Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1888

4 Vrlidag 13 April N 3690 1888 Men vrage het gunstig bekende merk DE SCHUmRSMAALTUD Buitengewoon gewnge 2V Cts SIGAAR MP Door de Couranten allergunstigst beoordeeld waarvan afdrukken in de Kisses Te GOUDA uitsluitend verkrggbaar bg 1 D VAN VREUMINGEN Kleiweg No 6ö en bij de firma G van der ZWALM Dubbele Buurt No 13 POLAKS LEVENSELIXER Bekroond PARIJS 1878 Fabrieksmerk wettig Gedeponeerd Met de hoofdverkoop van bovenstaande heb ik voor GOUDA en OMSTHBKEN GOUDSCHE COURANT pjiewws en Advertentieblad voor Gouda en Onutreken belast den fleer M PEETERS Jzn Gouda Verders verkrggbaar bg de meeste nette Cafe s en Slgtergeo C POLAK Gzn Fabrikant Gromngtn Voor de Tele en hartelyke bewgieii Tan deelneming zsowel ran binnen als buiten de stad onderronden bg de ziekte en bet OTerlgden ran mgnen dierbaren Echtgenoot den Heer TBEODORDS 8TIGTER betuig ik ook namens mgne Kinderen myoen harteIgken dank Wed T 8TIGTEB Gouda 10 April 1888 Pinksb Er wordt GEVRAAGD een net Spreekuur na 8 nor Westhareu B 163 Mevrouw AIKEMA Rotterdam Oostzeedgk 266 A vraagt met MEI tegen goed loon eene eenvoudige EEUZENMEID F goed kunnende koken en netjes werken en van goede getuigen voorzien Men vervoege zich in persoon of met franco brieven aan bovenstaand adres EEN FLINKE D AGM EID gevraagd bg HESSELS Tiendeweg D 71 Eene sinds jaren gevestigde Wgnhandel in het noorden des lands wenicht in relatie te komen met soliede PERSONEN tot den verkoop van WIJNEN tegen nader te bepalen conditiën Diegene welke in staat zgn particuliere relatiëu aan te brengen genieten de voorkeur Brieven franco onder lett O O Bureau van dit blad i M Mil I I I M M W s I O A I E isr Voor eene gunstig bekende SigarenfS briek waarvoor niet wordt gereisd wenscbt men te dezer plaatse aan iemand den alleen verkoop op te dragen van een merk in den meest gevraagden prijs waarvan het succes verzekerd is Men adresseere zich franco onder lett T S P aan het Algem Adv Bureau v NIJ6H van DITMAR Rotterdam STËËI KOLEIV In LOSSING een lading Eulir Kacielkolen waaruit wg tot den prgs van 57 ets per H L oiDd contant zonder korting afleveren vrg aan huis mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAM PRIi CE Oe Kantoor Turfmarkt H 101 De Gfoudsde Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz NIEUWE A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Openbare Terkooping te GOUDA van diverse VAARTUIGEN allen liggende in den IJssel aan of nabg de scheepstimmerwerf tna Wisf Kbokbodt bg de Mallegatsluis aldaar opVpUdagdeifia Aprll 1888 s voormiddags ten eli ure Notaris MONTIJN te Gouda is voornemens ten tgde en ter plaatse bovengemeld ten verzoeke van de erven van den heer Jb BORKUS in het openbaar om contant geld te verkoopen Bene STATIBPOONSCHÜIT groot 41 ton met completen inventaris Acht BAGGERAKEN groot van 9 tot en met 11 ton Bene nieuwe ROEIBOOT met riemen Bene BOËIJERSCHDIT met inventaris groot 15 ton Eene VLBTSCHOIT groot 10 ton Drie KLEISCHDITEN groot 6 ton Twee AARDESCPUITEN groot p m 50 ton Bene SPRIETAAE overdekt met luiken groot p m 12 ton Eene onde PAVIUOENSCHOIT geschikt voor legger groot 37 ton Te bezichtigen gedurende drie dagen vóór den verkoop Breeder bg biljetten en nadere information te bekomen bg den medeeigenaar den heer H VAN VLAARDINGEN aan de werf woonachtig Door aanraden eene proef met Ow haarkleurmiddel genomen hebbende zoo mag ik getuigen dat t mg bgzonder bevalt U knnt gerust biervan publicatie geven Uget J C A UP DER HEYDE Amsterdam Rood grgs of wit hoofdhaar tevens baard knnt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend onschadelijk en zoo natuurlgk mogeIgk Is tevens het goedkoopste 47teCM verkrijgbaar bij THEOPHILB Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours GEEN DEPOTS noch REIZIGERS of wat ook HEDEN VOORHANDEN BLAD SPINAZIB ENGELSCBB RABARBER RAAPSTBELEN KROPSLA MANDARIJNEN PALBSTINA APPELEN AROMATISCHE MOSTERD J GKRillTSEN KORTE 6R0ENENDAAL TBiCÖTÖNDiBw voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Fransche Stooinververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgfn B OPPENHEIMBB Botterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstokken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen gepetst Oarnitaren Kanten Veeren nz Alle goederen kunnen in elkander blg ven en worden ouschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdWorden Depot voor Gouda en omttreken A vah OS Ai Kleiweg E 73 en 73a Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf flnllandscbe uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenog die bet geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland SEBI Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOITDA 12 April 1888 VEBGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Op Vrijdag 13 April 1888 dm namiddags ten 1 OM Aan de orde Het voorstel tot nqzi ing der Begrooting voor de Schutterij dienat 1887 De rekening betreffendo de exploitatie der Stedelijko Oasfabriek over 1887 Een voorstel betreffende den aankoop van tirefe peroeeJen aan de Keizentraat tot vestiging eener Volkagüarkeuken Do bonoeming van eeuen Onderwijzer aan de Tuaechenschool De benoeming van eene Stadi Vroedvrouw By de Gondsche ingezetenen ia de volgende eiroulaire verspreid Wij ondersteunen het verzoek ten sterkste en hopen dat velen daaraan zullen willen voldoen Gouda April 1888 BUutgeneoten Bestuurders der Werkinrichting tot ering der Bedelarij alhier hebben V een verzoek te doen thans niet zoonis vroeger om geldelijke maar om zedelijke ondersteuning Er wordt namelijk bier te stede terecht geklaagd over het aantal bedelaars dat zich aan Vwe huizen aanmeldt om giften te ontvangen vooral door menschen die onder den titel van kooplieden met mandjes aan den arm gevuld met lucifers of aoortgêtUke kleiniglieden Buis lOiK Uidi ktfgsr oog naamde koopwaren aanbieden maar eigenlijk bedelen daar ze gewoonlijk zonder iets te verkoopon met eene ruime centenontvangst thuis komen Wij hebben er ü op de gewone jaarlijksche vergaderingen bij herhaling op gewezen en de Kamer van Navraag naar behoeftigen alhier heeft ruim een jaar Releden V bg hare circulaire het ve keorde van het geven aan die we zullen ze maar koop liedenbedelaars noemen aangetoond De politie kan er niets tegen doen want de bedebars zgn door hun patent als kooplieden voor t in hechtenis nemen gevrijwaard en Bestuurders van t Bedelaarsgesticht kunnen er ook niets tegen doen zoo lang Gouda s ingezetenen voortgaan met aan hunne huizen te geven Maar gij stadgenooten I kunt or wel wat tegen doen gij kunt het zelfs geheel doen ophouden door eenvoudig niet te geven en aan Uwe huisgonooten en dienstboden hot geven te verbieden en de bedelaars naar de Werkinrichting te verwijzen waar ze allen iederen werkdag kannen worden opgenomen wanneer ze maar dos morgens vddr 8 re zich aan t Gesticht aanmelden waar ze dan tot s avonds 7 ure moeten blijven en werken en waar hen driemaal daags goede voedzame spijs wordt verstrekt Met aandrang verzoeken wij alzoo Uwe medewerking om dat ki oad tegen to gaan want wij verzekeren 7 dat wanneer ge uit verkeerd geplaatst medelijden of onnadenkendheid of om welke reden ook de bedetioN blijft geven hnn getal steeds zal vermeerde en want ij vinden het genoeglijker langs de straat te loopen dan in huis te zitten en te moeten werken en zich aan regel en orde te moeten onderwerpen En wilt ge dan do centen die ge nu aan de badelaars geeft aan onze Inrichting geven het zal ons zeer verheugen terwijl gij er dan zeker van kuut zijn hetgeen nu niet het getal is dat die goed besteeil zullen worden Bestuurders voomoemd W J PoRTüiJN Dbooglbevib VoorzüteT K JoNKEK Fice Vooriitler li P HoooENDiJK Secretaris G Stsaveb C HOOQKNBOOM A H VAN Dillen D G VAN Vbeumingen A VAN Veen G C DE VooiJS Scbastiaan van Hooff is heden 40 jaren borstelmaker aan de fabriek van den Heer S S Polak alhier De jubiUrit ontving van den patroon een geschenk in geld on van diens zoons onder een geposte toespraak een gemakstoel De werklieden aan de fabriek worden ter eere der feestviering door den patnon onthaald Dé uitslaa ran de Dinsdag gehouden Verkiezingen voor deTivede Kamw was als volgt Steenieijk Uitgebracht 2598 stemmen gekozen jhr mr BeeUerts van Blokland aotirev met 1400 stemmen mr De Beaufort verkreeg 1184 stemmen Breda Uitgebracht 275 $ steramen gekozen baron Hichiels Van Verdnyncn kath met 1945 stemmen mr P F van Cooth bekwam 696 stemmen Dmim Geldig 1863 gekoten do lieer Travaglino met ISOl stemmen de beer M Tydeman Jr bekwam 216 de beer Dericks 4t Jhr mr Beelaerts 45 stemmen ihoonhoren gehoummissie uit de op het 26 jarig aldaar De comAkkerhufs J Ez voorz mr IJ de A In eene Haandagavond te den vergadering is eene burgers benoemd met het bestaan der instrnctie oom missie bestaat uit de heeren voorzitter C B vanBaaren 2i Kook secretaris J Meijer ptpningmeester H van Boaren L F Bedeker i C Wolff commissarissen Het VadrrUmd deelt meda dat de heer Westerwoudt bepaald bedankt heeft terwijl het twijfelachtig is of men den heer Godin de Beaufort in de aawhiaatie zal opnemen daar wfa de Kamer zelve niet Viiu haar beste krachten ontblooten wil Ook wordt thans betwijfeld of de heer Kuys een portefeuille tal erlangen en wordt voor justitie zelfs de heer Lohman genoemd Overigeiu zon volgens dezelfde bron de heer Beelaerts voor den presidentszetel bestemd zijn Voor de Arr Beehtbank te Botterdam stond Dinsdag terecht M L uit Gouda 28 jaar oud die bereisde in Januari d j de gemeenten Melissant eu Herkingon toen hij van J Tigchelman ter reparatie een naaimachine aannam Deze naaimachine werd later teruggevonden als voor 14 verkocht te zijn aan C Trommel te Melissant Bekl in hechtenis gesteld als schuldig aan verduistering ontkende deze voorgerende van vader Tigchelman de opdracht gekregen te hebben haar bij een goed bod te verkoopen en eene andere in de plaats te bezorgen Dit werd door vader en dochter pertinent ontkend De eisch luidde 6 maanden gev Mr Mascheck toegevoegd verdodiner concludeerde tot vrijspraak subs een clemente straf Daarop stond terecht P v t H S oud 69 jaar ateenfabrikant wonende te Ouderkerk aan den Ysïel Bekl had in het laatst van verledrn jaar een civile actie ingesteld togen den metselaar Dijkman en timmerman Nieuwmeijer te s Hage om betaling te erlangen van 3000 voor geleveide goederen Ter verwering werd nu echter in het geding gebracht een schuldbekentenis door bekl geteekend groot SOOO De actie werd natuurlijk verworpen on toen door bekl een klacht ingediend bij den Officier van Justitie te s Hage dat bedoelue schuldbekentenis zou zijn valsoh De personen hierover gehoord stelden wegeus deze zaak een klacht in togen v t H 8 als zoude hij door deze valsche aanklacht hunne eer en goeden naam hebben aangetast terwijl zij aanvoerden dat bekl het vept gegeven had ter gedeeltelijke overname van een tweeflo hypotheek welke stond op huizon te s Hage in de Zoutmanstraat en Piet Heynstraat gelegen Bekl ontkende dit pertinent voorgevende in der tijd te goeder trouw een zogel in blanco te hebben gegeven tot machtiging raoftcnde strekken bjj dei koop van huizon en dat boven en ter zijde vnn dezo handteokening vnlschehjk de schuldbekentenis met renvooi was geschreven De deskundigen Muls on Kamerbeek herkenden in de handteekening en het renvooi de hand van bekl terwijl het andejre schrift van den candidaatnotaris TerUak was welke ook als zijne meening uitsprak dat het renvooi door bekl geschreven was Zes getuigen a charge en een a décharge werden in deze zaak gehoord De eisch luidde tot 18 maanden gevangenisstraf Mr Kranenburg uit Utrecht wss verdediger van bekl en concludeerde tot vrijspraak Uitspraak Dinsdag e k Omtrent den gezondheidstoestand van onzen Koning weet de Haagioho correspondent van de Nieuwe Groimuier Courant het volgende mede te deelen In vijf weken heeft Z H zgn appartementen niet meer verlaten Hij gaat in den loop van den morgen uil zijn slaapvertrek naar zijn toiletkamer en van daar naar zijn werksalon allen met elkander in verbinding en keert s namiddags in zijn slaapvertrek terug hij dineert niet meer als tot vóór een paar maanden met de Koningin en de Prinses maar gebruikt zijn maaltijden in zgn werksalon waarbij H M en de Prinses hem alleen gezelschap houden Z M is in den iaatsten tijd zwak geworden de eetlust en spijsvertering laten te wenschen over en hij is onverschillig geworden zelfs voor zijn vroegere lievelingsgerechten en dranken evenals hij t rooken sedert lang heeft nagelaten Er komt nu en dan een gevoel van moedeloosheid bg den vorstelgken grijsaard op en da alles werkt nadeelig op zgn andera zoo krachtig gestel Het is daarbg te bejammeren dat de Koning geen lust en opgewektheid gevoelt misschien ook de kracht mist om naar buiten te gaan maar er valt niet aan te denkeu Nu de reis naar Amsterdam is afgesprongen ► iMk piaB om begio raa Mei of reeds in t laatst dezer maand naar Het Loo te vertrekken en daar den zomer door to brengen Alle andere reisplannen zijn opgegeven zelfs t zoo noodzakelijke bezoek aan Wildungen waarbij in elk geval jaarlijks veel baat voor zijn kwaal heeft gevonden Het zou alleen mogelgk zijn dat de Koningin zoo Zr Ms toestand het gedoogt eerlang een bezoek gaat brengen aan haar ouders aan t h van Arolsen ook in verband met de ziekte van haar broeder die te Bentheim door een hevigen graad van roodvonk aangetast niet buiten levensgevaar is Volgens de laatste berichten is thans alle gevaar geweken en de prins herstellende Men schrijft aan de Nieuwe Botterd Ct 1865 Voorjaar Den 31 Maart was het water nog met gs bedekt sneeuw en hagel wisselden elkander af De 1 April bracht verandering allengs werd het weder warmer zoodanig dat men den 17u April in de Maas zwom Met Paschen 16 April was alles groen De graanvelden stonden weelderig en foreoh gestruikt de vroege fruitboomen in bloei De trekvogels wari n reeds aangekomen en sedert den 12 April hoorde men don nachtegaal Een kerseboom welke op 14 April nog dor was stond op den 19 April in vollen bloei Bovenstaand bericht is te vinden in een ouden Van Zwaaraen s en Thompson s almanak Wat zijn we in 1888 nog verre van zoo n verkwikkenden toestand Hoe grillig do natunr ook moge zgn hoe sterk ook de wisselingen van temperatuur in ons land een wonder zou moeten gebeuren om op 14 April a s den nachtegaalslag in het stille bosch te kunnen hooren eu het oog te verlustigen aan fgn jong groen en vruchtboomen in bloei Alles om ons heen is wanhopig dor naar kü en koud de rivieren gezwollen in stede van een doorschgnuend nat eene dikke gele brij afval van dijken enz naar lee voerende te land niets dan sneeuw of modder waar bet oog zich wendt Regen en nog eens regen ha el ea sneeuw van medio Augustus jl af daartusschen zes korte doch hevige winters teraperatuursverschillen van 40 en 45 F ten ilotte in de laatste weken een wedstrijd van oosten noord oosten en noordenwinden Wat een heerlijk kliiniint toch is het onze wat een waardiïe pendant van Kiigadin waarvan Bnedoker iogt ii9 maanden winter en 3 maanden koud