Goudsche Courant, zondag 8 april 1888

Op de OPENBARE VERGADERING van KIEZERS gehouden den 3 APRIL 1888 in de Sociëteit Ons Genoegen alhier is tot CAN DID A AT voor den Gemeenteraad voor de a s Verkiezing welke gehouden aal worden op VRIJDAG 6 APRIL a s gesteld de Heer Zondag 8 April N 3688 1888 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken n fi die met den meesten aandrang als zoodanig wordt aanbevolen Namens het Comjté H STRAVER Voorzitter F HERMAN Fz Secretaris is geopend van des morgens 9 tot Gouda 4 April 1888 Het Stembureau s namiddags 4 uur Men Trage het gunstig bekende merk Buitengewoon geurige 27 Cts SIGAAR Door de Conranten ailergunstigst beoordeeld waarran afdrukken in de Eisqes Te GOUDA uitsluitend Terkrggbaar bg J D VAN VREUMINGEN Kleiweg No 65 bij de firma G van deb ZWALM Dubbele Buurt No 13 Pi inzeadlng raa advertentiöa kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave en MOUT Het BIER uit de BEOIJWEEU Het Dubbele Aniter is VERVAARDIGD nit XSID H 99 O S Schoonmaak i VLUG en GOEDKOOP WITTE1V Tan gens een Keheei Plafonds Gangen enz toIBunwe metbode Slechts éénmaal Witten is Voldoende desTerlangd in differente kleuren Zeer aanbeTelingswaardig Toor die werken welke in de schoonmaak spoedeiscbend zgn P 4 BERTELS Hoisschilder Kleiweg E 76 Localiteit gevraagd Wegens Toorgenomen Tertimmering is de HUUR opgezegd Tan het locaal aan de Punt thans gebruikt Toor Rgksbelastingkantoor De ondergeteekeade Traagt dus prgsopgaTe Tan LOCALITEITEN die men daarvoor zoude willen Terhnren Gewenscht is ingang aan de publieke straat liefst in t midden der stad ruim locaal met aan belend TÓórTertrek zoo mogelgk een derde Tertrek Toor wacht Tan ambtenaren der actieve dicDst en eindelgk boTendien Borenwoning Toor een Concierge De Rijh OManger BOÜRICIÜS A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 GEVRAAGD eene als MEID ALLEEN in een klein gezin Adres Letters A B Postkantoor Gouda i Er biedt zich aan eene fatsoenlijke DIEI ISTBODE voor MEID ALLEEN Tan de P G Adres ondet No 1648 aan het Bureau dezes Snelpersdmk Tan A BRINKMAN te Gonda 5s £ Op den 8 April hopen onze geliefde Onders THOMAS BINNKNDIJK en GEBRTRÜIDA WOBRLEE hnnne 2SrJA BIG E SCHT VEB MENIGING te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Voor de Tele bewgzen Tan deelneming onderTonden hg het OTerlgden Tan onzen oudsten en eenigsten Zoon JOHANNES betaigen wg onzen harteiyken dank Dit aller naam Th verhoef N VERHOEP Laürme Gouda 5 April 1888 De HeerenMeTrouwIWES ScHOüTEii betuigen hun hartelgken dank Toor de Tele bewgzen Tan belangstelling bg de geboorte Tan hnanea Zoon onderronden EraanxTisites zullen bg Toorkenr worden afgewacht op Dinsdag en Woensdag 10 en 11 April Gouda 5 April 1888 Openbare Vrijwillige Verkooping n GOUDA De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht is Toornemens op MAANDAG 9 APRIL 1888 des middags ten 12 nur in de cHaahonik op de Markt te Gouda in het openbaar te reilen en te Terkoopen tiet HUIS geteekend wgk £ No 85 met Kostsliuizeii Stallingen en uitg eslrekl Open Terrein staande en gelegen aan den Kleiweg GOUDA 11 Te zamen groot AnE 71 CKMIAHFA Te aauTaarden bg de toewgzin r en drie dagen Toor den dag der Telling te bezichtigen Breeder bg biljetten en inlicbtingen bg den Notaris A ufgeboL Es wird znr allgemeinen Kenntnisz gebracht dasz der Pflasterorgeselle JOHANN PETERPELSER geboren am 8 September 1865 zo Mten wohnhaft zn Elten Sohn der zu Ellen lebenden Ehelente Pflasterer PETER PELSERund JOHANNA geborfeie LAMERS und die gewerblose JOHANNA MARIAKOOLEN geboren am 3 Marz 1869 zn Gouda Niederland wohnhaft zn Gouda Tochter deszn Gouda rerstorbenen Taglöbners JOHANN HUBERT KOOLEN nnd dessen daselbstlebender Ehefran PAULINA MARGARETHAgeborene tan der SPELT jetzige EhefrauKorbmacher JAKOB de JONG die Ehe miteinander eingehen wollen Die Bekanntmachung des Anfgebots hat in den Gemeinden Eken und Gouda resp durch die Gouda tehe Zeitung zu geachehen EUen am S April 1888 Oer Standesbeamte In Vertretnng GORIS TRICOT ONSESSOEBEM Toor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn Er wordt ten spoedigste een HUIS gevraagd geschikt ter BEWONING en teTens tot aitoefening eener ZAAK Bri Ten ondet letters G N aan de Boekhandelaars J TAN BENTUM ZooK alhier GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk een WasclL en Droogmeid bij A J G VERBEECK Fluweelen Singel alhier J VAN OIJE Kleiweg No 2 Gom eenig AGENT TOor Gouda etf Cnlttreken der Fabriek van VKUCHTENSAPPEN Tan den fleer LOUIS VAROSSIBAÜ te Alfm a d Rün bericht bg deze dat alle WIJNEN eu SAPPEN nit die fabriek alhier Terkrggbaar zgn bg MejufTronw Wed C van QUE Openbare Verkoopincf te GOUDA op WOENSDAG 11 APRIL 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HiaHom aan de Markt aldaar Tan een goed onderhouden gunstig gelegen ERF SCHUURTJE en TUIN staande en liggende aan de Markt Wgk A No 141 te Goud t met een gemeenen gang naar het water der Naagerstraat Te aanraarden 1 Mei 1888 Hst Huis bevat 6 zoo groote als kleine KAMERS KEUKEN KELDER ZOLDER en is van WATERLEIDING en Tele gemakken Toorzien Nadere inlichtingen geTen Notarissen PORTüIJN DROOGLEEVER enGROENENDAAL te Gouda Fr sche Sloomververij Tlhemische Wasscherij GebreTeteerd doorZ M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en Terren van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bIgTen en worden onschadelgk TOor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleTerdworden Depot Toor Gouda en ometreken A van 08 Az Kleiweg £ 78 en 73a Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond TanDINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ny deze Courant behoort een BUvoecsel binnênlandT GOUDA 7 April 1888 De uitalag der verkiezing voor een lid van dei Gemeenteraad op Vrijdag 8 April is aU volgt Uitgebracht 411 stemmen Van onwaarde 6 Geldig 405 stemmen Voktrekte meerderheid 203 stemmen Uiervan verkregen 4e heeren D G van Vreumingen 329 temmen J C Zeldenrijk 62 Zoodat gekozen ia do heaW G van Vreumingen Eenige andere personen kregen één of meer stemmen Va morfm reed per bulletin aan ome aiouné t hmnen dtte Had hetargi Uit Cursc o vordt gemeld dat bg gouverae flieatsbeaohikking van 1 Maart aan don heer mr E Opzoomer lid van het hof van justitie tot herstel van gezondheid een jaar verlof naar Nederland is verleend Gedurende de Faaschdagln heeft de Useltram np de lijn Gouda Haastrecht l Oudewator slechts 700 personen vervoerd Het zeer ongunstige weer heeft bepaald veel invloe l gehadvdaar zulk een laag cijfer op feestdagen nog niet i oorgokomen Ten gerieve van de ludrkthezoekers heeft de maatschappy besloten vo taan des Donderdags om 12 uur een extra traitymt Gouda te doen rijden waarop de retours nog gelmg zgn a In de Woensdag gehouden openbare vergadering van den Baad van State afdoeling voor de geschillen van bestuur werd o n behandeld Het beroep van don Gemeenteraad van Waddinxveon van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarbg goedkeuring is onthouden aan een besluit van dien Baad waarbij bepaald is dat met ingang van 1 Januari 1888 het onderwijs genoemd in art 2 sub lit 1 p der wet op het lager onderwijs aan de school aan de Brug voor onbepaalden tyd zal worden geschorst Bapportcnr de staatsraad Des Amorfe van der Hoeven AU gemachtigden traden op de gemeenteraadsleden Ph Verbruggen en H Jongenburger s Konings beslissing in deze zaak volgt later TotHoofdingelandvan Sohieland is te Moordrecht verkozen in de jilaats van den heer H M van der Haak de heer W A van Houweninge van Sprniig te Rotterdam Gekozen tot Hoofd ingeland van Sohieland in het district Nieuwerkerk a d Vsel de hoer Mr P D KJeg te Botterdam De Bgksveldwochter Doeleman te Moorcapelle ontsnapte dezer dagen door een gelukkig toeval aan een wissen dood Loopende over den spoorbaan zou hij uitwijkende voor een trein door een anderen zgn overrrden als niet de machinist van don laatsten hem had opgemerkt en nog tgdig gestapt Een les voor aflderen om niet naar den kant der open rails uit te wijken Naar men verneemt zou Z M niet dan na dringenden raad vau zgnen geneesheer besloten hebben af te zien van zijn voornemen om iii persoon de Kamers der Staten Gencraal ta openen Omtrent het al of niet ontvangen der iLamerleden tot het afleggen van den eed of de belofte moet nog geen beslissing genomen zijn Voor de Botterdamsche Rechtbank stond Donderdag terecht de 47 jarige J A B Bijna gevloekt door den vader welke hij een leven van verdriet bezorgite en hem thans niet meer als zijn zoon erkent gescheiden van twee vrouwen waarmede hg successievelgk gehuwd was vroeger ambtenaar bg de Nederlandgche Bank met eea salaris van 4000 later boekhouder en ktirkenfabrikant stond hij thans wegeus kndlooperg terecht Dit was dan het treurig efnde van een persoon van hoogst fataoenlgke en zeer gezeten familie welke niet goed wilde en dus tan slotte ook al het kwade ontvangt De naam die üog op vele bankbiljollen prgkt zal thans ingevolge het requisitoir van het O M voortaan prijken op het register van de bedelaarskolonie waartoe de ambtenaar van justitie hem VOO een jaar verwees Een ernstige waarschuwing voor velen In de Belgische Kamer is een wetsontwerp aanhangig tot bescherming van kinderen werkzaam in reizende troepen Het beginsel dier wet is dat het slecht behandelen van en het opleggen van te zweren arbeid aan kinderen op kermisvertooniugen in paardei spellen enz zal worden strafbaar gesteld De schuldige ouders kunnen door den rechter van hunne ouderlijke macht en van de voogdgschap vervallen verklaard worden Oefeningen van gevaarlgken aard worden voor kmderen beneden de 18 jaren verboden zelfs al is hun medewerking geheel Igdelgk Directeuren ondernemers en ouders worden bg overtreding ook strafrechtelgk aansp akelijk gesteld Wanneer binnen kort Turkije weder eens een poging mocht doen om oenige millioonen nit de zakken dor zelfopofferende kapitalisten te kloppen dan moge men zich het volgende herinneren dat dd 31 Maart aan de Frankf Ztg uit Constantinopel wordt geschreven Er is moeilgk een betere illustratie denkbaar van den hoog gestegen geldnood der Verhevene Porto dan geleverd wordt door de woeste tooneelen voor de deuren van het ministerie van Financien waar arme soldateuvrouwen hemel en aarde bewegen om geld te krggen voor de onbetaalde sehims coupons eener binnonlandsohe leening Boor de uiterste krachtsinspanning is de minister er in geslaaud Krupp en Mauser voorloopig tevreden te stollen waartoe eenige mijnproducten a tout prii te gelde zgn gemaakt maar leger en marine krggen weinig cf goen soldij en de leveranciers voor het leger hebben nog geen cent ontvangen Daarbij is het een openbaar geheim dat mabmoed pacha het geld dat ontvangen wordt zooveel mogelijk gebruikt om oude schuld in te koopen die oen zeer lagen marktprgs heeft ADVEBTBNTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte BoTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Een weerkundige Dr Koppen heeft dezer dagen te Hamburg een lezing gehouden over de oorzaken der langdurige koude tijdens den afgeloopen winter Wij ontleenen daaraan o a het volgende tJewoonlijk is de weersgesteldheid in don winter afhankelijk van de depressies op het noordelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan In den afgeloopen mnter bepaalde echter de verhouding tusschen den luchtdruk in het oosten en het zuiden van Europa het kMikter van den winter Soms was het een boven Zma Scandinavie gelegen maximum luchtdruk die in verband met een depressie op de Middellandsche zee droog koud weder of mist en oostelijken wind bracht Dan weer was het een uit Let hooge noorden komende luchtstroom te voorschijn eeroepen door een boven West Europa gelegen maximum naar het Oosten afnemende in een aantal minima Deze bracht overal in Duitschland strenge koude en sneeuwval De eerste voora is de drooge koude de laatste het nat koude wintertype De zoogenaamde stralende koude die gepaard gaat met hoogen barometerstand kwam in den afgeloopen winter nagenoeg niet voor Dr Koppen deelde ook nog mede dat de maanden Maart der jaren 184 en 1853 met de afgeloopen maand van dit jaar het meest overeenstemmen Maar ook 1886 en 1887 hadden vrij strenge nawinters eu hot is zeker opmerkelijk dat zulk een reeks van drie nawinters in onze eeuw nog nooit was voorgekomen In de Staatt Courant is opgenomen het verslag in dato 31 Jannan jl aan den Minister van Waterstaat enz uitgebracht door de bij Kon Besluit van ISSept 1886 ingestelde LaudósuKcoiiimiisie Bij het verslag is eene nota gevoegd van de heeren F S van Nierop J Linthorst Homan G J Dommer van Poldersveldt K A Godin de Beaufort A van Dedem en F H H Borret die zich niet kunnen vereenigen met hot gevoelen betreffende het landbouw privilegie of land bouwpand in het verslag der Landbouwcommissie ontwikkeld Dit verslag der commissie bevat de uitkomsten van hare overwogingen ten aanzien der middelen welke van overheidswege kunnen worden genomen tot verte ering van den toestand van het landbouwcrediet De commissie heeft dit onderwerp afzonderlijk in overweging geuomen naar aanleiding van het adres in 1886 door het Nederlandach LandhouKcomit aan den Koning gericht en zij is van oordeel dat met het behandelen van deze aangelegenheid niet behoefde gewacht te worden tot de resultaten van het onderzoek betreffende den toestand van den landbouw bekend zgn Uit een onderzoek door de verschillende landbouwmaatschappijeu betreffende het landbouwcrediet ingesteld zegt zij waarvan de uitkomsten door het landbouwcomité zijn overwogen is toch gebleken dat het crediet nergens behoorlgk is georganiseerd dat slechts enkele sporadische gevallen bekend zijn van spaarbanken of credietvoreenigingen welke landbouwers helpen aan het vereischte bedrgfskapitaal terwgl voor het overige in de behoefte voorzien wordt hetjg door notarissen als kassiers optredende hetzij door boter en kaaskoopers vee en graanhandelaars suikerfabrikanten enz die door voorschotten de landbouwers gerieven maar ook vaak van zich afhankelgk maken Uitgaande van deze door hot Landbouwcomité geconstateerde feiten meende de commissie tot eene bespreking van do in genoemd adres aanbevolen