Goudsche Courant, zondag 15 april 1888

Zondag 15 April 1888 3691 GOUDSCHE COURANT Kieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onutreken BINNENLAND GOUDA 14 April 1888 Men verzoekt ons mede te deelen dat de heer Dr H G H8 en door ongesteldheid verhinderd is morgen do predikbeurt bij de BemoDstrantsche Gemeente alhier te vervullen Ia tijne plaats zal Dr W Soheffer pred bij de Herv Gemeente te Leiden optreden De hh J Th de Bruin alhier on M W van der Hoeven te Waddingsvoen deden met gunstig gevolg te s Hage het examen Lager Onderivljs In de gisterenavond gehouden huishoudelijke Vergtóaring der Weerbaarheids Voreeniging werden tot bestuurSoden herkozen de hh H van Wijngaarden en D Hoogendijk Tevens werd aan de leden bekend gemaakt dat te be nneu met Mei tot aan het einde van Juni oen sohietmdstrijd zal plaats hebbon naar een Charopi onprjjs voor de leden van Eurgerpliobt voor de Schutterij en het Oamizoen Deze piys wordt behaald door den aobuttej dio in 100 lohoten bei meeste aantal punten heeft gesohoten De boekhandelarent A Kok ip Comp sijn door den Heer J J Bertelman alhier in staat gesteld het portret van Jacob Hobein naar J W Pieneman op hunng lalago ten toon te atrilen opdat de Ooudsche in éetunen algemeen het afbeeldsel van dezen rakkeren zeeman die zijn leven waagde voor de Ncderlandscfae vlag zouden kunnen lit zicbtigen Naar wj vernemen vertrekken drie onzer itadgenooten Haandag naar Roozendaal om zich daar te voege JnLbet Nederlaadsche reisgezela p naar Home irapKIi FompeC enz In den nacht van 1 of Z Apiil is in het kantoor van den meelfabrikant De Koster te Leiden door middel van braak uit twee lessenaars ontvreemd ongeveer 6 aan pasgeld geborgen in een blikken doosje ruim 3 aan pkk egels en eene portefeuille inhoudende quitantien on accepten ten name van versohüleude personen Op den vermoedelijken dader eenige dagen later aangehouden werd niets van het gestelene Iwvonden Men vermoedt dat hg de portefeuille weggeworpen en de plakzegels verkocht heeft De commissaris van politie te Iieiden verzoekt opsporing en bericht van het gostolone De zaak Willink Ketjen werd gisteren in hooger beroep voor het Haagsohe gerechtshof behandeld in bijign van een tairyk publiek waaronder vele Indische ambtenaren en officieren Nadat bekl zgn zaak had uiteengezet zich als slachtoffer eener karakterloozc regeering had voorgesteld die den moed xist onrecht te herstellen zyn recht op de stukken noodig ter zgner verdediging had volgehoaden daar hjj ze slechts onder pressie van pensioennreigering had teruggegeven werden de ministers Spreiiger van Eyk Heemskerk Van Karnebeek de Kamerleden Eeuther en Van der Sohrieck n de hoofdcommissaris van politie te s Hage Van Schermbeek als getuigen a decharge gehoord De Minister van Koloniën ontkende het recht van bekl op de stukken en gaf toe dat bekl geen pensioen kan krijgen vóór hg san de verplichting tot woderinlevering der gebruikte stukken voor den raad van onderzoek voldaan had De generaals Beuther en Van der Sohrieck verklaarden dat die wederinlevering voor officieren plicht was Uit de verklaring van den hoofdcommissaris van politie bleek dat de persoonlijke wensch van den minister van koloniën was geweest geen verder gevolg te geven aan het gebeurde op straat voor zoover dit van den minister zelf afhing De minister Van Karnebeek herinnerde zich niet dat op straat bokl het woord roof had gebezigd De minister Heemskerk zeido dat bekl dat woord wel op audientièn bg hom had gebruikt Een belofte op een betrekking luid bg hem nooit gegeven en de dispositie waarop bokl zich beriep dat bij sollicitatie naar een betrekking daarop zou worden nuht geslagen was een gobruikelgko beschikking die geen belofte bevatte Alleen heeft de minister hom beloofd met zijn ambtgenoot van justitie te zullen spreken of er uitzicht was op een betrekking Overigens kwam geni raal Beuther op tegen de onn are Heden orerleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Bebnwdmoeder ANNA LAMBERTHA ARET Wed yan L BiRLiJN in den onderdom van raim 81 jaar M J BERLIJN Iz BERLIJN M BERLUN DB Mol G BERLIJN C BERLIJN NiBuwtAND P H A BERLIJN J BERLIJN Roüs V BERLIJN E J BERLIJN Smit L BERLIJN J BERLIJN DE Vos Gouda 11 April 1888 De ondergeteekende betaii t door deze l nen weigemeenden dank aan den WelEd Heer M SPBUIJT Heelknndige Toor de voortreffelgke wgze waarop ZEd mg ran eene bloedrergiftiging in het been heeft hersteld G KAÖBERGKN Oouda 12 April 1888 VRIJDAG 13 APRIL hoopt B BOEB den dag te herdenken waarop hg vóór 40 jaren bg mg in betrekking kwam het is mg een aangename taak hem openlgk mgne erkentelgkheid te betuigen voor de toewgding aan de zaak en de wgze waarop hg die jaren bg mg is werkzaam geweest J ROST Huis en Rgtnigschilder SËBASTIAAX van HOOFF heVdenkt heden den dag waarop hg 40 jaren geleden bg mg in dienst trad Gedurende al dien tgd heeft hg met de meeste nauwgezetheid zgn plicht betracht Ik breng hem daarvoor bg deze openlgke hnUe S S POLAK Gouda 12 AprH 1888 Borstelfabrikant Al die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan Cf van GENT gewoond hebbende en overleden op de Blanwstraat te Gouda worden verzocht hiervan voor 25 APRIL e k opgave of betaling te doen BLAÜWSTRAAT No 10 Een JONGMËNSCU z b b h h zoekt te Gouda een gezneu bileerde KAHEH met of zonder KOST Adres met franco Brieven onder letters T Z O aan het Algemeen Advertentie Bareau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Openljare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 27 APRIL 1888 des morgens te 9 uren aan het Huis wgk H No 10 aan de Blaauwstraat aldaar van Den INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL en eenig e Kruidenierswaren voorts INBOEDEL waaronder een fraai KABINET BEDDEN enz Te zien Donderdag 26 April a s des middags van 2 tot 6 aren Nadere inlichtingen geelt Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda DIJKGRAAF BN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van Ingelanden dat bg de op 5 April II gebonden verkiezingen van 5 Hoofdingelanden en 4 Hoofdinge landPlaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zgn de volgende heeren als Hoofdingelanden in bet 3e district A J E Baron VAN ITTERSLM 4e H F BULTMAN 5e T P VIBÜLY 8e A STRAATHOF 15e C H Baron VAN PALLANDT als Hoofdingeland Plaatsvervangers in het 3e district J H M EVELEIN 4e H A HANEDOES 5e H VAN BLAADBREN 15e C J VAN DER OUDER MEÜLBN Dgkgraaf en Hoogheemraden van Bgnland VAN DER BREGGEN Dijkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Eene BÜRGERJÜFFROÜW Weduwe zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER of iets dergelgks Adres onder No 1652 aan het Bureau dezer Courant Werkstaking te Almelo Eerstdaags verschgnt bg J T SOMMER Uitgever te Almelo van Gebr SCHOLTEN Co en H B SCÏIOLTEN op de brochure van den Heer J C van MABKEJS FORTOmCO et 7AIIINAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Vischwater Men veriangt te HUREN een zeer viachrijk water gedeeltelgk ook geschikt voor Schakels gelegen in de Provincie Zuid Holland dicht bg een der stations van den HoU of Rgnapoor Aanbiedingen onder Lett D M L aan de HofBoekhandelaren C van DOORN Zoon te s Gravenhage STEËL IiOLEiV In LOSSING een Ibding Euhr Kachelkolen waaruit wg tot den prgs van 5T ets per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis mits bg 2 of meer H L gelgk geAomen JAi PRL CE k CK Kantoor Turfmarkt H 101 Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gonda I lUEdBELillAKERU VAM T 3D ST A 2s Westhaven B 141 nabg t Ve rstal VERHUIZINGEN binnen en buiten de stad met een goed ingerichten Meubelwagen Nieuw werk in alle stglen Reparatiën spoedig en billgk TliÖÖTlBÊMÖÈSi voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn GOUDSCHE Waterleiding Maatscliappij De Algemeene Vergaderingvan AANDEELHOUDERS zal gehouden worden WOENSDAG 25 APRIL 1888 in het KoeSehnis Dii Har iONiE te Gouda des namiddags ten één ure D DIRECTIE I l ll N i I Een Miiziekdoos TE KOOP aangeboden zuiver van klank tegen billgken prgs Franco brieven onder No 1651 aan het Bureau dezer Conrant NIEUWE A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Openbare Verboopiiigf te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN in het locaal wgk Ë nummer 17 in de Nieuwsteeg op Dinsdag 24 April 1888 s vóórm 9 nnr om contant geld van Eene groote partg fraaie MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder een volledig zwart en een dito rood KAMERAMEUBLEMENT Mahonühonten LE DEKANT KABINET enz enz Breeder bg biljetten Te bezien daags vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur Het LAGËRBIER uit de Stoombierbronwerg van J n V d SCHALK Co te Schiedam is h e e r 1 g k ligt en uit tekend van smaak Uitmuntend Tafelbier Per Fl 12 Cent Depot Bierbottelarg A DAM E 97 Kleiweg GOUDA uit de fabriek van H BOOTZ is bg mg verkrggbaar Wed C van OIJE Kleiweg E No 2 Gouda De OUD CARTHAGENA S Bergpl anten Olie Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige grijsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 ot Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bg Wed BosinBIl onda Wed N Sanders LeideD A Prin Zeoenhuieen W Liijlhelm Voorburg Wed G Wilhelmu Woerd A Bo Berkel voorstellingen ten zijnen aanzien in Ketjen s verhaal in het Vaderland De advoc gen mr Bglavold eischte bevestiging van het vonnis Do boleediging was bevestigd door beklaagde s bekentenis en de bedoeling om te beleedigen was blgkbaar uit de uiting der woorden in het openbaar en met de Wetenschap dat op dat oogenblik de stukken niet konden worden teruggegeven Uitspraak Zaterdag 21 April 1 Een Londensche firma h aan verschillende Nederlandsche cacaofabrikanteu een poeder tot vervalsobing van cacao toegezonden In een begeleidend schrijven zeggen de afzenders Bijgaand fijn gemalep bruin poeder is zeer dienstig voor het verhoogen van de kleur van het coenopoedar en wijl het volkomen schoileloos en van een gering gewicht is kan het daartoe des te eerder dienen Het bestaat uit ijzerchloride met eenig aluin Natuurlijk heeft voor zoover men woet niet ééu fabrikant het aanbod aangenomen I In alle kustlaoden wau garnalen worden gegeten komen van tijd tot tjld min of meer ernstige epidemién voor van een liekte die in vele opzichten san cholera doet denken maar in den regel geen doodelijken afloop heeft Do geneeskundige adviseur dr Lohmeijer te Emden heeft nu daar weer zulk een epidemie is voorgekomen een nauwkeurig onderzoek ingestdd omtrent den invloed dien het gebruik van garnalen in t algemeen en de plaats van herkomst of soort nitoefent op hen die ze uuttigea Hij is daarbij tot de conclusie gekomen dat garnalen op zichzelf onschadelijk zgn maar dat de bedoelde ziekte haar ontstaan vindt ia het gebruik van nietrersche garnalen die reeds min of meer in staat tan jfwróttiog verk yian 4it tdnktyPen dit ook niet dadelijk met het bloDte o m D imt Lohmeger schrijft het daaraan tOe dat Ie garnalen cholera vooral in binnensteden zich veelvuldig openbaart omdat men daar de garnalen slechts na een een langdurig transport ontvangt In Drenthe gaat het weideland door jarenlange beweiding achteruit in qualiteit Oelijk men op de easchen tot wisselbouw komt zoo ook moet het groenland verwisseling hebben door het vroegere hooiland te bewerken en he i weideland te hooien Om dit doel te verwezenlijken heeft men bjj droge zomers vooral te Kampen mot niet geringe bezwaren te worstelen Bekend is dat in zulke jaren de slooten zooveel uitdrogen dat het vee er door loopt en in het hooiland graast Men gaat daarom langs die slooten omheiningen pUatsen van dennehout en hutten in hot land waar het vee tegen den invloed van voorjaarskoude en zomerhitte beschut is In streken waar bet groentand beurtelings Is weide en hooiland wordt gebruikt levert het weideland ruim f meer aan opbrengsten dan daar waar nooit omgewisseld wordt Ook bestaat in sommige dorpen nog de gewoonte dat men het slechtste land veelal als weideland gebruikt terwijl meer dan het n het groenland voor beweiding wordt gebruikt Omtrent het einde der werkstaking te Almoloo wordt nog het volgende bericht Toen Maandag eene deputatie uit dr werkstakers zich bg de boeren H en B Scholten vervoegde om hun mede te deelen dat al de werklieden thans bereid waren hot werk te hervatten op de voorwaarden van 16 Maart en een bevestigend antwoord hadden ontvangen op de vraag of zij dan weder aan den slag konden komen lieten de firmanten deze verklaring der acht werklieden op een ituk papier teekenen Nadat dit geschied was verhoogden de hoeren uit erkentelijkheid voor dozen stap van toenadering vrijwillig het tarief van 16 Maart zoodat nu gemiddeld per stuk slechts i j et minder z l warden betaald dan vroeger De werkstakers stemden Dinsdag in eene bijeenkomst in het fLeeshnis allen toe doch stelden nog de voorwaarde dat ook der commissie in de fabriek toegang moest worden verleend wat de fabrikanten wel zullen toestaan De commissaris des Konings is sedert Maandag weiler in de stad en algemeen is men van oordeel dat deze tot de oplossing der quaestie heoft bijgedragen al blgft dan ook de wgze waarop vooralsnog onbekend De commissaris blgft tot Donderdag als nllen het werk hebben hervat Dan vertrekt ook de militaire macht Woensdag ochtend is het getal werkhervatters weder met een 20 tal vermeerderd Een ze le deel van het arbeiderspersoneel is thans aan den arbeid De workstakers hebben zich verbonden heden allen den arbeid te hervatten wanneer allen door de werkgevers toegelaten worden De firma s zultea zegt men echter niet weder dezulken aannemen die ich ergerlijk jegens hare leden gedogen of feitelijk verzet tegen het openbaar gezag gepleegd hebben Het getal uitgeslotenen zou echter gering zgn Een veehouder te Schoterland die sedert langen tgd een prachtigen toom hoenders hondt is tot een minder aangename ontdekking gekomen l Viel hem op dat sedert een paar dagen eerst de hoon en daarna de kippen om den hals en onder aan bet lichaam kaal begonnen te worden terwijl noch in den loop noch in het hok veeren gevonden werden Hij ging de kippen bespieden en wat ziet hü Dat de kippen elkander en ook den haan de veeren uit het lichaam trekken en oppeuzelen Dat de beesten dit uit honger deden was niet mogel k want in het hok was de voederbak nog goed voorden Natuurlijk werd dadelijk een middel beproefd om dit kwaad tegen te gaan De kippen werden met petroleum beatreken maar t baatte niet men wreef ze in met sterken mosterd t hielp evenmin Nooit te voren hoorden kippenhoudera van zoo iets de eigenaar weet niet wat de oorzaak van die fveeraneterij is welke zijn kippen zal doen ster ven en houdt zich aanbevolen voor een middel om de kwaal te verhelpen of de oorzaak weg te nemtn Opme aKjk is het dat de haan wel bepioiaa wordt door de Vppen maar fa j met bq de hoenders de veeren uittrekt Naar wg vernemen ia de nieuwe Kabin t ft rmatie biipa t Mi mêmA nodM da mUadip ÜDiit v lijst spoedig aan s Kooings welgevallen ad worden onderworpen Van het noemen van namen moetao wij ons nog ditmaal onthouden Intusscken kannen wg reeds nu verzekeren dat de droite van de rechterzijde in het nieuwe Bewind het beslissend overwicht zal bezitten de oticiie bijgevolg eene zeer bescheiden plaats innemen Ook de specifiek conservatieve richting zal iu het Kabinet niet worden gemist Omtrent de keuze van oen Voorzitter heeft de goheele rechterzijde der Tweede Kamer rich mede reeds verstaan Dagblad In de onmiddellijke nabijheid van het dorp Hillingen in Pruisen had Zaterdagnacht omstreeks Ua uur een ontzettend spoorweg ongekk plaats Twee goederentreinen zg n in volle vaart tasschen EiApel en Emmerik tegen elkander gereden met het gevolg dat één beambte onmiddellijk dood was en drie zwaar gewond werden Op de plaats des onheila ziet het er dan ook versohrikkelijk ui over een lengte van 600 meter bug beide binten der spoorbaan de eene trein viel links de andere rechts liggen de wagens aan splinters onderste boren op en in elkander geschoven zelfii enkelen totaal vei brand De reirigers moeten thans ovenlappen hoewel het opruimen met ijver wordt voortgezet In hooger beroep van een vonnis van het kantongerecht te s Hage stond Donderdag voor de arrondisse mentsrechtbank aldaar terecht de bekende tuinman en zg I wonderdokter G de Jong beklaagd van het des onbevoegd en buiten noodzaak uitoefenen van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert in casu geneeskunde De feiten zg n bekend men weet dat de kantonrechter de wettig en overtuigend bewezen feiten niet strafbaar oordeelde en den beklaagde van alle rechtsvervolging ontsloeg De Jong verklaarde heden opnieuw dat hü aafi de menschon die tot hem kwamen met opgave van aan eene of andere ziekte te Igden raad gaf dat hg dat deed zonder vooraf ingesteld onderzoek naar den aard of het wezen der kwalen op elk uur vao den dag en zonder betaling Subst officier van justitie mr Hulshoff meende dat hij na het vonnis door deze rechtbank in de zaak van den magnetiseur Bagazzi gewezen alle toelichting tot zijne vordering achterwege kon laten en stelde als eisch eene boete van 26 of 7 dogen hechtenis De verdediger mr P J Sael noemde bet eene schande voor den t d waarin wij leven dat maesoben als beklaagde die uit pure menschlievendheid zonder betaling de lijdende menschheid helpen en ge