Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1888

SAMSOM 1888 Vrüdag 27 AprH Markt A 38 N 3696 GOtDA GOUDSCHE COURANT l ieuw s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bekroond ZILVEEEIT MEDAILLE ITat Wedstrijd Leeuwarden Bekroond ZILVEHEN MEDAILLE Internat Tentoonstelling Amsterdam heeft de eer de ontvangst te berichten der JNOÜVEAÜTÉS in MANTELS COSTUMES ZIJDEJX JAPOINSTOFFEi met daarbij behoorende Garneering diverse KATOENEN FAlNTASIE ARTIKELEIN enz enz POLAKS LEVENSELIXER Bekroond PARIJS 1878 Fabrieksmerk wettig Gedeponeerd Met de hoofdverkoop van bovenstaande heb ik voor GOUDA en OMSTREKEN voorsteller zich illusie gemaakt dat deze kliniek tevens eene leerschool kon zgn voor jonge gemeente artsen die r van de ondervinding van oudere collega ijconden profiteeren doch wg vreezen dat op den duur dergelijke colleges evenmin met lust gegeven als met gver bggewoond zonden worden Ten derde stellen B en W voor als gemeente arts ook benoembaar te verklaren hen die met artsen volgens de wet zgn gelgkgesteld In dit opzicht gaan wg liever mede met den heer ran Iterson die uitdrukkelgk het radicaal van arts voorscbrgft Nu men afdoende verbetering der armenpraklgk beoogt moeten dunkt on geen halve maat regelen genomen worden Geneeskundigen haar de oude bedeehng die volgens eene overgangsbepaling met artsen zgn gelgk gesteld hebben in allen gevalle niet die algemeene en grondige opleiding genoten als de t nwoordige artsen en wanneer nu de armen voor alle ziekten moeten behandeld worden door den arts in wiens wgk zg zgn ingedeeld behoort er zekerheid te bestaaa dat deze ook geacht mag worden op de hdogte te zon van zjjne taak Daarenboven de geneesltnndige wetten zgn leeds meer dan twintig jaar oud De bedoelde personen die B en W wenschen binnen te loodsen zgn dus allen ongeveer 50 jaar oud zoodat het zeer de vraag is of men de gemeente met dergelgke bepaling een werkelijken dienst bewijst verdienstelgke neeskundigen van dien leeftgd verheugen zieh thans in een beboorlgke practjjk en znilea leker zich niet aanmeMen voor eene stadsbetMiking van± 800 Dit salaris is goed als basis voor een jong mensch die allengs door particuliere practgk een bestaan hoopt te krggen maar gevestigde geneeskundigen zullen er bun standp aats niet om verlaten Men zou alleen gevaar loopen sollicitanten te h kken welke voor de vereischte uitoefening der practyk in haar geheelen omvang minder geschikt waren Om deze redenen hopen wij dat de Raad de lezing van Dr V Iterson zal verkiezen boven die van Burg en Wethouders Vreezen deze wellicht dat er nietgenoeg liefhebbers zullen gevonden worden Dan zouden wg liever in bedenking geven de sollicitatie aannemelijk te maken door verhooging van bet tractement dan heil t zooken in de mindere qualiteit der titularissen Men boude in het oog dat het hier menschen geldt die geheel gebonden zgtt aan den arts welke hnn van hoogerhaod wordt aangewezen De raad dekke dus zgn verantwoordelijkheid door alleen bevoegde en vertrouwbare aitseu aan te wijzen belast den Beer M PEETERS Jzn Gouda Verder verkrggbaar bg de meeste nette Cafe s en Slvjterijen BINNENLAND GOUDA 26 April 1888 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 27 AprQ 1888 des naraiddaga ten 1 lire Aan de orde De benoeming van oen Wethouder De benoeming vsn een lid in do Oomraissie van beheer der Stedelgko Gasfabriek Art 2 der Verordening Het adres van do Erven A Jonker botrcffendo den aankoop van een stuk grond tussohpn het Verlorenkost en de Lazarussteog Het voorstel van den heer Dr P H G van Iterson betreffende eene reorganisatie van geneeskundigen dienst voor de armen Tot leden van het Bestuur van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen zyn benoemd de hh p W v d Velde en W Lotsy K Openbare Verkooping te GOUDA Op DINSDAG 8 MEI 1888 des morgens te 9 uren aan het Huis W k Q No 256 in de Crabethstraat aldaar van Eenen netten goed onderhouden li BOËI EL bestaande in een mahouiehouteii Salonamenblement als Tête a Tête 8 Stoelen Crapaad Tafel en Bonhear de Jour voorts maboniehonten Tête a Tête en 6 Stoelen Tafels Commodekastje Spiegels Pendule met Coupes Sohildergen en Gravures Schrgfbureau Copieërpers Schoorsteenlampen Petroleumkroonen Weeuer Stoeien mahoniehouten Linnenkast dito 2 persoons Wascbtafel Ledikant met Matrassen Bedden en Beddegoed Fornuis en Kachels Eetservies Porceleic Kristal en Aardewerk enz voorts gewerkt Goud Zilver en Jnweelen Te zien Maandag 7 Mei des morgons van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TRICOT QNSEÜÜOEDEIIEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn ZUIVELBEHEIDIITG Eene BOERIN j d of Wedowe volkomen bekend met de bereiding van Room boter en Goudsche Zoetemelksche Kaas kan terstond GEPLAATST worden aan eene MelkIurich ting Salaris ƒ 200 met kost en inwoning Deugdelijke bewijzen van bekwaamheid en werkzaamheid alsmede een gezond en sterk gestel zgn hoofdvereischten Franco brieven met opgave van ouderdom en godsdienst worden ingewacht onder letters W X B aan het Algemeen AdvertentieBuiean van NIJGH van DITMAE Rotterdam C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Openbare Verkooping De BURGEMEESTER van Gouda zal op Donderdag den 26 AprH 1888 te beginnen des voormiddags ten 10 ure aan de Zwemschool doen VERKOÓPEN eene partg HAKHOUT en TARREi Opentare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 27 A RIL 1888 des morgens te 9 oren aan het Buis wgk H No 10 aan de Blaauwstraat aldaar van Den IJVVEJNTAKIS van een KRUIDENIERSWINK EL en eenig c Kruidenierswaren voorts INBOEDEL waaronder een fraai KABINET BEDDEN enz Te zien Donderdag 26 April a s des middags van 2 tot 6 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Goada Ontvangen Eene NIEUWE ZENDING elegante Tricot Jongenspakjes Losse Broekjes in alle groottens Wed B08M I I Tiendeweg D 84 TE KOOP Een Complete KRUIDENIERSOPSTAND TOONBANKEN enz op zeer billijke voorwaarden Te bevragen onder No 1657 aan het Bureau dezer Courant NIEUWE A V os Al Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Hoogs trast ONTVANGEN een groote sorteering TAFELSEBVIEZEH in Porselein en Graniet AAUDEWERK vanaf ƒ 12 keuze in de 77 stuks alsmede ruime VAZEN JARDINIERES en voorts een prachtige collectie voorwerpen geschikt voor Cadeani Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitmve met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder oie aa i de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen by het Verlags Magazin te I eipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van hfi bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Te en JICHT UHUMATIEK verkrijgbaar te Goudu Wed Bosman Tiendeweg G IJsïLSTIJN Blanwstraat Alphen L Vaeossij jj Zn Bodegraven B G P Bhinkei P Vbksloot Boskoop J GOUDKADB P LOOMAN iCE N Hazerêwoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebowbn Oudewater J Lieïiand Rijnsaterêwoude J H van MouRiK liijndijh A C Post Schoonhoven Gez Abhoofen Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Boüthoobn Woerden II v Hattum Woubrugge A dr Wildï Op voordeelige voorwaarden worden Dépótsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bn M J C HAM te Utrecht Het Toorstel van Dr 7 ITERSON Hoewel wg eerst gisterenavond laat toevallig vernamen aat er morgen eene raadszitting zon gehouden worden bet gewone bericht was ons toen nog niet gewonlen willen wg aan ons voornemen gevolg geven en met enkele woorden de aandacht vestigen op een der alsdan aan de orde gestelde onderwerpen Wij bedoelen het voorste v Iterson ter reorganisatie der gemeentetyke armenpraktijk Terecht heeft de geachte voorsteller begrepen dat van de tegenwoordige gunstige omstan4iigheden nu de drie gemeente geneesheeren geiyk bekend is hun ontslag genomen hebben gebruik moet worden gemaakt om dezen tak van dienst op beter voet te regelen Herhaaldelijk heeft de heer Van Iterson aangedrongen op de aanstelling van gemeentelijke artsen die de geheele geneeskundige armenverzorging op zich konden nemen De redenen die onder d vroegere wetgeving bestonden om de heel en verloskunde aan sfeonderlijke titularissen op te dragen zijn thans vervallen nu de artsen bevoegdheid hebben om alle onderdeelen der pract jk waar te nemen Oorspronkelijk wenschie de voorsteller daarbg nog de instelling van een armeufonds met het doel om daardoor de mogelijkheid te openen dat fok de armen werden behandeld door den arts hunner keuze doch i nader onderzoek heeft hem van de oi uitvoerbaarheid van zgn eerste denkbeeld overtuigd By stelt thans voor 1 de iettekkingen v a stadsgeneesheer stadsheelmeester en stadsvroedmeester pp te heffen en io plaats daarvan drie gemeentelgke artsen te benoemen op een salaris van 700 s jaars plus de emolumenten voor de vaccinatie van gemeentewege die ongeveer 100 voor ieder zullen bedragen 2 den nog in functie zgnden heelmeester zijn tractement als wachtgeld te laten behouden 3 aan dec geneesheer en den heelmeester van het Gasthuis het houden eener dagelgksche kliniek voor onvermogenden op te dragen Wg gelooven Hat de heer Van Iterson den dank der burgerij verdient voor zgu onvermoeid streven om deze quaestie tot een goed einde te brengen vooral daar dit geschiedt met voorbijzien van zgn eigen belang Hü zelf geeft de 300 prjjs die hg als stadsvroed meester geniet door eenvoudig over deze betrekking la mort tant phrate uit te spreken Over bet geheel kunnen wg ons met deze voorstellen zeer goeo vereenigen Wg achten de verbetering stellig in het belang van dé stad en hare armen terwijl de kosten niet noemenswaard vermeerderen Van dezelfde meening is ook het dagelgksch bestuur der gemeente dat behoudens een paar amendementen tot aanpemiifg van deze reorganisatie adviseert Wat deze amendementen betreft gelooven wg dat de raad wel zal doen de beide eerste aan te nemen doch wat het laatste betreft geven wjj de voorkeur aan de lezing van Dr v Iterson B en W stellen voor den stadsgeneesheer in plaats van wachtgeld een pensioen te verleenen Va D zgn tractement wegens meer dan 40 jarigen dienst Dit strookt geheel met de billijkheid Ten andere achten zg de kliniek voor onvermogenden aan het gasthuis niet wenscheljjk De gronden die zjj er voor aanvoeren dat Tiet nl niet aangaat de taak der geneeskundigen van het gasthuis zoo aanmerkelgk te verzwaren en dat daarenboven verwarring er van het gevolg kan zgn wanneer zieken afwisselend bedlegerig en loopende zgn en dan door verschillende geneesheeren behandeld worden komen ons afdoende voor Wellicht had de i Eergistorenavond werd in de vergadering van het Departement Gouda der Msatasliappij tot Nat van t algemeen verslag uitgebracht over den toestand van de Spaar en Hnlpbank alhier over 1887 Wij oDtleenen daaraan het volgende Dl SPAARBANK In de 52 zittingen werd ingelegd 109007 78 terugbetaald werd ƒ 75189 08 waaronder aan interest 319 70 Blijft f 74869 38 Zoodat de aan de Bank toeve trouwde som vermeerderile met ƒ 34138 38 288 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal lioekjes klom tot 5711 waarvan erop uit December 1936 liepen Er werd geplaatstOp onderpand van effecten 36000 Op hypotheek 63600 Bij de Hulpbank 1919 66 ƒ 101519 66 Op uit December was het actief aldus samengesteld Kas ƒ 5482 97 Hypotheek 185200 Onderpand van effecten 105000 Bg de Hulpbank 3633 44 Interest te goed 1347 78 300664 19 lan rente werrt verkregen ƒ 10616 85 Ton voordeeled inlwgen verscheen 7167 63 Aan rente werd verkregen Ton voordeeled inlwgen f Blijft f 3348 22 f 848 10 Salarissen en Onkosten Vermeerdering v h reservefonds ƒ 2502 12 welk fonds wegens de vereeniging van deze instelling met de Hulpbank ook vermeerderde met de netto winst der Hulpbank setlert de oprichting in 1868 zgnde f USB 15 Zoodat het toenam met f 3657 27 Het kapitaal d Bank bedraagt thans 29736 21 I De Schuld aan crediteuren 270863 05 I En de schuld aan crediteuren der I Hulpbank wegens nog niet ter inwisseling aangeboden aandeelen en coupons 74 93 J 300664 19 minder vroeger 7 werd De HULPBANK Er werden 61 aanvragen goedgekeurd 10 dan het vorige jaar 11 personen hadden geen leening bij de Bank aangegaan en aan tweemalen een voorschot gegeven Er werden gesloten 3 leeningan a ƒ 40 60 60 70 80 90 leeniug 120 460 240 140 240 90 17 leeningen 100 1 leenin 4 leeningen 1 leening 6 leeningen 200 1 leening 240 4 leeningen 300 1 leening 350 4 leeningen 400 120 150 180 1700 120 600 180 1200 240 1200 350 61 1600 ƒ 8470 In 1886 was 11180 ter leon verstrekt Tweemalen moest een debiteur worden beboet De borgen van een debiteur moesten worden aangesproken