Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1888

I ditie reeds rier jaar geleden tooi de toeliooiden op het Mansion House ontwikkeld F Stelt n een oogenblik voor dat gij aan het uiterste bevaarbare punt van de Biyerre of Arourimi zijt aangekomen Q j knoopt evenals de zendelingen vriendschapsbetrekkingen met de inboorlingen aan 6q bouwt een wachtpost om met Europa in verbinding te bleven Gy begeeft u rechtuit naar do meest loJdelyke Egyptische posten vroeger uitgezet en zonder twijfel zult g daar wel den een of anderen rustenden Ëgyptischen officier ontmoeten Is het een gewezen christen gaarne zal hg u de reden van zgn geloofsverandering vertellen is hg een onderzoeker die ten einde raad is dan zal hij u met geestdrift het welkom toeroepen en zich ter uwer beschikking stellen Zulke lieden en de overblgfselen van Egyptische legerafdeelingen onder de inboorlingen verstrooid moet men opzoeken verzamelen en met zulk een troep als kern den slavenhandel gaan uitroeien Deze afdeelingen Egyptische troepen waarvan Stanley spreekt bevinden zich reeds georganiseerd te Ëmin De ex christen waarvan sprake is heet LuptonBey was vroeger gouverneur aan den Bahr elGazhal waar hg tegenwoordig regeert met den titel Tan Sheik Abdullah en zal zich ongetwgfeld gaarno in deze waardigheid laten erkennen en de Europeanen met raad en daad willen bgstaan Eerst moet gg zoo ging Stanley voort het land van Uganda bezetten en alle streken door de twee meren begrensd het zgn de rijkste van Afrika en misschien van de geheele wereld Dit is de bes e grondslag om deze landen met het Congobekken te vereenigen De zwarte dichteen leerzame bevolking die gg er vinden zult zal gaarne met u gemeene zaak maken om hare onderdrukkers te weerstaan Maar ffy moet in plaats mn metgetcerm met dollars ffooH itryden Aan den Congo hebben wg niet minder dan 450 hoofden deze lieden zullen u niets in den weg leggen zoolang gg hen iedere maand betaalt Om kort te gaan de afstand tussohen deze zoal het Mansion House en het punt waar uw afgevaardigde ernstig aan hot werk moet gaan bedraagt 6200 mglen De eerste 6000 mglen bieden niet de minste zwarigheid Ën als uw afgevaardigde de overige niet door kan komen verstaat hg zgn handwerk niet Hg zal zich dan aan den oevejr van een rivier bevinden waar hg slechts een geschikt vaartuig behoeft om langs Khartoum Metemmeh Berber en Korti de Middellandsche Zee te bereiken Als men dit program leest klinkt het zeer waarschgnlgk dat Stanly het heeft willen verwezenlgken Mogelgk zelfs dat op dit oogenblik het plan reeds gedeeltelijk tot werkelgkheid is geworden Misschien zal de beschaafde wereld in dit geval slechts beriohteu over Zanzibar ontvangen om spoedig te hooren dat hg den staat van Uganda of de confederatie van MiddenAfrika gesticht heeft Dit zou het verleden van Stanley en zgn energie op waardige wijze bekronen Doch laat ons ondertusschen bekennen dat hg het geleerde Europa een weinig beet heeft genomen mot zgn tonnen ivoor die bg beloofd had van zgn bezoek aan Ëmin mede te brengen I Van allo kanten komen berichten van overstroomingen Vooral in het noorden van Duitschland is de toestand zeer ernstig Het stadje Domitz in Mecklenburg is geheel door water van de buitenwereld afgesneden Spoedige hulp was noodig zoodat terstond een detachement pioniers naar de bedreigde stad werd gezonden De soldaten maakten e n noodbrug over het ondergeloopen land waardoor althans do gemeenschap hersteld werd en de stad van het noodige kon voorzien worden De boeren leden op veel plaatsen groote schade Door het doorbreken van een dijk bg Seedorf werden zes boerenplaatsen geheel weggespoeld Moer dan 10 dorpen en dorpjes langs de Ëlbo staan onder water Een groot aantal menschen moesten zich op daken en schoorsteenen redden totdat zij met booten kouden afgehaald worden Twee stoombooten zgn uitgezonden om behulpzaam te zgn bg het ledijlingswerk en tevens levensmiddelen en kleeren over te brengen maar natuuilijk kon de hulp niet zoo spoedig worden verleend of velen waren reeds door koude en gebrek of in het water omgekomen Bij het opruimen van het ijs dat op verscheiden ilaatsen nog moest geschieden kwamen door ongeukkig toeval 16 pioniers om het leven In Hongarije blijft de toestand ook zeer treurig De geheele streek tusschen Szegedin en Grosswardein heeft veel geleden en de steden Csaba en Bakes zijn grootondeels verwoest Het gevaar dat ileze pUatsen met den gebeelen ondergang bedreigde werd echter afgewend doordien de inwoners een der dijken doorstaken waardoor het water een uitweg kroeg Daardoor echter worden meer dan 60 000 bunders land onder water gezet en verwoest Het spoorwegverkeer is grootendeels gestremd maar toch loopen de treinen zoo ver zij kunnen ten einde de slachtoffers der overstrooming te vervoeren In alle opzichten wordt vpor hen gezorgd Geld en levensmiddelen worden van alle kanten gezonden en de minister van Openbare Werken Baross is ta Csaba ten einde het reddingswerk zooveel mogelgk te bevorderen Meer dan 1000 soldaten zijn op verschillende plaatsen aan het werk om de inwoners te helpen bedreigde dgkeu te versterken en breuken te stoppen De Szamos heeft do stad Fehergyamat geheel vernield en tevens de dorpen in het comitaat Szathmar onder water gezet Ook de Baab is op veel plaatsen buiten haar oevers getreden en richtte vooraan in het comitaat Oedenburg bg Pest groote verwoesting aan De Theles wast ook op onrustbarende wgze In no 11 van het weekblad De Ingenieur orgaan der Vereeniging van burgerlyke ingenieurs komt het volgende voor Een belauKstellend Ngmegenaar heeft onder den titel Een voorzegging een zeer lezenswaardig geschrift uitgegeven en wel naar aanleiding van de verzakkingen welke vóór eenige weken de strekdam in de rivier de Waal onder de gemeente Nijmegen onderging Zooals algemeen bekend is heeft de linker Waaloever bg Nijmegen neiging in de richting van de rivier te schuiven Of onderaardsche werkingen dan wel het inscharen van den oever de oorzaak dezer neiging ie werd nog niet uitgemaakt Zeker is wat zooals de belangstellende Ngmegenaar doet opmerken reeds de luit generaal Kraijeuhoff in het eerste gedeelte dezer eeuw voorspelde dat nl de aangelegde krib voor de zuidwestpunt van den bandijk te Leut schadelijk zou werken Moar al te zeer word de sombere voorspelling van den kundigen generaal bewaarheid Geput uit den rgken schat zijner herinneringen schetst de schrgver ons niet alleen de rampen die uit de verzakkingen voortvloeiden doch wgst ons ook op de middelen die tot beteugeling werden voorgesteld Volgens zgn zeker volkomen juist oordeel is het gebiedend noodzakelijk de in verband met den aanleg van den Staatsspoorweg van Arnhem naar Ngmegen uitgevoerde rivierwerken namelgk het uitbrengen van kribbelt uit den linkeroever en het verdedigen van het bedreigde punt door middel van een strekdam aan te vullen en te voltooien door het opruimen der stroomkeerende werken op den rechter oever Herhaalde malen werden op de Stoatsliegrooting gelden voor dei A waken aangewezen Krachtig dringt de schrgver van het vlugschrift op de uitvoering dezer werken aan in afwachting van een verder strekkende normaliseering De Wageninger over het gebeurde in Schoterland spokende zegt Laat dr Kuyper zich dan in zoovele bochten wringen als zgn vernuft weet uit te denkon al t water van de zee wisoht deze misdaad niet uit Onder al de ellenden die deze vreeseIgke man over ons land en volk gebracht heeft moet uu ook deze gerekend worden i het ontsluiten van de raadzaal op t Binnenhof te 8 Oravenh age voor den sociaal democraat Domela Nieuwenhuis Kuyper predikt het van de daken Volk van God de strgd gaat om de oere van Koning Jezus I en openlgk reikt hij de hand aan een man die God hoont Christus verloochent en ons land en volk ten verderve wil voeren en helpt hem verheffen op t eergestoelte Heer tot hoe lange f De Katholieke Maasbode wil den Schoterlander in de Kamer in t geheel niet meegerekend hebben en hoopt dat door de 99 leden van ons nieuw Parlement aan Domela Nieuwenhuis zgn verblgf in de Kamer zal worden onmogelijk gemaakt door te spreken en te handelen alsof hg er niet was In een Engelsch blad kon men verleden jaar do onderstaande advertentie lezen Eene dame die eeu optrekje in oen stil en landelijk oord bewoont wenscht dezen zomer kleine meisjes van 6 tot 10 jaren bij zich te logeeren te hebben Zij wil er vier te gelgk ontvangen en ze telkens vier weken houden zoodat er plaats is voor twintig of vier en twintig Onderwgzers en doctors die ouder hun leerlingen of patiënten kinderen hebben welke in de termen vollen worden verzocht dit onder het aangegeven adres to melden Dit is zeker goedkooper en Termoedelgk niet minder goed dan een voreeniging voor gezondheidsen vacontie kolonies het vermag te doen zeet het Soc Weekblad In Denemarken heeft men hot zoover gebracht dat op die wgze telken jare ettelgke duizenden onvermogende kinderen uit de hoofdstad verscheiden weken doorbrengen op het land t Klinkt als een sprookje maar t is een feit Nu we zonden met minder voorshands tevreden zgn in Nederland Doch wanneer krijgen we eens vau het raderlaudsche phtttelond een adverteatta te lezen zooali die hierboven P Ofschoon knapheid en geheugen twee geheel verschillende dingen zgn is er toch een onafscheidelijk verband tussohen beiden Niemand zal beweren dat men niet een zeer wgs en verstandig man üou kun neu zgn oen orakel voor de geheele wereld en toch erg vergeetachtig en omgekeerd kan iemand met eeu bekrompen denkvermogen zooveel feiten in zgoe hersenkas opstapelen als maar mogelijk is hg wordt er niet geleerd of knap door Maar een feit is het toch ook dat een goed geheugen uiterst nuttig zoo al niet onmisbaar is om een knap man te kunnea worden Iemand met een stalen memorie heeft toch aan een uur evenveel als een alledaagsch mensch aan drie of meer uren moet een ander herhalen eenen andermaal overlezen repeteeren en wederom nazien de met een machtig geheugen begaafde heeft slechts óónmaal te lezen en onuitwischbaar is het gelezene in zgn hersens geprent Zoo leeft dui de gelukkige die een buitengewone memorie heeft veel sneller en laAger dan de meeste andere menseken en heeft bovendien altgd zijne wetenschap bg d hand De voordeden van een krachtig geheugen zgn du ook zoo groot dat het geen verwondering kan wekken dat men reeds in de hooge oudheid sporen vindt van pogingen om kunstmatig aan te rallea wat moeder natuur aan de meeste menschen in meerdere of mindere mate onthield dat men dek reeds vele eeuwen geleden bezig hield met het zot ken van kunstmiddeltjes om hot geheugen te vervangen of ter hulp te komen Toen de Spanjaarden Peru ontdekten namen zg bg de bewoners van dat land waar dat deze zich met het zoeken van een doeltreffend kunst geheugen hadden bezig gehouden evenals de Europeanen in Oriekenhind en Italië sedert Simoaides Jambographos de Grieksche dichter uit Samos nu 2500 jaren geleden voor t eent ia ons werelddeel een knnst herinneringsysteem uitdacht Mnemoniek of mnemotechniek noemt men d kunst om door hulpmiddel es het geheugen te versterken of liever om in de plaats van een goed geheugen berustende op de gave des oegrgpens ea oordeelens een kunstmemorie te maken Al noemde Kant de groote denker elk mnemotechnisch hulpmiddel ougergmd omdat men ia plaats van n dan t wee dingen te onthouden krggt een beschouwing die meermalen bevestigd wordt door een knoop in een zakdoek dia men vergeet toch kan s mensohen geheugen niet geheel buiten eenige hulp en loopjes Maar iets geheel anders is do werkelgke muemoniek het stelselmatig ontworpen kunstgeheugen waarmede de Bomeinen zich druk bezighiolden dat daarna in de 16o eeuw wederom krachtig opbloeide en later andermaal in de mode kwam om nu door Leibnitz Kistner Kimt Paris weder te worden beoefend bestudeerd en aanbevolen De mnemotechniek heeft dus dat met de wereldtaal den steen der wgzen en andere knnstmatigheden gemeen dat zij nu en dan weer opduikt om eenigen tgd de aandacht bezig ta houden Nu wg die algemeene taal der geheele mensch heid in den vorm van Volapük genieten zou het ons dus niet verwonderen als eerlang ook weer een professeur de m moire ter markt kwam om met een renaissance dier intellectueel o alchimie de wereld eenigeu tgd aangenaam bezig te houden Een proeve van zeer primitieve grfieugen kunst vormen de woorden Cesautioa claunegalo vivestido waardoor men als men ze eenmaal keot voor altgd weet dat de Komeinsche keizers elkaar aldw opvolgden Cesar Augustus Tiberius Caligula Claudius Nero Oalba Otto Vitellius Vespasianus Titus Domitianus Maar toch is dit nog de ware kunst niet Deze nl heeft een volledig systeem van plaatsvervanging ontworpen vooral voor getallen en het is met behulp daarvan dat Stot Tai en andore goochelaars de wereld verbazen met het onthouden en opzeggen voa reusachtige getallen De medeklinkers worden bL in negen groepen gerangschikt elk onder een cijfer zoodat b V 2 overeenkomt met de letters n en v 3 met m en w 6 met b en dus ook met p eni Om nu een getal mnemonisch te onthouden brengt men het in die corrospondeerende letters over zoadat bv 1286 wordt afgebeeld als nmb dan leest men in die nbm het woord nimbus haakt dat begrip aan het te memoriseeren feit vast en is dan zeker het niet meer te vergeten Er zgn menschen die dit geheugonwerk erg omslachtig zullen vinden en wg ook maar toch schijnt de methode bg sommige kunstenmakers dia er zich met al de macht van hnn hersens op toeleggen curieuse resultaten op te leveren Boltenlandscb Overzicht Sedert eenige dagen luiden de berichten uit Bulgarije weer ongunstiger Deze mededeelingen komen echter alle over Pargs en tot dusver is deze bron voor het Bulgaarsche nieuws niet bijzonder vertrouwbaar gebleken Zeker is het echter dat prins Ferdinand vaster dan ooit voornemens is in zgn vorstendom te blgven en desnoods geweld met geweld te keeren Men wacht nu nog steeds op verdere stappen der Russische regeering want alleen de vredelievende verklaringen waarmede men te Petersburg zeer kwistig is kunnen niet dienen tot een voldoende oplossing der Bulgaarsche quoestie Het heeft te Petersburg natuurlijk geen aange men indrnk gemaakt dat koning Korel van Bumenie na zgn bezoek te Berlijn ook eenige dagen te Weenon heeft vertoefd en daar door keizer Frans Jozef bijzonder hartelgk is ontvangen Tevens hield de Bumeenscbe vorst herhaalde conferenties met graaf Kalnoky woar natuurlgk in de eerste plaats de politieke toestand is besproken De meening dat ook Bumenie zich tot zekere hoogte bij het drievoudig verbond heeft aangesloten wint daardoor opnieuw veld Oelgk men weet heeft de Duitsche keizer wegens zijn ziekte een gedeelte zijner werkzaamheden aan den kroonprins overgedragen De Freisimiige Zeüung doet uitdrukkelijk uitkomen dat div slechts een vertegenwoordiging maar geen mederegentscfaap is De prins treedt dus uitsluitend in enkele gevallen als vertegenwoordiger zijns vaders op en is dus strikt gebonden aan de beginselen van keizer Frederiks regeeringsprogramma Overigens b jft de toestand des keizers gunstig Vrijdag werd te Charlottenbnrg onder zgn voorzitterschap de eerste ministerraad gehouden Alle Pruisische ministers waren daarvoor naar Charlottenburg gekomen De werkzaamheid heeft een goeden invloed op het gestel van den patiënt zoodat de geneesheeren gegronde hoop hebben dat de keizer nog geruimen tijd zal leven Het Hof van appèl ta Pargs heeft Wilson en consorten vrijgesproken Over de opgeloste Ministercrisis in Noorwogen worden nog eenige bgzonderheden medegedeeld De Minister president Sverdrup zogevierde over zgne ultrademocratische tegenstanders en de drie uit zgn Kabinet getreden radicale Ministers werden vervangen door drie leden der gomatigd demoorotische partij waartoe hg zelf behoort De drie afgetreden Ministers hebben Sverdrup in het Storthing heftig aangevallen en allerlei bijzonderheden uit de beraadslagingen van den ministerraad openbaar gemaakt zoodat de aanvoerder der rechterzgde uitriep Zoo iets afkeurenswaards is in Noorwegens staataleven nog nooit voorgekomed Het is dan ook de rechterzgde geweest die Sverdrup aan de overwinning geholpen heeft Een votum van wantrouwen door de radicalen voorgesteld werd met 61 tegen 61 stemmen verworpen en onder die 81 stemmen der meerderheid bevonden zich SI der rechterzgde Daarentegen ielde men onder de 61 stemmen der minderheid 20 democraten die nog weder oen middenpartij vormen tusschen die van Sverdrup en de radioalen De hulp der rechterzgde had Sverdrup te danken aan zgn verkUring dat bg stellig heenging alt het votum van wantrouwen niet werd verworpen De rechterzijde vreesde dan een radical ministerie te zullen zien optreden Doch een votum van vertrouwen te geven aan Sverdrup daarna door een zijner aanhangers voorgesteld dat was voor do rechterzgde te kras hel werd met 74 tegen S8 stemmen verworpen Het nieuwe Ministerie steunt dus niet op een vaste meerderheid en zal de verkiezingen van het najaar moeten afwachten om te zien of die verandering in den toestand brengen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 26 MAAST Winkelhuis en Erf Bhuiuwstraat Wgk H No 10 87S0 k A Dottland Hui en Erf BCattensingel Q 130 ƒ 1830 k D de Jong Idem als voren Q 131 ƒ 1220 k J de Jong Werkplaats en Erf Winterdgk Q 127 129 ƒ 1160 k A Grendel Huis en Erf Dubbele buurt van den Groeneweg L No 2 ƒ 1220 kr I Cats Idem Karnemelksloot E 812 1230 kr Wed H Groeneveld te Rotterdam RECLAME Aan de Ieders waar de toestand eene bezorgde invloed nood aacht voor de verbetering van het lichaamlgk stof de mineraal pastillen van Soden gelukken altgd voor t beste om de ademhaling en verterings orgaans geregeld te doen werken en zoo het algemeen wel zgn weer te brengen Het oordeel der Dr Huner van Augsberg verdient aanmerking gelgk een overtuigend bewijs Ik verklaar dat de mineraal pastillen van Soden goede gevolgen hebben Zg verzachten de verscheu rende hoest snelden de slgmen af en stillen op een vast bewijs de prikkelenste keel orgaans Te be komen in alle apotheken aan 60 cents de doos üurserlijke Stand GEBOBEN U Hatrt ialuni Ocatriiidi ooden A Sehoooderwoerd ta ü vbd Druoeu 26 Maria onier A de Jong en A M JoDgehog Valeotin Martiaal oadera V M de Joog es VI de Oroiï Coroelia ea Gerardaa oadera 1 Usaelalcio en J vaa deo Oever Sgije ooders J vso Tnet en M vao der Kaa OVKI l EDbN 23 Murt i t Kortesoeter 4 j 6 m 24 A Lapoatre m H Overegnder 70 j ADVERTENTIEN Bevallen vaa een Zoon A M BNGELBREQT VAN DKN BUDS Gouda 27 Maait 1888 Heden overleed onze Zuster Behawdznster en Tante Mejnffir NEELTJË ÜVERËIJMDER in den onderdom van ruim 70 jaren Namen de Familie H OVEREIJNDEB Gouda 24 Maart 1888 Volitreit eenige hennitgeving Op den 24 Maart 1888 overleed te Waddingtveen onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer CHRISTIAAN la GRAND na eene korte ongesteldheid in den onderdom van mim 76 jaren Mede namens Broeders en Zusters C 1 A GRAND C A LA GRAND geb Kboow Gouda Voor de vele hartelgke bewgzen van belangstelling zoowel van bier als van elders ontvangen bg het overlgden van mgne innig geliotde Echtgenoote Mevronw JOHANNA HELENA KLEIWEG betuig ik mgn harteIgken dank G D BAARS Baattreeht 27 Maart 88 Voor de vele hartelgke bewgzen vanbelangstelling zoowel van hier als van eldersontvangen bg het overlgden van onze geliefdeMoeder en Bebnwdmoeder Mevronw JOHANNAHELENA KLEIWEG betuigen wg onzenhartelgken dank J C MULLER M C MULLER HASEiBOHiit L P MULLER Wed A Rbijndsrs Ji z C S W VAK DKR TORREN MOLLÏE Haarlem K VAM DKK TORREN Cz J BBAKEL MüLLEK J W BRAK EL J H MULLER N BONTE MüLLBK H W F BONTE Baattreeht 27 Maart 88 Waddinxveen i Gouda Een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G en van goede getuigen voorzien zag zich tegen 1 MEI gaarne geplaatst als Tweede lUeid of in een klein gezin als MEID ALLBEN Brieven franco onder No 1646 aan het Boreau dezer Courant OPRQEPIIVG Allen die iets te vorderen hebben T verscholdigd zgn aan of papieren onder zicb hebben van wglen den Heer CHBISTIA4JP JLAOBAND in leven mannfactarier gewoond hebbende te Waddinxveen en aldaar gestorven den 24 Maart 1888 worden verzocht daarvan ten spoedigste doch in ieder geval vóór 15 APRIL 1888 opgave betaling of afgifte te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR ilotaris te Waddinxveen DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van de Ingelanden dat de verkiezingen van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGELAND PLAATSVER VANGERS zullen plaats hebben op Donderdaif den Sden April a s in de districten op de plaatsen en uren breeder bg aanplakbiljetten bekend gemaakt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland Vak mb BREGGÉN Dijkgraaf EGBERI UE VRIES Secretaris Leiden 24 Maart 1888 Zeer geurige THEE 1 50 per 5 ons 1 25 5 1 5 0 75 i 060 5 Wederverkoopers genieten flink RABAT A DERCRSE Korte Groenendaal Een JONGMENSOH e b b h h zoekt gelegenheid voor OrWOIOTQ KOST en t n MEI a s Frranco Brieven onder No 1645 aan het Bnrean dezer Courant GËÊSÏiËSPijNiÊËBÏ voor allen die het wereldberoemde echte O Ï ÏC Sot Tandarts br POPP s o y gebruikt hebben Boven ieder onder Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA T Jpoeder n behoudt men Steeds ffezonde en gchoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kraldenzeep ia Siet het grootste succes ingevoerd t en iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem OUezeep fgnste en beste Toilet Zeep WAABSCaUWINO IP Alle bestaande namaaksels van Anatherin t W f Montwater zgn voor de Gezondheid schadelijk £ k volgens analyse daarom waarschuw ik hierWy mede het geëerde publiek voor aankoop van Wi f zulke namaaksels Dr J Q POPP KK Hof Tandart en uitvinder der Anatherm PrepAraten te Weene Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bg de firma J C Zeldenrgk Co Drogist op de Markt te Eotterdam bij F E van Santen Kolff te sHage bg J L F SnabiW apoth te Delft bg A J van Hgn te Schiedam hg C Malta Gz te Leiden bg E Noo 1jM I te Amsterdam bij F van Windheim Co en H Uloth fe Co apotheek te Utrecht bg G H N van Spaige idem Lobry Porton Drooglsten