Goudsche Courant, woensdag 4 april 1888

I i uwi i¥ra Woensdag 4 April i 3686 1888 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DIJKGRAAF k v HOOGHEEMRADEN van Schieland doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van DRIJB HOOF DING ELAN nBN van Sehitland respectivelflk voor het 2e 3e en 4e District ter voorziening in de vacaturen ontstaan eensdeels door het overladen van de Heeren J W SCBlJURMAN en K ACHTERBERG anderdeels ten gevolge van het genomen ontslag wege ns verlies van het vereischte grondbezit door den Hter H M van der HAAK zal plaats hebben op DONDERDAG den 5 APRIL 1888 van dea voormiddaga 9 tot des namiddage 2 nre en wel voor het 2e Kiesdistrict te Sleiswiji 8e Nieutoerierk a d Yuel 4e Moordrecht allen in bet Gemeentehais aldaar Dijkgraaf en Hoogheemraden van Sc ueland De Secretaris Rentmeester De Dgkgraaf W 0 WIJNMALEN J A VAILLANT lanbeveling Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De InaeadlQg van advertentiöa kan göschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De ondergeteekende acht zich gedrongen zijnen hartelijken dank te betuigen aan den Heer W H ZICKENHEIMER fabrikant van den Rünlandschen druiven borst honig Reeds geruimen tgd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zgnde gebruikte ik op aanraden bovengenoemden honig en wel met een verrassend gunstig gevolg zoodat ik thans weder in staat ben mijne gewone bezigheden die ik gedurende eenige weken moest staken te hervatten Ik kan derhalve deze borsthonig allen borstlgders ten hoogste aanbevelen Asperen Zuid Holland O VAK OCHTEN Alleen echt verkr gbaar inflesschen i fl 2 met geele a fl 1 met roode en i 65 Cent met witte capsulen welke nevenataand fabriekstempeldragen w Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Berg Haastrecht b j J D den Hertog Oadewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot en G Hgnekamp Stojwijk bjj G V d Berg I Befgambacht bjj J v d Dool Inlichtingen Attesten eh Prijscouranten gratis Jumbo Poeispomade is de betite ea goedftoopsie dei wereld Alom verkrijgbaar in doezen a S 7 J en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaaj PUIKE OUDE SCIllEÜANiyiER Merk UIGHTCAP Verkrggbnar bg PEET£ RS jfE te fiouda Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE j m Stolwijk GUoaSN Minu Hendrila den W M pp id l n A VtMrn Lcradrr oadtn D Verboef cd M Muleuu CwitlK widen i it joag ec M Veidould Angjc iMdcn M t un es W Pook OVBiLEDKN P M Koolergk 11 d Zevenbuiaen Si aèsORelf fn Piet r oidrn C ScMuk en R UnUi r U ri mien J Enthotên m P W Lienirl OVERLEDEN J Dogteron 1 m J Kremer 48 j CEBUWD C Kerremen en D ten Tol ADVERTEi TlË Mejuffr RECKERS Turfmarkt vraagt met I M£I of dsdelp een fatsoenIgke R C D IE STJMEID J DE MOL Turfmarkt VRAAGT terstond een Kleêrmakerskneclit Om met MEI in dienst te treden wordt gevraagd eene flinke zindelijke DIEIVSTBODE van de P G liefat niet beneden de 20 jaar Adrea in persoon Bleekersaingel 203 Mevrouw KORTENOEVER FLÜWEELBN SINGEL vraagt met MEIa aeen DIElXSTBODE TE SOOF OF TE HÜUIl een flink BUIS van alle gemakken voorzien op nette en drnkke stand Te bevragen bg J SMITS Lange Tiendeweg D 40 alhier Verscliillende Salades He j m kabel patissier CUISINIER Oosthaven B 36 Achter de Kerk A 20 beveelt zicb aan voor het Was chen Maken en I er maken van alle soorten STHOOHOEDKlN T S I I I Per doos 4 0 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP nit de Blikken Trommel van A VAN TL JJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrjjgbaar bg I 4 van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat bij hem alle dagen versch ie bekomen zgn Pai iJzer en VVeener Broo yes a 2 et per stok Kadetjes Krentenbroodjes Boterbroodies PK0FEËTJE8 WATERBROODJES 2y Ct per stuk Kruidkoekjes2 lïCent 4 Weener TULBANDEN IWEElTERSTOLLElT g Goed gevulde Pahschbroodcn s Tulbandsdeeg 60 ct per kilo S 8 2e Soort 50 ct g Gewoon Krentenb od 25 Ct g Haagsoh Zoet Roggebrood 12 cent met Sdcade tL Krenten en Rozgnen 14 en 18 oént SGewoon Roggebrood 7 cent £ 2 BESTELLEN 4 i 10 Ct iedere Bestel 5 2 ia voldoende voor 1 pint Melk Lange BESCHUITJES met Kaneel en V Suiker 24 10 Ct Ronde BESCHUIT 12 10 Ct Zoute BOLLETJES en KRAKELINGEN steeds versch voorhanden Ontbgtkoek van C dk HOOG MANDOS Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden 25 en 10 Ct II i VAN8CHAIK firma P X v s din BERGH Markt naast Arti Legi A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 COSTUMES en MODES Ondergeteekende beveelt zich beleJ I aan voor het maken van COSTUMES enz idsmede voor het garneeren van DAMES en KINDERHOBDEN S FRAIKIN Achter de Kerk A 20 Aan bovenstaand adres kunnen eeuige LEERLIN GEN geplaatst worden Met MEI aanstaande vragen 4 ï Vees meisjes f ervaren in t linnen naaien stappen en mazen een dienst als NAAISTER Zg zgn ieder 2 dagen iu de week beschikbaar Belanghebbenden adresseeren zich aan t WEESHUIS alhier Snelpersdruk van A Bbinkiia te Qooda De uitgave dezer Coarantgeaehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 50 KOITDA 3 April 1888 Wij herinntiren onze stadgenooton dat de ap nbAre Terf adering tot hét stellen ran een candidaat voor het lidmoatsobap van tien freroeeuteraad hedenavond wordt gehouden des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Cienoügen In de hedenmiddag gohoud n vergadering ran den Gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig as wegens ongesteldheid de heer Straver kwam opnieuw oen adres in thans op gezegeld papier van de stads geneeshooren Jhr M C F J de Kotte Dr J H Bakker Niemeijer en Ur i W Kroon verzoekende ontslag uit hunne betrekking naar aanleiding van bet voorstel van B en W tot het plaateen van een klachtenboek bij het Burg Anuiiestauc Het gevraagd ontalag weid eervol verleend tegen 19 Juni e k In deze zitting was genoemd voorstel aan de orde De strekking daarvan was a dat bij liet Burgerlyk Armbestaur eenAUohtenboek zal berusten waarin ieder die zich over do geneeskundige behandeling der armen te beklagen heeft daarvan aauteekening kan doen of laten doen h dat het Burgerlijk Armbestuur alle inkomende klachten onmiddelijk zal onderzoeken en deze als Ipedo het resultaat van zijn onderzoek schriftelijk aan den Burgemeester zal bekend maken c dat de Burgemeester de klachten ter kounis van Jon Gemeenteraad zal brengen met meiledeeling welk gevolg daaraan is gegeven Over dit voorstel werd een uitvoerige discussie gevoerd waarop wy in ons volgend Nr terugkomen waarbij slechts n voorstel gedaan werd dat voldoinde oüdersteimd werd nl door den heer Oudijk die voorstelde bovengenoemde alinea a aldus te wijzigen dal bet woord klachtenboek verviel torw jl hij die alinea aldus wilde lezen dat ty iet Burgerlijk Mmiealmr gekgenheid zou orjen gegeven om over de geneeskuniU a hehandtluig der vrmeit te klagen KoarvoH da aauteekening zou moeten worden gedaan Dit voorstel werd vertcorpen met 12 tegen 3 stemmen die der hh Hdefhamer Jager en Oudijk Hot voorstel van B en W wejd ten slotte aan genomen met 12 tegen 8 t die der hh Hoef hamer Lotsy en Oudijk Voorts was ook aan de orde het vroeger medegedeeld oorstel van B on W Kotreffende opri6hting van eene Volksgaarkeuken op het terrein van het Froveniershnis Nadat eene besloten vergadering bad plaats gehadwerd de behandeling van deze zaak tot latsr aang houdUn 1 De raad besloot voorts lOilU fjnte 1 Tof wijziging dor begrooting van het Weesen jïllmoeseniershuis dienst isf Ji To iwiiig der GomoenTé begrooting dienst 1887 3 Tot viiststelling der begrooting dor buitengewone inkomsten eii uitgaven ten behoeve van do btedehjko Gasf ibriok dienst 1888 4 Tot wyaging dor Instructi voor den Directeur der Stedelijke Gasfabriek Tot Bogent van de beide gasthuizen werd benoemd de heer H Groonondaal De raad verleende eenol ont kg aan den heer H Pol Ills Leeraar aan hot Frf gymnasium De volgende voordracht kwapi in voor Onderwijzer oin de Tusschenschool A van Kersen te Gouderak A Avenarius te Loosdt nen H J Saaltink te Beemrijk De Raad der Gemeente Hoaftrecbt hdefl eervol ontslag verleend aan de Heereij A van der Volden en J Christiaause als onderwijietï aan de openbare lagere school aldaar en tevens benoemd J van der Woude van l ekkefkerlten G 0 van t Hoog van Hagesiein De hoer Domela Nieuwenhui ze in Recht mor Allen zijnen kiezers dank voor het vertrouwen in hem gesteld in hem die als soeiaal democraat optrad eu alleen als zoodanig gekozen weoschte te worden HÜ waarschuwt echter grene ta looge verwachtingen te koastareo vaa betgden peaiéief door Jism in de Kamer kan worden gedaan Hg is van oordeiÖ dat de onmacht dor clericalen evenzeer zal blijken als vroeger die der liberalen Alsdan gaat de heer D N voort zullen de oo n des volks opengaan en men z l zien dat een geheel andere weg moet worden ingeslagen Wij moeten intusschen hel volk ontwikkelen en op de hoogte brengen opdat het zelf zijn belangei de hand neme Daartoe stel ik mij voor om jaarlijks verslag te geven van de werkaiamheden der Kamer rekenschap en verantwoording te doen van mijn aandeel aan die werkzaamheden opdat do kiezers zelven kunnen booordoelen in hoeverre hef mandaat vervuld wordt naar hun wensch B j ontevredenheid over de vervulling van daf mandaat zult ge ray beroii vi den om dat neer te leggen want de afgevaardig lo is ter wille van de kiezers en niet da kiezers ter wille van le afgevaardigden Tevens maak ik bikend dat om goed t de hoogte te blijven van do grie veii en wenschen die onder het volk bestaan oen informatiebureau door mij zal wordon geopend waar een ieder raededeelingea kan doen van allerlei aard opdat daarvan door raij alsdan gebruik kfln worden gemaakt In de vorige woek kwam voor den militairen raad van revisie van het arrondissement Charleroi een geval voor dat wellicht eenig is in de annalen der nationale militie Een milicien van dit jaar dus Vi a 20 jaren oud vroeg vrgstelling op grond van broederdienst De eisch was volkomen gewettigd en werd toegelaten Tot Sier ioe is de zaak heel gewoon het ongewono schuilt in het verschil van jaren tusschen de twee broeders Toen pninelijk de oudste diende schreven wij 1831 1833 hy is duS 56 jaren ouder dan zijn jongste broeVler Het zyn zoons van den ouden doodgraver Miche vóór weinige jaren te Charleroi gi storven Deze patriarch was driemaal gehuwd geweest on werd met tal van kinderen gezegt nd toon hij oor de derde maal in het huwelijksbootje stapte w s hij 77 jaren uit het laatste huwelijk werd de milicio i vau dit jaar ge boren t Ximi zich dunken dat in een familie waar f usschon do kindoren zulk pen groot verschil van opftijd bestant zich zonderlinge omstandigheden moeten voordoBji Zoo heeft liv onze milicien tot peetoom oen achterneef don hotr Léon van ADVEBTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 CéAten GBOOTE LETTBRi worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tten gratia opgenoqien in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Charleroi die derhalve zijn oud oom heefl ten doopgehouden Het is niet altijd voordeelig in Engeland oudste zoon en erfgenaam te zijn dat blykt uit een onlangs voorgekomen geval Zekere heer Harding die een zoon en ea i dochter had vermaakte in 1863 zyn vermogen van £ 25 000 300 000 aan zijn zoon met de bepaling dat dfze ian zijn zastcr bij haar meerdeigarigheid £ 500O moest uitkeeron en zoo er nog een kind gAoren mocht worden aan dat kind £ 5000 zou given als het een jongeij en £ 2000 als het een meisje was De hoer Hard g kreeg echter nog ze kiuderon en zijn testament bleef onveranderd Thans nu hij overleden is vorderen zijn jongere zoons en dochters hun aandeel ten £ 5000 en £ 2000 van bun oudsten broeder dieiSjs hij hen betaalt j ets voor zioh zelven overhoudt Zij deden hem toen hy weiuenle een proces aan de rechterNstolde beu in het gelijk en da arme erfgenaam vaa 880 000 is nu gedwonge de geheele erfenis aan legaten uit te keeren Dezer dagen is gemeld dat een bewaarder in de cellulaire gevangenis naby Schoveningen zelf voorloopig in de gevangenis werd gezet omdat hij htjjmelijk brieven of boodschappen van een gevangene naar buiten bracht Do feiten hadden zich als volgt toegedragen W de gevangene met wien de bewaarder zich in betrekking had gesteld had legen zijne veroordeeling wegens don bekenden straatroof hooger berpep aaugeteekend bij de bghandtlinit waarvap hij getuigen a decharge zou oproepen Do opgeslotene had eene reeks van vragen klaar gemaakt welke hij tor terechtzitting voornemens was te doen en tevens de antwoorden daarbij gevoegd die hij wenschte dat een of meer getuigen zouden geven en allen gericht waren op zijne vrijspraak Die questionnaire met gereed gemaakte antwoorden h eeft de gevangenbewaarder overgebracht aan een der getuigen die omtrent het alibi verklaringen moest afleggen De justitie op de hoogte van hetgeen er gebeurde heefl inmiddels het plan verijdeld en den bewaarder die bekend heeft in arrest doeli nemen De onmiddellijke aanleiding tot het Chinoezen oproer te Singapore was dat de Britscho i egeenng den Chineeschen straatventers verbood hunne waren uit te stallen eu te verkoopen op de trappen der veranda s langs de huizen De eigenlijke oorzaak echter moet schuilen in onverstandige behandeling der Chinoezen door de regeering Vermoedelyk stonden de oproerlingen onder de leiding van geheime genootschappen In het eerst waren do oproorigen slechts kooplui lie zich met geweid verzettfu tegen het uitvoeren van het regeering3bo o Maar later kwamen in hiinno plaats plunder en vernielzuchtige bonden Satmtiigs hot uitvaagsel ler Chinoezen Deze verheugd oen tfporwoiKlsel te hebben om a n hun neigingen den teugel te vieren waren weldra moester van het Voornaamste güdoolte der stad Winkels werden gepluniierd tramwagens en ai doj p rjtui en met stoencn gebombardeerd Kuropoanen mishandeld e i Do politic duvf le oiet k aohti optreden Er troLkon patrouilltjs door d stad mnar dezen had 1