Goudsche Courant, zondag 8 april 1888

Zondag 8 April 1888 Openkre Verkoopingen te REEUWIJK 1 op VRIJDAG 20 APRIL 1888 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wgk G Nr 8 bewoond door de Wed A RÜIJGRÜK in den BJindenweg afdeeling Sluipwijk van 4 KOEIEN die gekalfd hebben Bouw en Melkg ereedscliap 2 BoeVbooten een smalle Schouw MEUBELEN en HUISRAAD enz en 2 op WOENSDAG 25 APRIL 1888 des morgens te 9 uren aan de Bonwmanswoning wgk E Nr 3 bewoond door de Wed L VAN LEEUWEN van 14 Kalf koeien en Z Vaarkoeien 3 PINKEN een koppel Kalveren Bouw en Melkgereedschap Hen Breede en Smalle SCHOVWf Kaasplanken en Schragen enz Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTUIJN DROOÜLEEVEB te Gouda ONTVANGEN eene Ruime Keuze Voorjaai s Regen enZomeriiiantels Toor Osmea en Kinderen JAFOUSTOPPEIT met daarbij passende Gameeringen Ge3s le u xcLe lE Zs toezi ezi Zwarte en Gekleurde TRICOT TAILLES in alle groottens Vitrages Crème en Witte Meuwe liUCRSRINGS en JO GEHEEREi PAKJES Eene Groote Sorteering WITTE en SERVETGOEDEREN Glacé Zijden en Garen H I IDSGHOE EIV Verder alle Artikelen tot het vak behoorende HEERÊN en DAMEaCOSTUMBS worden NA AU MAAT afgeleverd G April BAHLMAI en Co Men Trage het gunstig bekende merk i Buiteng ewoon geurige 2Vs Cts SIGAAR BV Door de Couranten allergnnstigst beoordeeld waarvan afdrukken in de Kistjes Te GOUDA uitsluitend verkrggbaar bjj J D VAN VREUMINGEN Kleiweg No 65 en bij de firma G van deb ZWALM Dubbele Buurt No 13 JOSEPH VAN DANTZIG Az GROOTE MARKT ONTVANGEN een NIEDWE ZENDING TRICOT JO GEI 8PAIUES TRICOT PA TALO S afzonderlijk verkrijgbaar BOELHUIS TB aan de Bouwmanswoning SPEÜIJTEN DAM in het Noord Einde ten verzoeke van den Heer WILLEM VERBAAB ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op VrUdag den 27 April 1888 s morgens ten 10 ure om contant geld van 2 2 jarige PAARDEN 1 bruinen RUIN o ud 7 jaren 1 zwarte MERRIE oud 2 jaren 1 zwarte MERRIE oud 1 jaar KÜISKALVEREN Voorts Best ZAADKLEED met toeljehooren PLOEGEN 2 PLOEGSLEEDEN EGGEN 3 VEÜRS PLOEG PLOEGTÜIGEN BOERENWAGENS driewielde KARREN KARRETJE op veeren 1 MANGEL 4 koperenKANNEN Groote partij BRANDHOUT en TAKKENBOSSEN Meubilaire en Inboedelgoederen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda en hetgeen meer te voorscbgn zal gebracht worden Opentare Yerkooping te GOUDA van diverse VAARTUIGEIV allen liggende in den IJssel aan of nabg de Bcheepstimmerwerf dk Weef Kbohhoijt bg de Mallegatsliris aldaar op VrUdag den IS April 1888 s voormiddag ten elf ure Notajis MONTIJN te Oouda is voornemens teu tijde en ter plaatse bovengemeld ten verzoeke van de erven van den heer Jb OORKUS in het openbaar om contant geld te verkoopen Eene SÏATIÉPOONSCHÜIT groot 41 ton met completen inventaris Acht BAGGËRAKEN groot van 9 tot en met 11 ton Eene nieuwe ROEIBOOT met riemen Eene BOEIJERSCUÜIT met infentaris groot 15 ton Eene VLETSCHUIT groot 10 ton Drie KLEISCHÜITEN groof 6 ton Twee AARDESCHUITEN groot p m 50 ton Eene 8PRIETAAK overdekt met luiken groot p ra 12 ton Eene oude PAVIU0EN8CHDIT geschikt voor legger groot 37 ton Te bezichtigen gedurende drie dagen vóór den vtprkoop Breeder bg biljetten en nadere informatiën te bekomen bg den medeeigenaar den heer H VAN VLAARDINGBN aan de werf woonachtig Belangrijke Verkooping eener aanzienlgke partg d CONTANT De Deurwaarder B H van db WBRVE te Gouda zal op MAANDAG 9 APRIL de morgens 10 uur in het Ko6Sehnis BiLi ïvo van den Heer H I de GROOT te Gouda Verkoopen eene belangrijke Partij MANUFACTUREN bestaande in Zwarte en ijeklearde Lakens Bnksking Satin de Laine Kamgaren Cheviot Coupons voor Pantalons Demi Saison Stoffen groote Borteering Üames Stoffen als Zwart Thibet CWarte Zgde Merinossen heele en halve Linnens Zakdoeken Damast Gordgnen Keper Amersfoort BoeWfóengoed Engelsch leder gestikte Dekens en wollen Paardendekens enz De Goederen zgn atkomstig van een faillieten massa en zullen tot alle prgzen vwkocht worden en zgn op den verkoopdeg eSh uor vóór den aanvang der veiling te bezichtigen Openbare Verkoopingf Op WOENSDAG den 11 APRIL 1888 des voofmiddags ten 10 ure zal door B H van db WERVE Datirwaarder wonende te Gouda op het Terrein van de Stearine Kaarsenfabriek aan de Bleekerskade te öouia worden verkocht een aanzienlgke partg AFBRAAK bestaande uit BALKEN RIBBEN RAMEN DEUREN VLONDERS DEELBN BRANDHOUT en hetgeen verder te voorschgn td worden gebracht Bulttjilanilsch Overzlch Te Berlijn schijnt een Bismarck orisis gpwecat Ie zijn naar aanloiding van het meermalen Ér sprake gebrachte huirelijksplan ïan s keizers tweedo locliter Victoria met prins Alexander van Battenburg Uit staatkundige redenen wil Bisrasrtik dit huwelijk niet omdat het Rusland zou ontstemmen terwijl de keizerin er voor is De kanselier schijnt het veld behouden te hebben Prins Bismarck heeft dus nu ook by Duitschland s nieuwen keizer de vuurproef doorstaan Althans volgons de National Znturuj een blad hetwelk in dit opzicht wel vertrouwen verdient is hol den kanselier ook nu gelukt zijne tegenstanderf te overwinnen zoodat er van zijne aftreding geen spraire meer is T e tweede kamcrzittiiis waarin het nieuwe Fransohe ministerie opirad was vrij onstuimig Nadat de opportunisftn mot behulp van een deel der reohterzyde on van liet toeval Jaar de hoer M 51iiie ouder was dan de hoer Olémencjau hadden verhinderd dat de leider dor radicalen den voorzitterszetol innam werd zeer lang getwist over het tijdstip waarop de volgende zitting zou plaats vinden ï indelijk werd men het eens over een zeer korten termijn nl 19 dezer Do nieuwe president Felix Jules Móline die in de Kamer zitting heeft als afgevaardigde voor het departement der Vogezen word geboren in 1838 te Kemiremont Hij studeerde in de rechten was een tijd lang ad okaat an het Hof van appel te Parijs en word don 4 September 1870 tot burglimoestor van het eerste nrrondi ement van Parijs benoemd In 1872 kwan i hij in do Kamer waar hg gewoonlijk mot de groep Thiers medestemdc Na zijne horkiezing in 1876 sloot H ne zich echti r aan bij de democraten In hetzelfde jaar werd hij onderstaats sooretaris aan Het departement van justitie on in 1881 minister van hindbouw AU zoodanig stüihlte hij het eerekruis voor de landbouwers te mmle agricole Volgens de Kappel een radicaal blad moet natuurlijk daar alles van weten wil Floquet een Senaat maken met bet algemeen stemrecht en dan aan de Grondwetsherziening beginnen Voorts wordt herinnerd dat Floquet in 1881 eischtc herziening dor Grondwet opzegging van het concordaat on opheffing van do begrooting van eeretUenst verkiezing van do rechters door bijzondere kiescolleges en hervorming van de belastingen In 1885 eischte hij opheffing van den Senaat inkomstenbelasting do bescherming en emancipatie van den arbeid herstelling van da centrale maire te Parijs Nu moot men Floquet niet to hard vallen wanneer hij dit nu niet wil althans in eens niet wil Wanneer alle Afgevaardigden gehangen moesten wwdeii omdat zij zich als Minister niet hielden aan hetgeen zij aü Afgevaardigden eischten en beloofden zou men oen fnmeusen galg krijgen Opmerkelijk en toch niet onverklaarbaar is do liefttgheiil waarmee het Journal des Débats zich over het nieuwe Kabinet uitlaat Ferrouillat Doluns Montaud en l iorre Legrand zegt het blad zijn maar figuranten zij behooren niet tot do radicale partij maar hebben de aantrekkingskracht der portefeuilles niet kunnen woderstaau Viotte heeft reeds in hot vorigo Kabinet al zijn best gedaan om het boschwezon in de war te brongen Freycinot zal mot nog moer gezag de ontreddering vertegenwoordigen Ter ontreddering van het leger is niemand bij hom te vergelijken Óoblot is wegons zijn verleden zijn gebreken on zelfs om zijn deugden de verfoeilijkste Minister van Buitenlandsche Zaken dien men zich kan voorstollon Peyral onder Carnet en later onder Dauphin vice Minister van Financien en later opvolger van Kouvier als voorzitter der bogrootingscommissie heeft het budget gereed gemaakt dat de Kamer verif ierp en bij do herstemming zijn steun verleend aan de candidatuur van Felix Pyat te Marseille Het verloden van don Mi nisterpresident Floquet mei zijn veelkleurige vesten en groote hoedon onz wordt eveneens door de Débats nog eens opgehaald en herinnerd dat deze man 1835 den Senaat wilde afschaffen en de centrale mairie van Parijs herstellen Niets dan wat ellendig en noodlottig is eindigt de Débats hadden w j verwacht van iemand wiens leven een lange reeks van dwaasheden is geweest begium met onverstoorlure gemoedsrust en majestueuze verwaandheid Indien men van den aanvang af duidelijk had willen doen blijken dat het nieuwe Ministerie bestemd was ora alles wat ons het moest ter harte moet gaan te ontreddoren te verlagen te hoonen de i erwarring in do financiën te vermeerderen het leger te compromiteeren ons over to leveren aan alle avonturen binnen en buitenslands men had het nitt anders kunnen aanleggen Een redenaar hol van hoofd zo nder meer herseustoffeering dan in do clubs en do kranten opgeraapte phrases zouder andere antecedenten dan die in een goed geregelde maatschappij zouden volstaan om lemaad onmiddellijk beneden alle peü te doen dalen zonder andere aanspraak dan dat liij zich verbonden heeft mot do gevaarlijkste revolutionairen als afgolaardigde iemand dien men in hot oog heeft moeten houden ja achter slot en grendel hooft moeten etton toen Frinkrijks Reget ring worstelde togen de Commune als ambtenaar oproerig tegen des Staat medeplichtige eener oproerige gemeentelijke overheid beurtelings Poolsch en Eussisch gezind woest radic ial en beraini lijk voorzitter der Kamer Risteren Boulangist heden anti Boulangist morgen men weet niet wat dozo man steunende op een radicale minderheid on en handvol journalisten heeft het in het hoofd gekregen Frankrijk fe regoeren en zal het rogeoren Aan het slot doet de D hats epn beroep op de vaderlandsliefde welke zich boven het partijbelang moet verheffen en het land niet overlaten aan een minderheid van ellondigen en gekken De heer lioulniiger heeft er van afgezien zelf zijne candidatuur in het noorder departement to verdedigen Men vond het beter dit over te laten aan do hoeren Laguerre l ur en Le Uérissé die Boulanger s programma overal zifllsn verdedigen en toelichten Van deze toelichting z al het afhangen of do radicalen tegen Boulanger zullen optreden Tot dusver weigeren zij Boulanger te steunen omdat ij hem wegens zijn proclamatio niet vertrouwen De gematigde republikeinen heiibon den advocaat youcerd te Valenciennes tot hun candida it gekozen en zullen het uiterste beproeven om Boulangors verkiezing te verhinderen ƒ K u rirerlijke Stand GEr OREN 6 April M na Murgarctha oiidtrs J Noordemaa en M M VlaftewaHr Albtrt ouders j a8man en L A i ielo 6 licndrtit oudera F J Laptlisrt enJ Deklter Jan Hendrik oodtra A lan der laan eo E J van Dr anen JjL OVEHLüDKN 6 April J Don i liiiana 3 m M K Nleuwland 12 w 6 J B lan Rooselanr G m ONDEIiniOLWO 6 Aprd L A de Roclicfort 74 J enF Ter Hcidi 65 j II Noodcr 32 j en J M Znidema 33 j f Moordrecht r EROBEM Retina oudeis de Joode en R Verboom Uiirbara oudere I Hloot en M Burggraaf ONDKRTROUWI B firate icyn fdu van L Graieatrin HOuenJe te Papendrecht en A Verborg Iteeuwük GEHUWD van der Star en A Verlioef Stolwjjfe GEBOREV Ane oiidtrl A Boogaerdl en C Ryknart ÜNDERI ROUVVU O tan der Viist en F Molenaar A van der Dusacn en A Hontoop AnVliRTE TIE GEVRAAGD eene 1 ala MEID ALLEEN in eep klein gezin Adres Letters A B poste restante kantoor Gouda Post 00 Cent per 5 ons J van Sonsbeek L I I 1 DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bg dezen ter kennis van Ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1887 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van O tot 20 April 1888 en aldaar tegen betaling van 15 cents in druk verkrggbaar zal zgn 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat dié ter visie heeft gelegen en dus niterlgk op 27 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 28 April 1888 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BBEGGEN Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Een DIENSTBODE R C zag zich gaarne geplaatst als in een klein gezin te Gouda of omstreken zg is van goede getuigschriften voorzien Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog salaris Brieven letter D bg den Boekhandelaar D KR A ALTEN BRINK te Woerden Werkstaking te Almelo Eerstdaags verschijnt bg J T SOMMES Uitgever te Almelo van Gebr SCHOLTE i Co en H B SCHOLTEN op de brochure van den Heer J C van MARKEN In de Abshaubbin s of Anti Bhumati sche WATTEN is het redmiddel voor rhumatische laders gevonden Ken ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pijnen welke door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtnigen en zich tevens van eene of andore lastige pijn ontdoen Hoofddepot te Delft hij A BBEETVELT Az en verder verkrijgbaar bg T 4 K van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosmaa A Bos Berkel Gouda J van Dorp Zoetermeer W F J denUijl Schoonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen üebr Kauling Bodegraven M J troudkade Boskoop K Oosterling Haastrecht O Hoogendp Cappelle Rebi Kauling Woerden S v d Kraats Bleiswyk ltf v d Geur Waddiniv n