Goudsche Courant, zondag 22 april 1888

Vrqdttgniiddiig eenig hooi en luzerne met vocht overgoten waarin een versche choloru cultuur was gemaakt Zaterdag vond men reeds 19 doodon Zondag sneeuwde het en Maandag vond men nergens eouig spoor van leven in de sneeuw Sedert is goon enkel konijn raeer gezien Hoeveel offers er nu wel gevallen zijn valt moeilijk te zoggen daar de holen diep in den hardon krijthoudenden grond zijn uitgegraven De bereikbare holen bevatten bij onderzoek elk vier of vijf doode koutiiien De arbeiders scbatteu het aantal op meer dan twee duizend stuks In de Atjeh kroniefc van do Sumatra Cf gedagteekent 4 Maart jl leest men Do kampong Lampaggar is in den laatsten tijd een waar maraudeursnest geworden van waar uit de Atjehers door het verontrusten onzer bontings het plegen van diefstallen het vernietigen van telephoondraden en andere baldadigheden bij herhaling bewyzon van hun overmoed geven Eene tuchtiging werd dan ook noodzakelijk geacht Met dit doel rukten hot l tde bataljon onder majoor Stemfoort van Lamti en kapitein Van Hoogstraten met IBO bajonetten van Oloh leh in den vroegen morgen van den 37sten Pobruari tegen die kampong op Bij do nadering dezer kolonne gaf do vijiiud al wijkende vuur Verder stootte do kolonne op een benting waaruit do vijand na een kort gevecht word verdreven en bij welke gelegenheid wij drie gewonden bekwamen De bevolking vluchtte naar het gebergte en do landingsdivisie van do marine dio om 9 uur debarkeordo vond alles verlaten Als een welverdiende straf wor4on oen twintigtal huizen in de asch gelegd en vele sampans vernietigd Des namiddags omstreeks vier uur waren onzo troepen weder te huis Den 29sten Februari Itwam de particuliere stoomer LuöacA onder Duitscho vlag ter roedo van Oleh leh met bestemming voor de Westkust Bij visitatie door den havenmeester aan boord werden in de Imt van den Serang zes doezen met eenige honderden revolverpatronen gevonden De zaak is in onderzoek hij don Landraad Om zijne reis te kunnen vervolgen moest de kapitein een borgtocht van ƒ 3000 stellen De berri berri spottende met de wetonschap schijnt nu ook do vrouwen niet te sparen Verscheidene dames o a de dames Van Vuren In t Veld Van der Veen on Leek lijden daaraan en zullen spoedig in het belang hijrcr gezondheid Atjeh verlaten Eenigen tijd geleden bezocht een korps Duitscho straatmuzikanten Zutfen Als zij een roefjo van hunne talenten afgelegd hadden beldon aj zooals gewoonlijk bij eenige huizen aan om eene belo ning voor hun spel te verzoeken Aan een dier woningen werden zij ontvangen door een Duitscho kinderjuffrouw die haro landgenooten niet zeer voorkomend ontving en klaagde over den last die zij haar aandeden Een der muzikanten herkende echter de juffrouw Hij herinnerde aich dat zij bescliuldigd van kindermoord uit Duitschland verdwenen was on dat een belooning was uitgeloofd voor hem die haar aanhouding wist te bewerken Hij doelde zijne ontdekking aan den off v justitie te Zutfen mede terwijl ook de Duitsche regoering in kennis er van werd gesteld De juffrouw werd in hechtenis genomen de uillovering werd aangevraagd en dezer dagen is zij over de Duitsche grenzeh gebracht om in haar vaderland terecht te staan Als gevolg van de legaten door wijlen mevrouw Boucioaut gemaakt zullen binnenkort G7 huwelijken voltrokken worden tusschen beambten en winkeïjuffrouwen van den Bon Marchc te Parijs De directie van do Duinwater Maatschappij te Amsterdam heeft haren verbruikers medegedeeld dat volgens besluit van den gemeenteraad van Amsterdam van den 22sten Februari 1888 bepaald is dat de abonnementen voor niet langer dan voor drie maanden verbindend zijn Ten gevolge van deze wijziging vervalt dan ook de verplichting om de drie maandelijkscho kwitanticn beneden het bedrag van tien gulden van oen vijf cents zegel te voorzien De Procureur generaal by den Hoogen Raad der Nederlanden hoeft Donderdag ter civiele terechtzitting conclusie genomen in de revisie procedure van de Ned Herv Gemeente te Amsterdam eischeresso contra de zich noemende commissie tot het bestuur over de keikgebouwon goederen fondsen en inkomsten der Ned Hervormde gemeente te Amsterdam verweerderesae on contra den Staat der Nederlanden modeverw oerder De zeerTmitvocrig gemotiveerde conclusie overweegt o a dat wie ook de onwettigheid der Synodale organisatie moge kunnen beweren dit niet kunnen doen en ook niet doen de vier hoeren die de hierboven bedoelde commissie uitmaken en die stellen tot leden der commissie te zijn benoemd door den algemeenen kerkeraad die is gekozen en samen gestold volgens de Synodale reglementen en dus krachtens die Synodalu reglementen bestaat om uit te oefenen de functiéu die hem bij de reglementen zijn opgedragen Ook kan het niet betwijfeld worden dat do Nad Hervormde Kerk in het reglement voor de commissie bedoeld is da Nederlandsohe K erk al ware het slechts omdat in art 59 in hot reglement werd opgenomen de bepaling dat de commissie zich in haar beheer en bestuur gedraagt overeenkomstig het beginsel dat de kerkeraad hot lichaam is vortegenwoordigondo de gemeente in overeenstemming met art 19 al i van het nlg reglement voor do Hervormde Kerk in het Koninklijk dor Nederlanden en omdat ook hier wel zal gelden qu il faut juger les écrits d après leur date En wanneer deze vier hoeren voor don aanvang dor instantie zijn toogetrodeu zoo als gesteld on orkend is tot de doleorde Nederduitsche üeref Kerk te Amsterdam die zooals uit het overgelegde kerkeraadsboelije blijkt wat ook niet wordt tegengesproken heeft haro eigen organisatie haar eigen bestuur haar eigen dienaren des Woords haar eigen bedehuizon dus die geheel staat buiten het Synodale verband dan mogen zij kunnen beweren nog altijd to bohooren tot die geroforineerdo Kerk die als gemeenschap van geloovigen onafhankriijk van elke organisatie bestaat maar dan hebben zg verlaten de Nederlanscho Hervormde Kerk die niet is een onzichtbaar maar een bij de Synodale reglementen zij het dan ook zooals velen beweren in strijd met do Goreforraeerdo beginselen georganiseerd lichaam dan hebbeu zij verlaten die Kerk waarvan zij lid moeien blijven om lid van de Amstordamsche beheercommissie te kunnen blijven on hebben zij hun lidmaatschap in die oommissie verloren Het voorgestohlo middel van niet ontvankolijkheid achtte do Procureur generaaal in zijn eerste en laatste onderdeel gegrond zoodat zgn conclusie strekte tot niet ontvankelijk verklaring van de eischeresso in ha§r eisch en veroordeeliug dor vier personen die als de commissie zeggen op te treden in de kosten dezer instantie De uitspraak is bepaald op IB Juui e k Biiiteniandscl Overzicht j Do toestand van keizer Froderik blijft oven ernstig Ofschoon in enke e opzichten eenigo verbetering is gekomen blijft toch do koorts aanhouden on dat is het juist w4t don geneesheeren do raeoste aauleiding geeft tot bezorgdheid want do krachten des keizers door de aanhoudende koorts gesloopt beginnen aanmerkelijkJif te nemen Evenwel blijft de eotlust van den patent goed zoodat alle hoop nog niet is opgigeven De Fransolie Kamer heeft haar eerste zitting gehad met Boulanger Do jelegraaf geeft een uitvoerig overzicht der zitting iVaarvan het resultaat niet gunstig is voor de gewone Tepublikeinen Floquet hield een toespraak zooals men dat van zulk oen phrasenheld kon verwachten maar het viel toch nog tegen zoodat men den indruk krijgt dat Floquet in zijn togenwoürdige pusitio eigenlijk niet op zijn gemak is en daardoor de gebruikelijke woorden minder tot zijn dienst heeft Do opportunisten haddon mot do andere republikeinen den toeleg om een anti Boulangeristische motie van vertrouwen in Floquet te doen aannemen en dan de Kamor woer eenigo weken rust te gevea Het eerste gedeelte gelukte en zelfs met grooto raeerderhoid 370 tegen 77 maar het laatste niet De verdnging der Kamer tot 22 Mei werd vorworpen die tot 15 Mei eveneens en daarna met 240 togen 21B stommen het voorstel aangenomen om Zaterdag een commissie te benoemen tot onderzoek van do verschillende voorstellen tot grondwetsherziening De Ilogooring staat dus tegenover een motie van vertrouwen en een voorltel van wantrouwen immers Floquet heeft in de zitting opnieuw de grondwetsherziening voor het minst urgont verklaard Twee zulke verschillende stemmingen passen ook geheel bij den toestand van Frankrijk op dit oogenblik onzekerheid Een zonderlingen indruk maakt ook het besluit mot 305 tegen 174 stemmen om do beide redevoeringen an Floquet te laten aanplakken Cassagnac morkto daarop op dat hij er niets tegen had want Floquet ging met bogiuselen om als hij omging mot do Polen Op straat werd hier meer daar minder geschreeuwd voor en tegen Boulanger de politie pakte wat schreeuwers op en over het geheel liep t voor Parijs gisteren nogal goed af Ovor de toekomst is men echter minder gerust Het Oostenrijksche Huis heeft de algemoene beraadslagingen over do bogrooting geëindigd De minister van financiën de heer Dunajefsky besloot het debat met er op te wijzen dat de toestand der geldmiddelen aanmerkelijk is verbeterd zoodat de klachten dio daarover telkens worden geuit niet gegrond zyn Wat de algemeene staatkunde van OostenrijkHongarije betreft zeide de minister De invloed van het rijk in het buitenland ia aanmerkelijk vermeerderd Wij blijven getrouw aan de gematigde staatkunde welke wij nu reeds negen jaren volgen en wij bevinden ons zeer goed bij een bondgenootschap dat Oostenrijk Hongarije volkomen dezelfde rechten on dezelfden invloed verschaft aU den andoren ryken die daarvan deel uitmaken Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft na uitvoerige beraadslagingen het wetsontwerp aangenomen dat door de regeering tot verlichting der sohooUaston voor de gemeenten was ingediend Hiervoor ziil aan de gemeenten 20 000 000 mark worden uitgekeerd terwijl het schoolgeld voor do openbare rolksschool wordt afgeschaft Het pproer ouder de boeren in Eumenië neemt steeds oen dreigender karakter aan Te Ursizeni in het district Jalomitza vertoonde de bewoging zich het erst en breidde zich van daar met grtjote snelheid ook in de districten Phrahova en Ilvoi uit zoodat weldra de meeste dorpen in de omstreUito van Bucharest in openlijk verzet kwamen Do ruwpte buitensporigheden werden hier en daar door de boeren gepleegd Ta Stefanesti werd de prefect die de partij dor landeigenaars koos op staandei voet doodgeschoten en in het groote dorp Asumaz werd de burgemeester zoo mishandeld dat zijn toestand hopeloos is Herhaaldelijk kwam hot reeds tot bolsingen tusschon de troepen en de oproorlingen maar niettemin wint de beweging steeds veld In hel vorige jaar is de mais oogst volkomen mislukt Daardoor heerschte gedurend den geheelen winter onder do boerenarbeiders groote nood zoodat hun ontevredenheid nog vermaerderdo De toestand der boeren is dan ook zeer ongunstig Wel is waar werd in 1864 do Igfcigenschap in Rumenié afgeschaft maar daardoor werd het lot van den boerenarbeider niet veel verbeterd Bij zijn vrijmaking ontving elke boer een stukje land te klein voor het onderhoud van zijn gezin zonder eenig weiland F eitelijk bleef hij dus toch afhankelijk van den landsheer en den pachter Tegen uitkeeriug van een gedeelte van den oogst of het weiderecht verkocht da kleine boer zgn arbeid hg overeenkomst aan den pachter Vooral de toestand der kleine boeren werd aldus zeer treurig daar menige landsheer niet schroomde van de omstandigheden partij te trekken Vele boeren waren zelfs door den nood gedwongen hun arbeid voor vele jaren te vorkoopen en zoo varscbilda hun toestand niet veel van den vorigen staat van lijfeigenschap De strenge winter heeft nu de maat doen overloopon want door gebrek aan voedsel moest do boer zijn trolassen togen geringe prijzen van de hand doen Zoo konden zich in het voorjaar bij de gewone verdealiiig der Toldon tegen vergoeding van hun arbeid in een ilorp waar 150 boeren woonden zich niet meer dan 16 aanmelden daar allo andoren hun vee hun eenig bedrgfskapitaal hadden moeten vorkoopen Onder de plattekwls bevolking heerschte nu groote armoede en daarom weigeren de boeren hun verplichtingen jegens da pachters te varvullen De eisch der boeren is vernietiging der overeenkomsten welke zij door nood gedwongen met de pachters moesten sluiten toewijzing van een stuk grond in eigendom dat voldoende is voor het onderhoud van hun gezin en aandeel van de winsten der pachters i Gedurende den winnKubeerschta in da meest dorpen het grootste gebrA Da Kamer stond toeu oen ruime som geld toe tot leniging van den nood maar toen da nood het lioogste was werd deze niet verdeeld en nu hebben de measten het geU niet meer noodig De Rumoensche boor dia met weinig tevreden is kan nu da zomer komt zgn levensonderhoud wel verschaffen door visohvangst in do moerassen Alleen zij die hun dorpen niet kannen of mogen verlaten zijn er het ergste aan toe Van hen gaat dan ook hoofdzakelijk het verzot tegen de nakoming der gesloten overeenkomsten uit uurfrerlUke Stand GKBOREN 18 April Tohanoei Corntlif ooderi A Rietveld ea P Verbij 10 Trgotjo Mirii ooderi N vtB Ëgit en B de Rruia 20 Adriaoft Sophia ouden M Sak ker eo A M PriDeenberg OVKIILÜDüN 20 April 0 A lao Vlaardiggeil 11 w ONUERTHOÜWD 20 April D Vermeg 2 j an A van der Horst 26 j A van I ieshoat te Papekop 29 j en A Rijltelijkhuizen 24 j i ü Krerop 24 j en K van Hattem 24 j C Peute 22 j en P Koaie te Vilasingen 10 j JOHANNES VUIJK ea DINA JOHANNA van der MONDE hopen op deu 25 n April 1888 hnnne 50JABIGE ECHTVBHEMNIOING te herdenken Namens hunne Kinderen Bebuvrd Klein en Achterkleinkinderen Receptie Woenadag 25 April 1888 Houtmansgracht No 249a van 1 tot 4 nar ADVERTENTIÊN Getrouwd i LOUIS ANTHOINB db EOOHEFORT en PETBRDINA tbr HEIDE die tevens hunnen hartelgken dank betnigen Toor de vele bewflzen van belangstelling bfl hun hnweiyk ondervonden Gouda 18 April 1888 Voorspoedig bevallen van een Zoon Mevrouw A M D van deb MEER tan KÜFFELBR VAN Hoüweninge Moordrecht 18 April 1888 ♦ Mgne geliefde Vronw beviel heden voorspoedig van een Zoon Mr I MOLENAAR Waddinxveen 20 April 1888 Beden overleed te AmtUrdam odm Zuster en Behuwdznster Mejuffrouw S Dl JONG L DB JONG P GOEOEWAAGEN Qouda 20 ApfU 1888 Die iets te vorderen heeft van verschuldigd ia 8 in of papieren onder zich heeit biboorende tot de nalatenschap van den Heer IIATTHIJS IIOOITS in leven Veehandelaar Grondeigenaar en Bouwman gewoond hebbende in Bloemendaal te Wqddinxveen eu aldaar gestorven den 10 April 1888 wordt verzocht daarvan zoo spoedig mogeljk doch niteriflk op 15 MEI 1888 opgave te doen ten kantore van den Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen De Execntenren TeatBmentair M MOONS Mz C M HAM Waddinxveen 16 April 1888 Den S MAART 1888 il door de Heeren JfOBTIEB en van VIJM labriekanten te Gouda bn de Rechtbank te RoWerdam ingezonden een FABRIEKSMERK bestemd voor VERDUURZAAMDE MOSTERD MOUTARDE AROMATIQÜE MOUTARDINE ENGELSCHEMOSTERDenz door hen gefabriceerd vertoonende twee kruislings over elkander geplaatste Ankers met van boven bg de ringen letter V links en rechts boven de lepel van ieder Anker letter D M onder de Ankers staat boogsgewgze bet woord gedeponeerd Het geheel is binnen twee concentrische cirkels Nieuw ontvangen een prachtige collectie ala COMPOTTEN WIJN LIKEUR en COGNACKAEAFFEN niet passende glazen Middenstukken enz alsmede BOCALEN en BEKERS antiek echt geschilderd HAUTE NOUVEAUTÉ Th S€HIII1DT voorheen Wed BOELSUMS Hoogstraat C A C Hubers van Assenraad TAND ARTS Nieuwe Wel GOUDA Lage Gouwe No 11 Dageiyks nitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Maandag Woensdag en Vrgdagmorgen van 9 10 uren kosteloos voor de armen Neemt ABONNEMENTEN voor Families en tot regelen van KINDERTAN DEN aap GEBITTEN en KÜNSTTANDEN Gouden andere vullingen tegen billgke prezen Nieuwe Zending TEICOT TAILLES van f 1 75 af SCHË K Zoon Th SCflMIDT voorheen Wed BOELSUMS Hoogstraat ONTVANGEN een groote aoriaering TAFELSEEVIEZEU in Porselein en Graniet AA It DE WERK vanaf 12 de 77 stuks alsmede ruime keuze in VAZEN JARDINIERES en voorts een prachtige collectie voorwerpen geschikt voor Gadeanx NIEUWE A V os Al Eleiweg E 73 en 73 OPNIEUW ONTVANGEN EOOETOESTELLElSr l onontplofbaar en reukelooa P P SOOS Tiendeweg D 59 l SCHALER4MP rr Confiseurs Cnisiniers Oosthaven B 17 heeft hedenavond voorhanden verschillende nieuwe soorten OÉBAKJE8 Aangesneden Punschtaart ROOMHORENS BOTERKOEK enz Dagelflkach Versche ZANDKOEKJES FRAN8CH BANKET KATTENTONGEN Chocoladewerken Pralines Napolitaines Kattentonijen flgnnr en andere Flikjes Tabletten in verschillende grootten enqualiteit Oecon serveerde Crvoenten billgke prezen prima qnaliteit Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat bg hem alle dagen versch te bekomen zyn Parijzer en Weener Broodjes a 2 et per stuk Kadetjes Krentenbroodjes Boterbroodjes PROFEETJES WATERBROODJES 2 Ct per stuk ZIriLidkoe z es2 iCeiLt Zweeuwsche Ontbijt Snipper en Sucadekoek l IWEEITEHSTOLLEU CaslDO Sicadebrood § Gewoon Krentenbrood 25 Ct j Haagsch Zoet Roggebrood 12 cent met Sucade H Krenten en Rozgnen 14 en 18 cent Gewoon Roggebrood 7 cent y B4 BESTELLEN 4 10 Ct iedere Bestel 3 is voldoende voor 1 pint Melk i Lange BESCHUITJES met Kaneel en Suiker 24 10 Ct Ronde BESCHUIT 12 10 Ct Zoute BOLLETJES en KRAKELINGEN steeds versch voorhanden Ontbytkoek van C db HOOG MANDOS Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden 25 en 10 Ct H N VAN SCHAIK firma F X va dbn BERGH Markt naast Arti Legi SA A A is een heerlgke en versterkende wgn en daarom voor zieke en zwakke personen bizonder geschikt per flesch 1 25 Wed C van OIJË KLEIWEG E no 2 te Gouda ERWTEN om droog te kooken 15 Cents per LITBB T CREBAS PRACHTIGE Marmeren Schoorsteenmantel TE KOOP voor weinig moet binnen 3 dagen worden afgebroken Te zien Markt 142 Adres L SCHENK GEVRAAGD een R K Kindermeisje boren de 17 jaren Brieven franco onder No 1656 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Qouia MOUT H se Het BIER uit de BROÏÏWEMJ Het Dubbele Anker is VERVAARDIGD nit XSI3 SCEILDEHSOrECET GEVRAAGD een bekwame SCHILDMBSKyBCBT P G bg W RADDER te Gouderak Het wereldberoemde STOUT van S ALLSOPP SONS te London is verkrggbaar bg SLOTEMAKEH Co Benige AGENTEN voor Gouda N B Dit zoo voortreffelgke STOUT wordt door tal van Doctoren in Nederland aanbevolen als zgnde de samenstelling van dit Bier overeenkomstig de eiscben welke aan zuiver en voedend bier gesteld kunnen worden Werkstaking te Almelo Bti J T SOMMER te Almelo is verschenen en bg de voornaamste Boekhandelaren mede verkrggbaar van Gebr SCHOLTEN di Co en H B SCHOLTEN op de brochurtf JvjA lSen Heer J C van f Prys 25 Cents In lading naar Lissal bn het Schoonerschip ARCHIPEL Kapitein P van RIJN Reederg A HOOGBNDIJK J Zn Vlaardingeu Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN k Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEUER ta Amtterdam