Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1888

Vrifdag 30 Maart N 3684 1888 Binnen en pu ITENLANDSCHE JOEKHANDEL GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Xiendetoeg D 60 GQU DAi Lange Tiendeteeg JD 60 Alle BOMKBN en TIJDSCBBIfTBN worden binnen den kortst m ogel ken tyd geleverd BOEE Eir STEENDEÏÏEWEEÏÏ tegen zeer billeken pr s Heeft mede voorhanden alle soorten van il0li0ma 0 $ 0e koape Üluztek J r V EI TEiTa Z E 3ST in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Openlare Verkooping te GOUDA ten orerstaan Tan Notaris MO TIJN ten sterfhoize van Mevr de Wed 6ÉBARDIN Oosthaven wjk B No 75 op DINSDAG 10 APRIL 1888 BTÓórm 9 nnr om contant geld van Eenen aanzienlgken goed onderhoaden IIVBOEDEL bestaande in fraaie mahoniehoaten en andere MEUBELEN zes LEDIKANTEN met zes goed gevulde Veeren BEDDEN KOPER TIN PORSELEIN GLAS en AARDEWERK PIANO en eindelflk eenig Tafelzilver enï Te bezien daags vóór den verkoop van 9 12 en 2 5 nnr De Gfoudsche Ma cliinefabriek Vroeger COSIJN Ce beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Met MEI aanstaande vragen A fVeesmeisjeSj ervaren in t linnen naaien stopp n en mazen een dienst als NAAISTER Zg zgn ieder 2 dagen in e week beschikbaar Belanghebbenden adresseeren zich aan tWEESHUIS a lhier Heeren Rookers Probeert de Sigaren EL COLEGIO 2 Ct per stuk LA SL PERBA 2 ELDORA 3 Al vrie voor 10 Cent Sigaren koopt ontvangt een SIGABENPIJP gratis A DEBGKSEN Korte Groenendaal NlEIiWË DASSEN T A V OS Al Heiweg E 73 en 73 S5 S Costumes enl G z WAGENAAR Gouwe Clio 233 hebben de eer hnnne geachte clientèle de ontvangst mede te deelen eener fraaie Collectie STALEN JAPONSJOFFEN van een dergrootste Magazijnen en bieden zich wederomaan tot het maken van a Costumes Mantels KINDER COSTUMES enz zullende evenals vorige jaren voor nette afwerking zorg dragen MOT ONSESSOEBEBEN ▼ oor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn BIEBEOTTELABU MARKT No 96 te GOUDA Verkr gbaar Beijersch Plisener MüDChener LAGER GERSTE en veel andere Biersoorten In t byzonder wordt de attentie gevestigd op het LAGERBIER der Zuid Hollandsche Broawerü dat vfegens zgn krachtige gehalte duurzaamheid en aangeoamen smaak verreweg de voorkeur verdient boven alle andere zoogetnaamde Lagerbieren Onder aanbeveling F van UTRECHT eenig AGENT voor Gouda en Omstreken van de Zuid Holl ndsche Bierbrouwer te DÉIÏ HAAG 30 Cent per PLE8CH Wed C van OIJE KLEIWEG No 2 te Gouda Te en JICHT imtJAiATiEi rerkrggbaar te Gfiuda Wed Bosman Tiendeweg G UsELSTUN Blauwstraat Alphen L Vahossuo Zn Bodegraven B G F Bbinkki P VïESLÖOT Botkoop J GOUDKADB P Loom AN Hazer woude i Gaarkeuken Kamerik van Eïuwen Ou fewater J Liefland Rijnsatertwoude J H van MOÜEIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez ABHOorBN Stolwijk A Natzhl Waarder Wed BocTHOoaN Woerden il v Hattüm Woubrugge A D Wilde 0 p voordeelige voorwaardea worden Dépötsgeplastst aanvraag aan het Hoofd Depot hg M J C HAM te Utrecht Voorhanden DOPBRWTEN 8NIJB00NEN ANDIJVIE per liter blik inbond 1 Kilo a 40 Cents fet blik verder alle soorten SAR4 INËS zelfopdraaiende 32 cent per blikje puike PEULVRUCHTEN KR0P8LA MANDARIJNEN en KASDRDIVEN J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL Fransche Sloomververij chemische Wasschery Oebreveteerd door M den Koning der Belgen É Specialiteit foor b t stoomenen verven van alle Kleedingstnkkói Oordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnitnren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en ormtrektn A van 08 Ai KleiVeg E 73 en 73a Gouda Mejuffr GONDA i VRAAGT tegen 1 MEI eene DIENSTBODE Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s eïfbewaringf Hnllandsche uitgave met 2 7 afb Prgi 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarigks duizenden van een zekeren dood Te verkrggBn bg het Verlags Magazin te lieipzig Nenmarkt 34 franco tiegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Snelpersdruk van A BbInkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 29 Maart 1888 By hot Icïer dagen oniler voorzUterjchap fan l r H IJnsel lid Schepper gehouden eindexamen dor Buri eravondachool word het diploma toegekend aan J Valk Cb van der Linden Ch J Clemena i h de Baadt en H Toon Twee candidaten moesten worden afgewezen De geêxamineenlen waren allen leerlin en der school Maandag 2a Paaschdas a r m 7 t uur zullen de leden der gymnastiek en schermvereeniging Kxcelaior alhier in hun oefuningslokaal a d Gouwe bijeenkomen teneinde gezamenlijk een turnt jcht te maken over Waddinxvecn en Ha erswoude naar Leiden 0e terugtocht lal over den Haag plaats viiuleu Bij herstemming i tot lid vim deo Gemeenteraad van Wnddinxveen gekozen de heer J van der Hee met 122 at terwijl de heer J van Bergen 71 st op rich veroenigde Tot Lid van lU 2e Kamer i verkozen te Amersfoort Mr M Baron Mackay antirev met 1443 stemmen Mr H J Baron van Boetzchtar van Oosterhout lib verkreeg 890 siemmen Te Rotterdam is gekozen G H Hintzen lib met 3261 t J M Voorhoeve anti rev had 924 en L W Jansen Kath 945 stemmen i Nu Amerika niet alleen maar schier geheel Europa door geweldige sneenwstorraen is geteisterd kan bot zijn nut hebben eens op bet fjeit te wijzen dat winters welke rich gelijk do door veel sneeuw kenmerken gewoonlijk gevolgd worden door langdurige droogte Uit was in hot bijzonder het geval met km winter van 1614 15 vrelke aan een pamflettenschrijver uit dien tijd dun uitroep ontlokte Hoorde men ooit van zulke bergen sneeuw als er viel in het jaar 1614 en die zoo lang liggen bleef dat niet aüeeii een aantal menschen er by omkwamen maar het geheele vasteland jioolang met oen hard sneeuwkleed bedekt was dat het vee hetwelk destijds omkwam door gebrek aan voedsel en schuilplaats ontelbaar was Dezt Bgroote hoeveelheid sneeuw duurde van half Jan Uit midden Maart en werd gevolgd door eene droogte dat iemand uit Suffolk sohryft Van Meidag tot 1 Augustus regindc het niet Er boerschte zulk een groote droogte dat het hooi ditn zomer in de moeste gedeolien 40 sh z = ƒ 24 per vracht kostte Volgens een bewoner van Derbyshire was het grootste gedeelte van dat graafschap vooral het zuidelijk gedeelte geheel verschroeid koren pp hooi waren verdroogd beido jvaren voor geld haast niet te bekomen Van 1434 wordt gemold dat do winter dat jaar gekenmerkt verd door hevige sneeuwstormen on gevolgd werd door ecno verschroeiende hitte in Juni de bronnon en poelen verdroogden en de kudden kwamen van dorst om vVij hebbon dus welhcht langdurige droogte in het vooruitzicht I Naar wjj uit goeda b on vernemon zou op een plaats waar men dit het allerminst zou zoeken in oon dtorp dor provincie Noord Brabant in de gemeente Boksmeer gevonden zyn de particuliere corrnpondentie tuuchen onzen Koning Ijodetrijk Napoleon ni lijn machUgcn broeder den Keizer der Franscien NapoUon I De advocaat Vorheijen uit Nymogen zou nl op dfln zolder van het huis zijns ooms den kantonrechter van Boksmeer mr A i F Verhogen van Estvelt dezen kostbaron schat hebbon ontdekt Hoe deze papieren daar gekomen zijn laat zich verklaren uit het feit dat de grootvader van mr Valheijen van Estvelt particulier secretaris was van onzen lammen koning Vandaar dan ook het briefje onder de stukken gevonden waarin dien grootva Ier de papieren dor Z M koning Lodewgk worden tievertrouwd Zander si do stukken doorzien te hebben kan roon zich bezwaarlyk een voorstelliug makoa van hunne moordere of mindere waarde voor de geschiedenis Is hft de geheele particuliere correspondentie tusschcn do twee broeders dan is voor onze Vaderlaudsche geschieden in dea letterlijken ziu de woords een schat gevonden Is hot een gedeelte dier correspondentie dan hangt er natuurlijk alles van af uit lelke periode van hrt koningsohap ze dateert Misschien zilten er alechts merkwaardige mededeelingen in voor Taine om het boold der reine Hortense de muziek dicht en min lievende moeder van Napoleon Ie petit voor zijn lezers in het vuile te acheveercn Wij reikhalzen daarom naar nadere bij ionderhodon Uat voor het VaderUnd deze papieren in geen getal verloren gaan Ain terd Prof Buys Ballot geeft in het Utr Dbl do volgende waarschuwing tegen nachtvorst Wie cenigo aanwijzing wil hebbon of hij bgzonder i oor nachtvorst waken moet aohaffe zich een gewonen thf rmometer aan omwikkflie diens bot met een linnen lapje niet al te dik ea bevoclitige dat door don thermometer in oen glas met water te stoken Neemt men er nu den thermometer weder uit dan z l het kwik of de spiritus dalen en na ongeveer vijf minuten het laagst staan Pe waarschijnlijkheid van nachtvorst zal te minder ziJn naarmate die laagsf e stand hooger boven het vriMpunt is en zij is gering wanneer tenminste nog 3 graden worden aangewezen Men wende zich tot het Kon Ked Meteorologisch Instituut om dergelijke thermometers en een naidere aanwijzing van het gebruik Voornamelijk in de als gevaarlijk aangeduide nsobten lal men zijn planten door matten of ronk dienen te beveiligen Prof fi B is bereid nu do lente nadert en bij de vernieuwing van den plantengroei het gevaar meermalen zal dreigen en treffen tegen zeer geringen prijs b V 0 16 de gronden verkrijgbaar te stellen waarop bovenstaande waarschuwing berust en afzonderlijk een beknopte aanwijzing te geven tegen 5c terwijl aan da weerwacbt hot observatorium van het Meteorologisch Instituut thermometers geheel gereedgemaakt zullen te vei krijgen zijn tegen 1 StatOD Gdaeraal Ve reehigde zitting der beide Kamers op Dinsdag 27 MMart tot sluiting van de tegenwoordige vergadering van d Stateu Oeneraal De Voorzitter der Eerste Kamer bekleedt den voorzittersstoel en laat door den griffier der Eerste Kamer voorlezen een Kob besluit van 21 Maart waarbij de Minister van Staa t n van Biunonlandsche Zaken wordt gemachtigd om lo vergadering in naam des Koniiigs te sluiten Do Voorzitter benoemt een commissie van acht leden der Eerste en dor Tweede Kamer om den Minister inen uitijeloido te doen Kort daarna wordt de Minister die zich op de gewone stitelijke wijze naar de vergaderzaal heeft begeven binnengeleid De heer Heemskerk Ministor van Binnenlandscbe Zaken plaatst zicS voor den troon on houdt do volgende aanspraak M e Heeren Do zitting der Staten Generaal welke heden een einde noemt was vooral gewichtig omdat in haren aanvang do tweede on definitieve boKandeling dor Grondwet plaats had Al hetgeen bg eerste lozing was goedgekeurd word na de algomoene verkiezingen door de wetgevende maclit bekrachtigd Zg het al dat de herjioning der Grondwet van 1848 langer hoeft geduurd dan aanvankelijk voorzien en gewenscht was mot genoegen roogon wij opmerken dat zij kalm en wolboradgn goscliiedde en dat de tegelijk nioiiarcbalo en vrijheidliovcndo instellingon die aan Het Niderlandscbo volk dierbaar zgn nuaangptast en onveranderd bleven Mogen de iianzieulgke uitbreiding van het getal kiezers ra het wegnenjen van een aantal belemmeringen voor den gewonen wetgever rijke en rgpe vruchten dragen voor s liiuds weUgn De Begeering smaakte verder in deze zitting de voldoening dat behalve do noodige begrootingen voor het tegenwoordige dienstjaar nogeenige maatregelen van algemeen belang tot stand kwamen als daar zgn de onderstand aan oude werklieden en geemploye rden der Undswerveu de dading over betwistie doraeingoederen de aflossing eener schuld ten laste van den staat met bezwarende rente een verdrag van handel en scheepvaart met Spanje en de regeling der stoompakketvaart in Noderlandsch Indiè Mijne Hoeren de Grondwet beval op zeer korte termijnen de keuze voor de nieuwe Kamors volgens het nieuwe kieswet tengevolge van deze keuze gaai weldra de tegenwoordige Staten Generaal plaats maken voor andere ik verheug mij inmsschen rtat veie verdienstelijke leden uit uw midden daarin zijn gekozen Het is mij een aangi name plicht aan de Kamers wier taak ïoeindigd is den dank des Koniugs ovnr te Ineiiijen voor h re gierige plichtsbetracliting In naam des Konings sluit ik do gewone vergadering dir Staten Generaal Den Minister van Biii neulandsche Zaken wordt na het uitspreken van deze rede uitgeleide gedaan en daarna gaat de vergadering uiteen V E R S L A C van ds Kamer van Koophandel en Fabriokon te Gouda over den toestand van Handel Nij Verheid en Schoepvaart in 1887 De algomoene toestand van handel en nijverheid was ook in het afgoloopen jaar ongunstig gelijk uit vole der hierachter volgende mededeelingen kan worden afgeleid De Kamer betuigt baren dank voor die mededeelingen doeh betreurt hot bij vernieuwing dat velen er bezwaren in schijnen te vinden om over den loop van hun bedrgf eenige gegevens to verstrekken De waarde der verslagen wordt door deze onbogrijpelgke onthouding al zeer gering De aanvoer op onze markten bedroeg in 1883 1884 1885 1886 1887 Paarden 14 4 10 88 257 Koeien 1046 13U2 7273 1022 798 904 Kalveren 6994 7615 6837 8048 Schapen 1565 2309 2794 2759 2899 Lammeren 840 2265 3087 8787 3232 Varkens 6217 6285 5338 6786 6658 Biggen 14327 15471 16623 16877 21267 Bokken Gei ten 431 422 687 537 498 K G Kaas 790866 1023753 8921 3 814273 660194 K G Boter 71837 72846 83726 83129 79092 De gröote aanvoer fun paarden stond in verband met hot houden eener vrije paardenraarkt waartoe de Gomeenteraad het besluit nam op loffelijk initiatief dor Afdeeling Gouda en omstreken der Hollandsche Maatschappij van l andbouw Een belangrijk artikel voor onze markt blijven steeds de varkens en biggen en hoewel in minder mate de schapen en lammoren Omtrent den kaashandel wordt ons het volgende medegedeeld Hot jaar begon onder weinig gunstige vooruitzichten De voorraad in de pakhuizen en bij de boeren was zeer groot en van alle zijden liet de vraag op zich wachten Slechts door woiiSig of geen winst te nemen was het mogelijk vooral de afwijkende soorten van de hand Ie zetten terwijl de laatste hoe oelheden zelfs met verlies moesten worden opgeruimd Gaandeweg steeg echter de kooplust en niettegenstaande Ie nieuwe aanvoer van hooikaas en lator van graskaas bleef do i prijs stijgende on ook in de zeer droge zomermaanden tengevolge van den geringen aanvoer vrg hoog Do September temberen najaarskaas bleef een goede notoerinï behouden zoodat de fijne qualiteit in gewoon wicht ƒ 27 tot ƒ 29 on zwaardere zelfs tot ƒ 34 golden Door het langdurig gunstige weer in October en I Norepiber nam de aanvoer vooral van de laag lig