Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1888

t fOr Maatscliappij Het Burgerlijk Begrafenisfoads opg ericht in 1836 te s ÜBAVENHAGE Volgen Art 36 van het Reglement ligt van 16 APRIL tot 15 MEI ter Tisie de Rekening en Verantwoording OTer het afgeloopen 51 boekjaar Toor de Leden der Maatschappij tefl haren kantore Brouwersgracht ff 33 alhier en ook bfl de Agenten en Vrijdag 30 April N 3693 1888 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken al de gemeenten waar afdeeliogen geTestigd zgn Nahen8 avr Bestude P J VAN DEB VEN Directeur eHage 15 April 1888 Modes en Confectie Gez van DANTZIG Gouda DUBBELE BÜUilï B 2 hebben de eer Je ONTVANGST te berichten der NIEUWSTE MODELLEN in Heden overleed te Goes onze geliefde Vader en Behawdvader de WelEd Heer C A L DANCKAfiRTS A P M TAK DKB VOORT Damckabets J H TAK DÏE VOORT 15 April 1888 Algemeene kennügemng Heden overleed na een langdurig Igden mgn geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader PRIEDRICH WILHELM WöLCKEN in den ouderdom Tan 56 jaren üit aller naam Wed C J WöLCKEN Jouda 16 April 1888 v Ingen Beden OTerieed in het Oude Vrouwenhuis alhier in den ouderdom van ruim 76 jaren onze waarde Moeder Behuwd en Grootmoeder CAROLINA BRANDENBURG Weduwe Tan den Heer M A vak Zutphkk Uit aller naam W K TAN ZÜTPHEN OoHda 16 April 1888 Heden OTerleed te t Gmvenltage na een langdurig lyden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevr de Wed E tan GHERT Vu G eerder Weduwe Tan den Weledelgeb Heer W db Stdeleb O W E VAN DKE GARDEN DB StüKLEE A K VAN DïE GARDEN Gmda 16 April 1888 Wegens afwezigheid kunnen geen bezoeken worden afgewacht V Voor de vele bewezen van deelneming zoowel van buiten als binnen de stad ondervonden gedurende de ziekte en bg het overIgden van onze geliefde Moeder en Aanbehuwdmoeder betuigen wg mede namens Terdere Familie onzen hartelgken dank A E JASPERS Baahs A JASPERS W C TAN XANTEN Baaes Th C vak XANTEN Die iets te Torderen heeft tbü verschuldigd is aan of papieren onder ïich heeft behoorende tot de nalatenschap van den Heer MATTHIJS MOOUS in leven Veehandelaar Grondeigenaar en BonWroan gewoond hebbende in Bloemendaal te Waddinxveen eu aldaar gestorven den lO April 1838 wordt verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk doch uiteriyk op 15 MEI 1888 opgave te doen ten kantore van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen De Executeuren Testamentair M MOONS Mz C M HAM Waddinxveen 16 April 1888 GEVRAAGD een DIENSTBODE liefst van buiten Adres franco brieven onder No 1655 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD een Tweede Werkmeisje met MEI P G Adres aan het Bureau dezer Courant NIEUWE f 4 m 4 § e IL i A V os Az Kleiweg E 73 en 73 I De ondergeteekende heeft de eer de ONT j VANGST te berichten der NIEUWSTE MO j DELLEN Tan DAMES en KmDERHOEDEN voor bet aanstaande seizoen K KKOMHOfJT Turfmarkt H 158a Openbare Verkooping De Notarissen H GROENENDAAL te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddin vveen zullen ten overstaan van eerstgenoemden op DONDERDAG 26 APRIL 1888 bg veilingen op DONDERDAG 3 MEI 1888 bfl afslag telkens s morgens H nur in het Hotel de Zalm te Gouda publiek veilen en verkoopen DE KAPITALE Heerenboerderij genaamd Jagthjst met HUIZING SCHUREN HOOI of KORENBEBGEN ARBEIDERSWONINGEN verdere GETIMMERTEN met STALLING voor 30 Koeien en 14 Paarden benevens 56 hectaren 18 aren 13 centiaren uitmuntend WEI en BOUWLAND onder de gemeenten iVaddinxveen en Hazerswoude in den Achterofschen polder de Put en Simon Janse polder Breeder bg billetten omschreven Nadere informatiën geven voornoemde Notarissen Ten spoedigste wordt voor een klein gezin een I TE HUUR gevraagd De huurprijs met inbegrip der Belasting enz niet de som 125 te boven gaande Adres onder No 1654 aan liet Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDERAK ten huize van de Wed T ROZENPAAL op VRUDAG 20 APRIL 1888 des voormiddags 10 ure van Huisraad cii W inkelgoederen Snelpersdmk van BRINKMAN te Gouda MODES ET CONFECTION Gez miehaël Kleiweg E 66 GOUDA ONTVANGEN de nieuwste MODELLEN van Dames en Kinderhoeden alsmede de NOUVEAUTÉS tot het maken van Mantels en Costumes Een FLINKE DIEIMSTBODE GEVRAAGD Tiende weg D 49 TE HUUR het BOVENHUIS Peperstraat 240o met MEI of eerder d ROTTERDAMSCHE BRANDA88URANTIE DE MAAS h eft aangesteld als AGEia T den Heer L L van DOEST Aannemer te Gouda K WIJNTJE Directeur li o Jumbo Poetsponiade is de beste en goedkoopste iet wereld Alom verkrygbaar ia doozen a S 77 en lü j Cents Chemische Fabriek Zevenaar voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Fransche Stooinververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEIi Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vatt alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen mei nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bljjven en worden onschadelp voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda eu omstreken A vvaU OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda J GOUDA 19 April 1888 Hedeamorgrn had in liet golwaw Arti Leg i de aanbesteding plaats van het eon jaris onderhoud dor kazernegebouwen to Gouda en Schoonhoven Voor die te Gouda was ingeschreven door G liuijondijk te G uda voor ƒ 3668 H J Noderhorst te Gouda voor ƒ 3595 W Bokhoven te Gouda voor ƒ 8549 C J Koot te Gouda voor ƒ 3540 en J de Jong Wz te Gouda voor 3444 Voor die te Schoonhoven door G H Kuilenburg aldaar voor 1681 In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag werden veroordeeld M L oud 28 jaar mechanicus wonende te Gouda bekl van verduistering tot 3 maanden gev met diminuatie van den tgd in preventieve hechtenis doorgebracht P ï t H S oud 69 jaar teenfabrikant wonende te Ouderkerk a d IJiel wegens het indienen van een lastorlijke aanklacht tot 1 jaar gev en wegens den ernstigen aard van het misdrijf en het ambt hetwelk bekl bekleedt namelgk dijkgraaf van den Krimpenerwaard ontzetting voor den tij van 5 jaar van het recht van ambten te bekleedcu en aan Bet kiezen en ds verkiesbaarheid bij krachtens wottelqk voorechrift uitgeschreven verkiezingen deel te nemen Vervolgens stond terecht wegens verduistering van een wagen G H oud 30 jaar koopman wonende te Gouda Uit het gehoorde ter zitting bleek dat Iwkl ia de laatste helft van verl deu jaar een wazen in huur mé van B Hol erwliard te Gouda en Sok wagen tea eigen bate verkocht dus verduisterd had Bekl gaf voor deze wagen later gekocht te hebbon dit werd echter weersproken door de omstandigheid dat do wagen reeds door bekl verkocht was toen hij nog de wekelijksche huur daarvan voldeed De sch luidde 4 maanden gev Mr A C V Blommesteia toegevoegd verdediger HfWnde nog bekl bij zijn verweer geloof timoeten schenken en concludeerde mitsdien tot ont lag van rechtsvervolging eubs een clemente strafoplegging Voorts stond terecht A K een botorboer uit Gouderak die zoo het schijnt de leer was toegedaan dat de menschelijko natuur alles kan slikken en had mitsdien een klein gedeelte natuurboter met kunstbeter vermengd en een jufvrouw te Schoonhoven die onder don sohqu van onvervalschte goodt boter in de inaag gestopt De zaak kwam uit bekl worrl door de politie onder handen genomen en had toen de domheid de twee Sohoonhovensohe agenten een gulden n te bieden om do zaak in don doofpot te stoppen Hü stond mitsdien voor deae feiten terecht en heorde twee masndon gev eischen Uitspraak Dinsdag e k Naar het Fairrland verneemt ligt het in het voornemen van den kabinetsformateur don heer Maokiiy aan den Koning voor te stellen do afdeeling handel en nijverheid van het departement van waterataat af te nemen eu bij dat van buitenlandsche zaken te voegen Wanneer ooit een foest avond mot ingenomenheid door het kunstminnend publiek werd begroet dan was het zeker die van Msandagavoud toon do heer Conrad Bohreus de even hoof geachte als gewaardeerde baszangor der Hoogduitsche Opera te Rotterdam zijn zilveren jubdë vierde Roods 14 dagen te voren was hot huis wuitverkooht en de bloemisten haddon handen vol werk om do lauweren bijoen te brengen die zgne volo vereerders hem dezen avond hadden toegedacht Hy werd dan ook als t ware onder bloemen en kransen begraven terwyl het daarenboven ook aan stoÈFelijke bewijzen van waardeering geenszins ontbrak Opgevoerd werden Tta Goldene Kreuz en daarna do 3e en 4o acte van de Lohm rm terwijl de modewerking van mej Kathi Bettaque en vnn den heer Ernst van Dijt aan de Bitvoering den noodigen luister bqzetton Nadat de opvoering van thu Goldene Kreuz had plaats gehad werd de jubilsri ten tooneele genoodigd en werden hem onder een hartelijke toespraak door don administrateur der opeTa o a aangeboden namens de commissie van a fasinistratie en controle een prachtige zilveren krans fn eeu dito namens de Deuhche Ferein te Rotterdam voorts namens de artist n een bronzen pendule met coupes namens vele vrienden en vereerder een verzog ld pakket met stolfelijken inhoud en voorts eeu belangrijke collectie bbiemstukken en kriusen De heer Behrens betuigde in hartelijke bewoordingen zijn dank voor deze bigken van sympathie Ook mej Bettaque on den heer Ernst van Dijck werden een aantal bouquetten e kransen aangeboden i Ds Donner geeft in zijn I Christelijk Weekblad een beknopt en dr A Kuyper in de Heraut een moer uitgebreid verslag van de vergadering die do vorige week te Amsterdam i gehouden door de Depntaten der doloerenden met don kerkeraad der Christelijk Gereformeerde Gemeente De heer Doener zegt betreffende den uitslag der besproken voreeniging het volgende Ik sprak na de veigadering met sommige broeders maar vond bij hen weinig voldaanheid met den afloop der samenkomst De geest on toon die er van weerszijden eheerscht h d was broederlijk en goed maar men had verwacht dat wg elkander wat nader zouden gekomen zijn er waren er zelfs die meenden wij waren verder van het gewenschte punt verwijderd Dr Knyper verklaart dan oftV De eene groep kerken kan id geen gemeensehap treden mot een groep die zich niet concreet weet aan te dienen en de kerken van Doleanten kunnen in geen gemeenschap treden toet een genootschap dat als zoodanig d kerken in zich sluit Rotterdam heeft op het gebied van handel en scheepvaart weder een nieuwe inrichting gekregen Onder leiding vau den ingenieur André heefi do Kederlandsche Stoombootmaatschappij even voorbij de reeds bestaande petrploum pakhuizen voor de hoeren Horstmann en Co nieuwe pakhuizen en petroldimreservoir gebouwd waarin de petroleum onmiddelijk uit Amerika aangevoerd in bijzonder daarvoor ingerichte stoomschepon zoogenaamde tanktteamert wordt geborgen De inrichting van het gehoel is als volgt Achter den dijk van het terrein staat een huisje waarin zich twee stoomketels bevinden onderscheidenlijk van 480 en IBO M verwarmend oppervlak van waar de stoom gemaakt uit zuiver water door pijpen over de geheele inrichting wordt verspreid en wel het eerst in de loode waar de petroleum vaten worden gelijmd en feverfd De Igra wordt in afzonderlijke kotels gekookt Vervolgens wordt een bepaalde hoeveelheid kokende lijm gedaan in de vaten die dan een rollende beweging krijgen waardoor de lijm er van zelf weder uitkomt en wordt opgevangen in een put vanwaar zij weder in den ketel wordt geroerd zoodat er bijna niets verloren gaat Do vaten rollen nu vanzelf doordien do bodem oonigzins glooiend is naar de plaats waar zij geverfd moeten worden blauw mot witten bodem In de verf is oen stof opgelost waardoor de vaten na de hoiverking te hebben ondergaan in tien minuten droog zijn Do genoemde bewerking oifdergaan alleen do vaten die droog zgn Verkeeren zg in het togenovergesteldo geval dan bigven zij eorst oen tijd lang aan do lucht blootgesteld om te drogen Wanneer de vaten voor het gebruik gereed zijn worden zij door middel van oen elevator die eveneens door stoom wordt gedreven naar boven gehoschen en loopen dan weder langs een hollend vlak naar de zoogenaamde taploods waar men zo vult uit een slang waaraan een werktuig is bevestigd dat aangeeft wanneer de vaten vol zijn Op deze wijze kunnen door één man omstreeks 2000 vaten per dag worden gevuld De petroleum wordt zooals reeds werd gemeld aangevoerd in een tanksteamer welke dezen naam hooft gekregen door het bezit van een zeker aantal banken of tanks over stuurboord en bakboordzijde gelijkelijk verderld De Chester dio Zondagmorgen te Rotterdam aankwam is gebouwd aan de werf van do hoeren Russell Co te Glasgow en is 1872 reg tons groot Zij bezit 8 van deze tanks die te zameu ongeveer een inhoud hebben van 28 000 vaten Uit deze tanks nu wordt de petroleum opgepompt en wel zoo dat de stuur en bakboordsbafcken geIgkertijd worden geledigd opdat de boot haar evenwicht behoude Wanneer de pomp die zich aan boord bevindt niet mocht kunnen werken dan bevindt zich in het nabijzijnde machinehuisje een tweede pomp die de werkzaamheden overneemt Door buizen wordt nu de petroleum gevoerd naar een ketel waarin zg door middel van stoom wordt geklaard Daarna loopt zij in een groot bassin waarin de vuile bestanddeelen bezinken Vandaar gaat de gezuiverde petroleum door bnizon naar de vergaarbakken waarvan er tot nu twee voorhanden zijn die te zamen ongeveer 30000 vaten kunnen inhouden en rusten op 320 palen Er zullen nog twee reservoirs worden bijgebouwd i terwijl er daarna waarschgnlqk nog twee zullen komen zoodat het terrein 6 van deze vergaarbakken zal bevatten Van de vergaarbakken wordt dan de petrolenm naar de taploods geleid waar zij in de vaten wordt gedaan op de hierboven beschreven wj Be commissaris des Konings en de officier van justitie ijn gisteren van Assen per rijtuig naar NieuwAmsterdam vertrokken Ook rijkspolitie begaf zich daarheen Van eenen ooggetuige verneemt de Auer Ct dat in de huizen van de heeren Dommeis en Van Holtho tot Echten geen enkele ruit Is heel gebleven Het regende steenen en vlinten waarmede de kamers gelijk ook met glas zijn bezaaid De oorzaak moet naar men wil gezocht worden eensdeels iii 4mi eisch iler arbeiders om meer loon anderdeels in ds grief dat de arbeiders niet vrij zijn hunne wink lwaren te halen waar zij willen maar dat bg veenbazen moeten doen Een paar dagen geleden zijn te Nieuw Amsterdam beden van elders gekomen zoodat er veel vreemd volk was De hoor Van Holtho tot Echten zond zijne kinderen naar Assen Men schrijft omtrent de werkstaking uit Emmon dd 17 April het volgendo aan de N Gr Ct Ongeveer 600 veenarbeiders meerondeels turfgravers hadden het werk gestaakt Wg l men voor baldadigheden vreesde ontbood men do politie uit de naaste omgeving welke spoedig aankwam uit Dalen en Coevoroen Wat men dacht gebeurde want in den verloopon nacht zijn er meer dan 1000 glasruiten bg verschillende werkgevers en winkeliers ingegooid Het rrgst bij de heeren Dommers burgemeester van Schoonebeek en van Hulte tot Echten directeur der Echtens veenmaatsohappg Te twee uren in don verloopen nacht was alles vrij rustig doch voor morgen vreest men het ergste daar do veonarbeiders van de zoogenaamde Kanaallinie en die van Compascuum zich om acht uur s morgens bij do workstakers willen aansluiten Hot getal workstakers bodraagt dan zeker meer dan lOUO Zoowel de vrouwen als de mannen staakten het werk zoodat in lading liggende turËicbippors den last niet kregen Men vermoedt dat zich vreemde opruiers onder de arbeiders bevinden Naar meU borichtte heeft de burgemeester van Emmen naar Deventer of Zuifen geseind om direct huzaren te zenden ton einde een eiude te maken aan de ongeregeldheden Jan Cornelis Klok vorveenor te Nieuw Amsterdam die heden ochtend in de zitting der rechtbank te Assen in de zaak tegen Henri Jan G als getuige moest worden gehoord was niet verscheaen en