Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1888

gende streken aar het Und zich spoedig van de droogte kon herstellen wederom toe zoodat zelfs Ook nadat hot vee gestald was tot het einde des jaars de wekelijksohe aanvoer groot was De prijzen gingen i laardoor eenigszins terug doch de vraag bleef gelukkig aanhouden Zonder uitzondering keumerkten zich alle landen door gestadigen kooplust die voor werkelijke prima qualiteit ook flinke prgzen besteedde Intusschen schenen deze soorten telken jaru minder overvloedig te worden De mindere soorten voor welke Engeland onzegrootste afnemer is hebben nog steeds te l jdenvan te aanvoeren uit Amerika doch in de laatstejaren ook van do steeds toenemende groote hoeveelheden fabriekskaas vooral uit riesland aangevoerd Deze kaa hoewel voor het geheel of em gedeeltevan haar vetgehalte beroofd heeft zelden de gebreken van afwijkende soorten van zuivere zoetekaas en wordt soms tegen bespottelijk lage pryzenverkocht In Duitschland worden deze qualiteiten rdrongen door do Rheinische waare in Westphalen gemaakt daar het invoerrecht ƒ 3 per BO KG bedraagt Voor de landbouwers was hot jaar minder gunstig wegens de geringe aanmaak van zoraerkaas een gevolg van de langdurige droogte De slechtere qualiteiten blijven echter door welke oorzaak dan ook de overhand behouden en zulks in weerwil van de hüogero prijzen der betere qualiteiten Het is een levensquaestie voor het Nederlandscbe volk in het algemeen en den landbouwer in de eerste plaats om door het leveren van prima waar het artikel op de wereldmarkt hare plaats te doen behouden want de ondervinding hoeft het geleerd dat daarmede de concurrentie het huofd te bieden is De kumtioter ainelr had veel meer bestellingen vooral in de zomermaanden toen de aanhoudende droogte ook den aanvoer van natuurboter beperkte De vergunningen in 1S87 volgens de Wet van 2 Juni 1875 Stb No 95 verleend zijn 1 aan J de Jong kistenmakerij op de Kattensingel 2 aan K van I5ijk stoombloekerij in ilen Win terdijk uitbreiding en 3 aan E van Leeuwen bleeketij op den Bloekerssingel De ptjpenfabriekeu kondon geregeld doorwerken daar do v raag naar het artikel voortdurend toeneemt De loonen bleven stijgende De pottenhakkeryen of aardewerkfabrieken werkten ook dit jaar met weinig voordeel öe vraag nam wel eenigszins toe doch niet voldoende om den grooten voorraad tot voordeelige prijzen op to ruimen De toestand der kleingarenfabrieken bleef minder gunstig hij staal in verband met den ongunstigeu toestand der visscherij Do schrale vangst en de lage prijzen verhinderden den visscher goed handgesponnen garen te koopen en doen hem het goedkooper machinegaren of zelfs katoen de voorkeur geven De looïen zijn officieel nog dezelfde ofschoon enkele malen reeds voor minder loon werd gewerkt De hennep verminderde iets in prijs doch het vlas was iets duurder In de maektHale garenspifmerij bedroeg het aantal werkuren dooreengenomen 72 perweek het getal werklieden 115 56 ra en 69 vr het weekloon der mannen van ƒ 5 tot ƒ 18 dat der vrouwen van ƒ 2 50 tot 6 50 per week 4 do gefabriceerde hoeveelheid ongeveer 200000 K G De buitenlandsche concurrentie on vooral de inkomende rechten op garens in Duitschland deden aan het artikel veel nadeel hoewel door het aansehaffen van machinerien naar het nieuwste systeem steeds krachtigfe pogingen worden gedaan om aan de concurrentie het hoofd te bieden De tooi iA iö c afhankelijk van den toestand der kleingarenfaJirieken had evenals deze een nadee lig jaar In den toejl geene verani Ook van de der Goud che tiroopfalriek kwam iroHweryen wordt hetzelfde gezegd Het koele zomorweder deed schade aan het debiet De lederindmtrie zag weinig verbetering tot stand komen De groote invoer van gemaakt schoenwerk ongeveer 50 o der vraag deed veel concurrentie aan de inlandschc fabrieken die door do hooge rechten hun fabrikaat niet met voordeel kunnen uitvoeren De itoomotialagerg kon wederom vdtj geregeld doorwerken ia het najaar werd het zelfs iets drukker door den lageren prys van het lynzaad Dientengevolge kouden ook de koeken tO goedkooper worden psleverd De toestand der Ooutbcie machmefabriek is ongeTeer dezelfde ala ten voriger jare Door haar werden o a ingericht een stoomzager en een stoombleekerij Door de oprichting van een rijzeldok hoopt zij meer reparation van stoombooten te zullen verkrijgen Er wordt niet ongeveer 35 man gewerkt De toestand der stearine kaarsenfabriek pGouda bleef zeer gunstig Sedert September werd de fabriek electrisch verlicht wat uitnemend voldoet Omtrent de kaaraeapUten airiei valt niets bijzondera te vermelden Do gasfabriek werd eene gemeentelijke instelling De gewone mededeelingen kunnen dus ditmaal niet verstrekt worden De sigarenfabrieken bleven in denzolfden toestand verkeeren De vraag naar gedaagd hout nam iets toe doch de prijzen bleven voor de goede soorten onvoldoende dientengevolge werd de aanvoer geringer iïe toestand der boekdrukkerij en boekèinderij door stoom gedreven bleef dezelfde Do loodicitfabriek had wederom geregeld werk In den toestauti van de kumtfiivieraalwaterfabriek kwam geene verandering De zeepfabriek heeft niets bijzonders te vermelden doch beklaagt zich over do concurrentie met inferieurequaliteiten Bij de Goudsche waterlei iingmaatschappij waren op 1 Januari 1887 aangesloten 1103 abonnementscon tracten met 1463 perccelen en een ontvangst van ƒ 17193 alsmede 79 meter contracten uver 92 perceelen mot een minimum bedrag van ƒ 1936 Op I Januari 1888 liepen 1252 abonnementacon tracten mtt 1705 perceelen en een opbrengst van ƒ 19245 alsmede 95 meter contracten over 108 perceelen en een rainilbum bedrag van f 2177 80 In 1887 werden naar de stad gepompt 194434 M water of per dag 533 M togen 166693 M on 457 M in 1886 Vergelijkend ovorzicht van de scheepvaart 1887 Aangekomen of doorgevaron 13 252 33 004 962 394 1 3 202 46 596 3 027 184 Stoombooten Zeilschepen Tonnenmaat Ifordt vervolgd Buitenlandscli Overzicht Weer heeft prins Bismarck eeno hoogst belangrijke redevoering gehouden over de buitenlandsche staatkunde maar nu voor een meer beperkten kring dan voor ecuige maanden in don Rqksdag het geval was Dit geschiedde in den jongsten nkroonraad die te Charlottenburg werd gehouden Het gehoor bestond uitsluitend uit keizer Frederik den kroonprins prins Hendrik en de ministers Prins Bismarck ontwikkelde het geheole programma zijner buitenlandsche staatkunde en wel zoo dat zijno hoorders hem met de grootste spanning volgden Vooral de ceizer was zeer ingenomen met prins Bismarck s plannen en voorstellen en betuigde dat hij in alle opzichten daarmede instemde Wat prins Bismarck heeft gezegd wordt natuurlijk niet gemold maar vermoedelijk zal de kanselier nog niet zijn afgeweken van zijn bekend programma handhaving van den vrede door ontwikkeling van een zoo groot machtsvertoon dat de vijanden die Duitschland en den vrede bedreigen geen pogingen in deze richting durven wagen en krachtige medewerking bij de oplossing der hangende quaesties langs diplomatieken weg Ten opzichte van de Bulgaarsche quaestie welke daarbij natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking komt verwacht men te Berlijn nog nadere voorstellen der Russische regeering Voorloopig blijft alles bij het oude De prins van Coburg blijft t Sofia de Porte denkt er niet aan hem te verdrgven en de mogeudhoden blijven oneenig Volgens berichten uit Konstantinopel leent de Sultan nu weer een gunstig oor aan de vertegenwoordigers van Oostenr yk Engeland en Italië die hem afraden geweld te gebruiken tegen prins Ferdinand Daarentegin blijft de Russische gezant door Prankrgk en DuitscbUnd gesteund op verdere maatregelen tegen den Buluaarschen vorst aandringeij Parijs is kalm gebleven onder het besluit van president Carnot waardoor generaal Boulanger wegens zijn herhaalde ongehoorzaamheid en zijn bemoeiingen met de staatkunde op pennoen is gesteld In de Kamer was natuurlijk het besluit der regeering het onderwerp van alle gesprekken De meerderheid keurde den maatregel goed en besloot het ministerie te handhaven togen den aaaval die naar aanleiding van Boulanger s ontslag van radicale zijde wordt verwacht Zelfs wil men zoo mogelijk nog voor Paschen een nieuw votum van vertrouwen voor den heer Tirard uitlokken Wilson vrggesproken en Boulanger veroordeeld deze tegenstelling geeft den heer CamiUe Pelletau stof tot een uitvoerig artikel in de Justice waarvan de slotsom is Prankrgk beeft geen regeering maar alleen een ministerie welks leven in plaats van bij weken nu bij dagen moet geteld worden Dat Boulanger spoedig lid der kamer zal zijn daaraan behoeft men niet te twgfelen Voorloopig zullen Boulanger s aanhangers zich er mede tevreden stellen hun held een zetel in de Kamer te bezorgen maar eerst bij do algemeone verkiezingen willen zij hun grooten slag slaan want dan zal Boulanger in elk district oandidaat worden gesteld Nu reeds rekent een der Bonlangistische bladen uit dat hun candidaat dan minstens in 50 districten zal gekozen worden Tweemaal binnen den tijd van éen week is een aanslag op het leven van het Britsche huis der lords gedaan Ditmaal gebeurde het niet door den spotvogel Labouchère in het lagerhuis maar twee lords leden van het hoogerhuis hebben getracht hun medeleden van de noodzakelijkheid van een parle mentairen zelfmoord te overtuigen John Morley s oorlogskreet The house of lords must he mmded orended heeft weerklank gevonden bij lord Dunraven alzoo een liberale on een conservatieve pair dienden kort na elkander een voorstel tot reorganisatie van het hoogerhuis in Het voorstel van Gladstone s vriend lord Rosebory die het parlement der geërfden aan oen totale omwenteling zou wenscben te onderworpen komt In hoofdzaak hierop neer Als erfelgko pairs zouden alleen de prinsen van koninklijken bloede overblijven Voor hot oogenblik zouden alleen in aanmerking komen de drie zonen der koningin de prins van Wales do hertog van Edinburgh on de hertog van Connaught verder do hertog van Cambridgo en de zoon van den overleden hertog van Albany wenneer hij den gevorderden leeftijd heeft bereikt Alle andere leden van het hoogerhuis zouden worden gekozen en wel of voor bepaalden tijd öf voor den duur van hun loven In de eerste plaats beliooren tot deze categorie de vertegenwoordigers van den stand die thans de loden van het hoogerhuis uitsluitend levert Tot nu toe hebben de pairs van het vereeuigd koninkrijk van zelf krachtens hunne geboorte recht van zitting De lerache pairs kiezen uit hun midden 28 vertegenwoordigers voor den duur van het leven de Scholsohe kiezen er 16 voor den duur oener legislatuurperiode De Schotten zijn daarbij het slechts bedeeld Hun 16 representatieve peers behooren tot de liberale meerderheid de overigen zijn niet alleen van hol hoogerhuis uitgesloten maar kunnen zich op politiek gebied in t geheel niet doen geldi u daar zij ook uiet verkiesbaar zijn voor het lagerhuis Zy zijn en big ven pairs of zij willen of niet worden geboren en sterven als pairs De lerscbe pairs hebben op hen voor dat zg wanneer ook niet in Ierland toch in Engeland voor het lagerhuis verkiesbaar zgn Lord Rosebery wil nu alle pairs wat vorkie baarheid betreft gelgkstollen en uit hun midden een zeker aantal vertegenwoordigers laten kiezen Op deze wijze zouden de pairs zelf in slaat zijn de zwarte schapen van de witte te heiden d w i die lords die dor hun levenswijze het hoogerhuis niet tot eer verstrekken kunnen weren Een andore categorie van pairs zou worden verkozen door het lagerhuis door de toekomstige graafschapsraden ea de groote steden deze pairs zouden derhalve de vertegenwoordigers der natie zgn De vierde categorie zou bestaan uit pairs die voor den duur van hun leven worden benoemd de vijfde zou bestaan uit de personen die als generaal agcnten de koloniën in het moederland vertegenwoordigen waardoor de band tusschen de koloniën en het moederland enger zou toegehaald worden De zesde categorie die der geestelijke heeren Zou door lord Rosebery als hg zijn zin kreeg aanmerkelijk worden besnoeid zij telt thans 26 leden napelijk 2 aartsbisschoppen en 24 bis8ch ppe i alle T van de Anglicaansotie kerk Ter voltooiing van zijn plan stelde lord Rosebery nog voor een Magnum Concilium een Grooten Raad in te voeren die uit de beide huizon zou bestaan en dus dezelfde rol zou kunnen peten aU 4iet Fransche congres Deze Groote Raad zou bij meerderheid van stemmen beslissen over wetsvoorstellen over welke de beiilo huizen het oneens zgn In verband met de bekende gezindheid van het huis der lords is hot begrgpelgk dat lord Rosebe niet het minste succes op zijn voorstel heeft gehad Gelukkiger is lord Dunraven geweest wiens ontwerp in eerste lezing is aangenomen Een blgk althans dat de 400 die door geboorte alleen tot wetgevers worden gemaakt een abnormaliteit in onze dagen de noodzakelijkheid van eon reorganisatie begrijpen en liever zelf de hand aan leggen tot verbeteren dan het tijdstip af te wachten waarop de volksmeening die zich meer en meer tegen het huis der lords keert van hen afdwingt vat ef t goeder tijd weigerden vrgwUlig te geveo De berichten van de overstroomingen in Pruisen zijn vreeselijk de Elbe de Weichsel on de Oder zijn ditmaal allen even verwoestend en de ramp is daardoor zeer uitgebreid Moer dan honderd dorpen staan onder water Volgens de laatste berichten wordt ook Dantzig ernstig bedreigd Tengevolge van den feilen regen is het water nog altijd wassende INQEZONDKN T E E K E N E N In het verslag van do school voor teekenonderwijs te Kopenhagen wordt er op gewezen dat wanueor jonge meisjes even ijverig werken en haren geest inspannen als mannen zij denzelfdon graad van kennis kunnen veroveren en ook aanspraak hebbon op dezelfde geldelijke bolooning In een statistiek van die school komt voor dat van do 24 leerlingen die de school geduren lo den cursus 18S5 86 bezochten 5 op porcelein schiidorden waarvan twee die gedurende vier jaren do lessen op de school volgden een maandohjkseh inkomen van ƒ 60 genoten voor 7 uur work per dag terwijl één die tweo jaren de school had bezocht slechts 24 en de vijfde die alleen de eerste klasse volgde slechts f 12 per inaand voor hetzelfde aantal uren ontving Verder zegt hot verslag dat vier van de jonge dames die de school hadden verlaten nis graveurs werkzaam zijn twee patronen voor borduursels teekenden één toekeunres voor een geillustreerd blad werd ou een ander werkte voor de militaire staf met het vervaardigen van verschillende kaarton Teekenen is op deze school hoofddoel vooral ale voorbereiding voor hot schilderen op porcelein graveeron modelleeren in klei en was en nog andere kunstvakken Op het praktische nut wordt het meest gelet Geen verzamelen van onnoodige kennis die slechts op een examen geuit en even spoedig weder vergeten ia kan hier hoofdzaak zijn maar wel degelijke praktische ontwikkeling met het doel voor oogen om aan de leerlingen een werkkring te verschaffen Tot hiertoe het verslag dat veel stof tot nadenken geeft Want ook in Nederland zijn zulke scholen in Amstordam de Industrieschool voor vroiiwelgke jeugd in Haarlem do kunstnijvorheidaschool maar het blijft altgd te betreuren dat voor de kleinere steden niets bestaat wat dat kunstonderwijs bovorderlgk kan zijn of als voorbereiding kan dienen voor die speciale scholen Kunst bigft voor velen een terra incognita en dat is waarschijnlijk de reden dat er zoo weinig belang in wordt gesteld en al de kosten die men aan kunstonderwgs op de scholen geoft blijken onvoldoende te zgn en niet aan die eischen te beantwoorden omdat er geen streven in opgesloten ligt een zeker doel te bereiken Nu rijst de vraag bij ons op zijn er dan alléén in groote steden bekwame elementen voor dat onderwijs of worden do kleinere stiefmoederlijk behandeld immers meisjes die gevoel voor kunst hebben zullen wel evenzeer in kleine als groote plaatsen gevonden worden het is waar dat het kostbare om in een groote plaats te atudeeren menigeen afschrikt die overigens eene roeping daartoe gevoelt en nu eene andere bestemming te gomoet gaat Zoude er nu in kleinere steden wanr zelfs een groote toestrooming van meisjes voor de Normaalscholen bestaat met een weinig kosten niet een doelmatig ingerichte gelegenheid geopend kunnen worden om ook aan een andere roeping dan ala onderwijzeres gevormd te worden te kunnen voldoen Vakscholen die zijn te kostbaar on daarvoor zijn in kleine plaatsen geen leerlingen genoeg maar daar voor verschillende kunstvakken teekenen toch hoofdzaak is kon dat teekenen wol op een grootere en meer uitgebreide schaal ingericht worden Schilderen is toch ook teekenen maar met kleuren en of dit nu op hout op zijde of op terracotta gedaan wordt he blijft toch altijd leekenen Als er zoo veel tot de verstandelijke ontwikkeling gedaan wordt waarom dan zoo weinig voor de gevoelsontwikkeling I Kunst heeft toch evenveel recht van bestaan als wetenschap en als men nu alles opoffert in kleinere steden voor één kunst zooals b v de muziek die voor een groot deel als amusement behandeld wordt waarom dan ook niet voor beeldende kunsten die in verschillende vakken van het maatschappelijk leven diep ingrijpen P Teokenen is altijd hoe verschillend ook toegepast een kunst en niet wat men er in den loatsten tgd vaji heeft willen maken een soort Hieroglyphica waarmede het menschelgk gevoel niet in verband staat QUAESTIO RECLAME Niet eeno s olkomea middel voor alle ziekten maar wel de beste huismiddel tot dezen d bekomen van de mineraal pastillen van Soden vooral degene die lijden van een zinking der strottenhoofd en der longen waar van de takken van de luchtpijp aangedaan zijn of die reeds hing lijden van een lastig vallende hoest Zij bieden ook aan togen de slechte vorteeringen de verstoppingen andor ziektena der maag zij zijn ook de aanbevelenswaardigste middel en ook de beste middel in eene huisapotheek te hebben De pastillen zijn in alle apotheken aan 60 cents de doos te bekomen MARKTBERICHTEN Gouda 29 Maart 1888 Heden was er weder een flinke toevoer van de meeste artikelen die tot voriae prijzen vlug opruimde Tarwe Zeeuwsche 7 30 a ƒ 7 50 Mindere Zeeuwsche ƒ 6 90 a ƒ 7 Nieuwe Polder ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Afwijkende ƒ 6 10 a ƒ 6 30 Boode ƒ 6 35 i ƒ 6 40 Angel ƒ 7 10 a ƒ 7 15 Kanad i ƒ 6 10 a ƒ 6 30 Zeeuwsche Rogge 6 40 aƒ5 60 Polder 4 60 4 ƒ 4 70 Buitenlandsche per 70 KG f i if a ƒ 4 60 Wintergerst ƒ 4 60 i ƒ 4 70 Zomer ƒ 4 25 a ƒ 4 4Ö Chevaliergorst ƒ 5 25 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 en per 100 kilo ƒ 6 25 a ƒ 7 30 Hennepzaad Inlandsch f 7 60 ü ƒ 7 80 Buitonlandsch 5 a ƒ 5 50 Erwten Kookerwten ƒ 8 a ƒ 8 50 Inlandsche bbiuwe mesting erwten ƒ 6 20 a ƒ 6 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 6 30 a ƒ 6 80 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Bruine boonon ƒ 10 25 a ƒ 11 Duivenboonen ƒ 6 30 a ƒ 6 50 Paardenboonen ƒ 5 75 a ƒ 6 Spelt ƒ 2 40 a ƒ 2 65 Maïs per 100 kilo Bonte Amerkaansche ƒ 6 60 a ƒ 8 70 Odessa ƒ 6 55 a ƒ 6 70 Cinquantine ƒ 7 75 ƒ a 8 De veemarkt met goeden aanvoer handel in alles traag vette varkeus 18 a 21 et varkens voor Londen 16 a 17 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 75 a ƒ 1 05 per week nuchtere kalveren met grooten aanvoer ƒ 8 a ƒ 6 fokkalveren ƒ 6 a ƒ 12 Aangevoerd 10 partijen kaas handel matig Prijzen van ƒ 23 a ƒ 25 j Goeboter ƒ 0 90 i ƒ 1 05 Weiboter f 0 70 a ƒ 0 80 uurgerltike Stand fi f BOR l N 27 Mnirt Aiiria n Marioni onder N M Engelbregt fn K M tn den Knde Tbeodorus JobBDaeB ouders £ Voott ea K M van du lleijdci OVEhLKDB N 27 Maart C F Snorij 22 j E den Haai wed H an der Meljdea SS J E NoordemaD 70 j P rendel 67 j 11 ra ti A II Spainli 10 ui G Hüiidgk 50 J ADVERTENTIEN Heden overleed in den onderdom van bgnu 68 jaren tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behawdioon mgn hartelijk geliefde Echtgenoot FRANQOIS GRENDEL in leren Apotheker alhier Wed M J GRENDEL Gouda 27 Maart 1888 van de Rökukb t Voor de vele bartelgke bewgzen van belangstelling zoowel van bier als van elders ontvangen bg het overlgden van mgne innig geliefde Echtgenoote Mevrouw JOÜANNA HELENA KLEIWEG betu ik mgn harte Igken dank C DES BAARS Haaitrechi 27 Maart 88 Voor de vele harteljjke bewgzen van belangstelling zoowol van hier als van elders ontvangen bg het overlgdeu van onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw fOHANNA HELENA KLEIWEG betuigen wg onzen hartelgken dank J C MULLER M C MULLER Hakmboméb L P MULLER Wed A Reundees J z C 8 W VAN dek TORREN Müllke K VAN der torren Cz J BRAKEL Mdllee J W BRAKEL J H MULLER 27 Maart 88 N BONTBMuLLBB H W F BONTE I to trecht IJaaHem Waddinxvetn Gouda I De Heer en Mevrouw van des BRANDELER Klem betuigen hunnen harteliiken dank voor de vele bewgzen van belangstelling by de geboorte van hnn Zoon ondervonden Saasenlwim 28 Maart 1888 Zuivere Bordeauxwijnea per FLESCH ƒ 0 65 12 FLESSCUEN J 6 75 Wed C van OIJE KLEIWEG No 2 Gouda Mevrouw K0RTP N0EVER FLUWBELEN SINGEL vraagt met MEI a 8 een DIEÏNSTBODE Tegen 1 MEI e k eene ruime gemeubileerde BOVEN VOORKAMER met ALKOOF pp een der beste standen Adres onder No 1647 aan bet Bureau dezer Courant Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat bij hem alle dagen versch te bekomen zijn Parijzer en Weener Brooches a 2 et per stuk Kadetjes Krenteobroodjes Boterbroodjes PR0FEETJE8 WATERBROODJES 2 Gt per stuk Kruidkoekjes 2 l2Ceiit 2 Weener TULBANDEN JWEEUEESTOLLEKg iGoed gevulde PaaschbroodcnS x Tulbandsdeeg 60 et per kilo 8 2e Soort 50 et 8 Gewoon Krentenbrood 25 Ct § g Baagsch Zoet Roggebrood 12 cent g met Sucade pL Krenten en Rozijnen 14 en 18 cent J j3 Gewoon Rogfrebrood 7 cent f BESTELLEN 4 a 10 Ct iedere Bestel 2 is voldoende voor 1 pint Melk S Lange BESCHUITJES met Kaneel enV Suiker 24 a 10 Ct Ronde BESCHUIT 12 a 10 Ct Zoute BOLLETJES en KRAKELINGEN steeds versch voorhanden Ontbgtkoek van C de HOOG MANDOS Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden 25 en 10 Ct H IM vanSCHAIK flrma F X van den BERGH Markt naast Arti Legi 01 lTVAi GEl Westfaalsche Ham B L VAN VEEN Blauwstraat De wereldberoemde Advocaat i la Vanille der firma van Enst Co te Doetinchtm scheikundig onderzocht door Dr VAX HAMEL ROOS aan het scheikundig laboratorium te Anuterdam is bg mg verkrggbaar oa Wed C van OIJE KLEIWEG £ no 2 te Gouda