Goudsche Courant, zondag 8 april 1888

Woensdailfi April 1888 N 3689 ZL IVEKE FKAINSCHK WIJM5N De bekende BORDEAOX è 27 per 48 Flesscben met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEHKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Depat van Welle ns Eooneka mp Elizter THE SIIIGEE MAHUFACTUEIITG Z HE WtSeË Eerste en grootste Naaimacliinenfabrlek der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAnBAGHINES alom bekend om hunne voortreffelijke constructie en grroote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proet geleverd en gratis onderricht er lop verstrekt teneinde elke reflectant zich door eigfen ondervindlnc van hunne onovertroffen deceiykheld kan overtuigen vóór dat hü koopt De Naaimachines dor Singer UaaUehmptj zijn i elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de lieste ffrondstof vervaardigd tlleen hieraan hebben zij dan ook hun wei riraloos succes te danken Elke echte Singer Machine draagt op den arm voluit gesclireven de firma THE 8I GER HANDFACTURING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men icachte zich voor mmaaheh De Singer Maatschappij heeft siechtS één Depot te G O t D A en wel Dubbe le Buurt No 4 bij J H Schmidt 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken m V nderlgke Nommeni VIJF CENTEN De Imjettdlng van advertentifln kan geschieden tot m4 nor des namiddags Tan den dag der nltgave D IC 13 Li A 7 OS Al Kleiweg E 73 en 73 RUIME PHOVISIET Voor den verkoop van LOTEN tegen I rtiime proviéie wordt voor Gouda en Omatreken een solied persoon gevraagd Fi anco offerten onder No 1649 aan het Bureau van dit Blad GEEN KIESPIJN MEKRÜ voor allen die het wereldberoemde echte i SO K K Hof Tandarts T l P Q P P Anatherin i r r W r r S Mondwater v gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tandpoeder f9 behoudt men steeds g ezonde en scboone Tanden een eerste vereischte tot het behoad van eene gezonde maag Dr i OPP s Tandplombeersel om zelf bolle kiezen te vullen Dr POPP s Krnidenzcep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedero soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING 0 r Allo bestaande namaaksels van AnatheriuWl F Montwater zijn voor de Gezondheid scbadely k volgens analyse daarom waarschuw ik hiei 2 mede het geeerde publiek voor aankoop van Wff zulke namaaksels Dr J G POPP KK HofTandarts en uitvinder der AnatherinPreporaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaton bevinden zich te Gouda bij de finna J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Rotterdam by F E van Santen Kolff te s Hage bg i L F Snnbili apoth te Delfl bq A J van Bijn te Schiedam bfl C Malta Gx te Leiden bq E Noordqk te Amsterdam b j F vjm Windheim Si Co en H H ülotB C a otheek te Utrecht bfl G H N van Spanje idem Lobiy fc Porton Droogisten DAGMEID gevraagd van de P G Adres MARKT A 132 Bestedelinffenhuis voor Oude Lieden alhier GEVKAAGD tegen 1 MEI eene Assistente om behulpzaam te zyn met de verpleging der Oude lieden en de Moeder met het naaiwerk en de hniabonding ter zjjde te staan Loon 125 met Kost Inwoningen geneeskundige Verpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden bg den Secretaris A H VAN DILLEN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vaa deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt laarlöks duizenden van een jekeren dood fe verkrygen bjj het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzeadmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Rolland Snelperedruk van A Bsinkkav te Qonda Per doos 4 0 Cent Geen beter middel voor verkoudheid aU de beroemde DROP nit de Blikken Trommel vait A VAN TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrëgbaar bg J I van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 4 0 Cent Het LAGERBIER uit de Stoombierbronwerg van J M V A SCHALK Co te Schiedam is heerlgk ligt en oitrtel ea l van smaak Ditmunlend Tafelbier Per Fl 12 Cent Depot Bierbottelarg A DAM E 97 Kleiweg GOUDA OPNIEUW ONTVANGEN EOOETOESTELLEU onontplof baar en reukelooa P P SOOS Tiendeweg D 59 Resnltaat van het Melk onderzoek nit de Melkinrichting alhier over Magrt Spec gewicht 1 032 Room 10 pCt Botervet 2 76 Vaste bestanddeelea 11 54 D F W RAABE ADVERTE TIEIV in alle Binnen en Buitenland8che Couranten worden dadelök opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Lid v d Openb Gez Commissie BU BLUEDARMOCDC BUEKZUCHT SRODTE ZWAKTE in flessohen k f 1 90 en f 00 TAMARINDE BONBONS aanbevolen tegen ventopping en daarmede in verband slaande onteiteldheden In dooien van 90 en 50 Cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook deter Cigaretlen geefi den Iqder an Asthma teralond vetlioktiBgt In Eini van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES onlosirnd en vrrzachlend middel bg Hoest en verkoudbeld in fl cbjea 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheker te Zeitt Depot voor Ooudi bg den heer A H TGEPK De uitgave dezer Coarantgeicliiedi ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden il 1 25 fi noo p T poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 10 April 1888 Ten behoeve van de Oemaenta Closda zijn giiierea in pubtiaks v aangekocht de panden aan de Westzijde van ffi Keizerstrsat gk fC Nra 150 en 151 than gebruikt voor smederg met open erf en pakhait voor de som ran 4600 Ingevolge besluit van den gemeenteraad van 3 April U zullen bedoelde panden worden ingericht voor Tolkagaarkeuken ot de oprichting waarva de Gemeente verplitU ia ten gevolge van de aanvaarding van de nalateaschap vaa Hq H H Hoffman Hst voomeraea tm IMoelde inrichting te vestigen op het temia vaa het voormalige Proveniershnia ia derhalve opgegeven BOfX o W b imu paBMBie hebbw ia aatwoonl op het aires v n 150 Goudache ingezetenen houdende kbiofaten over de wgie waarop de IJaelStoomtramireg Maatielwppij hare Ign binnen Oouda laat bergden adressanten doen weten dat de Commiaaaris van Politie alhier door hen i uilgonoodigd op de behoorlgke naleving der bepalingen van de alhier bestaande Strafvorordening op de Trambanen toeBoht te doen honden Burg en Weth vertrouwen dat de Maatachappg in hat vervolg hare verplichtingen met nauirgezetbeid zal nakomen en geen aanleiding tot verdere klachten zal geren Donderdagmiddag en avond hield de vereeniging voor Fabriek en Hand werksng verheid te Woerden eene tentoonatulling van teekeningen vervaardigd door de leerlingen der Ambaehts Teekenaehool Het moeten icker voor de onderwgzen de heeren J J Kerabergen voor bouwkundig en rechtlgnig en W Qestel voor handteekenen iangename oogenblikken geweest zgn in veler oog ingenomenheid te mogen lezen met de resultaten van hun onderwijs Èr waron niet enkele maar zeer vele achoone produeten van den ijver der leerlingen en het geduld en den takt der leermeesters zoodat het dan ook niet aangaat een paar der teekeningen afisonderlgk te vermelden Se Igat van vermeldenswaardige zou te Utng worden Wat ongetwijfeld ook van invloed is geweeat op de jmidaotiviteit der leerlingen in den afgeloopen cursus U do betere regrling van bet onderirgs mogelgk geworden door de verplaatsing der openbare chool Daardoor toch kwamen de oude lokalen geheel ter beschikking dor teekenschool De steun en de volle sympathie van den Baad hdeft reeds achoone vruchten gedragen Des avonds hield de heer A van Uven leeraar aan de E H B 8 en directeur der Burger avondschool te Gouda eene populaire voordracht o er Ucht en fee welke voordracht zeer werd verduidelijkt door een groot aantal uitnemend geslaagde proeven Na eerst in t algemeen over lucht gesproken te hebben maakte spreker zijne toehoorders en toehoorderoasen bekend mot de bestanddeelen der dampkringslucht en de verhouding waarin zg in do atmosfeer vooorkompn Eene besproking van elk der bestanddeelen afzonderlijk volgde Ten slotte behandelde de heer van Uven nog oen drietal voorname eigenschappen der lucht om na de pauze op dezelfde wijze het water l ne besUnddeelen enenkele eigenschappen van beije te behandelen Te9 4 uur zeide spreker zqne iaak voor ditmaal al geëindigd te mogen besehou ii Voor zgne voordracht oogste h j ruimaehoot de toejuichingen der aanwezigen in 1 Be heer A IC Keeper b ikte uit naam van allen den fieor van Uvea vfeor zgne achoone en leerrgke voontracht om vervolMBs eenigo hartelijke woorden te rbhten tot de oBdefw zerg der ambachtsteekenschooi de boeren Kersbtrgen Gestel rn v d Velden en den beer bnrgemeeéler dank te betuigen voor zgn zeer gewaardeeiden mn Na ten lotte het aUeaaia gunstig oordeel van dea heer van ü Bn ongetw fcld een deskundige vermeld en gewezen te hobhen op de groote belangstfllling van het publiek ging de heer Kesper over tot het uitreiken der getnigschriften aan de leerlingen die daarvoor volgens het oordeel der onderwyier in aaamerking kwenen WMttt M IP serdm Bg den uitgever Tjeenk Willink te Haarlem is verschenen een Open brief aan den heer i C Van Marken in zake de werkstaking te Almelo door A Snellen emeritus predikant aldaar In het groot genomen kiest hg met den heer v M partg voor het volk Ken zoo aanzienlijke loonsvermindering geheel onvoorbereid en geheel of althans in het openbaar niet gemotiveerd midden in den winter nadat zoo kort geleden een der fabrieken bad stilgeataan en er nieta was uitbetaald is in het oog van ieder ernstig mensch een hoogst bedenkelijke zaak Als er dus ooit voor werkstaking wettige aaaleiding waa dan zegt de heer S was het nu Maar men moet meent hg meer dan de heer v M gedaan heeft in het oog houden dat de werkgevers otehoon werkelgk gofortuneerd groote verliezen kunnen geleden hebben en verder acht de heer S het een fuut van den heer v M dat hg zich zoozeer met de sociaal democraten Bennink en Exoo heelt ingelaten Een zeer klein gedeelte van de geldelgke ondersteuning komt van de eigenlijke sociaal democratische partij en toch gaat alles door dfen afschuwelgken trechter moeten B en E in alles gekend worden en wordt elke halp als komende van den kant der socialen voorgesteld Gg denkt u schrgft de heer S verder o a veel te veel twee vijandige partijen de heeren Scholten aan den eenen en de werkstakers in maasa aiin den anderen kant Er zijn echter veel meer machten in het spel en zou ik althans van drie partgen willen spreken de werkgevers de onder sociaal democratischen invloed staanden en het gros der arbeiders De aociaal domooraten willen verzet tot den einde tot een hon er oproer toe gedeeltelijk uit haat on gedeeltelijk om hun macht te vergrooten De overigen willen dolraarne den arbeid hervatten zelfs voor fcel geringer Vn maar zg hebbon zich van de socialisten ten eenemale afhnnkelyk geranakt Niet fén enkele maal zegt de hoer S maar telkens zijn er arbeiders bij mij geweest om te vraijeu of ik niut iets wist te doen dat men weer aan het werk kwam Volen zeer velen ik schatte liet na de eerste drie weken zeker of i van het aantal volwassen werkstakers nu is hot minder naar ik mij voorstel zijn bereid om toe te ADVEBTENTIEN worden geplMttt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar pUotsmimte Bovendien worden alle Adrertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni geven mits ze maar van de straat komen en niet langer gebedeld brood behoeven te eten Maar deze durven niet beginnen en kunnen ook niet zoolang B en E de teugels in handen hebben en geateond worden Wie de arbeiders werkelijk helpen wil zal hen moeten trachten te onttrekken aan die heillooze macht aarander de omatandighodec nevens de handigheid en gevatheid der leiders hen gebracht hebben l at is een zeer moeielijk haaat onbegonnen werk Maar zoo iemand daartoe in staat woa en misschien nu nog in staat i dan zgt gÜ het zegt de heer 8 tot den heer v M In een Amerikaanach bUd komt een verhaal voor van een 2S jarigen Nederlander jhr T C Gever die als onderkok in een h$tel te San Francisoo geplaatstis en daar tien dollars s weeks verdient Indertgdbad hjj naar zijn zegeen genoeg van de studie Vi w afadent te tioiden e verlangde hg de ereld te zien Daarom reisde hg buiten voorkenni zijner ouders den In December 1887 naar Londen en vertrok van daar naar Amerika Hg wilde CalifomiS bezoeken en toen zgn geld op was nam hüde eerste betrekking aan die hij krijgen kon Hgis niet voornemens terug te keeren maar al hjjkan wil hg verder reizen Wij zullen niet zeggaq dat jhr O goed deed maar toch gevoelen we qrnipathie voor den jongen man die er de voorkeoraan geeft in de wijde wereld zolf zgn wég te zoeken liever dan rustig het gemakkelijk leven te leiden van de Nederlandsche jennesse dorée me kt de Amh Ct op Men schrijft uit Londen aan het A v d D Tot vervelens toe is er geklaagd over den achteruitgang der invoeren van HoUandsche boter op de Londensche markt Herhaaldelijk is er op getrezen dat gebrek ajn eenvormigheid aan gelijkheid van het geleverde product en vooral ook de slechte hoc danigheid de redehen van dien achteruitgang zijn doch in Frieiland schijnt men daaraan niet te willen gelooven Men klaagt daar over oneerlijke concurrentie van de kunstbeter over namaak van hot merk enz en inmiddels wordt Frit ache boter hier een artikel dat steeds minder goed te plaatsen is Mogelijk zal de jongste maatregel der Londensche kooplieden in dit artikel om aan de kleinhandelaars geen garantie meer to geven de oogen der Fricsche boeren openen Be lrog so iijnt veel voor te komen Zoo komt er kunstbeter in vaten die beetcn met Friesche boter gevuld te zijn oo vindt men vaten die van binnen met een dikke pnd vet zijn bestreken en meer dergelijke fcnoeierijen Doch zelfs zij die niet bedriegen of knoeien willen werken door hunne onkunde of ondoelmatige wijze van bereiding mede om hun product in disorediet te brengen Zoo is het bgV bg velen de gewoonte om het product van eiken dag achtereenvolgens in het vat te persen Bü sommigen evat daarom zoo n vat de boter van 7 of zelfs meer dagen De kleur is natuurlijk eiken dag niet volkomen gelijk De kleinhandelaar hier te Londen ia gewoon zoo n vat over de lenjfte in tweeen te z igen en dan de twee halve vaten in zijn venster te zetten Dnarbg vertoonen dio kleursehakeerineen ziph natuurlijk dadelijk en de randea vet van den bedrieger X