer J C Idenburg van Haastrecht De Haagsche correspondent van de N Gr Ct meldt dat Z M de Koning niet alleen niet de zitting der Kamers van Honderd en Vijftig zal openen maar ook de leden niet ten psleize ontvangen zal tot het afleggen van den eed Men zal schrijft de correspondent dit intusschen ook wel toeschrijven aan s Konings gezondheidstoestand die bem langdurige audiënties belet te houden Vandaar dat de jaarlijksche reis naar Amsterdam definitief Bchijnt te zijn afgesprongen Ik kan u echter verzekeren dat wat er ook van Zr Ms toestand zy het zijn stellig plan was de zitting der Kamers van Honderd en Vijftig persoonlijk te openen en dat alleen de verkiezing van Domela Nieuwenhuis dit plan heeft doen wijzigen Ongetwijfeld eon succes voor den sooinal demooraat No 1 Stellig wordt verzekerd dat het Ministerie Heemskerk zijn ontslag heeft aangeboden Het Haagache Dagblad YenpTeiide hot volgende bericht Naar wij vernemen had het Ministerie zijne taak met de invoering der Grondwet als geëindigd beschouwende eeds v $i r de verkiezingen en wel in de eerste dagen van Maart een verzoek om ontsla bij Z M den Koning ingediend zich echter bereid verklare ide het bestuur te blijven voeren tot na afloop der verkiezingen Thans moet dit verzoek herhaald zijn De FeriekerinffAode verzekert dat bij de directie van de rijks waterstaat in ovwweging is om iu de bestekken voor de uitvoering van werken bepalingen op te nemen waarbij de aannemers verplicht worden aan de in hunnen dienst zijnd werklieden wanneer deze tydens de uitvoering m ongeluk overkomt ondersteuning te verleenen l i i Nieuwe methode om botw Ie conserveeren In eene van de laatste zittingen v n de Fransche SocUié d EncouraganeHt beschreef de heer Grosfils uit Verviers eene nieuwe methode op bot te conserveeren H tmri daarvair bMtaritlltaMK dit bat tisgrU zuur dat aU praeservatief dieat belet worde uit ie kristalliseeren en zoodoende zijne antiseptische werking onbeperkt behoudt Grosfils gebruikt te dien einde melkinur in welke het salioylzuur wordt opgelost De samenstelling bestaat uit 98 deelen water 2 deelen melkzaur en Vnoo deel salycilzuur en is in staat boter tot onbepaalden tijd zelfs by hoOge temperatuur en ia warme hindstreeken te conserveeren Zelfs als de boter 5 pet van die vloeistof terughoudt bevat zij eerst in 100 000 deelen salicylzuur d i l gr in 100 kgr boter Een gehalte van meer dan 2 pet melkzunr geeft aan de boter een zwak zuren smaak die echter door water of afgeroomde melk waarin een weinig natron bicarbonaat is opgelost zeer gemakkelijk kan weggenomen worden Het conserreeren van 1 kgr boter op deze manier kost slechts 1 2 centimen De heer E Domela Nieuwenhuis dankt in zijn blad voor de blijken van belangstelling en voegt daarbij Men verwachte echter niet te veel van mq daar ik alleen onmachtig ben tegenover de 99 anderen Het eenige wat ik vermag is steeds te protesteeren tegen willekeur en onrecht nu in de Kamer evonols vroeger daarbuiten Echter mijn plaats moet bovenal blijven onder t volk en niet onder hen die een klein deel des volks vertegenwoordigen Op do Eransohe kust tusscheo Saint Malo en SaintEnogat heeft een oeverafsohuiving Vin 3 a 4 M dikte pl its gehnd daardoor zijn overblijfselen van wou zichtbaar geworden van achttien a twintig eeuwen oud verkeorende in den toestand van steenkoolformatie Volgens een oude overlevering zou het bedoelde woud tot de omstreken van de voormalige stad IJs behoord hebbon De ontwerpen voor een tracs Siboriache spoorweglijn vaii c nderscheidene duizenden kilometers lengte blijven steei s in onderzoek hoewel in bagiiisel tot don aanleg dor verbinding ia besloten De twee ontworpen welke op den voorgrond staan zijn dat loopende over Isoim n k Tomsk Krasnojarski en Irkoutsk en dat uitgaand van Orenburg welke plaats reeds edne spoisrwogvc biiidiii met Pfltats ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBRi worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt burg heeft en eindigende aan de haven van Wladiwostock De eerstgenoemde lijn Zou veel bezwaren ontmoeten daar zij groote rivieroverbroggingen zou vereisohen overigiua zou zij door eene weinig bevolkte landstreek loepen doch daarentegen het voordeel hebben geheel op Eussisoh grondgebied gebouwd te worden Do andere lijn Orenburg Wladiwostock zou daarentegeu meer bevolkte en rijkere landstreken doch Chineesch Hantsjoerije doorkruisen hetgeen oen groot bezwaar schijnt te zgn Sioom mt Wat is er van Stanley geworden Het gebrek aan stellige berichten omtrent het lot der Stanleyeipeditie begint thans te werken op de verbeeldingskracht van het groote pnbliok De een gelooft dat er o n verrassing op handen is de ander is overtuigd dat er alweer in Midden Afrika een groot ongeluk heeft plaats gehaJ Een correspondent der Poll MM Gazette verzekert ons dat Stanley niet vertrokiwB it on Ënta ofmmiw vu previii t voorzien maar dat hg een veel grootscher pbm heeft door den koning van België en waarschgnhjik ook door het Britsche Gouvernement goedgekeurd Zijn doel zou wezen de streek der Groote Meren te bezetten en de volken van Midden Afrika tot één groeten staat te vereenigen afhiyikelijk van den CongoStaal Aan den oenen kant gesteund door Emin goed voorzien van wapens en krijgsvoorraad aan den anderen kant door den Boven Congo zou Stanley volgens dien correspondent eindelijk den droom van Gordon verwezenlgken namelijk den slavenhandel in hart en nieren aantasten en de vaan van beschaving planten in het midden van Afrika in goed HoUandsch Afrika openen voor de producten der Engelsche manufacturen Deze onderstelling is nog zoo onwaarschijnlijk niet misschien heeft Stanley wel eens over zoo iets gedacht maar het is verre van zeker dat het plan in zijn geest zóó tot rg pheid gekomen is als de Engelsche verslaggever voorstelt Hooren wij hoe de laatste zijne hypothese verdedigt zijn eerste bewgs is een brief van Gordon san Stanley geschreven te Brussel in Januari 1884 en waarin hij hem het voorstel doet voortaan samen te handelen Door het sluiten van goede tractaten met de hoofden zoo sohrijfl hij zou men een einde aon de invallen kunnen maken en den slavenhandel kunnen doen Gordon s plan kwam niet tot uitvoering Plotseling naar Londen geroepen ontving hij een opdracht om weer het gouvernement van Soudan op zich te nemen en vertrok naar Khartoum Achttien maanden later was hij niet meer onder de levenden en Stanley sprak bij hol diner op het Mansion Honse onder anderen het volgende Het is de plicht van Engeland het werk van Gordon voort te zetten en de ongelukkige bevolking aan den Bahr el Gazhal van haar slavenjuk te bevrijden Twee wegen zijn er om daarheen te geraken de eene langs den Boven Nijl is thans afgesloten de tweede v e loopt langs don Congo Zij geleidt ons door oen staat voortaan door formeele overeenkomsten met Europa verbonden en men is zeker dat men er groote sympathie ontmoet wanneer men zich door zulke zuiver mensohlicvende bedoelingen laat leiden Is dit niet hot program der tegenwoordige expe