Goudsche Courant, woensdag 18 april 1888

kiezingaspeech golooven dan willen de antirevolntionaireu andera dan De Tijd naar het aohijnt aan dit hervormingswerk al heel weinig doen maar in dat geval kunnen de liberalen hun tegenstanders zells dwingen kleur te bekennen door vau hun kant gebruik te maken van het reoht van initiatief Indien waaraan wq niet twijfelen de liberale partq haar taak zoo wil opvatten dan zal zy niet alleen schielijk het verloren terrein herwinnen maar wat meer ze zioh werkelqk verdionstelgk maken in het belang van het land dat behoefte heeft aan practische hervormingen In Frankrijk is thaus een betere regeling aanhangig van den openbaren gezondheidsdienst Die taak is daar te lande thans overal aan ministorien verdeeld welke ieder afzonderlijk hun geneeskundige raadslieden hebben en bij de somtyds zeer niteenloopende belangen van handel landbouw industrie onderwijs enz lang niet altijd eenstemmig denken £ r zijn nu bij de Kamer voorstellen ingediend strekkende om de behartiging der gezondheidsbelangen aan één ministerie op te dragen en eene zelfstandige directie voor geneeskundige zaken in het l ren te roepen met ambtenaren die met het toezicht wonien belast en voor meer eenvormigheid zullen waken Die voorstellen omvatten Een regeling van de centrale administratie deropenbare gezondheid en van de onderdeden vandienst tot die administratie behoorende Een organisatie van de gezondheidsraden en gezondheidscommissién Er zullen zijn een opperste gezondheidsraad en provinciale gezondheidsraden Een afzonderlijke regeling voor het Seinedepartement Voorschriften omtrent de oprichting van eenhygiënisch instituut en laboratorium voor den oppersten gezondheidsraad 6 Algemeene bepalingen Volgens dit voorstel zullen in de provinciën geneeskundige ambtenaren met den titel van geneeskundige inspecteurs aangesteld worden die zooveel mo eigk eenvormig en naar aanwijzing van den opp erston gezondheidsraad en in overleg roet de raden werkzaam zullen zijn Zij lichten de burgemeesters voor op geneeskundig geMed overleggen met hen omtrent alles wat de openbare gezondheid betreft en wat tot bestrijding van epidemieën moet geschieden Zij moeten ook de geneeskundige wetten handhaven en een onderzoek in hun district instellen naar den openbaren gezondheidstoestand Het laboratorium van den oppersten gezond beidsnad dient tot het doen van onderzoekingen De commissie uit de Kamer heeft zich in het algemeen mot do voorstellen vereenigd De commissie wil ook der geneeskundige armenverzorging mede by den gezondheidsdienst inlijven en den directeur tot lid van den oppersten gezondheidsraad maken De 7e alg vergadering dor Ned Vereoniging t b van Zondagsrust zal worden gehouden op 3 Mei te Utrecht De afd Leiden heeft voorgesteld het hoofdbestuur uit te noodigen o door een commissie in den vorm fan een ooncept Zondagswot met toelichting de inzichten en weuschen der Vereeniging te doen formuleerpu wat betreft den industrieelen arbeid de vervoermiddelen en het expeditie wezen De afd Rotterdam stelt voor aan het hoofdbestuur op te dragen zich te wenden tot do verschillende maatschappijen van vervoer in den lande met dringend verzoek dat zij by hot vaststellen van hare dienstregelingen niet verzuimen aan het personeel de noodige Zondagsrust te verzekeren zoodanig dat indien niets anders mogelijk blykt ieder beambte althans i Zondagen in de maand vrij van dienst zy hetzij door plaatsvervanging hei zij door een beperkten Zondagsdienst en met het oog op de vele penonen sedert jaren verstoken van Zondagsrust en de zedelijk godsdienstige zoowel als de maatschappijen pelijke en lichamelijke belangen der geëmploieerden het vertrouwen uit te drukken dat de maatschapbarmhartigheid zullen willen laten blyken zoowel in haar eigen belang als in dat van het publiek Voorts stelt dezelfde afdeeling voor lo de uit tegeven geschriften te doen verschijnen in den vorm van volksblaai jes of vliegende blaaiijes door lageren prijs meer geschikt voor kostelooze verspreiding opdat de zeer lezenswaardige inhoud meer onderhet bereik der massa kome on 2o het hoofdbestuur uit te noodigen zich te wenden tot de werklieden liedenen andere ereenigingen in ons vaderland opdat deze zich uitspreken ov jri het groote belang van Zondagsrust ook voor den werkman en het hoofdbestuur iu ziJn streven tot het verkrygen van iZondagsrust behulpzaam kunnen zy n 1 De redactie van de N Saarlemtehe Ct was dezer dagen in de gelegenheid in de koninklijke fabriek vm rijtuigen en spoorwagens der firma i J Beijnos een salon rijtuig in oogenschouw te nemen dat ten behoeve van de Deli ooneeg ltaaUclui ii dooi genoemde firma werd vervaardigd en naar wij vernemen bestemd is voor den sultan vp n Doli die dit rijtuig van genoemde Maatschappij ten gosuhenke ontvangt De prachtige salonwagen heeft een lengte van bijna 9 een hoogte van 3 en een breedte van 2 80 meter De romp is vervaardigd van teakhout terwyl de binnenbetiinmering uit italiaansch notenhout en de parketvloer uit eiken en azijnhout bestaat Het ry tuig beval behalve den salon een buffet met ijskast een toiletkamer en een ruim balkon In den salon waar een uitstekende ventilatie beorsoht bevinden zich drie fauteuils waarvan ééa rijk verguld en van een damasten zitting is voorzien Het plafond en enkele paneelen zijn keurig gepolychromeerd aan beide zijden van den salon bevinden zich sofa s in het midden een sierlijk bewerkte notenhouten tafel Voor de verlichting zijn in den salon i koperen sierlampen op hot balkon twee prachtige lantaarns aangebracht Voorts treft mett in den salon een barometer en een uurwerk aan resp geplaatst boven de spiegels welke er een heerlijk effect maken De buitenbeschildecing is smaakvol en in overeenstemming met het sierlyk binnenwerk Vooral de minutieuze bewerking van het nederlandsche wapen het monogram der Deli Spoonceg Maattchappij en het zegel lan den Sultan trok de aandacht Het geheele salon rijttig munt uit door oen keurige afwerking ook van alle onderdeden Het is op echt artistieke wy ze gebouwd en verkondigt zeer luide den lof van ontwerper en uitvoerder De heer K L Kellermann gepons kap O I Leger beweert in do Anuterdammer dat de generaal van der Heijden bekend als de held van Samalangan ten onrechte dien naam kreeg Hij is met belooniugen en eerbewijzen overladen omdat hij naar de berichten destijds luidden zwaar gewond op een paard was gesprongen voor de gelederen is gereden om de weifelende manschappen tot den strijd aan te vuren en ter overwinning te voeren De heer Kellermann schrijft te dien opzichte als volgt vDil verhaal is van het begin tot bet eind een verdichtsel I Hiermede heeft men de natie verschalkt en hare geestdrift ten toppunt gevoerd Voor dit hom aangewreven wapenfeit zijn hem de hoogste onderscheidingen te beurt gevallen men heeft hem zelfs in de hoofdstad des lands met bnitengewonen luister ontvangen hem is een onzienlijk kapitaal geschonken te zijner eere zijn medailles geslagen eii van dat gevecht is eene schilderij gemaakt last not least is bij door den volksmond t held van Samalangani geprocUmeerd Wanneer ik beweer dat dit verhaal van a z onwaar is dan doe ik dat op dezeu grond dttt ik ileu generaal Van dor Hegden door een toevalstreffer heb zien verwond raken op een oogenblik dat hij nog geen enkele dispositie tot het gevecht had genomen of daaraan een begin van uitvoering h doen geven dat ik den gekwetsten opperbevelhebber met behulp van den majoor P E J H van Dompseler naar de kolonne staande binnen den rand van kampong Tamboea heb teruggeleid en aldaar aan de zorgen van de officieren van gezondheid heb toevertrduwd dat ik eerst daarna het initiatief tot dett aanval heb genomen door dien in persoon aan de spits der troepen te volvoeren dat nadat ik zelf vlak voor de vijandelijke versterking gewond was geraakt ik bij het opbreieu der ambulance uit kampong Tamboea den controleur Ie kl H van Heuckdum behulpzaam ben geweest om den opperbevelhebber te paard te doen stijgen dat hy door ons aan het hoofd der ambulance is begeleid naar de ageerende troepen die even vrfór onze hereeniging de vijandelyke versterking hadden vermeesterdj dat de gewonde opperbevelhebber door de troepen die buiten de genomene Tersterking waren opgesteld mei een hoerah werd begroet Ik geloof hiermede te liebben aangetoond dat wat het gevecht van Kotta Blang Temoelit slag van Samalangan betreft de generaal destijds kolonel Van der Heijden niet het minste aandeel heeft gehad san de fonrbereiding noch aan het verloop van het gevecht noch aan de behaahle overwinning De Fahriehbode bevat de volgende advertentie De gezamenlijke wevers van de firma s Öebr Soholten en H en B Scholten betuigen hierby hun hartelykon en wdzemeenden dank aan de milde gevers die ons hebben gesteund in onzen moeilijken strijd Maar bovenal aan den fl ledden heer J C van Marken te Delft voor zyne vele opofferingen in ons belang al kunnen wij niet anders dan langs dezeti weg onzen indigen hartelyken dank uiten De tijden komen en verdwijnen maar niets zal in staat zy n de dai kbare herinnering te doen ver dwenen die wij schuldig zy n aan genoemden Heer Mmeloo 13 ApriJ 1888 De qez henluke abbeiuebs DEE HH Scholten De Standaard geeft een kijkje in de Kabinetsformatie Het vormen van een ministerie is geen prijsuitdeeling zegt het anti rev orgaan in antwoord aan het rDagblad dat t deed voorkomen alsof by het verdeden der portofeuilles de Gauche met een minimum naar huis was gezonden en het leeuwendeel voor de Droite eo de onservatievon zou zijn De Standaard begi pt zulk een onkieechheid niet Ieder weet toch dat de Gauche en de Katholieke partij de overwinning bevochten Gaat het dus als bij een prijsuitdeeling dan krijgt bet Dagblad niets zegt De Standaard of wel heel dezo voorstelling der zaak is door en door valsch en dan komt heel deze laffe pralerij dat de Gauche met oen minimum wordt afgescheept niet te pas En nu is het voor ons geen oogenblik twijfelachtig welke der beide termen van dit dilemma dient gekozen Ër is geen prijsuitdeeling De ministeriéele portefeuilles zijn geen buit Aan een geschoten beer wiens huid te verdeden zou zijn mag niet gedacht Saam streden we en na het winnen van den veldslag zal de verdere regeling der zaak ten bate van allen gezamenlijk door den Koning worden toevertrouwd aan dezulken uit allegroepen die op dit oogenblik geacht kunnen worden het best de gemeenschappelijke zaak te zullen dienen Hierbij versmaden wij in t minst de conservatieven niet mits ze hun oude stokpaardje thuis laten en in kunnen gaan in de actie van onzen tijd Hierby zien wij met vreugde en goed vertrouwen de mannen der Droite vooropgegaan daar de taak hun lichter zal worden gemaakt dan dit met mannen der Gauohe het eval zou zijn Hierbij zouden we zelfs weuschen dat de BoomschKatholieken ons een goed stel mannen boden on s lands zaak met eere te helpen dryven En wy die voor ons zelveu moer Gauche zyn zoudon het met ingenomenheid kunnen aanzien indien wy zelven er geheel buiten waren gehouden Dal dit niet zoo schynt te zulten zijn en Keuchenius van alle zijden voor Koloniën genoemd wordt ia dan ook niet omdat Keuchenius man van de Gauche maar omdat hij maii van koloniën is Wü lieden der GaUohe zijn ten deze ganschelyk gedesinteresseerd Zelfs lacht het ons toe zoo gering aandeel Is mogelijk in de verantwoordelijkheid te dragen en gelijk we bij de stembus trouw en eerlijk ijverden om mannen van alle schakeering in de Kamen te brengen zoo ook zal het ons een eere zijn trouw en eerlijk een Kabinet als nu schijnt te zullen optreden te steunen niet omdat bet Droite maar omdat het in zijn hoofdgedachte antirevolutionair is Of de Roomsch Katholieken er anders over denken durven we niet zeggen Ging het ons naar wensoh dan zagen we liefst drie portefeuilles in hunne handen wijl ze in getalsterkte in het land hot machtigst zijn Maar kan dit niet omdat het personeel niet zoo te schikken is dan houden we ons overtuigd dat ook de Roomsoh Katholieken zeggen zullen wat de Gauohe zegt Niet om portefeuilles voor geestverwanten was het ons te doen maar om het Vaderland te ontwringen aan het liberalisme I Boden in den oorlog Een merkwaardige proef is dezer dagen te Tours genomon Men heeft de verschillende wyzen van correspondentie waarvan men zich in den oorlog bedienen kan met elkander vergeleken Drie soorten koeriers namen aan di conoours deel Het waren ruiters velooipedisten en oorlogshonden Voor do eerste proef moesten zes kilometers over een vlakken weg worden afgelegd De oorlogshonden deden den weg in dertien minuten vijfen vyflig seconden Al terstond wireu zij den anderen vooruit weldra hadden zij een belangrijken voorsprong en behielden dien gedurende de eerste twee kilometers Zij zouden bet eerst zijn aangekomen indien met een van ben bij den derden kibmeter behoefte bleek te hebben zijn dorst te lesschen zijn voorbeeld werd door anderen gevolgd hetgeen hun een halve minuut deed verliezen Dat oponthoud was een der bicyclisten voldoende om 4 honden iu te halen hen vooruit te komen en voor het overige van den weg aan het hoofd van den troep te bly ven De overige wielryders hadden vyftien minuten en meer noodig om den weg af te leggen Do ruiters die een derde von ddt weg in den stap twee derden in den draf aflegden deden vier en twintig minuten over de zes kUomoters By de tweede proefneming was de afstand drie kilometers De ruiters en de oorlogshonden gingen door de velden heen de vdoeipedisten volgden den weg In zeven tot acht minuten waren de honden aangokomeo terwijl de volucipedisten voor denzelfden afstand langs een effen terrein acht tot negen minuten noodig hadden De ruiters bereikte i eerst na vijftien minuten do eindpaal Men heeft hieruit dus kunnen opmaken dat de honden wat hunne vlugheid betreft het best voor den estafettedienst geschikt zyn Wel te verstaan men behoort dan de postduiven uit te zonderen die allen in snelheid verre overtrefien Wil men ook leze koeriers wier diensten men reeds meermalen gelegenheid heeft gehad te waardeeren in de vergelijking opnemen dan verkrijgt men voor gemiddelde snelheden over één kilometer voer de postduif ééa minuut de hond twee de velocipedist op voorwaarde dat hij een zeer geoefend ryder is drie het oavalerie paard in den draf vier in ten galop drie minuten De duif is dus de vlugste bode hetgeen echter nog niet zeggen wil dat zij het bost te gebruiken is En ondanks de betrekkelijke langzaamheid van het paard zal het dikwerf de voorkeur verdienen een moedigen ruiter een brief toe te vertrouwen dien de hond sneller had kunnen overbrengen maar waarvan hij noch de strekking noch het gewicht beseft De vraag over het gebruik van duiven bij oorlogsoperatie s is van bijzondere actualiteit daar de Italianen zich in Abyssinië van deze vogels bedienen De üiereUo deelt dienaangaande belangwekkende bijzonderheden mede Op regendagen of zoo de berichten van confidentieelen aard zijn steekt men de depêches in de schachten van ganzenpennen welke met was worden toegemaakt Maar daar dit werk vooral wanneer de troepen op marsch zijn betrekkelijk veel tijd doet verliezen vergenoegt men zich gewoonlijk met het nieuws op een blaadje uit bet notitie boekje van dezen of genen officier te schrijven welk stukje papier vervolgens wordt vastgehecht san da staartpennen van de duif Men bedient zich ook van overeengekomen teekens in het geval dat patrouilles door den vijand worden overvallen en den tijd niet hebben om een dépêche op te stellen Zoo bü roorbeeld wanneer een of meer duiven zander depêche op de til te Massewah aankomen terwijl haar een paar staart veeren zijn uitgetrokken il dit zeggen dat de patrouille werd overrompeld Ook bedient men zioh van teekens welke in klonren op de veeren worden aangebracht ledere patrouille neemt drie of vier duiven mede in een Uohte mand van bamboe en ijzerdraad De mand wordt door een soldaat gedragen die om het uur wordt afgelost Met de zorg voor het graanbakJB en het drinkglaasje der vogels is een korporaal belast Byna zonder ophouden komen te Maseowah duiven uit alle richtingen aanvliegen Bij haar aankomst vertoonea zij zich het eerst aan het venster der til Om in de til te komen moeten zij een soort val passeeren die haar gevangen houdt en haar tegolijlcertijd van de overige duiven afzondert Het geringe gewicht van de nieuw aangekomene is voldoende om een rieotrischo sohel in werking te brengen Het schellen houdt aan zoolang het dier in de val is en waarschuwt den onderofficier van dienst die de depêche komt halen waarna hij het dier bij de andere vogels laat om dan het ontvangen bericht naar het hoofdkwartier te breagen Boiteolandsch Overzicht De toestand van den Dnitsshen keizer schijat plotseling verergerd te zijn De fimilie is naar Charlottenburg geroepen daar men voor het verder verloop ernstige bezorgdheid koestert De doctoren hebben by hun consult de vrees uitgesproken dat er zioh eeu abces zal vormen en dat dientengevolge de verzwering aan de keel naar buiten zal komen Alle Duitsche bladen zijn het er nu oindelyk over eens dat de kanselier crisis voorloopig uit is Tus schen de keizerin en prins Bismarck is geen vergelijk getroffen maar de keizer heeft beslist dat bij vooreerst niets meer van het huwelijksplan wil hooreii De keizerin heeft zich geschikt naar den wensch van baar echtgenoot en prins Bismarck heeft verklaard dat hij op zyn post zou blyven zoolang het plan niet weer ter sprake wordt gebracht Gladstone hield dezer dagen weer een groote rode waarin hij opnieuw blijk gaf van zijn oververstoorbaar optimisme Hy meende o a dat als hy oordeelen mocht naar de tussohentijdsver kiezingen van de laatste vyftien maanden de positie zijner part g in het land steeds verbeterde Gladstone kwam op tegen de verklaring van dec Minister Smith volgens wdke de Regeering wel geneigd zou zijn aan de Ieren ook uitbreiding van plaatselijk bestuur te verleenen zoodra zy toonden dat ze daarvan geen misbruik zonden maken Gladstone herinnerde dat tydens de algeqteene Parle mentsverkiezingen een der wachtwoorden zoowel van de conservatieven als van de unionistische liberalen was het verleenen van gelijk plaatselijk zelfbestuur aan Ierland als aan Engeland thans stelde de Regeering alleen voor Engeland uitbreiding van dat bestuur voor en geeft zij eenvoudig te kennen dat lorUnd dat ook krijgen kan indien het zyn verdere politieke verlangens naar Kome rule wil laten varen Wat zooveel wil zeggen als dat Ierland dat zeker in de eerste twintig jaren van dat verlangen niet zal af te brengen zijn uok geen beter plaatselijk bestuur f ntvangt altijd indien de Tories blijven regeeren Gladstone kon niet begrypen dat de unionistische liberalen daarmede vrede kouden hebben Boulanger is in het Dep Nord gekozen met een meerderheid van bijna 100 000 stemmen Zulk een verpletterende meerderheid had men zeker niet verwacht matir men boude in het oog dat de monarchalen de Bonapartiste komen er rond voor uit ook op Boulanger gestemd hebben Zyn dictators programma vindt krachtigen steun in het land Verleden week kreeg hü 59 400 stemmen in Dordogne d i 20 000 stemmen meer dan al de tegencandidaten In Aisne werd de door hem benoemde candidaat gekozen met 42 000 stemmen terwyl 11 600 kiezers hun stemmen op hem verspilden In Ande begingen 8400 kiezers deselfde fout maar toch werd de door hem aangewezene met 24 900 stemmen verkozen Eu nu is eergisteren de ontzaglijke overwinning in het departement du Nord gevolgd Dit is een klein plebisciet a la Napoléon dat den nieuwen dictator van het algemeen stemrecht aanwijst Het gezag van n man is nu weer eens voorgetrokken aan het gezag van een parlement De Franschen zyn tot de overtuiging gekomen dat de Republiek hun niet geeft wat ze weuschen ze willen een gevestigde krachtige regeering ze hebben alle vertrouwen verloren in de Kamer en de staatslieden der republiek en Boulanger biedt hun het beste middel aan om zonder revolutie van regeeringstelsel te veranderen Indien een ontbinding van de Kamer onontbeerlyk werd zou Boulanger I gewis per plebisciet tot die tator worden verheven Het Engelsche Lagerhuis heeft een aanvang gemaakt met de behandeling der Local government tnll Tegen verwachting was de belangstelling niet groot en waren de afgevaardigden niet bijzonder tdrijk Daarentegen was bet eerste gedeelte der zitting levendiger Toen interpelleerde de heer Fsmell de regeering over het optreden der politie iu Ierland toen deze Zondag j l de frrboden bijeenkomsten verhinderde De heer Gladstone ondersteunde Parnell s voorstel tot afkeuring van de houding der regeering maar niettemin werd dit met groote meerderheid verworpen De strijd in de Belgische Kamer over het o nbsar onderwijs heeft geen gevolg gehad Geen der bezwaren door de liberale afgevaardigden over de begunstiging der confessioneele scholen door de regeering te berde gebraeht werd ioor de ministers als juist erkend omdat gelijk do heer Beemaert zeide het nu eena aal onmogelijk is het onderwijs zoo in te riohten dat ieder huisvader er mede tevreden is De neutrale school ging de minister voort is onmogelijk De onderwijzer kan niet ontijdigzijn Een neutraal man is niets gelijk Jules Simon een wysgeer die overigens niet tot de onzen behoort zeide De liberalen willen ons de neutraleschool opdringen maar wij doen dit niet Gij behoeft uwe kinderen niet naar eonfsssioneele scholente zenden want de wet van 1884 ontziet zelfs het ht der minderhdd en laat aan de liberale stedtnbet onderwijs dat zij verlangen Dit is echter juist wat ontkend wordt door de liberalen die bewyzen genoeg aanvoerden dat de hooggeroemde onpartijdigheid der dericalen veel te wenschen laat Ons streven aldus besloot de liberale afgevaardigde Houzeau den vruchteloozen en rreds diki ijls herhaalden strijd blijft het beginsel der neutrale school te handhaven de geestelijkheid tot haar eigen terrein te beperken en de gemeenten te bevrijden van den last van 2 600 000 frca haar door de clericale regeering opgelegd RECLAME De gemeente van Soden heeft zich al eene rente gemaakt van duizende marchen door de mineraal pastillen van Soden die een voorbehoedmiddel tegen de catrrhale aandoeningen der strottenhoofd en der longen zijn daar zy maar eene penning per doos vragen T is gemakkelijk te zien da populariteit dat deze alle dagen bekomen en die men krijgen kan bij alle apothekers aan 60 cents de doos I OSTER XCrBIT LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Mej Boer Boskoop Brand s Gravenhage Otte Rotterdam P den Hertog Rotterdam Van MOORDRECHT Haningen Rotterdam Van REEUWÜK T Hendriks Rotterdam Van WADDINGSVEEN P Mulder Utrecht BRIEFKAARTEN W C C SWENK Haarlem De Directeur van bet Postkantoor SIMONS Kleinhandel io Sterken Draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij ben zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde locaUteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam van dén Verzoeker Aanduiding der localitdt Sophia Begina v d Zwalm Vogelenzang huisvrouw v ƒ N Kriek M No 208 jl Helena Binee Turfsingel £ wed W G vanStraaten P No 61 Gouda den 14 April 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN XJZENDOORN De Secretaris BROUWER Borarerlljke Stand GEHOREN 13 April Ctlbsrisa Halierliiia oadert h na der Lua eo C H Jauara 15 Catharioa asderB S TimbcrgcD CD M tan der Mupri 16 IleDri liaak oadara M D Weaacla en C H Prelier Margarrtbs AdriaDa oBdert H Hilgert en M Bruisé Arie ooder A vau Lecawea ea A ïiorg OVISRLKDEN 15 April E N vaa Klafiren 25 j 16 C de Korte 1 j 2 n C Braadesbirg ed M A sa Zalphrs 76 L H as dar Laan 3 d 6 Witgmo 7i j B C Rotb ed 1 Bunichoian 82 D Vogelaar Sw r w Wolckeo Mj 10 m D Venciiit 52 j 17 L Rietnld 8 n GEHUWD 16 April A H H Kabal en A i VcfmeaUs Oouderak OVERLEDEN s t M de Joair 2 m A Boer C n C Borger 7 m OEHUWD J Kaakrgei eo V M do Oroot Haastrecht OEBOREN Aodrio ooderi A Bakker eo C Beiikori Neellje oadcra A dco Hollander eo N Mirkos OVERLEDEN C bd Daoreo 10 m ADVERTENTIÊN Getronwd A PI M EABBL ea A J VERMEULEN die tevens namens wederzgd he familie hnnnen bartelgken dank betnigen voor de vele blijken van belangstelling bg hun bawelgk ondervonden Oouda 16 April 88 Heden werden wjj verblfld door de geboorte van enen welgeschapen Zoon M D WESSELS f C M WESSELS Gouda 16 April 1888 FBUiit ♦ Heden overleed tot onie diepe droefheid na voorzien te zgn van de Genademiddelen der H Kerk onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JACOBllS WILLEMS in den onderdom van raim 56 jaar Dit aller naam Wed J WILLBMSB VAM BorwKoiN Oouda 13 April 1888