Goudsche Courant, woensdag 11 april 1888

CTODeens De koopman hier te stede kan lich daaiTui niet overtuigen Wanneer eene bezending aankomt worden daarvan eenige vaten opengemaakt en geproefd Doch het proefmes reikt niet tot aan de randen van het vat of verder dan een of twee lagen en het bedrog komt rins eerst aan het licht vranneer de boter reeds in het bezit van den kleinhandelaar is Bovendien worden uit den aard dor zaak slechts zeer weinige vaten opengemaakt Gesteld dat het plan doorgaat en de waarborg niet langer verstrekt wordt Wat aal daarvan het gevolg zijji Natuurlijk dat er minder boter verkocht wordt en dat de markt nog verder verloopt Wanneer zal men tech eindelijk eens gaan inzien hoe noodig bet is aan verbeteringen te denken Ik maak mij sterk dat een ondernemende Zweed Deen of I nlander in Friesland zelf met zyn producten goede zaken zoude kunnen maken In de Hnale i hyffüne wordt door de heeren Bertrand en Ogier eene epidemie van loodvergiftiging beschreven die bij onderscheidene families in drie gemeenten in de omstreken van Houaan is voorgekomen Nadat men te vergeefs naar verschillende oorzaken had gezocht bleek dat de ziekte moest toegeschreven worden aan het gebruik Van meel afkomstig van douzelfden molen en dat zij die roggebrood aten het meest door de ziekte aangetast werden Het bleek verder dat de emmers van den elevator waarmede het gemalen nieel werd vervoerd sterk loodhoudend waren en belangrijk in gewicht waren afgenomen Zij hadden een groot deel van het lood aan bet roggomeol afgegeven Van de 21 emmers van den elevator bleken 9 loodhoudend te zgn Nad t de emmers vervangen waren hield de epidemie op Ook van Maart zijn de drie decaden ieder te koud geweest en de goheelo maand ruim twee graden De 9 10 en 28 waren warme dagen maar winderig en met bedekte lucht In het midden der maand was de koude het sterkst vooral den 18nen 19n de temperatuur was toen veertien graden lager dan den 28n bijna ïooveel als Januari met Juli gemiddeld verschilt De barometer was 9 24 mM onder zijn gewonen stand byna zooveel als ni 1876 In 1854 was hy er 9 99 mM boven hetgeen een verschil in den gemiddelden stand van Maart geeft van ruim 19 mM een veertigste van de gewone lucbtdrukking Hij week den 21n smiddags 5 9 mM daarboven den 88n daarentegen 23 6 daar beneden van af en den lOn zelfs 24 3 nmalcte diis een slingering van b jna ai mM Begen hadden wij in overvloed 89 mM tegen gewoonlgk 43 veelal in den vorm van sneeuw In dit laatste opzicht mogen wij evenwol in Utrecht nog Tan geluk spreken daar er in het Noorden eu in het Zuiden van ons land veol meer sneeuw viel zoodat in de laatste dagen het verkeer ernstige belemmering ondervond In de omgeving van ons land was het echter nog zeer veel erger De vochtigheid was groot de helderheid gering de wind vrg sterk vooral den 8 10 17 en 18n het sterkst den 24n en 25n In Europa kwamen sneeuwstormen voor in Engeland Duitsobland en Oostenrijk zware overstroomingen Doorbraken van de Elbe en de Weichsel veroorzaakten buitengewoon groote schade Utr Soffblad Dat het bedelen ook in onzo zuidelijke provinciën biij de langdurige koude op groote schaal wordt uitgeoefend laat zich begrijpen Als merkwaardige nieuwigheid op dit gebied hoorden wg dezer dagen van een bedelaar in Noord Brabant die een abonnement 3e klasse op den Staatsspoorweg bent en daarmede geregeld de provincie bereisde Do Utrechtsche hoogleeraar Dr C A Pekelharing deelt in het Noderl tijdschrift voor geneeskunde o a een staat mede over den loop der Berri Berri in Atjeh in 1886 87 die een onmiddellijke vergelijking mogelijk maakt van piekte en sterftecijfers in verband met de sterl der bezetting In het jaar 1886 werden rolgens deze opgaaf aan BerriBerri lijdende verklaard 5472 militairen op een gemiildelde sterkte van 35979 man en in het jaar 1887 3131 militairen op een gemiddelde sterkte van 4150 man Derhalve is in verhouding tot de sterkte het aantal militairen die iu Atjeh Igdende an Berri Berri verklaard zijn in 1887 nog niet volle half zoo groot geweest als in 1886 Wat de sterfte betreft deze is nog moer afgenomen In stierven in Atjeh 303 militairen en in 1S86 85 De vrij plotselinge verbetering in t begin van schrijft prof P toe aan den maatregel derdesinfectie van de kazernes Wel kan men de ziekte in Algeh door desinfoctie alleen niet spoedig verdrijven omdat de ba j riËn zich daar ook in den bodem ontwikkelen maar door maandelijksche desinfectie der kazernes wordt toch veol gewonnen l In den laatsten tgd hebben de steeds voortgezette uitgravingen te Pompeji belangrijke zaken aan het licht gebracht Veel zilveren vaatwerk en drie boeken werden gevonden in de Begio VIII iaola 2a casa 23 omstandigheden welke doen vermoeden dat de bezitster dezer voorwerpen zekere dame Dioidia Margaris ze op het oogenbiik der ramp om iets meer dan het blooto loven te rodden m een doek pakte doch op liaar vlucht omkwam Haar naam bleek uit de boeken documenten en akten die zg niet wilde achterlaten Deze bestaan uit de bekende houten sohrijftefelen 8 bij 5 engelscbe duim groot met een kag was bedekt en waarvan eenige tot een boek onderling verbonden zijn In de eerste dagen na de opdelving waren deze schrifturen behalve waar het hout door vochtigheid was vergaan volkomen leesbaar Later toen het hout be gon te drogen viel het was er in kleine stukjes af De onteijforde contracten zijn allen gesloten tusschen de genoemde eigenares en zekeren Poppaca Note een vrijgemaakten slaaf van Prisons eu volgens de namen der consuls die in twee er van genoemd worden van het jaar 61 onzer jaartelling In een der akten koopt Dicidia van Poppaca twee jonge slaven Simplicius en Potrimis een ander contract betreft een verkoop van slaven het derde contract vermeldt een som van 1450 sesterciën welke Poppaca Note aanneemt aan Dicidia te betalen ingeval de slaven niet aan de koopcouditien zouden blijken te voldoen Het zilveren tofelgereedschap van Dicidia vormde een stel voor vier personen maar is incompleet daar het inderhaast werd bijeongegaard Er zgn bij vier gouden bekers met vier schenkbladen vier koppen met handvaten vier kleine koppen vier andere vier koppen op voeten één kop zonder handvat een filter een kleine flesoh met een gat in den bodem een lepel en een klein schepje Het gezamenlijk gewicht dezer voorwerpen bedraagt 3943 7 grammen Bovendien werd gevonden een zilveren beeldje van Jupiter op bronzen voestuk alsook een groote bronzen schaal met verheven rand ingelegd met een fraai geciseleerde zilveren plaat en ten slotte drie paar oorhangers Ook voorwerpen van anderen aard hebben du opgravingen in de bedolven stad onlangs in overvloeid opgeleverd o a veel heelkundige werktuigen meestal v n brons die in een houten doos schijtio geborgen te zijn geweest een kleine apothekers balans met een stel gewichten van 14 17 5 31 24 9 en 35 8 grammen Onder een aantal voorwerpen van huishoudelijken aard moot nog vermeld worden een fraaie bronzen stoofpsn versierd met een inlegsel van zilver dat een hoofd voorstelt een bronzen lamp waar de pit nog in zit glaswtrk terracottaas gouden ringen en oorhangers Bij de munten is er een van Vespaslanus met Fortuna op de koerzgde en het inschrift Fortunae reduci en een van Nero met den tempel van Janus eu de spreuk J ace per ubiq paria Janum clusit De commune man Maxime Lisbonne doet weer van zich spi eken De soirees van president Csrnot die hij in zijn gepetroliseerden rok bgwoonde naar hg zeide om te zien of het volk goed ontvangen werd door den president schijnen hem smaak te hobben gegeven voor den omgang met hooge personages Op het oogenbiik bevindt hg zich nl te Londen Dadelgk na zijn aankomst had hg een kaartje gestuurd aan de koningin en aan den prins van Wales Op dat kaartje stond Mr Maxime Lisbonne exforcat de la Commune De prins van Wales zond twee detectives op hem af om te weten te komen wat hij in den zin had waarop Lisbonne hem den volgenden brief zond 86 Charlottestreet FItzroy Londen Burge prins 31 Maart 1888 Indien ik de eer heb gehad bg mgn aankomst te Londen u mijn kaartje te zenden dan deed ik dit omdat ik in mgne hoedanigheid van Franschman een der zeldzame mot Frankrgk bevriende mogendheden niet kan vergoten het was een eenvoudige beleefdheid welke ik u verschuldigd was Gij zijt even als uw twee secretarissen die mij hedenochtend een bezoek gebracht hebben van meening dat ei in hetgeen ik deed een nevengedachte is Ik heb alleen aaa deze beide beeren gevraagd hoe laat u dejeuneerde en hoe ik het aanleggen moest om dezen prinselijken maoltgd te deelcn Ik zal gekleed zijn in mijn gefetrolkeerdm rok waarin ik de eer gehad heb mij ten huize van burger Carnot den President der Kepubliek voor te stellen Saluut en broederschap Maxime Lisbonne Dezer dageu vertrekken uit Sliedrecht weder der tien personen naar Ënsenada bij Buenos Ayres om daar voor de firma J C Van Hattum te Sliedreoht te werken aan de havenwerken voor de itod L Plata de nieuwe hoofdstad van de provincie BuenosAyres B eds zijn behalira eWiige noaaven n kinderen meer dan 100 Hollanders aldaar werkzaam de meesten reeds 4 jareu Dat het klimaat er gezond is blijkt duidelijk hieruit dat geen enkele van heo in dat lange tgdsverloop ernstig ziek is geweest n er van het mannelqk personeel niet n is overleden Van de cholem opidemie die in t vorige jaar op de werken uitbrak weinigen zgn slachtoffer geworden Opmerkelijk is het d t gedurende de epidemie van de Hollanders niemand door die ziekte aangetast werd terwijl onder de italiaansohe en oostenrijksche werklieden velen bezweken Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wanneer geen buitengewone omstandigheden dit verhinderen tegen het einde van bet volgedd jaar geheel gereed komen Het is echter te hopen eu hiervoor bestaat ook wel uitzicht dat de Hollanders die daar zgn voor andore werken langer werkzaam zullen blgven vooral als do vooruitzichten om na terugkomst hier werk te vinden zoo ongunstig blijven als zjj nu reeds geruimen tgd zijn De loonen in Ënsenada zgn zÓQ hoog dat gewono werklieden 80 s weeks veidienen en daarvan nn aftrek van ƒ 10 per week die hun gezinnen hier ontvangen en hetgeen zg voor eigen behoeften aldaar noodig hebben miustens ƒ 12 a 13 kunnen overleggen Voor hen die meer zijn dan gewoon werkman is het loon ƒ 10 en meer per week hooger Zij die van bet begin der werkzaamheden tot het eiude daar bleven kunnen met een aardig sommetje in het Vadertand terugkomen De goede oude tgd Men schrgft uit bet oosteIgk deel der Graafschap aau de Zutf Cl Het is waar het gaat den boer niet meer zoo voordeelig als voor 10 20 jaar en vooral zg die nog de hooge pacht van de vette jaren moeten opbrengen of hunne landerijen met hypotheek bezwaard hebben beleven thans een moeiel jken tgd Toch is da bedendaagscho boer vergeleken met zijnen collega uit het begin dezer eeuw oog een heer Toen zei men Een ambacht u zoo goed als eijcen land De boter deed toen 16 a 20 ceote het halve kilo en het versche spek dikwqls nog minder Toen kou de boer wegens zijne geringe welvaart geen laken of bukskin dragon Hier in de Graafschap droeg hg daags eea grijs linnen eu Zondags een zwart linnen pak bet was geverfd wart gemaakt door middel van eene soort zwarte aarde modder die men kreeg door de slooten dieper uit te graven Ook wel andere stoffen als pilo later mollenvel Ettgelsch leer werdon Zondags gedragen maar altijd was daarbij goedkoop en sterk het wachtwoord De trouwjas van betere stof vervaardigd was een kleerenstuk voor het leven werd z er spaarzaam gebruikt eu diende den zoon soms als trouwjas Aan voedsel had de boer geen gebrek maar geld was een artikel dat wegens den legeren prgs der voedingsmiddelen schaars zeer schaars bg hem te vinden wss maar had hg het eenmaal in de vingers dan moest het een pootige of slimme kerel zgn die het hem ontnam of ontfutselde op welke wijs ook het werd zeor zorgvuldig achter slot en grendel geborgen verstopt soms op eene zonderlinge gobnimzinnige manier Die gehechtheid aan zgn geld is den achterhoekschen boer in menige opzichten nog bggebleven vooral aan belasting en uitgaven voor geestelgk genot heeft hg een broertje dood Van de belasting zegt hij Dat is nu geld waarvoor men hoegenaamd niete krggt en vergeet wat hem persoonlijk veiligheid en zekerheid van eigendom plus nog zooveel meer al uiet waaid is Zelden is een boer lid van een leesgezelschap al kost dat hom ook maar 10 cent per week Ik hoop niet dat iemand mg verdenkt dien goeden ouden tijd voor den boer terug te wenschen i integendeel de verarming van onzen talrgken boerenstand heeft vrg spoedig op vele takken van bestaan en op den duur op alles een nadeeligen invloed Gaat het den boor slecht direct ondervinden de handelaar met name de kleinhandelaar de ambachtsman en anderen daarvan de nadeelige gevolgen alleen de ambtenaar profiteert in den eersten tgd daarbij doch ook zgn inkomen klimt of daalt allengs naarmate de algemeene welvaart vermeerdert of vermindert Iu dien goeden ouden tijd verdiende een boerenknecht sjaars ƒ 20 een paar hemden een paar schoenen en eene pilosohe broek eene dienstmeid aan geld nog wat minder Het loon van den eerste varieert tegonwoonlig tusschen ƒ 50 en ƒ 100 dat van een dieustmaa d bedraagt nu ongeveer f 50 Het daggeld vun een dagloonor is gedurende eene reeks van jaren stationair gebleven Vele gezeten landbouwers bebben een of twee kleine pachters die op verlangen van hunnen landheer steeds bereid moeten zijn dezon op zijne landhoeve behulpzaam e zijn Zg verdienen zomers den kost en 30 cent per dag s winters niet zelden nog miuder Het is een sober loon en tocii tri mm bij zulke daglooners nozelden armoeil aan Hunne pacht is in den regel niet hoog althans niet te hoog Gewooal k welen ze tijd te vinden zelve hun plaatsje te bewerken en verbouwen ze voor eigen gebruik genoeg aardappels rogge en tuinvruchten Hunne kippen en de koe stellen hen iu staat de dagelijksobe uitgaven te bestrijden terwijl de opbrengst van een of meer vette varkens of varkentjes moet dienen om de belasting te betalen een kleediagstuk te koopen en andere niet dagelijks terugkeerende uitgaven te doen Treuriger is de toestand van de daglooncrs die weinig of niets verbouwen en ook maar 30 cents per dag en den kost verdienen vooral als ze een tolrijk gezin te verzorgen hebben In Siberi heeft men den vastenavondtgd dit jaar roet niet minder vroolijkheid dsn anders gevierd Men noemt hem Masleniza de botertijd omdat de Siberiërs evenals de Moskoviten in dezen tijd spijzen mogen eten die enkel mot boter toebereid zijn hetgeen bun in anderen tijd niet geoorloofd is In den botertgd r zgn de Siberiërs niet minder dol dan do ffapolitanen of Venetianen in hun carnavalstijd arm en rgk wedijvert in vroolijkheid de feestelijkheden beginnen in den vroegen morgen om eerst laat in den nacht te eindigen Alleen in dit opzicht verschilt de caruavalsvreugde van die in het Zuiden dat bij deze laatste minder alcohol noodig is Des morgens vro koiien reeds onafzienbare karavanen van sle len uit de dorpen naar de hoofdplaatsen der gouvernementen de schellen klinken en het gezang iu de eene slede aangeheven wordt in de andere opgevangen en beantwoord Tegen tien uur is de toevloed zoo groot dat men vóór noch achteruit kan en de hulp der politie noodig is om evenals op de zuidelgke corso s al de sleden in twee elkander kruisende r jeo te brengen Nu gaat het stepvoets de rijk versierde sleden de pelzen en kleurige dekkleeden sohitveren in de matte Februarizon on scherls en gelach kliuken alsof de thermometer niet 30 graden onder nul teekende Sommige sleden stellen een voglel een schip een ei een toveeme voor door een tot twintig paarden voortgetrokken Daar het zoo kond is heeft ieder zoodra de slede stilstaat behoefte zich met warmte en ververscbingeu te verkwikken De gaatvrfheid is dan ook onbeperkt alle huizen staan open Nolewka Nostojka en andere likeuren kokende thee pnnch staan gereed en doarbg Bliny een soort vnn pruimentaart die van fgn weitemerl in alle families voor deze gelegenheid gebakken wonlt Deze Bliny eet men snel eu gloeiend zij wordt overgoten met gesmcJten boter en opgeditcht in een schotel zure room De rgke lieden dienen er kaviaar bg hetgeen naar onze begrippen een eigenaardig ragofltje zou opleveren Wie maar kennis is moet Bliny komen eten men git even uit de slede gaat de icamer binnen en roept aan de deur met stentontem Bliny waarop de bedienden tentend de verlangde spgs met thee rosolio en likeuren brengen bedient zieh geeft zgn naam of zgn kaartje en heeft zgn visite gemaakt De familie is toch allicht zelve ook uit en legt haar eigen Blinybezoeken af eenige dozijnen per dag tot s namiddags de sleden met lantarens en fakkels verlicht orden en de maskerade doller maar langzamerhand schaarscher bozooht wordt Meji gaat dan naar de glgbaan bg de rivier naar de bols bg de families Deze bols worden ook door masken bezocht de geest en het schertsende der zuidelgken ontbreken intusschen geheel Men laat zijn fraai costuum Iwwonderen zegt eenige onnoozele vleierijen en soms niets of plaate zich aan de speeltafel die nog tot laat in den nacht bezet blijft en bet intelligentste van al de cornavalsgenoegens vormt Men weet dat het gebruik elkander Faascheieren ten gescfaeoke te geven zoowel van Romeinschen als van Gormaanscfaen oorsprong is Te Rome hield men wedloopen om eieren ter eero van Castor en Pollux bg de Germaansche volkeren vond do kerk een dergelgke gewoonte en assimileerde die Een der stammen die het in de versiering der eieren bet verst gebracht hebben zgn de Wenden in do Boven Iiuusitz het Pruisische deel van NederSilezie De vrouwen en meiijes bewerken daar de eieren op drieerlei manier öf de rauwe eieren worden met vloeibare was beschilderd en dan mot de zoogenaamde eierkleur in water gekookt waarbij zij dnn op de mot was bestreken plaatsen geen kleur aannemen èf het patroon wordt op do gekleurde eieren met sterk water gectst of men krabt het mot een scherp spits mos in de schaal Met deze eenvoudige middelen maken do Wenden eene reeks van fantastische origineelo patronen die de bewondering van kunstenaars gewekt hebben Er is daarom door eene Berl jnBobe firma dit jaar eene tentoonstelling met premién van deze eieren geopend en gedurende eenige weken zijn de eieren Lindenstrasee 18 te Berijjn ter bezichtiging gesteld Het denkbeeld neemt in Berlijn bijzonder op de jonge dames zijn er aan het teekenen en kleuren gegaan en het laat zich aanzien dat deze tak van kunstindustrie weldra het zenden van chocolade en suikereierei verdringen znl Een goed hard gekookt ei toch bederft niet maar droogt zonder onaangename gevolgen te veroorzaken ifit jaar en dag uit zoodat men de kleine kunstvoorwerpjes als souvenirs behouden kan zoolang men wil De Uataram van 2T Februari meldt Zaterdag morgen ten 7 uur werd op de aloon aloon te Batavia het doodvonnis door ophanging voltrokken aan den beruchten ketjoe Djoij njoedgo Dat de doodstraf door ophanging weinig afschrikkends heeft voor den Javaan bewees weder do kalmte van den geëxecuteerde All zoogenaamd golgenmaal liet de veroordeelde zich den avond voor de executie op vruchten op water onthalen Uit de gevangenis komende was bij zeer voldaan over de massa menschen die waren opgekomen om hem te zien hangeit maar toen hij op de aloon aloon kwam eu daar die duizenden voor het schavot zag staan stapte hij zoo trotsch als een pauw verder daar er volgrus hem even veel personen als bij een garebeg tegenwoordig waren Onder het voorlezen van het vonnis bekeek bij zeer nauwkeurig het schavot en betuigde aan de geleiders zijne ingenomenheid met de prnctische inrichting daarvan Neemt men daarbij iu aanmerking dat de veroordeelde keurig in het wit gekleed was omhangen met kransen terwijl de familieleden klaar stonden om hem later plechtig te begraven dan zijn vrij hot eens met het oordeel van velen dat eene dergelijke executie het tegendeel van schrik onder de ketjoes te weeg brongt Een paar dagen voor zgn dood bekende de oMehaugeue nog heel kalm tijdens zijn leven 7 aÜorden gepleegd te hebben Hij bad al zijne slacblofien het hoofd van den romp gesneden zoodat hg niet bevreesd was dat ze hem bij Mahomed zouden aanklagen Waarom trekt het gouvernement an deze wetenschap geen partij om zoo er geëxecuteerd moeten worden die executie door onthoofding zoo afschrikwekkend mogelijk te maken Boitenlandsch Overzicht Generaal Boulanger is tot lid der Fransohe Kamer gekozen ten minste volgens de voorloopige berichten In de departementen Aisne eu Aude leed hg de nederlaag maar in het departement Dordogne zegevierde hij met eene asniienlijke meerderheid Vermoedelgk zal Boulanger dtzen zotel waarvoor hg zich niet officieel candidoat stelde maar waarvoor toch door zgne vrienden niet minder hard werd gewerkt niet onmiddellijk aannemen wam eerst Zondag a s heeft de verkiezing plaats in het noorder departemeut waar de generaal officieel met zijn bekend programma in bet strgdperk trad De Fransche Ministerraad is nog niet bezig aan de groote hervormingen maar behandelde de reis van den President der Republiek naar Bordeaux Carnot zal 25 dezer vertrekken De Koning van Denemarken heeft bij gelegenheid van zgn zeventigsten verjaardag kwijtschelding van straf verleend aan veroordeelden wegens politieke vergrgpen en de staking der aanhangige staatkundige gedingen gelast De kanseliers crisis te Berlyn beeft geheel Europa in rep eo roer gebracht maar nergens vindt het bericht dat prins Bismarck zal aftreden geloof Vooral steunt deze meening op de herbaalde verzekering der National Zoitung dat het geschil reeds ten gunste van den kanselier is geëindigd Volgeus dit Berlijnsche blad heeft zelfs prins Bismarck noch zijn ontalag gevraagd noch zelfs het voornemen gehad dit te doen want soodra de kanselier zich wegens politieke redenen tegen het weer ter sprake gebrachte huwelgk tusschen prinses Victoria van Pruisen en prins Alexander van Battenberg moest verzetten was de zaak terstend uit Immers zegt bet blad er zijn dynastieën wier leden naar goedvinden kunnen trouwen omdat in die landen de kroou de staatkunde niet leidt maar bij ons is dit onmogelijk De vorst is bg ons do opperste luider vau den Slaat en daaruit volgt dat de huwelijken van het vorstelijk huis nooit zonder beteekenis kunnen zijn voor de staatkunde Bg deze verbindingen moet steeds rekening worden gehouden met de eiscben der politiek en in geen geval knn men danrnm denken aan een huwelijk woardoor een nieuwe dynastieke band wordt aangeknoopt die in de tegenwoordige hachelijke tijdaomstnndigneden zeer hinderlijk kan worden voor bet Duitsche Kijk Pas heeft de Rijksdag om Duitschlands tegen woordige staatkunde meer kracht te verleenen 700 000 Duitsohers een zwaorderen dienstplicht opgelegd en ongeveer 300 000 000 mark ter beschikking gesteld Nu zou men den keizer immers miskennen indien men van hem geloofde dat hij den invloed van dit zware offer zou willen verzwakken door bet oor te leenen aan persoonlijke wenschen Voor revolutionnaire verrassingen evenals voor krijgsoperatién is het voorjaar een gunstige tgd Ophet Balkanschiereiland althans zijn de Russischehulptroepen ijverig bezig hun loopgraven in orde tebrengen en uit te breiden Na hot mislukken derjongste diplomatieke stappen van Rusland in zakeBulgarije was dit te voorzien Aangemoedigd doorhet succes dat ds Boemeensche oppositie met haarlaatate woelingen behaalde stoken de Russische diplomaten ook het vuurtje in Servië en Bulgarije watop De strafpreek door koning Milan tegen deleden der Skoepschtina gehouden was bestemd voordat deel der radicale partij dat wat ongeduldigwordt over de langzaamheid waarmede bet radicaleministerie naar de verwezenlijkiiig van het radicale I programma streeft Deze fractie die als een soortconvent baar bijeenkomsten buiten de Skoepschtinahoudt eisoht uitvoering van het oorspronkelijke radicale programma niet van dat melk en waterachtige door het ministerie en den koning het vorig jaarvastgesteld Vermindering der belastingen wqzigingin de buitenlandsche politiek van Servië d w z j en Russischgezinde in plaats van de Oostenrijksch gekleurde buitenlandsche staatkunde rijn de aller f eerste eischen Reeds wordt het ministerie door zijn I eigen partijgenooten met staking der gehoor uiamheid bedreigd Ónder deze omstandigheden vond koning Milan die niet met zich laat sollen en zijn onderdanen bij sommige gelegenheden gaarne in ronde I woorden aan hun plichten herinnert het goed dei ontevredenen te waarschuwen dat zij zich stipt aande afspraak d i ran het programma van 30 Dec 11 hebben te houden of met de radicale heerschappij is het gedaan Er is reeds sprake van een miniaI terieele crisis terwijl de spanning zóó groot is dat I dientengevolge de Skoepschtina niet met een eigen Igke troonrede geopend werd Aan alle kanten vertoonen zich scherpe punten waaraan men zich de I huid kan openrijten De Panslaviaten zullen wel zorg dragen dat de verstoorde harmonie voorloopig niethersteld wordt I In Bolgarge zgn zij eveneens druk aan den arI beid In bet manifest aan de Bulgoarsche armeei wordt de Coburger de oorzaak van alle ramI pen genoemd Buk het onkruid uit verjaagde venynige slang en gg zult het land geTedhebben zoo verkondigen Ruslands vrienden in I Bulgarije Ook Karaveloff begint mede te helpenom de politiek van actie voor te bereiden en ge looft dat spoedig het oogenbiik tal aanbreken waarop I bet Bulgaarsche volk vorst Ferdinand Oostenrijks I protégé en die niet door het volk verkozen werd over de grenzen zal zetten Het is de vraag ofde Coburger dit oogenbiik zal afwachten dan wel tevoren vrgwiUig zul heengaan Een derde mogelijkheid bestaat dat hg volhardt op z jn post Maarindien het waar is dat hij zeer impopulair bleef enzelfs met zijn eersten minister Stambonlofl den laatsten tijd overhoop ligt dan kan men nauwehgksdenken dat zgn heerschappij nog van langen duurkan zgn Over den binnenlandschen toestand vanBulgarge hoort men slechte noten krakoi De g mchten omtrent planned tot het onafhanki k verklaren van het vorstendom blgven aanhouden intusschen verzekert meu dat er meermalen sprake isvan den terugkeer van vorst Alexander hiermedezouden de zieh ieder oogenbiik herhalende troebelen in sommige garnizoensteden in verband staan Tevens wil men weten dat de Zankoffisten en deaanhangers van Karaveloff het tamelijk eens zgn metelkander terwgl het ten slotte vrij zeker is dat allePanslavistische woelingen in Rumenië in Serrië enBulgarge met elkander in het nauwste verband staan uuriirerlljke Staad nEHORENi 6 April Cornelii Maria ondm U J it VrÏM ea w Lecfltuft 7 letroDelU WiHieliBJut ouden h aD KlokUod CD J L U Sprugt Heodrikas Corae i9 DDders A Dekker ca A WelieU Johenns Msril ouders M Hoogeusteger en C tid der Kiod 8 Petras ouders J Ovrrkemp eu P M Frie 9 Johaooei Nicolas ouders 1 f de Vos en J de JoDg OVERLEDEN ö April A isn Eijk I j 1 m B Spoelmen il j 7 L o Vliet 6 w ADVERTENTIËN Voor de vele bewezen van belangstelling die ik dezer dagen heb ontvangen betaig ik mgn harlelijken dank D G VAN VfiEüMINGEN