Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1888

Vrijdag 6 April N 3687 1888 1 DienstDein ng voor Oost lifilie NEDËRLAIVDËRS ontvangen bii het aangaan vAn eene militaire dienstverbintenis van e § jaar een bandlid van drie Honderd Guldei Aanbreng premie TIEN GULDEN w JlllLI€IE MlSi n werkeliiken dienst of met M verlof kunnen voor den tyd fan twee jaar gedetacpeerd woi den naar Ooif Indi premlei F twee Holdérd ÖuldéiH j i Aaibrengpretó TIi n G lJbEN Mil bijaldien de Nliic n met gr jt verIo ar f ziéwas va i zi nMrps üet Departement vab Kolcitéq én i le BiirgeMelters geven gr kis nadere inlicliilngén i a f f t M TH M m i l lm mi ü t GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Allea die iets te Torderen of renchuldigd ïfln aim wglen den Heer SUBHAXD van WUNOAABDBN gewoond hebbende te Stoheijk en OTerleden te Slolwijkertluis gem Baoêtreeht gelieve daarvan opgave of betaling te doen vóór 1 MEI a s T SLINGERLAND Exécatear Testamentair Stolwijkertlui Gouda 29 Maart 1888 Opeatare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN ten sterfhnize van Mevr de Wed GÉRARDIN Oosthaven wgk B No 75 op DINSDAG 10 APRIL 1888 s vóórin 9 nur om contant geld van Eenen aanzienlgken goed onderhotaden IIMBOEDEL bestaande iu fraaie mahoniehoaten en andere MEUBELEN zes LEDIKANTEN met zes goed gevulde Veeren BEDDEN KOPER TIN PORSELEIN GLA § en AARDEWERK PIANO en eindelgk eenig gemaalit Goud en Zilver Te bezien daags vóór den verkoop van 9 12 en 2 5 unr Openbare Verkooping te GOUDA van diverse VAARTUIGEN allen liggende in den IJssel aan of naby de scheepstimmerwerf cos Weef Kromhout bg de Mallegatsluis aldaar op Vrijdag den ia April 1888 s voormiddags ten elf ure Notaris MONTIJN te Gouda is voornemens ten tgde en ter plaatse bovengemeld ten verzoeke van de ervea van den heer Jb BORKUS in het openbaar om contant geld te verkoopen Eene STATIEPOONSCHDIT groot 41 ton met completen inventaris Acht BAGGERAREN groot van 9 tot en met 11 ton Bene nienvpe ROEIBOOT met riemen Eene BOEIJERSCHUIT met inventaris groot 15 ton Eene VLETSCHÜIT groot 10 ton Drie KLEISCHOITEN groot 6 ton Twee AARDESCHUITEN groot p m 50 ton Eene SPRIETAAK overdekt met luiien groot p m 12 ton Te bezichtigen gedurende drie dagen vóór den verkoop Breeder bij biljetten en nadere informatiën te bekomen bij den medeeigenaar den heer H VAN VLAARDINGEN aan de werf woonachtig $ MJBOOI ËK 40 Gent per blik J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL Snelpersdrut van A BRINKMAN te Gonda Openbare Jl erkoopingf ten overstaan ijvan NoÖuw MONTIjTN in het locaal wijk E nummer 17 in de Nieuwsteeg op Dinséig U April 1888 s vóórm 9 una om eqntant geld van Eene grootefpartij fraaie MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder een volledig zwart em een dito rood KAMERAMEUBLEMENT Mahonponten LE DEKANT KABINET enz enz Breeder b j biljetteli Te bezien daags Vó6r den verkoop van 10 12 en 2 4 nur Gymnastiek Te Wotrden wordt gevraagd een beschaafd ONDERWIJZER in dit vak om les te geven voor eene klasse hetzfl WOENSDAG of ZATERDAG namiddag Brieven met opgaaf van voorwaarden letter G bfl den Boekb D KBAAIJENBRINK te Woerden De Goudsche Machinefabriek vroeger GOSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz De ondergeteekende beveelt zich beleefdel k aan voor SCHOOESTEENVEGM Uw Dw Dr M v EIJK Zak L 293 G elegenheid tot Weiden van JOIVG VEE a ƒ 15 jonge PAARDEN a ƒ 25 van af heden tot uit Nov op den Scheurpolder a d hoek van Holland Nadere inlichtingen bg den bed rgf boer van ROSSÜM aldaar of bfl den Heer OOKHORST te Rotterdam paarden veestalling enz ADVERTENTIES in M Binnen en Buitenlfin ffirhe Couranten wOTden dadetflk opgezonden door den Boekhandelaar A BRÏNEMAN te Gonda TiorlppppN vopr Mannen froowen iff H clji ren SCHKT K Zn Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze TUEE is v rpakt in pakjes van een half ééii twee en een half en vijf H Or en voorzien van het merk cde Zkkhan Verkr gbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Qr voor Gouda alleen b W SCHALEK IIHP Jr Oosthaven 17 m GKE KIËSPIJi MEER I voor alleu die liet wereldberoemde echtB y K K Hof Tandarts Dr PO PP s r tw ter gebruikt hebben Boven ieder nnder Tandl water to verkiezen uU Voorbehoedmidilel tegen Tanden Mondziokten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPPsTANDPASTA oftmópoeder f behoudt men steeds gezonile en gchooite Tanden een eerste vereischte tot bet behoud van eene gezonde ma g Dr PtiPP s TandiiloniUeersel om zelf hollo kiezen te vullen Dr POPi s Kruideuzeep is met hot grootste succes ingevoerd tegen iederu soort van Huidnitslag POPP s ZonneWoeni OlIezeep fijnste on beste Toilet Zoep WA AB8CH U WIJS O WÊf Allo bestaande namaaksels van Anatherin Montwator zgn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hiel modo hot geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandarts en uitvinder der AnathennPr faratm te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Proparaten bnvindun zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk 85 Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij P E van Santen Kolff te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van ll n te Schiedam by C Malta Gz te Leiden by E Noordgk j te Amsterd nra bij F vnn Windheim Co en H H Uloth C apotheek te Utrecht bjj G H N ven Spanje idem Lobry Porton Droogisten Aan de Kiezers Minder 01 de eergisteren in de vergadering van kiezers gestelde candidatuur te steunen want dit is gelooven wfl niet noodig maar om vs onze zgde een bewjjs van belangstelling telgeven in d openbare zaak herinneren Ü Qftze lezers aan de verkie zing voor den raad op morgen Vrgdag 6 April Wj hebjn de candidatanr van den heer Van Vreujingen met ingenomenheid begroet on at wjj lem t kennen als een man die gewoon ifi over sakea fich een zeli tandig oordeel te formen lloor onderzoek en nadenken en dié dns op gne plaats zal zgn in den raaAl waarin hg reed4 lang zitting zou hebben iédieni hg niet lerlu ldelgk voor eene candidatuur lljjedankt lad Hg b oort tot die ngvere krinien der taaufihappg die bekend zgn met de befioeften srjïürgerg n wier ondervinding vi veel latHKi zgn Voort waardeeren wg het in lenffihèer v S dat hg schoon liever niet in iiinwlin komende J gne persoonlijke iozichih ppoffefjt in het publiek belang Zoo beloorl het Ifen gaat j niet op het raadskussen zitten als o een zetil der eere om op zijne lauweren tt rnsten maar om ten algemeenen natte ernstige plichten te vervnllen waartoe h ti T rtroawen der medeburgers roept Slechts zeer gewichtige wg zouden haast zeggen ODpverkomelgke bezwaren mogen een reden zga om zich aan dien plicht te onttrekken Dit heeft de tegenwoordige candidaat begrepen en durvoor verdient hjj den dauk zgner stadgenooten Wg kiezers behooren na het onze u doui om te bewgzen dat echte bargerxin op den rechten prgs gesteld wordt iaat ons zorgen dat op glansrgke wgze uit de stembus te voofpchgn komt de naam van den heer D 9 m mmmi BINNENLAND GOUDA B April 1888 Bij kon besluit is met ingang van 21 Mei aan den heer H Pol op verzoek eervol ontikg verleend als leeraar aan do rqks hoogere burgerschool alhier Op de hoofdlijnen der Kaagsohe ïrarawegmaatschappij van het Hod station naar tie Bankastraat en bet Kanaal is de dienst Dinsdag gestaakt omdat do stallen aan den Bijswjjkscheu weg op last van het Veoartseoijkundig Staatstoezicht zijn gesloten als verdacht van besmettelijke ziekte schurft Zoolang de aangetaste paarden niet door gezonde vervangen zijn kan nu op do genoemde lynen niet gereden warden Op de andore lynen qok die naar Soheveningen gaat de dienst goregold voort Het jaarverslag over 1887 is verschonen van de Maatschappij Ken Nationaal belang die zich zooals men weet ten doel stelt de bermen on verdere beschikbare grondou bij spoorwegen vruchtdragend te maken door beplanting met vruchtboomen griendhout enz Hoewel du lage pryzen der vruchten een ongunstigen invloed uitoefenden op de uitkonjsten is het toch mogelijk een dividend van 3 pot uit te koeren over het kapitmd van ƒ 60 000 Over 1888 beUep het dividend 1 6 pet Do werkkring der maatschappij werd weder uitgebreid door onbobouwdo gronden tusschen Geldermalseu on Leerdam met griendhout te bepooten De gozamenlyke opbrengst was in 1881 2400 16 in 188B ƒ 2876 74 iu 1886 ƒ 3137 36 en in 1887 ƒ 4196 Ö6 j tot welke hoogere opbrengst vooral het griendhout heeft bggedragen De onderhoudskosten voor de beplantingen bedroegen ƒ 933 07 of ƒ 233 91 minder dan in hot tong jiiar De netto winst is ƒ 1806 90 Aan de Mij tot exploitatie van Stnatsspoorwogen werd ƒ 1398 99 uitbetaald voor het gebruik der gronden Ten behoove van do Hazerwoudscho droogmakery werd dezer dagen aaubosteed het molenmakers en zeilmakerswerk Het molenmakerswerk werd aangenomen door den heer Heesterman te Hazerswoude voor 22B46 en hot aeilmakerswerk door don heer L Visser alhier voor 6250 In den ouderdom van 7 jaren is gisterennacht te s Gravenhege overleden mr 6 M van der Linden lands advocaat oud Ua dor Tweede Kamer en ridder van den NisderUndschen Laeuw Van der Linden had e n schitterend parlemea ir verleden achter zich Zijn naam blijf onafscheidelijk verbonden aan dien van Thorbecke wiens vriend vortrouwao en raadsman hg tot aan diens dood is geweest aan wiens tijde hij met groot taleat heeft gestreden en wiens nagedachtenis door hem in en buiten de Kamer men denke o a aan zijns ge lachtenisrede bij de viering van het 25 jarig bestaan der Grondwet van 1848 in hooge eero werd gehouden Sedeit 1848 maakte Van der Linden deel der Tweede Kamer uit Eerst had hij voor Gouifa sitting hiter voor Almeloo en eindelijk voor DordreAt zijne geboorteplaats Vooral in vroegere jaren was Van der Linden een der meest geliefde redenaars Z n eigenaardige spreektrant goedmoedige toon gWstige voordracht gaf aan al hetgeen hij sprak ongeiiaene bekoring en wanneer hij zelfs bij do meest ingewikkeldo onderwerpen een kort bogrijpelqk kernachtig woord sprak in een vcrm dien de geheole Kamer noopte naar hem te luisteren dan trof hij meestal doel en wist daardoor het debat terug te brengen tot zijn meest eenvoudige proportieo Voor de jongeren in t Parlement was Van der Linden een vraagbaak en met de meeste bereidwilligheid gaf hg bun wenken en raadgevingen geput uit zijn veeljorige parlementaire ondervinding Eren hoog stond Van der Linden aangeschreven in de reohtozaal Want bovenal was hij jurist en do liefde voor de rsohtagfl rde wetenschap beeft hem meermalen aanbiedingen van hooge staatsambten en ministorieele portefeuilles van de hanit doen wijzon Ais atlvocaat ving hg reeds in 1836 zijn loopbaan aan bij t toemalig Hooggerechtshof te sGravenhage om die in 1838 te vervolgen b den Hoogen Raad Na het overlijden van mr Faber van Riemsdijk werd hem en aan mr A de Pinto de betrekking opgedragen van landsadvocaat en sedert den dood van laatstgenoemde vervulde hij alleen die taak ter wijl hij dien rechtsgeleerde ook opvolgde als deken van de orde van advocaten bij don Hoogen Raad Zijn uitgebreide rechtskennis en scherpzinnigheid deden hem bij balie en magistratuur in hoog aanzien staan Uit bewees nog do hulde in 1886 hem bij gelegenheid van zijn 50 jarig advocaatschap gebracht De heer van der Linden was ook do rechtsgeleerde raadsman der gemeente Gouda Aan hot mail overzicht van de Jaeabode is het volgende ontleend Over het algemeen is men hier zeer ingenomen met de aanneming door de Tweede Kamer van het wetsontwerp houdende goedkeuring der overeenkomst met de heoren Boissevain Togolüerg en Ruijs gesloten betreffende de pakotvaart in den Indiscbon Archipel vooral omdat mon sinds jaron ontevreden is Ofer do N I Stoomraartmaatschappij en van verandering verbetering hoopt Doch de bedoelde ingonomonhoid durft men niet don schuchter te uiten daar do genoemde maatachappg er min of moer den schrik onder hejft en men nog niet zeker is voor goed van haar ontslagen te zijn Zoo zoor heeft zij door haar feitelijk monopolie den handel getyrannisoerd dat deze ook thans nog niet dan met allerlei reserves zgn klachten durft te laten hoorem Noch de passagiers noch do afschopers waren gewoonUjk tevreden en dat do eersten in don regel voor gouvernementsrekening reizonde toch bijna altijd het tegendeel verklaarden in de hun voorgelegde oertificaton was enkel toe te schrijven aan natuurlijke goedhartigheid en ann het snelle vergeten van doorgestaan leed terwijl de laatsten te dikwijls afhingen van den goeden wil der maatschappij om al te veel van haar te durven zeggen Eene andere vraag is hei of men goed heeft gedaan met onderhands de concessie te gunnen en dat wel tegen een subsidie veel hooger dan door anderen werd verlangd in plaats van oono openbare uitbesteding te houden Het antwoord hangt geheel af van het standpunt waarop men zioh plaatst Vour Holland is het van belang dat tsl van stoomschepen daar watden gebouwd en dat de nieuw op te rich ten maatschappij winst maakt voor de Europeanen en de Vreemde Oosterlingen in Indië is het gewenscht dat de pakketvaart zoo goed mogelijk worde ingericht al kost zij der schatkist dan ook wat meer doch de Inlandsche bevolking die volstrekt geen stoomverbinding noodig heeft en aan wier behoeften wat het verkeer betreft door de particuliere krachten geheel wordt voldaan terwgl haar lage trap van welvaart tegen elke niot hoogst noodzakelijke uitgave doet opzien heeft alleen baat bij de kagst mogelijke subsidiei fangenomen eenmaal dat men subsidie geven wil D grief die zij tegen het aangenomen wetsontwerp kon inbrengen is dezelfde welke van haar standpunt tegen de geheels koloniale huishouding bestaat namelijk dat deze voor hare krachten te duur is en voor het grootste deel behoorde te worden bekostigd door het moederland dat haar op dien voet heeft geschoeid Dq verschillende belangen loopen ook te dezen opzichte zoo zeer uiteen dat zij niet allen tegelijk te bevredigen zijn en elke oplossing der kwestie noodïakelijk voor en tegenstanders moet vinden De Inlanders schrijven niet en van hunne meening hoort men niets zij betalen allen zware belastingen VERGADERING tot bet stellen van een candidaat voor bet Lidmaatschap van den Oemeenter ad Dinsdagavond bad in de Sociëteit Ons Genoegen bovengenoemde vergadering plaats onder proosidium van den heer H Straver die allereerst na opening der vergadering in herinnering bracht dat de heer L P Hoogendijk met schitterende meerderheid tot raadslid gekozen de benoeming niet had aangenomen zoodst een nieuwe verkiezing noodzakelijk was geworden Alzoo moest heden opnieuw een candidaat word gntatd Spr stalde de samvezigo kiezers daarop in de gelegenheid candidaten voor te stellen na aan de tegenwoordige niet kiezers herinnerd te hebbon dat zij noch aan het debat noch aan de stemming mochten deelnemen De voorwaarden onze lezers reeds uit vorige verslagen bekend werden opnieuw voorgelezen De volgende heeren werden daarop op de candi datenlijst gebracht D G van Vreumingen voorgesteld door den heer C G Spit en ondersteund door de hh D Hoogenboom Czn en F Herman Fzn J C Ussolstgn voorgesteld door den heer P van Oudshoorn en ondersteund door de hh H Straver en F Herman Fzn P C van der Moulen voorgesteld door den heer Dr W Julius en ondersteund door de hh A L van Oven en D G van Vreumingen C Witte van de Velde ïoorgesteld door den heer Dr J S G Gleuns en ondersteund door de hh Dr L A Keeper en Mr J Fortuijn Droogleever Vervolgens werd overgegaan tot hot aanbevelen der verschillende candidaten De heer C G Spit zegt dat het onnoodig is tot aaubevoling van den heer D G van Vreumingen nog iets te voogen bg hetgeen reeds vroeger van hem gezegd is Ieder kent hem voldoende als een man die in alle opzichten een geschikt raadslid zou zijn De heer P van Oudshoorn meent dat ook zijn candidaat voldoende bij iedereen bekend is Onnoodig is het veel tot zijn aanbeveling te zeggen Do heer IJsselstijn is een geboren Gouwenaar met Goudsche toestanden ten volle bekend en hij zou in den raad zeer nuttig kunnen zgn De heer Dr W Julius spreekt daarop ten gunste van eene candidatuur ran der Meulen Den heer P C van der Meulen stelt spr voor als een man die tot de algemeen geachte burgers van Gouda behoort en nelke die achting ten volle verdient Hij heeft allen tijd zich te wijden aan de algemeene belangen on heoft oen open hart voor het publiek belang Sinds jaren had spr de eer hem van gunstige zijde te leeran kennen in de Hulpbank en sedert eenigen tijd ook in de Spaarbank Voorts was hij nuttig werkzaam in de Commissie tot uitdeeling van Soep terwijl hij eveneens zitting heeft in het Burgerlijk Armbestuur De heer van der Meulen heeft zich doen kennen als een warm menschonvriend die een open oog en een open hart heeft voor lijdende natuurgenooten en in deze kommervolle tijden waar veler oog op den toestand van don minderen man is gevestigd zou de verkiezing van eon man als de beer van der Meulen toonde te zijn volgens spr