Goudsche Courant, woensdag 25 april 1888

A f gepaste Vitrage Gordijnen f 21h per paar en hooger VITHAGES aaa t stuk Crime ea Wit in bizonder GROOTE SORTJBERING SGHËIVK en Zn 1888 N 3695 Woensdag 25 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ti Zie de alom verspreide Geïllustreerde PRIJSCOURANT van het Kleeding Mag azijn Markt A 62 GOVDA jrootste Sorteering HEEEEIT JOU EH en Kli DER KLEEl li GSTtjKKË WÊgg Goederen NAAR MAAT spoedige levering Coape Garantie ZL IVERE FIIAINSCHE WIJNKN De bekende BORDEAOX h f 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen rerkrijgbaar Voorts alle HEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter JOSEPH van DAIVTZIG As GROOTE MARKT ttêricht de ONTVANGST eener nieuwe mending Toor Dames en Kinderen OBKLBUBDB TAFELKLEEDEN in alle dessins en grootte TRICOT TAILLES TRICOT JONOENSPAKJ S J aponato ff e n met bgpassende Garneering NB COSTÜÜMS worden in den kortst mogelflken tgd op maat geleverd Opentare Verkooping Openlare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 27 APRIL 1888 des morgens te 9 aren aan het Bais w k H No 10 aan de Blaaowatraat aldaar van Den INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL en eenige Kruidenierswaren voorts INBOEDEL waaronder een fraai KABINET BEDDEN enz Te zien Donderdag 26 April a s des middags van 2 tot 6 aren Nadere inlichtingen geelt Notaris FORT O UN DBOOGLEIEVER te Gouda Openbare Verkoopiiigp te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN in het locaal vgk E nummer 17 in de Nieawsteeg op Dinsdag 24 April 1888 svóórm 9 nar om contant geld van Eene groote partg fraaie MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder een volledig zwart en een dito rood KAMERAMEUBLEMENT Mahonijhouten LE DEKANT KABINET enz enz Breeder bg biljetten Te beüen daags vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur I RUIME PROVISIE Voor Jen verkoop van LOTEN tegen raime provisie wordt voor Oouda en Omatreken een soiled persoon gevraagd Franco offerten onder No 1649 aan het Bareao van dit Blad REEUWIJK ID om op WOENSDAG 25 APRIL 1888 des morgens te 9 uren aan de Bouw manswoning wgk E Nr 3 bewoond door de Wed L van LEEUWEN van 14 Ka If koeien en 2 Vaarkoelen 3 Pinken een koppel Kalveren BOUW en MELKGEBEBD8CHAP een breedeen een smalle SCHOUW KAASPLANKEN en SCHRAGEN enz Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 C FOBTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Opentare Verkooping De Notarissen H GROENENDAAL te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddin meen zaljpn ten overstaan van eerstgenoemden op DONDERDAG 26 APRIL 1888 bü veilingen op DONDERDAG 3 MEI 1888 btj afslag telkens s morgens 11 nnr in bet Hotel de Zalu te Gouda pabliek veilen en verkoopen DE KAPITALE Heer jAGiiraT met HUIZING SCHUREN HOOI of KORENBERGEN ARBEIDERSWONINGEN verdere GETIMMERTEN met STALLING voor 30 Koegen en 14 Paarden benevens 56 hectaren 18 aren 13 centiaren nitmuntend WEI en BOU WLAI D onder de gemeenten Waddinxveen en Hazeriwoude in den Achterofschen polder de Pat en Simon Janie polder Breeder bg billetten omschreven Nadere informatiën geven voornoemde Notarissen BOELHUIS LEKKERKERK De Notaris A J db MOOIJ te Lekkerkerk zal om Contant Geld in het OPENBAAR VERKOOPEN 12 KOEIEN die gekalfd hebbeu of op het kalven staan 3 PliNKElX een BOERENWAGEN met toebehooren eene TILBÜRRIE een KAR TUIGEN eene nieuwe ijzeren SCHOUW BOUW en MELKQEREEDSCHAPPBN enz Deze verkoop zal aanvangen op D0 DERDAG26APBIL1888 des voormiddags ten 9 nnr asn de woning geteekend A 114 in Opperdnit te Lekkerkerk Nadere inlichtingen geeft de Notaris Verkoopingf van AFBRAAK t om contant geld De Notaris B GROENENDAAL te öourfo zal op WOENSDAG den 25 APRIL 1888 des morgens 10 aur aan het Veerstal te GOUD pnbliek VERKOOPEN Eene aanzienlijke partij Afbraak bestaande in Balklagen Ribbont Richels en Kaphont 1 duims greenen Vloerdeelen Schotten en Schothout Kamer en Kastdeuren met en zonder Kozijnen dito PorteBrise s Kozgnen met Ramen Lambriseeringen met eiken Paaeelen Trappen Marmeren Steenen en Brandhout Te zien daags vóór den verkoopdag aan het Veerstal te Gouda Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris Werktaigknndige maakt bekend dat zgne ZAAK wordt VER PLAATST naar Markt A n l41 naaat den Heer 600RISSEN UITVERKOOP van alle voorhanden GOEDEREN WÊF IIL9 3eenLiterB£ iVl Oe SPIRITUS bjj J F HERMAN Zn TIENDEWEG Het LAGEUBIER uit de Stoombierbrouwery van J M V d 8CHALK Co te Schiedam is heerlijk ligt en nitatekeml van smaak l itmuntend Tafelbier Per Fl 12 Cent Depot Bierbottelarg A DAM E 97 Kleiweg GOUDA Binnen eenige dagen in lossing een lading Qrove Kachel en Mackinekolen P KRIJGS 1 K Kantoor BOGEN Een R K BURGERMEISJE biedt ich aan als DIENSTBODE binnen of buiten de stad Liefst zoo spoedig mogel k Te bevragen onder letter C ter Boekdrukkere van B A VERZIJL öo rf Saelpendmk ran A BRINKMAN t Gouda Het nieuwe Ministerie Eindelijk heeft de Staatecourant de samenstelling bericht van bet kabinet uit de rechterzgde dat alsjioodzak l k gevolg van den afloop der verkiezingen sedert eenige weken verwacht werd Wg kunnen niet zeggen dat bet nieawe Ministerie geheel beantwoordt aan onze verwachtingen Na al hetgeen er bij de verkiezingen door de anti liberale bondgeuooten gezegd is meenden wjj te moeten rekenen op een geprononceerd clericaal bewind dat met kracht op zou treden tegen het liberale wanbestuur In plaats daarvan vinden wg een etel mannen waarin de behoudende tint overheerschend maar homogeniteit ver te zoeken is Naast den heer Hartsen die als lid der Eerste Kamer vroeger zich voornamelijk deed kennen als voorstander eener conservatiefkoloniale politiek doch niet bekend is als antirevolutionair treedt als minister van koloniën op de heer Keoehenius die de liberale politiek voorstaat in ludië en overigens een verstokt calvinist is in den geest van Dr Kuyper Sommige ministers zijn voor persoonlijken dienstplicht terwjjl de heer Rnjs tegen deze militaire hervorming stemde Zelfs ontbreekt het liberale element niet Althans g hebben den heer Dyserinck steeds voor liberaal gebonden van anti revointionaire sympathiëu is bg hem nooit iets gebleken Zgn optreden in dit kabinet dat velen terecht heeft verwonderd kan opgevat worden I L fi viogerwijzitlg liat aan a i afreken nu al wat liberaal is hetgeen toch ie strijdlens der rechterzijde bg de verkiezing was thans niet meer gedacht wordt Het is een conservatief kabinet zooals er reeds verscheidene versleten zgn thans echter met wat sterker antirevolutionairen bjjsraaak Oppervlakkig zon men zeggen dat het niet bestemd is om lang te leven Utt bestaat nit te groote verscheidenheid van elementen welke gevaar loopen over belangrgke quuestiën met elkander in botsing te komen terwjjl alle leden nieuwe mannen zgn die het bewgs van hun administratief talent nog moeten leveren en de ondervinding missen die noodig is om de tallooze voetangels en klemmen op parlementair tirrein met beleid te ontgaan Wat overigens de bekwaamheid der nienwe titularissen betreft voor zoover wjj er ovor kunnen oordeelen is de heer Mackay vrggoed geslaagd De heer baron Mackay zelf de nieuwe premier is bjj beide partgen in de Kamer wegens zgn talenten en zijn karakter geacht Hg is van geboorte en opvoeding een aristocraat nauw De heer Godin de Beaufort is in ons district geen onbekende althans bg naam schoon wg betwijfelen of vele kiezers hem persoonlgk leerden kennen Hg is zeker een zeer bekwaam man en gold bjj de zijnen steeds voor eene financieële specialiteit zoodat hg de aan gewezen man wa voor de portefeuille die hem 18 toevertrouwd Tot dusver beeft hg weinig anders gedaan in de Kamer dan de van liberale zjjde komende ontwerpen tegen te werken Doch zgne adviezen wettigen het vermoeden dat hij ook tot opbonwenden arbeid bekwaam is gelgk van al zjjne ambtgenooten geldt echter ook van hem dat hij uog met daden moet toonen dat het vertrouwen des konings die hem op 38 jarigen leeftijd zulk een belangrgk departement opdraagt niet misplaatst is De heer Keoehenius schgnt in het kabinet de eigenlijke partjj van den redacteur der Standaard te vertegenwoordigen Ofschoon hg een man van groote gaven is doorkneed in alle koloniale zaken die b in allerlei betrekkingen zoowel hier te lande als in Indië heeft leeren kennen wekt zijn optreden bevreemding indien men let op zjjneeigènaardigheden welke hem in de Kamer meestil alleen deden staan en bem maakte tot bet enfant terrible zijner partij Bekend is zjjne bitterheid tegenover alle tegenstanders zgn wonderlijke haat tegen de vaccine zgn schermen met zalvende woorden en bgbelteksten Wie een nrelgelijkend portret van hem lezen wil neme de iVieuui Rolt Courant van jl Zondag ter hand Te verwonderen is het niet dat de bezadigde liberaalkolonialen met zdceren angst dezen medestander als bestuurder van Indië aan het departemeat van koloniSu zien plaats nemen Zgn hartstochtelijkheid z in onberaden drift zgne radicale onbesuisdheid maken bem allerminst gesebikt om lid te eener r eering die blijkens hare samenstelling naar gematigdheid streven wil Wjj vreezen dat de heer Mackay weinig genoegen van dezen collega zal beleven want meegaandheid en plonibaarbeid zgo eigenschappen die men bg den heer Keuchenius te vergeefs znekt De heer Ruys van Beeren broek staat aan bet hoofd der justitie In de Kamer heeft bg zich doen kennen als conservatiefkatholiek hg behoorde niet tot de fractie der ultramontanen die hunne medewerking verleenden aan bet tot stand komen der grondwet Integendeel hg heeft die zooveel mogelijk bestreden en was steeds onder de tegenstemmers Aan zjjne bekwaamheid valt ook weder niet te twgfelen doch zjjue aanwezigheid in bet kabinet doet vermoeden dat er weinig komen zal van de hervormingen die de nienwe toestand noodzakeljjlr maakt Overigens is hjj bjj alle partijen zeer gezien en verdient om ziju talent en karakter de eer als booidvertegenwoordiger der katholieken zitting te hebben in een kabinet der rechterzijde De keuze van den minister van Buitenl Zaken beeft opzien gebaard omdat men dacht dat Jbr Hartsen een der oud conservatieven op koloniaal en financieel gebied van den stempel de s heeren Schimmelpenninck vnor goed van het politiek tooneel was verdwenen Hjj is AmsterJarasch koopman en als zoodanig minder in de gelegenheid geweest om diplomatieke kennis op te doen Onder de diplomaten van beroep schgnen weinig antirevolntionoiren te schuilen Hetzelfde geldt van den titularis voor het depiirtement van Waterstaat euz Van den heer Havelaar weet men niet anders dan dat hij tot dusver provinciaal ingenieur in Drenthe was Het gerucht loopt dan ook dat bet aanhangsel van dit departement nl handel en ngverheid voor rekening zal komen van den minister van buitenl zaken die althans als koopman daaromtrent een eigen meening hebben kan Van andere zjjde is dit tegengesproken Resten nog de militaire departementen die meer buiten het kader der politiek vallen en voor wie speciaal deskundigen vereischt worden Als zoodanig heeft zich zeker de heer Dyserinck laten verlokken zitting te nemen in een ministerie dat stellig niet van zgn kleur is Hg is een goed aangeschreven en wetenschappelgk gevormd zeeofficier die eene vaste meening heeft omtrent onze marine en als spreker verdienste heeft In de Amsterdam iche kiesvereeniging Burgerplicht zette hjj o a een paar jaar geleden zjjne denkbeelden uiteen die hg ook in geschriften heeft verdedigd Als man die gevestigde denkbeelden heeft over de roeping en de hervorming onzer marine is hjj aan het departement op zijne plaats doch liever zagen wij hem in een liberaal kabinet De nienwe minister van oorlog kolonel Bergansius van het wapen der artillerie vertegenwoordigt in het kabinet met den heer Ruys het katholieke element Zgn uitgebreide technische kennis en zgn groote werkkracht worden geroemd Vroeger als kapitein was bjj werkzaam aan het departement thans onder zgne leiding geplaatst Laatstelgk was hg hoofd der vereenigde artillerie inrichtingen vroeger directeur der artillerie schietschool Hg wordt gerekend tot de voorstanders van den persoonlijken dienstplicht Het nieuwe ministerie bevat dus onderscheiden goede elementen maar niemand kan beweren dat het als geheel voldoet aan de rechtmatige verwachtingen na den laatsten verkie Dgsstrgd itet de mtnisteriat der fastst jaren moest het uit zijn geen administrateurs moest men hebben maar mannen die een beginsel vertegenwoordigen Wjj vreezen dat ook de kiezers der meerderheid teleurgesteld zullen zijn als zjj deze mannen als hun zaakgelastigden moeten dulden Er is een stel ministers maar geen leidende gedachte Wellicht dat het politieke programma waarmede het kabinet Mackay zjjn intrede in de Kamer doen zal ons daaromtrent nader licht geeft BINNENL AJNTD GOUDA 24 April 1888 De minister van binnenlnndsche zaken overwe fsnde dat de heeren mr S baron Mackay jhr mr K A Godin de Beaufort jhr mr G L M H Ruys van Beerenbroek en mr L VV C Keuchenias ingevolge art 96 dor grondwet van rechtswege het liilraaatsohap van de Tweede Kamer der Staten jeneraal hebbon verloren on dat derhalve eene verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in elk der hoofdkiesdistricten Amersfoort Gouda Maastricht en Ede heeft bepaald dat eene verkiezing in elk der hoofdkiesdistricten Amersfoort Gouda Maastricht en Ede zal plaats hebben op Diusdag 15 Mei e k en ilat herstemraing is die noodig zal geschieden op Dinsdag 29 e k Door Burg en V eth is benoemd tot schatter der lokalen waar sterken drank in hot klein wordt verkocht de heer A van Dorth commies ter secretarie alhier De hoeren H W F Bonte en A F Cremer leeraren aan do Hoogere Burgerschool alhier zijn benoemd tot leden der Commissio voor liet eindexamen der K B scholen in Zuid HoUand dat dit jaar in den Haag wonlt gehouden De Minister vnn waterstaat enz hoeft de ontwerpzoraerdicnstregeliug op den Bhijuspoorweg behoudens enkele wijzigingen goedgokourd Naar wy vernomrn is de heer Vollmar directeur der koninklijke militaire kapel thans op pensioen gesteld en zal hy dientengevolge eerstdaags uit de ♦