Goudsche Courant, zondag 1 april 1888

Uil IR Zondag I April 1888 f ONTVANGEN de nieuwe GUIPURE OVERGORDIJNEN afgepast en aan t stuk alsook Gordijnlinn ens met Kant en Franjes Embrasses enz D HOOGENBOOM JOSEPH van DANTZIG As GROOTE MARKT Ontvangen een groole Zending Dames Kinder Re genmantels Kiesers voor den Gemeenteraad alhier wordeo uitgenoodig d tot het bijwonen der welke zal g ehouden worden op ai des avonds ten acht uur ID de Sociëteit Oi S GENOEGEN Zaal Kunstmin alhier tot het stellen van eenen CANDIDA AT voor de a s Gemeenteraads Verkiezing Namen $ itel Comité B STBAVER Voorzitter F HERMAN Fz Secretaris Gouda 31 Maart 1888 oisTTTT isra EiNr eene ruime KEUZE Voorjaars Hegen en Zonrermantels Voor DAMES en KIND E BEN Japonstof en met daar bij passende arneeringen Afgepaste COSTUMES Gekleurde KAtOEVE Tricot Tailles 5jcl all © jgrootejas VITRAGES in Crème en Wit ITieuwe Buckskings en Jonge Heeren PAKJES ooüDA BAHLMAiy Co Hoeden en Petten iVlagasijn S v n PRAAG lïoogstraat A 111 Bnime Sorteering ZIJDEN Heeren en Jonffens Fantaisie Hoeden zmtrt en geklenrd Nieuwste Modellen ▼ anaf ƒ 2 tot 6 Heeren Hoeden extra kwaliteit 4 50 6 7 en 8 Petten in ALLE PRIJZEN 3 April e k OPEMISG van het MEUBEL en SPIEGELMAGAZIJN TAND ARTS nieuwe wet DONDERDAG a 8 m 10 J aor te consoiteeren Toor alle MüNDZIEKTEN enz Lang e Tiendeweg D 23 Gouda Tandheelkundige Operatiên pljoloos Firma C 4 y d PAVOO BDT Opeobare VrUwiilige Verkooping De Notaris H OBOENENDAAL te Gotuk is ▼ oomemens op MAANDAG den 9 APRII 1888 des voormiddags 11 nur io het Hotel DS Paavw aan de Markt te Gouda in h t openbaar te reilen en verkoopen 1 Eene met goed sueces gedreven worden UZEBSMEDEBU met GEBOUW ingericht tot lakkerg en stam perfi PAKHUIS en OPEN ERF aan de westzijde van de Keizerstraat te Gouda wgk K Nos 150 en 151 kadaster Sectie B No 1797 groot 3 Aren 60 Centiaren in 2 perceelen welke na afzonderlgken afslag zullen worden gecombineerd als Nommer 1 De SMEDERIJ met OPlé $ ERF en GEBOUW tot lakkerfl wflk K No isé Nommer 2 Het PAKHUIS ofMAGAZUS zeer gemakkelijk tot een goed Woonhuis in te richten met OPEN BBFen 8CHUURTJB wfik K No 151 Te zien alle werkdagen van 10 4 nn r 2 Ëen KOFFIEHUIS met recht van Vergunning genaamd cLiNDziG met GETIMMERTEN en groottll TUIN in de Korte Akkeren te Gouda wglÉ P No 345 kadaster Sectie E No 1089 ê 1231 samen groot 4 Aren 26 Centiaren Dageiyks te bezichtigen Alles te aanvaarden bü de betaling der kMppenningen op 1 Mei 1888 Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris GBOENENDAAL U Gouda Open1 are Verkooping De Notarissen H GROENENDAAL t Gouda ea Mr L MOLENAAR te Waddinmeth zullon ten overstaan van eerstgenoemden op DONDBRDAÖ 26 APRIL 1888 bg veilingen op DONDERDAG 3 MEI 1888 bg afslig telkens s morgens 11 uur in het Hotel DI Zalm te öourfa publiek veilen en verkoopeli DE KAPITALE Heerenboerderli genaamd Jaotlüst met HUIZING SCHBBEN HOOIof KOBENBBBGEN ARBEt DEB8W0N1NGEN verdere GBT1MMEBT8N met STALLING voor 30 Koegen en UPrtfden benevens 36 hectaren 18 aren 13 ceBtiaren uitmuntend WEIen BOUWLARID onder de gemeenten Waddinxveen en Hazttf woude in den Achterofschen polder de Pst en Simon Janse polder Breeder bg billetten omschreven Nadere informatien geven voornoemde Notarissen I V stut Bi Werktuigkundige levert de beste yAAIMACHTNJES uit d soliedste fabrieken voor ongekende lage prfl i Magazijn Markt GOUDA gW Beparatign aan oude 800rt n NAAI MACHINES worden spoedig en degeli l uitgevoerd Suelpersdmk van A BRINKMAN te Goud Bnllenlandscli Overzlckt Het Journal Ofieiel bevatte het beatuit ran don Minister van oorlog geo iaal Logerot met de bekracbliging van President Carnot waarbij generaal BoulaDger Georgo Ernest Jeau Marie op pensioen wordt gesteld Van het oogenblik der afkondiging behoort Boulanger niet meer tot het actieve leger en ia hij kieur en verkieabaar geworden De groote vraag is nn wat de heer Boalanger nu zal doen Onmiddetlyk nadat hg wa ontslagen hield Boulanger eone bijoenkomst met zijn politieke vrienden waar behalve de heeren Laguerro en Laur ook de rmlactours der Lanteme en frauce aanwezig waren Volgens een der bladen werd bosloton dat Boulanger allereunt een zetel in de Kamer moest hebben teneinde zich als afgevaardigde aan hot hoofd te kunnen stellen eoner beweging ten gunste der grondwetsherziening Dit is ook het doel der interpeUatie welke do beide groepen der radicale partj ih de Kamer ter sprake zullen brengen Zij willen het ministerie ter verantwoording roepen over zijn algemeene staatkunde en tevens de dringende noodzakelijkheid eoner grondwetaherziening uitspreken Het leven van het ministerie Tirard hangt steeds aan een draad dien de rechterzijde elk oogenblik kan doorsnijden Tot dusver steunde de recbterE het ministerie in moeilijke geroAleo zoo al niet rechtstreeks dan toch zijdelings door zich buiten stemming te houden Voor Frankrijk is het te hopen dat de jongste plebisciotbeweging de plannen der monarchisten en Bonapartisten niet heeft gewijzigd en zij zich ook nu met de eenvoudige verwerping van het voorstel der radicalen waarmede de neer Tirard zieh tevreden stelt zullen vereenigen Wel heeft het mini terie TinHd aah tot dusver door niets bijzonder onderscheiden maar toch zon een ministerieele crisis in dsM verwarring al zeer ongelegen komen In de bladen wordt nog altijd gesproken van hot groot aantal stemmen door Boulanger onverwacht in Aisne behaald Het jjoumal des IMbats aan welks oordeel in onpartijdige kringen nog altijd gewicht wordt gehecht zegt naar aanleiding van dit feit dat het een belachelijke affectatie wezen zou de beteokenis van het op generaal Boulanger in Aisne uitgebrachte aantal stemman te willen miskennen het is ongelukkig onbetwistbaar dat een groot deel der Fransrhe kiezers volstrekt otiverschillig is om niet meer te zeggen aapgoande het behoud der parlementaire instellingen en er als gewoonlijk toe neigt oib heil te zoeken bij hun eigen naam en een sabel dezo stemming der gemoederen is reiooraaakt door de mannen der rechter en der uiterste linkerzijde en niet het minst door de meeganudheid der gematigde republikeinen met de radicalen door welke vereenigda oorzaken alles op losse schroeven is gobrscht indien de 300 gematigden in de Kamer nog niet wijzer worden welke les behoeven zij dan I Pe heer Jules Simon vergelijkt Frankrijk op het oogottUik by een blinde die zijn hond heeft verloren en naar alle kanten ronddwaalt ten einde een niuwen leidsman te vinden Eene ministcrieele crisis zou natuurlijk de kansen van Boulanger voor dozen post aanmerkelijk vermeerderen maar onder zijne leiding zon Fraokryk dat zich uu reeds op hellenden wal bevindt groeten kans loopen geheel in den sloot geraken De leden van het Engelsche Lagerhuis hebben eenige dagen vacantia gekregen ten einde het Paasohfeest in hun huiselüken kring te vieren Eerst don 9den April zullen de werkzaamheden hervat worden Den afgevaardigden wacht dan een zware taak want in de oerste plants komt dan de Localgovernment biU en de begrooting in behandeling In vergelijkiiig met het vorige jaar dat bijna geheel aan de lersche aangelegenheden werd verspild boloofl dit zittingsjaar bijzonder vruchtbaar te zullen worden Wat het binneulandsch bestuur betreft wordt medegedeeld dat de liberale leiders hebben besloten zich tegen enkele punten van het ontwerp van den minister Ritchie ten sterkste te verzetten Het hoofdbeginsel vip hot ontwerp woidt ook door htn goedgekeurd ip ar ig hebben bezwaar tegen de samenstelling tó provinciale roden tegen de regeling dor vergunnii voor den verkoop van sterken drank tegen het verleenen van schoddoosstelling en eenige andere puuten De orerstroomingen in Nodtd Duitschhind zijn zoo ontzettend dat de belangstelling In alle andere gebeurtenissen daardoor op dm achtergrond gedrongen wordt t is daar een sombers Paschen het verues aan menschenlevens is nog niet op te geven op vele plaatsen is niets van het ve gered en wanneer zal men het water weer kw traken Zeker te laat om van den landbonw voor dit jaar veel te verwachten De scbadsi k n nog in de verte niet berekend warden maar bedraajit zeker vele millioenen guldens De Duitsche Keizer deed eergisteren met de Keizerin een rijtoer in de richting van Berlijn die tocht lieviel zoo goed dat de Keizer gisteren in een half opün rijtuig naar Berirjn reed om zijn moeder een boioek te brengen Van vrfj betrouwbare zijde wordt thans medegedeeld dat de nalatenschap van K izer Wilhelm tegen de 50 millioon H bedraagt volgens het testament komen driovijfdeu aan het kr ondoraein en het overbl vende aan de beide kinderen Hot cloricale Belgische ministerie is in de Kamer bg de behandeling der begrooting van onderwgs düjr den heer De Kerckhove ter verantwoording geroepen over de wijze waarop voor het onderwijs wordt gezorgd Op een begrooting van 16 000 000 francs ia niet moer dan 97 000 franken bezuinigd terwijl de gemoenten 2 102 000 banken meer moeten betalen on Ier het vorige stelsel Ks daarvoor alleen is hei gc ieele onderwijs gedesorganiseerd I Op allerlei wijten worden de kerkelijke scholen bevoordeeld De ajL neentescholen worden zooveel beperkt terwijl de o igenaamde les adopts waarvan er reeds 150U zijn een ondersteuning van 200 000 cs uit ds stoatkaa ffsnitteii Eo m is dit uitsinitead een ifcjehenk dat de kloosters ontvangen want als onderwijzers in deze scholen zijn iS68 geastelijkeu wurkzaam De heer Haqsens ondersteunde dezen aanval waarna do Kamer tot 10 April werd verdaagd IPOSTBR XO BIT LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tnsschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Verwaal Alfen a R Den Hertog Rotterdam i K Kleiweg Rozenburg De Directeur Van het Poatk ntoor SIMONS Kantoogerecht te Gouda ZITTING van den 28 MAART 1888 Mr 1 H VAN MIEROP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgend personen zg n veroordeeld U V te Gouderak wegens bet bü het bsg j ren in de haven de wijk te Hoordreoht 1 met liet daarbij gebezigde vaartuig niet liggen in de L uvte en do richting van de buitenkruislijn van lie bazaltglooijing 2 de gebaggerde specie niet jphalen aan de zijde van zgn vaartuig die het erst verwg derd is van de bazaltglooijing tot bet ding van twee boeten van een gulden of hechtenis van een dag voor elke boete J V D te Bleiswgk wegens het te Bleiswijk met een driewielige kor waaraan geen lemoen be vestigd is op de openbare straat harder rijden dan stapvoets tot betaling van eene boete van een gulden of hjchtenis van een dag G d H te Reeuwgk wegens hot op den openbaren weg laten staan van een trekdier zonder de noodige voonsorgsmaatregelijf tegen het aanrichten van schade te hebhen genomen 1 of 1 dag C T te Nieuwerkerk a d IJasel w ena rbe t Zevenhuizen op de openliare weg rijden mot een met een hond bespannen kar zonder dat die hond behoorlijk was goijiuilband ƒ 0 60 of 1 dag E V M te Waddinxveen wegens het te Gouda als geleider van een voertuig met honden bespannen die honden niet te hebben voorzien van muilkorven l ldagi A O te Moordrecht wegens het ta Gouda rijden over eene beweegbare brug anders dan stapvoets 1 of 1 dag T V E te Reeuwijk wegens het te Gouda ali bestuurder van een paard daarmede rijden op de met sneeuw bedekte straat zonder dat het paard voorzien was van een schel klinkende bel O SO of 1 d g i W P te Gouda we ns het te Gonda zonder rogunning van Burgemeester en Wethouders werpen van jcoemest in een water tot openbaren dienst bestemd 1 of 1 dag G V N V d P C B V d V4f ens het to zamen en in vereeniging met oorileel dsa onderscheids plagen van straatscfaeiid8rü iedar O GO of 1 dag Ij V D wegens het zich in kennelijken alost van dronkenschap berinden op den openbaren weg 0 60 of 1 dag P V S te Gouda C de B te Rotterdam P U te Gouda C P zonder vaste wo mpluts J 1 d W te Gouda wegens dezelfde overtreding ieder 1 of twee dagen L de B T N R M J T te Gouda wegensdezelfde overtreding ieder 8 of 3 dogen rcm=ifm = ssB i mm i xa BBBmsa iii iii mamm De VOORZITTER van den RAAD der Q nieeDte Gouda Brengt tor openbare kennis dot aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrioven mi Stembiljetten tot h t benoemen van een lid vaneden Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer éfffkoAritfie verioren hseft of er geen mocht hebben ontvangen hy rieh tot bekorarag daarvan tsr Pbuii ke SeerelmrIe wA kfltmen vervoegen dat de inbverigg der Stembrief zal aonvangisD op den 6n April aanstaande des morgens ten tHyn uu eindigen des namiddags ten vier ore dat het StembrieQe ichrifUlijt iitgevM door dia Kiezer m fertoon in de Slembus moet gestoken worden dot geen onder Stembriefje don dot hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dot de in het BrieQe in te vullen persoon duidclijk met naam en tioormum moet wordeo oange dat bet BrieQé niet onderteeheni mag lijn en gmat andere briefjet omvatten of daaraan opïêttdijk vastgehecht Gouda den 30 Maart 1888 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN UZKNDOOEN Bn fferlljke Stand OEUORKN 29 Mstfi £ or lii oidm P IiMir n M lluUt kXiit Ms iiaretUnbdera C Reskini n A na KHi Hendrik HerurdilBngdera U vts Bafospa C Migemio 80 Trgnije innigjf ouden 1 den Bood ca A HoofteDdoom Anna oodeae D Zu eai ca W Kesfeleia OVERI EDEN O Meert A W Kmf 5 j OVDKRTRODWDi 90 Murt L Feügemes 20 j M S LouwereDberg 17 j A S de Joag U j en A A Hcemekerk 81 j A H M Kelwl 18 j ea A J Teemeolen te Amiterdm 21 j A Dekker Ie Bwkeawwide 12 j en M Tin der Loan 10 j Het Bnrean van den Bnrgerlgken Stand cal MAANDAG 2e Paaschdag van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zjjn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overigden Gouderak J REBORENi Air p s Jen oadére X 81 la S Spek Coinelie oudere H Veraoel en A iMaderaloAt Pleais uden k Harremen ea A van der Poel ONDERTROUWD Kaakergen ea W H d Orsot Beeuwtjki OEBORKN Dirk oodere A Togclasr en C Tom Kerel oodere i de iong en A Hdfenor J ieler oidara t Scheer ea J eaf dar Hetdeii Jacob fitlkn 1 Breodgk n M Rip Wfjnijr oodsra i Borger en M M Oroonmdgk Petrodellê oodere W tan Daa ea W Riekard OVERLSnEN 1 Slouikart 2 j P vsAVhd 87 J A OMlerwgk 2U H H Balleriog O j