Goudsche Courant, woensdag 18 april 1888

JOSEPH van DAISTZIG A a GROOTE MABET 66 ONTVANGEN eene groote KEUZE ISBO E T en ZOa CEISlv iiJ XEXjS Toor Damea en Kinderen JAPOITSTOFFEIT met daarbij passende Garneeringen TRICOT TAILLES in alle grootten Tricot ToDriLg e n spa lsijes C ËESLKIJRDK KATOEi iE Echte kleuren NB COSTUMES worden in den kortst raogelijken tijd OP MAAT geleverd Woensdag 18 Aprti 1 3692 1888 GOUDSCHE COURANT SieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SCHENK Zoon berichten de ONTVANGST van eene RUIME KEUZE Effen en Gestreepte JAPOITSTOFFEIT GEKLEURDE KATOENEJ in g egarandeerde echte kleuren Afgepaste VITRAGE jIORDIJ E fZl per paar en hooger en VITRAGES aan t stuk bizonder rgke keuze en voordeelige prgzen PARAPLUIES en EIV CAS KINDER PARASOLS van 50 Ct en hooger etc etc Afzoaderlflke Nommers VUF CENTEM Oe inzeadiag vaa adrerteatlöa kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave Rulir Kachelkolen gEÏÏIME PEOVISIE Werktuigkundige maakt bekend dat zijne zaak in NAAIMACHINES MÜTSENMACHINES enz 1 MEI a 3 Tordt VERPLAATST naar Markt A 141 naast den Heer GOORièSEN tJITVBRKOOP van alle voorhanden ARTIKELEN WOL REGIME DE ECHTE Normaal Goederen met de handteekening van Prof JA EG EU ïijn alleen en uitsluitend verkrijgbaar bij D Hoogenboom Agfont voor Gouda en OiiMtreien Lsagste prijzen van geheel Nederland Opentare Verkooping Op WOENSDAG den 18 APRJL 1888 des voormiddags 9 Ure zal voor en in het huis bewoond door J dk BOER handelende ten natae van riB BOER HOOIJDONK Kleedermaker en Winkelier aan de Hooge Gouwe C No 250 te Gouda worden verkocht Een lï BOËDEL bestaande uit STOELEN TAFELS SPIEGELS PORCELEIN GLAS en AARDEWERK NAAIMACHINE alsmede eeue partij remaakte KLEEDEKEl en MANUFACTUREN Te Zien daags te voren van s middags 2 tot 5 Uur Nadere inlichtingen geven de Deurwaarders Van de WEBVE te Gouda In lading naar Lissalson het Schoonerschip ARCHIPEL Kapitein P van RIJN Beederij A HOOG EN DIJK J Zn STEEi KOLEI In LOSSING een lading Vlaardinge i Inladers gelievpn zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN k Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Amsterdam waaruit wij tot den prijs van 57 ets per II L mud contant tonder korting afleveren vnj aan huis mits bjj Z of meer H L gelijk genomen JA PRJ €E CK Kantoor Turfmarkt H 101 Linnen Jalousiel and met geweefde tosschenlintjes in verschillende kleuren Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 J G SMIÏS VARKENSSLACHTEB Lange Tiendeweg D 40 maakt zyn geachte clientèlle en begunstigers bij deze bekend dat hjj op heden zyn zaak heeft VERPLAATST naor de WIJDSÏKAAT 173 Mjj vleiende door eene nette en civiele bediening UEd gunst meer en meer waardig te maken Uw Dw Dr J G SMITS NB Fijne BANKET en KNPPPELHAM MUISJES en stukjes ROOKVLEESCH in verschillende soorten en prgzen Prgscouranteu op aanvraag franco en gratis bij mij verkrijgbaar Mijne Eessenwijnen munten uit door helderheid genr en fijne smaak We l C van 01 JE KLEIWEG no te Gouda TE HUVR Hl3T Een KAASPAKHUIS met toebehooren tegen MKI Te bevragen met franco brieven motto KAAS Bureau dezer Courant Voor den verkoop van LOTEN tegen mime provisie wordt voor Gouda en Omntreh en een soiled persoon gevraagd Franco offerten onder No 1649 aan het Bureau van dit Blad OPNIEUW ONTVANGEN EOOETOESTELLEN onontplofbaar en renkeloos P P SOOS Tiendeweg D 59 w GETRAAGD tegen tlaatet van JDNIbyjonggehnwdeneeae fatsoenlijke DIENSTBODE alt Meid alleen goed kunnende koken en netjes werken van goede getuigen voorzien Brieven franco onder lett S T aan den uitgever dezer conrant ONTVANGEN de Nienwe Guipure Overgordijnen afgepast en aan t stok O HOOGË BOOJM KOELHUIS Tg WADDINXVEEN ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR aldaar aan de Bonwmanswoning in de Kromme Gouwe D 297 bewoond door HEIN BOEBE otn contant geld op Woensdag den 18 ApriilSSS s morgens 9 nre van 11 BESTE KOEIEN gekalfd hebbende ofaan de uring staande 5 PINKEN 1 ZEUG breede en smalle SCHOUWEN Bouw en beste MOLHOND met HOK eenige Meubilaire Goederen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht Het l IGËUBIEK uit de Stoombierbrouwerij van J M V d SCHALK Co te Schiedam is heerlgk ligt en uitsteken I van smaak Ijitmuntend Tafelbier Per Fl 12 Cent Depot Bierbottelarg A DAM E 97 Kleiweg GOUDA Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 5 MEI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 21 APRIL gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secrelarü Gouda 14 April 1888 Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gouda De uitgaTe dezer Courant gaicliiedt ZONDAG WOGNSDAG en VRIJDAG Inde Stwl geschiedt de uitjare in den avond ran DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prgs p r drie maanden it 1 25 franco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 17 April 1888 Door guratoren van bot f mnasium te Ijeiden wordt voor de vacature ontttaan door het eervol verleende ontalsg aan dr Van Deveutrr tot leeraar in de wiskunde in de eerste plaats aanberolan dr i S O Glouns leenar aan hst pro gymnaaium en aan do rgks hoogere burgoncboot albier Daar dr Qleani eerst twee maanden na aanvraag reobt hééft op ontslag uit zyne te eniroordi e betrekking wordt door B en W den gemeenteraad voorgesteld tot eeno benoeming over te gaan met bepaling dat deze ingaat op 16 juni a s De heer WUIem vau Znqleu do talentvolle acteur die ook eene yzondere gare heeft tot bet geestig voordragen van menologen genre Co ueUn en die daartoo verschillende doataen van ons land bezoekt stelt zich voor ook hier t r stede binnen kort op te tradia m Naar men verneemt worden door ilan beer A KaptiJD agent en bandehiar in steenkolen en bouwmaterialen alhier pogingen aangewend ter verkrijging van ooncesaie voor den aanleg n exploitatie van een tclopboou in dezo gemeente Tevens wordt ons gemeld dat zoo 75 in roners zich verbinden voor drie jaren een abonnement aan te gaan tegen eene jaarlijkscbe contributie van ƒ 35 het kapitaal reeds aanwezig is Naar § vernemen zal de zangvereoni rfng Apollo met medewerking barer ondurafdueling U W Zondag 13 Mei a s in de Sociëteit Ons Genoegen eene uitvonring geven Zekrr W alhier heeft zich gisteren mét behulp zijner zakdoek door ophanging vsn het leven beroofil De 2Z jarigo dochter van zekeren de B onder Ouderkerk heeft Zondagnacht het l ed waarin zij met eene zuster lag te slapen heimelijk verlaten om zich te verdrinken Den volgenden morgen werd haar lijk nit de Usel opgehaald Het Haagsche Dagblad meldt dat de voordracht door baron Mackay aan den Koning gedaan voor de vorming van hot nieuwe Kabinet volgenderw jzo is samengesteld Mr M baron Mackay binnenlandscbe zaken Jbr mr G h M H Ruysvan Beerenbroek justitie Jhr mr K A Uodin de Beaufort financiën Jbr O Jlartsen bmtenlandsche zaken Mr L W C KeuchoniuB koloniën Kolonel 3 W Berganius directeur der artillerieinrichtingen te Delft oorlog Kolonel 3 K N Schimmelpenninok van der Oye oudlid der Tweede Kamer voor Utrecht marine en J P Havelaar hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Drente waterstaat handel en nijverheid Wat den beer Schimmelpenninck betreft moet het Dagblad nog opmerken dat deze zich wel tor beschikking van den samenstiiler van hot Ministerie heeft gesteld doch do mogelijkheid blijft bestaan dat voor bet departement van marine een andere titularis zal optreden Naar men aan het VaderUiid medi deelt ii dezer dagen eene vergadering gehouden van groote industriêelen vsn veracliillunde vakkon en uit alle deelen des lanils waarin men het in begin l een is geworden omtrent een plan tot algemeeue pensioenverzekering der arbeiders In het kanton PauUdorf by Roichenberg in Bchemen beeft men eeA mo kinstrument dat denvreemd ktinkenden naam van Pumpati draagt misschien afgeleid Van brombas en ab t ware een geheel orkest vervangt Hst bestaat uit een cylinder van eene manshoogte dik en van hard hout met een bol van cooiitchoU aan bet noderrinde tor vijl het boveneinde als de hals van en gewoon strijkinstrument is Over den cilinder is in de lengte eendikke contrabassnaar gespannen maar in plaats vande kam ia er eone groote met lucht gevulde varkensblaas die tegelijk de klankbodem is Vlak onder den hals is een ring v i ijzerdraad waaraan versoheidsne saheUea hangen H snaar wwdt matmet een strjjkstok gestreken maar met een stompgetand langwerpig stuk hout Op zichzelf wordt dit instrument nooit bespeeld maar altijd als acoompagnement bü strijkinstrumeoteu of ook kei by de piano Het effect is zeer verrassend en begooobelend want op weinige schreden afstands zou men meeneneen vol orkest te hooren Als het instrument eenvoudig bespeeld wordt doet het een zacht trompetgeschal hooren Slaf n met den stok op devarkensblaas brengen het geluid van panken voort en als bet instrument opgeheven en met krachttegen den grond gestooten wordt klinken de sciffillen wat geheel en al oreroenkorat roet de Turkscheschel Matseben vroolijke dansmelodién en dergelijke door een strqk kwartet met obligaat Pumpau voorgedragen makoo inzonderheid een bijna ongelooflijk effect Zondagtilad De kookschool te Londen beeft zooveel succes dat zij baar eerste eenroudigp installatie heeft verlaten en een ruim en passend geboitw heeft laten zetten aan Buckingham Palaoe Boad Tevens is de vereeniging in eene maatschappij op aaudeolen veranderd zander het voornemen echter om winst te maken Do verslaggo ers van eenige bladen ztjn bij deze gelegenheid bezoeken gaan brengen aan Mrs Clarke de directrice en hebben brlsngrgke information verkregen De kookschool ié Londen bestaat nu veertien jaar het oorspronkelijk doel was evenals bij ile Haagsche de arbeidersklasse smskelijL en goedkoop koken te leeren Men hoopte uit allo doelen vau Londen arme meisjes als leerlingen te krggen Dit mislukte eehter kookcursussen s avonds in ile armste buurten gegeven haddin niet meer succes en men zag zich genoodzaakt ti n einde do pogingen niet op te geven hoogere kookkunst te l eoron aan goed betalende leerlingen Uit neemt verliazend op Jonge dames komen in massa tnaar tevons komen keukenmeiden een dag of wat om wat nieuwe recepten soepen eutrées Fransche zoete gerechten enz te leeren gereedmaken Maar als mSa u telkens nieuwe schotels vraagt zeide de reporter d n wordt er nogal veel van uw verbeeldingskracht gevergd Dnt is zoo Iels geheel nieuws en origineels komt dan ook zelden voor Maar met een kleine wijziging ontvangt een schotel een anderen naam en ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBRb worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt er zyn zooveel fantazie schotels dat een keukenmeid die van tijd tot tijd hare herinnering bier eens komt opfnsschen haar menu s afwisselend genoee makon kan En hoe gaat het met het klaargemaakt eten Dat is onze grootste moeielijkheid Eenvoudige schotels woraen grif verbruikt door de leerliogen die aan de school ontbijten maar met de artistieke lekkernijen blijven wy zitten Eenige familie uitde buurt koopen ze wel eens maar het is uiet genoeg bekend Als er meer menschen waren diewisten dttt zq hier soepen entrees puddings allesuit de beste zuiverste materialen gemaakt tegenkostendei prgs konden koopen ik geloof dat zij hetwel doen zouden De school gaf reeds 58 kleine diploma s en 268 volledige diploma s voor onderwyzeressec in het koken af Deze dienen voornamelijk voor onderwgzerossen aan kostscholen waar tegenwoordig meestal ook onderricht in het koken gegevfu wordt de beperkte bpl a zqa mor k p e aohola D cursus voor het eene diploma duurt twintig weken en kOst 21 pond die voor het andere tien weken tegen 6 pond In het nieuwe gebouw worden ook internes genomen het tegenwoordig gebouw is er te klein voor Sedert de oprichting werden voor cursussen en enkele lessen 34 872 leerUngen ingeschreven De school heeft zich ook enkele malen aan openbare concurrentie met de restauraties gewaagd op do visscherij tentoonstelling leverde zij 209 673 dinersi 6 pence por hoofd in de Health een goedkoop restaurant werden 398 286 diners op de koloniale tentoonstelling 588 513 dinen geleverd Het Faderland vraagt welke houding de liberale partg tegenover bet anti liberale ministerie most innemen Geen oppositie qmnd mfme wenscht het blad maar een oppositie waarbij hot vaandel van eigen l egin elen worde booggohouden en maatregelen die een ramp voor het land zijn worden bestreden Onstaatkundig ja onverdedigbaar zou het zgn goede maitregelen tegen te werken omdat zij komen van politieke tegenstaadors Zo ó is het ook altg d begrepen door de Engelsche stantapariijen bij wie wy in menig opzicht op parlementair gebied ter school kunnen gaan Waar de anti liberalen de neutrale school zullen willen iondermijuen of met het stelsel van bescherming aankomen daar weerklinke een liberaal non poMuMit Maar er zijn toch ook audere hervorniiu gen aarbg samenwerking tusschen de verschülende partijeu voUtreVt niet is uitgesloten Als de versterking lier weormiddelcn aan de orde komt zoo zuUen de antirevolutionairen indien zij toouen dat het hun ernst is met ilo invoering van den persoonleken dienstplicht veel meer steun vinden bij hun liberale tegenstanders dan bij hun Katholieke bondgcnooteu ls er quaestie is vau vermindering van lakten voor de mingegoeden van gelijkinaking van druk die thans te eenzijdig is gelegd op kleine vermogens dan zal de tegenstand dieh dergelijke maatregelen bij vele l den der rechterzijde plegen te inden waarschgnlgk geneutralisoord worden door instemming bü de linkerzijde En evenmin is samenwerking uitgeslotfn bij do sociale horvormingen san welke op de programma s voor lie meest uiteenloopende partijen togonwoordiï oen plnnts is toegekend Mag men den heer Beelnerts naar zijn Steonwijksche ver