Goudsche Courant, zondag 1 april 1888

In LOSSING eene lading KOLEN waaruit GEDURENDE DE LOSDAGEN a contant vrij aan huis worden verkocht bij minstens 2 H L Qrove Hukr Kachel Haard Machine Smeêkolen en Smeêkolen ITootjes Per H L mud ad 57 Ct 85 Ct 55 Ct 00 Ct 62 Ct P KRIJGSMAl 1888 Zondag 1 April i 3685 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kantoor BOGEN O 117 HEROPENING Tan het Magazijn in GALANTERIËN KRAMERIJEN DAMESTASSCHEN ALBUMS PORTEMONNAIES PORTEFEUILLES Heeren en Dames HORLOGEKETÏINGEN BYOÜTERIËN euü jlas Kristal Porselein en Aardewerk HA NOLAJUPEy schuivend voor welks Brander wordt ingestaan a ƒ 2 25 HARMONICA S HANDKOFFERS enz enz Dppótder Utrechtsche Messenmaker ij DE VERGULDE KLOK hoek BAKKER en ELISABETHSTKAAT GtJLDË S SCHIi ERAlE88Ë op proef SCHEERBIEMEN a éO Cts Alle MESSEN worden roor qualiteit ijegarandeerd IS o o s t r a a t 123 5 April e k OPEl IJ G van het MEUBEI en SPIEGELMAGAZIJN Firma € J v p PAVOOItUT Boom en Bloemkweeker OOVDA KnttenHingel bereelt zich beleefdelgk aan tot het Aanleggen Onderhouden en Bijleveren van CONIFEEEEN in vele soorten als Conifeeren van 40 centimeter hoog 0 20 p stuk idem 60 0 25 idem 70 0 30 idem 80 0 35 idem 90 0 40 Bododendrums van 30 tot 50 bl knop O 50 Doorbl Str Rozen 0 12 Klim Rozen wit O 40 Klim Rozen rood 0 40 Violen Gr 1 1 Fran he vele kleuren per 100 ƒ 1 20 Vergeetmijnietjes ƒ 1 50 per 100 tegen plaottijd Resida Odoi ata grandi flora Resida Odorata Amilioraóa Resida Victoria Roode bloem Keizer Anjelier vele soorten Gr bl dwarg Asters soorten Phlox Unimmondi Paretrnm üeze zeven soorten voor ƒ 1 pei 100 Ook verkrggbaar Yruclit en SierlDoomen in alle soorten Bestellingen worden aangenomen aan deKweekerg alsmede bg 0 tan deb REE Groentmarkt L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Er yordt GEVRAAGD in een klein gezin een NETTE DIEIVSTBODE Zich te vervoegen aan t Bnrean dezer Conrant 16 Ct 13 12 11 18 25 per ki Best Brood Bruin Tarwe Gebloemd BröoS Krentenbrood met Sacade Best Krentenbrood Tul 50 7 10 14 Roggebrood Geldersch Roggebrood Roggebrood et krenten en rozgnen stuk Kadetten 2 Beschuit 10 en 12 voor 10 cent Konings Krakelingen 60 cent de 5 ons Ouder minzi me aanbeveling A G OOSTKUM Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat In lading naar Lissalson het Schoonerschip LEVAi T Kapitein P van RIJN Reederg A HOOGENDIJK J Zn Vlaardingeu Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOpBDEN Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Ameterdam Dr CHANTOMELANÜS OOGI JN WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door langdurig zien of lezen bloedroode en druipendeoogen ook oogen waaruit dikwjjls vocht ontloopt vooral bjj koud weder enz enz Allenjoogljjders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Vj j Prijs per flacon met Aruikaaanwflzing 60 Cts Verkrijgbaar bij jf Wed Uosmau eöada jrt e l N S nder Leiden I A Prins Zevenliuiïcn W Ligllielm Voorburg Wed G Wilhelmus Woi rd j Bo Berkel Openbare Vrijwillige Verkooping GOUDA K De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op MAANDAG 9 APRIL 1888 des middags ten 12 uur in de Habmo iii op de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopon Het H V l S geteekend wgk E No 85 met Kostslmizen Stallingen en uilgfeslrekl Open Terrein staande en gelegen aan den Kleiweg GOU DJ Te zamen groot 11 AliE 71 CKiMIAIlFA Te aanvaarden bjj de toewyzing en drie dagen voor den dag der veiling te bezichtigen Breeder bg biljetten en inlicfatiogen bg den Notaris Dalmatiner TUGERHOKDEN Ueeren liefhebbers een prachtig NEST te KOOP nO g lecbts 3 stuks te zien bg M KLAASSEN Vogehang 74 xMevioüw TERPSTRA vraagt tegen MEI een flink van de P G van half 9 tot 4 uur loon 0 56 buiten verval niet beneden de veertien jaar FOETOEiGo me imm 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek BOELHUIS WADDINXVEEN ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR aldaar aan de Bouwnianswonin g in de Kromme Gouwe D 297 bewoond door HEIN BOERE om contant geld Op Woensdag den 18 April 1888 s nnirgens 9 urevan 11 BESTE KOEIEN gekalfd hebbende of aan de uring staande 5 PINKEN 1 2EÜG breeds en smalle SCHOUWEN Bouw en Mtlkgereedschappen beste MOLHOND met HOK eenjg e Meubilaire Goederen en hetgeen verder te voorschjjn zal worden gebracht Knpfperadrak vanA Bb ink man te touda deze Courant behoort een BUvoejrsel BINNENLAND KOUDA 31 Maart 1888 VEEGADEKING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag deu 3 April 1888 e nsmiddaga ten 1 ure SL Aan de Orde 9 Het foorstel tot wijzi9 ing danbegrooting van het Veroenigd Wees en lomoese rshuis dienst 1887 liet voorscel betrulTende eena vrijzigicgen in de Getneente begTooting dienst Imjr De begroeting der buitengProne inkomsten on uitgaven ten behoeve van de Stedelijke Gasfabriek dienst 1688 Het voorstel tot wgziging der Instructie voor den Directeur der Stedelijke Gasfabriek Het vooretel botreflfeode bet oiidensoek van klachten over de geneeskundige bubandeling der arme zieken Het voorstel betreffende de opriohting eeuer Volksgaarkeuken De benoemin ran eenea Regent van de beideGasthuizen Do benoeming van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de twee stembureaux voor de verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad Het resultaat van het onderzoek van het waterleidingwater gedurende de maand Maart is als volgt 1 Maart werd yereischl 4 7 mgr kal perm p liiter 8 1 S Smgr IB 3 07 mgr 22 K nigT I 29 ff B 9 mgr By het einde van den oarwB aan de Burgeravondschool alhier werden 1 bevorderd a van d ie tot de 2e klasse i 3 Amesz A 8as M W van Bosruni W A Kaars G J Flux S Strgland J J Ph den Hertog A Gijzenij i Maters G van Wingerden J F Revet G Schuitenmaker P M Oravesteijn H Demmink C J van do Putte P Schuitenmaker Ch J Komroaan T J Lugthart J van Vlaardingen A van Eijck J C Doest A Kaptyn 1 Poldervaart en i D Kromhout b Van de 2e tot de Se klasse D Terweij C Bodija A P W van der Hoeven C A Jsjipers B Diamant L W Veiïuel C J Revet en J Verweij S Fryzen iot aanmoediging uitgereikt aan de volgende leerlingen 2e Klasse A P W V d Hoeven voor meetkunde natuurkunde en handteekenon D Verweij voor taal en geschiedenis j C Bedgs voor rekenkunde C A Jaspers en C 3 Revet voor lynteekenen Ie KI Ie Afd A Gqzenij voor hand en Ijinteekenen J J Amesz voor rekenkunde on taal J J Ph denHertog voor gesohi enis G Schuitenmaker voorgeschiedenis en G J Flux voor meetkunde ie KI 2e Afd H Demmink voor hand en Ignteekenon T J Lugthart voor meet en rekenkunde C J van de Putte voor geschiedenis en P Schuitenmaker voor tiiul eb 3 Prijzen wegens getrouw schoolbezoek toegekend aan B H Groenendal W Amesz J Overkamp Ch J Clemens H Toen L van Wingerden J vinZee Exalto A P W v d Hoeven H W Kolster C A Jaspers C Bodijs B Diamant C J Eeebeen P Zwanenburg L W Vérsnel W van Baaien L J M Hoogendoorn J Verweij G Schuitenmaker A Gijzenij J F Eevot J M Sparnaaij G J Flux 8 Slrijland J Sliedreoht J Malers G van Wingerden M W von Rossum P G van Willigen D Hamerslag A Sas J J Amesz P M Gravestogn W A Kaars P Sohuite nmaker H Gijzenij ik H DenJmink P Poldervaart T J Lugthart Th Binnendijk L Blok i J Pil den Hertog i deMunnik A van EqcV 3 C Doest C 3 van dePutte M van Tok J via Vlaardingeu J D Kromhout W de Mol T Vermeij N Gestel enCh G Kommaun Eenige leden dor gymnaatiekvereeniging B r i n i o te Oudewater zullen iieh bq hunne Goudsche tummakker aausluiten teneinde de turatocht waarvan in het vofige nummer dezer courant sprake was mede te kunnen maken In de phiats van den heef S P M van Alderwerelt van Rosenburgh is dofr het Hoofdbestuur der Vereeniging van gepeu ionBe rde Onder Officieren en minderen van het NederlamUehe Ijeger benoemd tut EereVoorzittrr van de Afdediug Gouda de heer A K van der Garden Aan oudstrijders en weduwen van audstrijders in de afdeeling alhier zqn oau entifieatiën en onderstanden over het boekjaar 1887 83 van 1 Haart tot ulrimo Februari uitgereikt ƒ 196 terw l slecht aU donatie is ontvangen f 11 Dringend wordt de Vereeniging bij Gouda s burgers aanbevolen Bij de Woensdag gehouden verkiezing van eenlid van de Tweede Kamer ia het hoofdkiesdiatrietSneek zyn uitgebracht 3306 geldige stemmen Gekozen de he r W 3 baron jlrantsen van de i gp antirev met 8 M7 stemmeif Op den hoef 3 Van Weideren baron Rengers lilM waren 1 45 stemmen uitgebracht f ji Voor eduRea d ed eém vmUaT de nmi hae een burgerman te Dinteloord een brief uit Valencia geaohnven in ds Fmnache taal had ontvangen waarin zefare T B Bioa hem een cassette een raillioenfrancs inhoudende wilde toevertroawen Debuitenman liet den brief voor hetgeen bq was en antwoordde niet De heer H Arwert te Sauwerd heefteen dergelijken brief gekregen waarin de heer Rios zich als gevangengewaardor voordoet dio onder zgn hoede zekeren Engenio Ortir heeft welke gezegden heer Arwert een geheim wil toevertrouwen De heer Arwert heeft geantwoord dat hg bereid wo verderin correspondentie te treden Hg ontving daarop weder een brief waarin werd medegedeeld dat de heer A een koffer met geld zou ontvangen Hjj moest den gevangene 70 000 fr daarvan zeuden om zgn vrijheid te bewerken Twee dagen later meldde hg dat het gerecht verhinderd had de koffer te zeuden en m haar te lossen vroeg hij 500 fr Welke ohnoozele verhaoltjjes weten die oplichters toch uit te dei en Dat sommige arme menscheu nu er bgna nog niets te verdienen is het wel eens zeer ellendig hebben is in de nabgheid van Valthermond voor een paar dagen gebleken Op een niet ver van daar verwijderde strook grondris een kraamvrouw van honger gestorven Haar man was Vavonds van te voren laat in de woning teruggekeerd nadat hg als sluiker had gevangen gezeten Er was toen letterlijk niets in de woning wat naar eten geleek Te eergierig om eenigen onderstand te vragen is deze vrouw eindelijk van honger bezweken praktitche lijm Wanne het bijv in de huishouding er op aan komt oen stuk gebroken glns porselein of speelgoed spoedig te Ig men lost men in een verwarmden lepel een weinig witte gelatine metwat ozgn op en bestrijkt hoi te lijmen voorwerpmet do verkregen heldere oplossing Heeft men nden ttiijn eenige korreltjes chroomzuro kali toegevoegd en het gelijmde stuk eenigon tjjd ann hetlicht blootgesteld dan kan men het zelfs in waterleggen zonder dat de aaneengelgmde deelen loslaten Natuur r In hut Volkspaleis te Amsterdam werd Woensdagavond oen groote wedstrijd in het figuurrijdeu door wielrgdors gehouden waaraan vier vélocipède oluhs deelnamen De twee Arastsrdnmseho veroenigingen wonnen de gouden en da zilveren medaille Het belangrijkst voor de toeschouwers was intusschen het optreden van den champion bieyolo king Nick Kaufmann oen 22jarige professor io de wielrgkunat en hAoge rjjwielschool Deze kampioen overtreft alles wat van dien aard ooit in do voorstellingen van wielrijders van beroep is gezien Het groote wiel wordt door hem bestuurd als ware t een doel van zgn lichaam Hij zit op een der krukken waarop de voeten behooren te staan et houdt de be K gaande met de handen brengt hij de krukken in beweging hg hangt staat wentelt draait om op en hiugs hot wiel en hwt het toch geen oogoublik uit zgne macht Het acbterwieltje optillende door zgn eigen zwaarte blijft hg op het groote wiel voortrijden op één punt draait hij als een tol met geheel het toestel Plat liggende los staande op de handvatten houdt hg zgn wiel gaande Kunststukken van equilibrisme verricht hg op het wiel in ruste klauterend eu spartelend langs de spaken achteruit vooruit los met en zonder gebruik van het aohterwieltje in t ort hg doet volgens het Hbl wonderen waarvan oen wielrijder zal kunnen verhalen tot u lengto van dogen Er ontstond geestdrift toen bg ten slotte het achterwioHje met de bijbehoorende staaf over het groote wiel heen wierp kalm zitten bleef en weer terug deed f n naar achteren mei een schok die hem noch zgn wiel deerde Ds E Cesar Sogm chrgft in de Wagminger Naar aanleiding der onlangs bekend geworden vonnissen in de kerkelg e prd edures treft mon in sommige bhidon eene verkewde voorstelling aan aangaande de beteekenia dier uitspraken Het wordt yoo igntold alsof door le rechtboek de karkan dia in doleantie gingen in het ongelgk worden gesteld Kn dit is meen ik oajuist Ieder die de vbnnissen in zake Leiderdorp Welsinge Sauwart en Zuidwolde onbevooroordseid leest zal dunkt mij juist een onderen indruk er van ontvange Dio vonnissen hebben niet de kerken die in doleantie gingen in het ongelijk gesteld maar duidelgk uitgesproken wat h inzieas van veol grootere beteekenia is ddt de Aorken niet in doleontie gegaan zijn De rechtliank heeft erkend en daarop rust haar uitspraak dat de gemeente Leiderdorp do gemeente Wetsings Sauwert de gemeente Zuidwolde waren én gebleven zg n Ned Herv gomoenten behoorendo tot de Nod Horv Kerk Algemeen Reglement art 1 Omdat die kerken of gemeentea gebleven zgn wat zij altijd waren daarom oordeelde de rechtbank dot de goederen kerken en pastorieën dier gemeenten rechtens en wettig toekomen eau do Ned Herv gemeente en dat tot die gemeente alleen zij behooren en mitsdien op bot gebruik en genot dier goederi u aanspraak kunnen maken die door de wettige besturen volgens da regloinonten als lidmaten der Ned Herv Kerk en miisdien als leden dier bijzondere gemeenten erkend zgn Wie zijn dan in het ongelgk gesteld Niet do kerken of gemeenten maar eenige personen die besluiten hebben genomen en handelingen hebbea geploegd geheel in strijd met bunne beloften on verplichtingen en waartoe zij gansch onbevoegd waren Indirect zijn door de rechtbank de reohtsbeschouwingon van de heeren De Savornin Lohmau en Rutgers in hun bekende verhandeUng openbaar gemaakt verklaard geheel en al in strijd te zgn piet het thans vigeerend recht Het wettig bèstoan der Nederlandsoho Hervormde Kerk do vrijhgtd hoar door de wet von 1853 evenzeer als aan alle kerkgenootschappen verzekerd om alles wat haar godsdienst betreft en de uitoefening daarvan in igen boezem te regelen zijn door die vonnissen tei volle erkend en geëerbiedigd Do onoflinnkehjkheid en onaantastbaarheid der kerkelijke rechtspraak is door die vonnissen hg vemiojiwing erkend en bekrachtigd VERSLAG van do Karoor van Koophandel en Fabripken te j ou la over den toestand van Handel Ng vorhoid en Schoepvaart in 1887 Vervolg Vergelijkend overzicht van do beweging ia do ver