Goudsche Courant, zondag 22 april 1888

1888 Zondag Zl April N 3694 BVITEXGEWOOX Wegens den voordeelig en aankoop van eene GROOTE PARTIJ WOLLEIT DEKEITS in verscMUende kleuren zullen wij die VERKOOPEN voor den spotprijs van f 2 60 TIENDE WEG D 84 wVeCl oUoillAil Gez RIJKEN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mogelijk in die richting samenwerken Velen lukkige natuurgenooten deze is ons allen in onzer medeburgers vinden naast hunne gewone meerdere of mindere mate eigen De andere bezigheden den tijd om als leden van onderhoudt rekening met het verstand raadpleeg scheiden instehngen en inrichtingen van welde ervaring wantrouwt de eerste opwelline Beden overleed onte liereling GEORGS JOSEPH in den aanvalligen leeftijd van ruim 8 jaar J G JaRGENS A F JüRGENS Weck Oouda 17 April 1888 OFEirUJHE DAUE aan den WalEd gel Heer J J SCHBEüDER Geneesheer alhier voor de nog voortdurende zorg en beleidvol kundige behandeling der gewezen levensgevaarlpe ingewikkelde ziekte mjjner vrouw Seeutciji I Dz KBUIJT 19 April 1888 Gemeente Ontvanger Die iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan of papieren onder zich heelt behoorende tot de nalatenschap van den Heer MATTHIJS MOOITS in leven Veehandelaar Grondeigenaar en Bouwman gewoond hebbende in Bloemendaal te Waddinxveen eu aldaar gestorven den 10 April 1888 wordt verzocht daarvan zoo spoedig mogelflk doch uiterlyk op 15 MEI 1888 opgave te doen ten kantore van den Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen De Executeuren Testamentair M MOONS Mz C M HAM Waddinxveen 16 April 1888 NIEUWE A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De Goudsclie Machinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de L E V E E I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders In lading naar Lissalson het Schoonerschip ARCHIPEL Kapitein P van RIJN Reedery A MOOOBNDIJK J Ztt Vtaardinge Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te Rotterdam de WED JAN SALM Sc MEIJER te Amiterdam Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Ur Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bel lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bij het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De Notaris H I F HEIJMAN gevestigd te Haastrecht zal VERKOOPEN Te Waddingfsveen op DINSDAG 24 APRIL 1888 des voorm om 10 ure ten huize van JAN HOU WELING van Een SPEBLWAGEN DEKRIET KOZIJNEN HEKKEN BERG SPARREN DAKGOTEN WAGENDEÜREN TUIGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN enz Te Stol wij kersluis onder Haastrecht op DONDERDAG 26 APRIL 1888 ten herberge van T SLINGERLAND s middags 12 nre van een HUIS en ERF te Stolteijk aan de W dstraat Kadastraal groot 27 Centiaren Te Vlist op MAANDAG 30 APRIL 1888 voorm 10 ure op de bouwmanswoning bewoond door GIJSBERT DE JONG op dag tot 1 November 1888 van 5 gekalfd hebbende KOEIJEN 1 VAARKOE 1 HIT BOEREN WAGEN SPEELWAGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPE enz 70RT3EIC0 m TABINiS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Ondergeteekende heeft de er te berichten dat bg hem alle dagen versch te bekomen zgn ParIJzer cn Weener Broocyes a 2 et per stuk Kadetjes Krenteobroodjes Boterbroodjes PROFEEÏJES WATERBROODJES 2V3 Ct per stuk Kruidkoekjes2 iCent Zweeuw8che Ontbijt Snippert en Sucadekoek iWEElTEHSTOLLElT g Caslno Sucadebrood i § Gewoon Krentenbrood 25 Ct § S Haagsch Zoet Roggebrood 12 cent met Sucade k bf Krenten en Rozgnen 14 en 18 cent tt Gewoon Roggebrood 7 cent B BESTELLEN 4 a 10 Ct iedere Bestel H is voldoende voor 1 pint Melk 1 1 Lange BESCHUITJES met Kaneel en Suiker 24 a 10 Ct Ronde BESCHUIT 12 a 10 Ct Zoute BOLLETJES en KRAKELINGEN steeds versch voorhanden Outbgtkoek van C de HOOG MANDOS Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden 25 en 10 Ct H N VAN SCHAIK firma F X van den BERGH Markt naast Arti Legi berichten de ONTVANGST der ITieuwste Modelhoeden alsmede alle NOUVEAUTÉS voor het aanstaande Saisoen GOUDA Turfmarkt H 248 TBICOT 0N3EBQ0EMN voor Mannen Vrouwen en Kindei u SCHENK Zs Depot van THEE van W J VAN DEB BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één tuiee en een half eu vijf H Or en voorzien van het merk db Zkkhan Verkrggbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg W SCHALËK IIIIP Jr Oosthaven 17 HEDEN VOORHANDEN BLAD SPINAZIE ENGELSCHE RABARBER RAAPSfEBLEN KUÜPSLA M A N ü A a IJ N E N PALBSTINA APPELEN AROMATISCHE MOSTERD KORTE GROBNENDAAL OUDE KE 1 MISSE Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubbin s Anti Rhumatische Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G vau DetÜ C B V erheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer Kauliiig Alphen Gebr Kauliug Bodegrsven K Oosterling Haastrecht Oebr Kauling Woerden G v A ieur Wttildinxveen Mej de Wed liosiuan j Gouda W F J denUyl Schoonh i A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop 1 O Hoogeudijk Cappelle 8 T d Kraats Bleiswy k Men zg gewaarschuwd tegen de namaaksela en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az PORT ü PORT van prima kwaliteit is bjj mg verkrggbaar tegen 1 40 2 en ƒ 3 50 per flesch Wed C van OI IE KLEIWEG E No 2 te Go uda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De onlangs door ons medegedeelde circulaire van de bestuurders der Werkinrichting aan onze stadgenooten heeft de aandacht gevestigd op de verkeerde gewoonte van velen om de schoone deugd der liefdadigheid te beoefenen zonder verstand zonder zich rekenschap te geven of de uitgereikte giften inderdaad strekken tot leniging en voorkoming van werkeIgke armoede Er zgn er wier goede hart hen noopt te geven bjj elke gelegenheid wanneer hun ondersteuning wordt ingeroepen anderen laten zich door de aan den mensch van nature eigen traagheid verleiden om er zich zoo gemakkelijk mogeljjk af te maken Beide vergeten dat de beoefening der liefdadigheid is eene moeilgke kunst die veel efening en nadenken vereischt Zouder verder onderzoek aan de deur centen uitdeelen aan de bedelaars al of niet als kooplieden gepatenteerd is wel een zeer gebruikelijke vorm van weldoen maar ieder begrjjpt toch bg eenig nadenken dat dit niet de ware manier is om werkelgk nuttig te zjjn aan den naaste of de maatschappij Men gaat af op den eersten indruk dien men ontvangt of handelt naar oogenblikkeljjken luim en in den regel varen daarbg het beste niet zij welke het meest hulp behoeven of die waardig zgn maar de bedelaars die hun rol van ongelukkigen het best spelen kunnen Gewoonlgk bevoordeelt men dan ledigloopem ea luiaards terwjjl armen die in stilte Igden die zich aftobben in eene hopelooze worsteling tegen kommer en gebrek maar toeh zich beijveren om zich zoo fatsoenlgk mogelgk voor te doen aan hun lot worden overgelaten Weldoen is niet zoo gemakkelijk als het oppervlakkig schjjnt Men kan in vele opzichten de taak van den liefdadigen menscbenvriend vergelijken bjj die van den opvoeder van het jeugdig geslacht Het hoofddoel der opvoeding is den jongen mensch te leeren op eigen beenen te staan hem op te leiden tot zelfstandigheid de opvoeder die het best en het spoedigst er in slaagt zich zelven overbodig te maken heeft zgn taak het best volbracht Zoo is het ook op het gebied der liefdadigheid De armverzorger behoort zich steeds ten doel te stellen een patient zoo ver te brengen dat deze zich zelven helpen kan zgn tusschenkomst onnoodig te maken is steeds zgn ideaal Evenmin nu als het voor een huisvader voldoende is zgn kinderen lief te hebben om ze goed op te voeden is het bezit van een warm hart voor zgn naaste voldoende om liefdadigheid op de rechte wgze uit te oefenen In beide gevallen is daarenboven eenegroote mate van ondervinding tact en verstand noodig Goede armverzorging eischt dus veel studie veel onderzoek en overleg veel toewijding In elk bgzonder geval moet worden nagegaan wie en wanneer er geholpen moet worden waarom de een steun verdient de andere niet welke vorm van hulp vereischt wordt om den arme niet in eigen schatting te doen dalen maar hem daarentegen op te heSfen er moet worden toegezien dat er geen premie worde uitgeloofd aan luiheid en zorgeloosheid de zedelijke kracht moet gesteund en aangewakkerd worden zooveel mogelgk moet de gelegenheid worden geopend om door eigen arbeid in de behoeften te voorzien en zoo meer Zjj die tjjd en lust hebben zich op deze wgze te wjjden aan werken van barmhartigheid maken zich jegens de maatschappij verdienstelijk en vinden in zich zelf hun belooning Het bewuatzgn aldus nuttig werkzaam te zgn schenkt reine vreugde verheft en veredelt het gemoed van den inenschenvriend Doch slechts zeer weinigen kunnen zich geheel aan die taak wgden de meesten onzer nebben andere plichten te vervullen welke in de eerste plaats hun krachten en tgd in nemen Doch allen moeten wg zooveel dadigheid werkzaam te zgn Zij krggen daardoor de noodige ondervinding en het jniste inzicht om met vrucht op het ruime veld der liefdadigheid te arbeiden Ieder die voor een deel de armverzorging op zich heeft genomen erkent volmondig hoe Jnoeiiyk dit werk is hoeveel zorg en hoofdbreken het eischt zoodat een betiekkelijk lang leerschool een geruime tjjd van oefening eu zoeken naar den rechten weg moet wordea doorloopen eer men ondervinding genoeg heeft opgedaan om werkelijk vrochtdragenden arbeid te doen Het ligt dus voor de hand dat het gros der burgerg verstandig doet indien zij zich aansluit bij deze voorgangers en profiteert van hunne ondervinding Wij geven gaarne toe dat honderden in de stad Onzer inwoning geen tjjd hebben zich aan het lot hunner arme broeders gelegen te laten liggf n dan door huQ beurs te openen en wat van hun overvloed af te staan Mannen die drakke zaken hebben of ambten bekleeden die hun geheele aandacht vergen vrouwen die voor een gezin moeten zorgen hebben geen tjjd beschikbaar om persoonlijke diensten te verrichten ten behoevi der liefdadigheid dat behoeft ook niet daat er steeds personen genoeg van beiderlei kunne gevonden worden die over moer vrgen tijd beschikken en met liefde zich het lot hunner minder bedeelde natuurgenooten aantrekken Maar deze hebben dan ook recht te vorderen dat de anderen behalve 05 geld ook ltm zedeljjken steun verleenen Wenschelgk bigft het dus dat alle weidenkenden wanneer zg zich geroepen gevoelen om den nood der armen te verlichten gebruik maken van de ondervinding der bestaande instellingen van weldadigheid zoo niet direct door hun gaven bij deze te storten dan toch door gevolg te geven aan haar wenken en raadgevingen Maar ze misschien een enkel lezer moeren wjj dan geheel ous verlaten op de armbesturen en de gevestigde instellingen zonder zelf te doen wot wg kunnen Wij zullen de laatsten zgn om u dit aan te raden Onze bedoeling is alleen u te waarschuwen voor het ondoordacht uitreiken van aalmoezen Waar plotselinge rampen onzen naaste trefien of ongelukken buiten de schuld der getrofiéuen onverwglde hulp noodzakelijk maken steek daar onmiddellijk de handen uit de mouwen of tast in den zak zonder nadere informatie Maar wees in gewone gevallen voorzichtig Geef zooveel giJ kunt maa geef niet aan onwaardigen Wie niet werken wil moet niet door het exploiteeren der gevoeligheid zjjner medeburgers in staat worden gesteld om een lui leventje fe leiden Wie door eigen schuld achteruitgegaan is of gebrek Igdt moet de gevolgen zjjner onvoorzichtigheid of van zjjn wangedrag blijven gevoelen dat is de natnnrlgke gang van zaken hji mag geholpen worden maar verkeerd geplaatst medelijden zou het zjjn indien hij door die ondersteuning in beter doen kwam dan de gewone werkman die steeds ijverig zgn plicht deed en trouw voor zgn gezin zorgde Zoo zjjn er allerlei zaken waarop dient gelet te worden Wie gfeen tgd of gelegenheid heeft tot oordeelkundige verdeeling zijner aalmoezen dien raden wjj zeker in gemoede aan zjjne giften ter uitreiking toe te vertrouwen aan meerbevoegden Daarmede zullen èn de gevers èn de begiftigden gebaat worden De zelfvoldoening die elke goede daad schenkt kan eerst zuiver worden gemaakt indieri geen twijfel aan de doeltreffendheid der genomen maatregelen het genot vergalt terwjjl de maatsuhoppjj er het grootste belang bg heett dat hulp worde gebracht waar ze het meest noodig is Er is tweederlei liefdadigheid De eene is een soort van instinctmatig medegevoel voor onge opwelling en streeft naar hetgeen ons en den naaste tot wezenlijk nut eu voordeel is De laatste is de beste en is alleen bjj meer ontwikkelden te vinden BINNENLAND GOUDA 21 April lg88 Ingevolge de vroeger vermelde voordracht is thana l r J S G Gleuns alhier tot leeraar aan het Gymnasium te Leiden benoemd Mej A Kroon to Stolwijk deed met gunstig gevolg het examen lager onderwijs te s Gravenhage Z M de Koning heeft benoemd tot Ministers de heercnMr Mackay Binnenl Zaken Jhr C Hartsen Buitenl Zaken Jhr Mr Euys van Beerenbroek Justitie Kol Bergansius Öoriog Kapt ter zee Dyserinck Marine Jhr Mr Godin de Beaufort Financien J P Haf blaar Waterstaat Mr L W C Keuohenius Kploniên Wegens het optreden van de heeren Mackay iodin de Baaufort Buys van Beerenbroek eu Keuchenius als Ministers zullen nieuwe verkiezingen in de districten Amersfoort Gouda Maastricht en Kdo moeten plaats hebben De directeur generaal der Staatsspoorwegen heeft hot besluit genomen om al de coupes 3e klasse der rijtuigen van genoemde maatschappij van gordijntjes e monoen B l xalk Mn rklm rigfheid gemakkelijker 13 te vragen dan toe te staan blijkt hieruit dat de kosten van het eerste annbrengen op ƒ 16 000 worden geschat De Ned Gist en Spiritusfabriek te Delft directeur de heer Van Markon heeft in 1887 zeer gunstig gewerkt Aan de deelhebbers komt van de winst toe 6 pot over het kapitaal van ƒ 400 000 dus ƒ 20 000 maar tevens 60 pet van het overschot ad ƒ 139 960 dus ƒ 83 97 alzoo in het geheel ƒ 103 978 De directie stelt nu voor daarvan ƒ 100 000 dus 25 pCt op het kapitaal als dividend uit te keeron Van dit dividend ad 250 per aamieel zal als het voorstel wordt aangenomen worden uitgekeerd f 50 in geld en ƒ 200 in obligation van ƒ 100 Intusschen is ons zegt de directie van verschillende zijden deelneming in deze leening aangeboden zoodat wjj aan alle deelhebbers de vrijheid kunnen laten hun dividendbewijzen geheel in geld om te wisselen Hebben aandeelhouders en bestuurders dus alle reden tot tevredenheid met de verkregen uitkomsten ook het personeel ondervindt dat de voorspoed der fabriek de welvaart van allen bevordert Gedurende het afgeloopen jaar werd op alle loonen gemiddeld 10 pet premie genoten onder do onkosten komt voor een bedrag van 12 206 zijnde 9 pet van het gezamenlijke loonsbedrag ter verzekering van pensioenen het aandeel in de winst n bate vau het personeel bedraagt ƒ 13 996 en stelt in slaat om thans aan allen 10 pet uit te keeren over het in 1887 genoten loon Het toeval wil dat de Heer Pasteur eene proefneming op groote schaal heeft kunnen nemen met het overbrengen van kippencholera op konijnen Zoodra het bekend werd dat er ernstig sprake van was om het middel in Australië toe te passen kreeg Pasteur een brief van de bekende firma Pommery te Reims van den volgenden inhoud De eigenares vau de firma bezit even buiten Reims een terrein groot acht bunders geheel omgeven door zware muren Voor eenige jaren werden daarop konijnen gebracht met het doel een eigen jacht te scheppen voor de kleinkinderen van de weduwe Pommery Het wild vermeerderde evenwel zoo wondersnel dat er een wezenlijk gevaar dreigt voor de diepe wijnkelders die onder het terrein gelegen rijn Frrtteoren noch jagen kon de plaag beperken Daarom wordt do Heer Pasteur uitgenoodigd de uitroeiing te beproeven Door een van Pasteur s assistenten werd op een