Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1888

De interest ten besoeve der Bank versclienen bedroeg ƒ 836 66 Aan boeten wenl ontvangen 71 ƒ 837 37 Af aan salarissen en onkosten 167 05 Zoodat de winst bodniagt ƒ 170 32 welk bedrag met de winsten over vroegerejaren ton bedrage van ƒ 984 83 en dus te zamen f 1166 15 bij hot reservefonds der Spaarbank waarmode deze instelling voortaan vereenigd is werd gevoegd Ter vervanging van de Heeren A A Kook en B P M van Alderwerelt van Bosenburgh die zich Toor Commissaris niet herkiesbaar stelden werden benoemd de Heeren A Jonker Ki en J F W S Middelbeek Gisteren werd de Algemeene Vergadering gehouden van aandeelhouders der Goudsohe Waterleiding Maatschappij Tegenwoordig waren 4 aandeelhouders met 37 aandeelen uitbrengende 18 stemmen Uit het verslag bleek dat in 1887 gemiddeld per dag 632 M water naar de stad werd gevoerd dat het aantal gesloten abonnements contraoten bedroeg 1262 met 1705 perceelen met een bruto wateropbrengst van ƒ 21143 07 Uit de balans bleek dat de wateropbrengst was geweest ƒ 20961 43 Het dividend werd bepaald op 6 pCt terwijl eed aandeel groot f 1000 dor obligatie leening werd nitgeloot In de zitting der Eotterdarasche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden veroordeeld G H oud 30 jaar koopman wonende te Gouda wegens ver uistering van oen wagen tot 2 maanden gevangenisstraf A K oud 28 j koopman wonende te Oouderak wegens verkoop van vervalsohle boter en het omkoopen van ambtenaren tot 1 maand gev 4 G H schippersknecht wonende te Gouda wegens mishandeling tot 3 dagen gev In de den 25n dezer gehouden verkiezing van een Toorzitter voor de Polders Achterof en de Putte gelegen onder de gemeente Waddingsveen is door stemgorechtigde Ingelanden met algemeene stemmen zqnde 634 zes honderd vier en dertig herkozen dë haer Ph van der Breggen Voor de betrekking van veldwachter te Gouderak op een jaarwedde ¥ n ƒ 3S0 hebben zich niet minder dan 73 sollicitanten aangemeld Z M de Koning heeft benoemd tot voorzitter Tan de Eerste Kamer der Staten Genoraal den heer ipr W A A J baron Schimmelpenninck van der Oye lid dier Kamer Door de Provinciale Staten van Groningen zijn tot ledeu der Eerste Kamer gekozen de heeren jhr mr W C A Alberda van Etenstein te Groningen en D Knol Welt te IJsquert beiden leden der genoemde Staten Zij verkregen respectievelijk 26 en 24 stemmen Op den heer C J Sickesz werden 16 stemmen nitgebracht De Kabinetten die Nederland heeft gehad en hun levensduur Ministerie Opgetreden Duur De Kempenaer Mei 1848 l g jaar Thorbecke I Nov 1849 3 Van Reenen April 1863 3 4 Simons Juni 1866 i Van Bappard Jan 1867 l ii Van Tets Maart 1868 2 Van Heemstra Febr 1860 2 Thorbecke II Febr 1862 4 Geertsema I Febr 1866 i Heemskerk I Juni 1866 2 Fock Jum 1868 2 Thorbecke III Jan 18711 Geertsema II Juli 1872 2 Heemskerk II Aug 1874 V Kappeyne Nov 1877 l u Van Lijnden Aug 1879 S s Heemskerk III April 1883 5 Dus 17 ministeries in 40 jaren den gemiddelden duur van S j jaar hebben slechts 7 overschreden Het laatste Kabinet spande de kroon Wg lezen in het mailoverzicht van de JmaMe l e muntkwestie blqfl hier veler gemoederen beng ouden niet alleen tal van suikerfabrikanten en landbouwondernemers maar ook mannen uit den bandel en het bankwezen verklaren dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is én dat de invoering van den nlyeren standaard met Trge aamunnting ook in het belang der Inlandsche bevolking zijn zou Daartegenover staat echter de bekende meening van den president der Javasche bank en dat die veel gewicht op de schaal legt en deze niet gemakkelijk naar den anderen kant doet overslaan begrijpt en billijkt ieder Hoe dit zij de toestand der bevolking van Java is volgens het getuigenis van lieden die haar kennen allertreurigst en onbegrgpelijk komt het voor dat zij de zware belastingen nog steeds kan opbrengen Tot nog toe is niet gebleken dat de particuliere landbouwnijverheid blgvende welvaai t onder de inlanders kan vestigen zij waren en zijn niet anderS dan arbeiders die op hun dagloonen zijn aangewezen en bg het ophouden daarvan terstond tot armoede vervallen Gelukt het een enkele maal oen hunner zich in een of anderen tak van nijverheid tot zelfstandig ondernemer op te werken dan wordt dadelijk gewezen op het gevaar dat de Europeanen door de Inlanders zullen worden verdrongen alsof hot niet onze plicht ware indien men bij koloniale politiek van plicht spreken kan hen zoodanig opteieiden dat zü landskinderen in handel nijverheid en landbouw met ons vreemdelingen geheel op gelijken voet staan Thans legt men zich neder bij de leer dat de welvaart der Inlandsche bevolking de onze noodzakelijk op den voet moet volgen zoodat men alleen voor de laatste heeft te zorgen Praktisch komt diti op hetzelfde neer als de opvatting dat koloniën al een behoeven te dienen tot veld van exploitatie voor den speculatiogeest van vreemdelingen maar het beginsel is edeler Vrijdag 20 April stierf in het gesticht te Evere bij Brussel de heer Gelestin Jacques Leonard Keulier arm en vergeten door het volk dat in uitbundige geestdrift ontbrandde toen destijds een telegram de verovering des Kratons meldde f euller was de eerste die met de Nederlandsohe vlag voSrzien en den degen in de vuist van de boi twering sprong midden tussschen de woedende Atjehneezen Schrik en vrfbijstering waren van deze heldendaad het gevolg en spoedig daarna sprongen meerdere Hollanders KeoUer achterna Een geweerschot verbrijzelde Keuller s kaakbeen en gebit zoodat hij naar de ambulance gebracht werd en langzsam herstelde Nooit is openbaar de schoone daad van KeuUer erkend zelfs niet toen hij in Brussel wonende en door eenige gepensioneerde Nederlandsohe officieren daartoe aangespoord en van reisgeld voorzien zich nu juist één jaar gele eoi in 1887 bg gelegenheid der Aprilfeesteu naar Amsterdam begaf en op audiëntie bg den Koning ging om eenigen steun te vragen Er waren formaliteiten te vervullen waaraan hij na een tgdsverloop van zooveel jaren niet meer kon voldoen niettegenstaande vele pogingen tot de vervulling er van door hem zijn aangewend te s Hago Tiel en andere plaatsen om zijn papieren te krijgen Amst Te Amsterdam werd Maandag onder voorzitterschap van deh heer A C Wertheim de ISejaarlijksche aUemeene vergadering gehouden van de Prins Ilondrik Stiohtiug Bij de opening der vergadering wijdde de heer Wertheim eenige welsprekende en waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den overleden secretatir der stichting den heer H J Jolles op zoo jeugdigen leeftijd uit zgn werkzaam en voor de Stichting en de maatschappg zoo nuttig leven gerukt Aan het jaarverslag wordt door ons hot volgende ontleend Met ziekte hadden de verpleegden d nk zij den heilzamen invloed van de centrale warmwaterverwarming in het gure jaargetijde weinig te kampen De stichting verloor 4 verpleegden door don dood In het afgeloopen jaar werden 61 verpleegden opgenomen zoodat op 81 December 64 verpleegden aanwezig waren met 24 484 verpleegdagen Voor hen werd uitgegeven aan voeding kleeding ligging enz f 11 301 d i per dag 4ft jo sent Door eene bovenbetiinmering kwamen 16 plaatsen beschikbaar toch moest het bestuur besluiten eene nieuwe zaal te laten bouwen om de oude te bezigen voor zieken aal Zal die klaar zijn dan biedt de stichting plaats voor 90 oude Janmaats mits de geldmiddelen daarvoor toereikend zijn De stichting ontving aanzienlijke giften o a van heeren directeuren der O I Handel en Roederijen ƒ 2000 van mr H M ƒ 500 van denheer P W Janssen ƒ 3Ü0 van mevrouw Jansen Arriens ƒ 300 enz Legaten ontving zij van wijlen mejuffrouw F E Meyer te Amsterdam ƒ 2686 wijlen mejuffrouw A M Nieuweling ƒ 5000 bezwaard door vruchtgebruik 36 leden en 142 donateurs traden toe hunne bijdragen waren ƒ 1183 Evenwel verloor de stichting door overlijden 42 leden en donateurs De heer P E A van Hall werd tot directeur benoemd Hoe onze oude zeelieden soms worden gevonden leert het volgende schetsje in het verslag Het toeval deed hem ons ontmoeten aan het ff Westerhoofd te Amsterdau in de onmiddelgke nabij heid van de aanlegplaats der Alkmaarsche pakketi booton Eene der daar staande ledige kisten dïende ivhem in zgne havelooze kleeding welke bijna niet meer in staat was zijn lichaam te bedekken tot nachtverblijf menschenschuw geworden ontweek hij een ieder die hem naderde bevreesd als hg was door de politie ontdekt en door haar naar een der bede laarskolonies opgezonden te worden Het was onge veer 6 maanden geleden dat dit kommervol leven begonnen was daar hij door een steeds toenemende toenemende oogziekte zijn beroep als zeeman had moeten laten varen niemand had hij tot steun dan een kapitein dier Alkmaarsche booten met wien hij vroeger gevaren had en nu zijn lijden nog zoo veol mogelgk lenigde Eene huivering gaat u door de leden wanneer hij vertold heeft iu welken toestand hij zich bevond en hoe hij eiken avond voor hij zich in zijn schuilhoek voor het oog van de dienaren der heilige Hermandad verborg op zijne knieén om verlossing uit dit lijden bad en al hadden de golfjes onder den stijger zoo onrustig kabbelend hom nog zoo vriendelijk tegengolachen en gefluisterd Kom hier is redding hij had aan die verleiding weerstand gebodeu nog altoos op Gods uitredding vertrouwend Dio bede word ver hoord weinig tijds later dankte hg het aan u weldadigen dat zgn Igden had opgehouden goed gekleed en gevoed doet hij u niet meer huiveren op zijn gezicht en vat ge welwillend de u toegei staken hand wanneer hg u zegt al kan ik niet meer zien ik weet u toch wel den weg te wijzen door het geheele gebouw Volgens do rekening en verantwoording sluitende in ontvangst en uitgaaf met eene som van ƒ 20 615 droegen H H M M ƒ 500 jaarlijksche contributie bg eh H K H Prinses Wilhelmina ƒ 200 Geschenken van allerlei aard ontving deze nuttige stichting vele deze zeemnnsvriend zorgde voor tabak gene voor versnaperingen een derde voor lectuur enz Onze oude zeelieden zoo eindigt het verslag blgven wij u met warmte aanbevelen en God wekke uwe harten op om de Prins Hendrik stichting door uwen steun nog velen ten zegen te doen zijn Bniteniandsch Overzicht Betere berichten over den toestand van keiser Frederik worden uil Berlgn gemeld Onder de doctoren wint de meening veld dat in de ziekte een periode van stilstand is gekomen Reeds begint men zich met eon zwakken straal van hoop te vleien dat op de hevigck aanvallen der laatste dagen een tijd van beterschap zal volgen Ondanks zijn smartelgk lijden bhjft keizer Frederik geduldig eh werkzaam Met zeldzame geestkracht vervult hg zijn plichten verricht zgn werkzaamheden zonder klacht De Koningin van Engeland stapte eergisterenraorgen aan het station bij Chnrlottenburg af vroeger dan verwaoht werd zoodat er weinig publiek was Ofliciëele ontvangst had niet plaats aanwezig waren dè familieleden Eergisterenmiddag werd een bezoek gebracht aan Keizerin Augusta en den Kroonprins Gisteren werd Bismarck door Koningin Victoria ontvangen De Keizer heeft de volmaoht aan den Kroonprins zooals het Ministerie deze voorstelde nog aanmerkelijk uitgebreid Graaf Herbert Bismarck is tot staatsmiuister benoemd door den Keizer Schijnbaar is het rustig te Parijs maar men kan er niet veel op bouwen Wellicht zou de Boulangerziekte na verloop van eenige dairen van zelf genezen indien niet de geheele rechterzijde steeds het vuur weer aanblies door eveneens herziening der constitutie te eischen De Graaf van Parijs heeft zich thans openlijk daardoor verklaard De beweging onder de boeren in Rumenié is in zoover verminderd dat men de vrees voor gewelddadig verzet als geweken beschouwt maar toch blijven do ontevredenen volharden bij hun eischen De toestand blijft dus steeds zeer ernstig zoolang geen middil is gevonden om een schikking tusschen beide partijen tot stand te brengen Voorloopig heeft de regeering zich bepaald tot het benoemen eener oommissie welke den staat van zaken zal onderzoeken en daarover verslag zal uitbrengen Een correspondent v n do fime bezocht den minister van buitonlandsche zaken Carp maar de minister wilde natuurlijk geen inlichtingen geven over d bewering der bla len dat de Russische gezant de beweging hoeft aangemoedigd Hoofdzakelijk bepaalde het oproer zich tot de districten ten oosten en ten zuidoosten van Bucharest Wel is waar plantte de beweging als op een gegeven wachtwoord zich terstond van dorp tot dorp voort maar do heer Carp geloofde toch niet dat men met een vooraf beraamd oproer te doen had Aan de Engelsche bladen wordt uit Konstantido pel gemeld dat de financieele moeilijkheden der Porte steeds toenemen de onderhandelingen met de Banque Ottomane over een leening van 2 j millioen pd st zijn nagenoeg afgeloopen De leening zal staan ondor toezicht van de administratie der schuld Het geld schijnt voornamelijk noodig voor nieuwe oorlogstoerustingen De Bank zou een half millioen inhouden tot dekking harer vroegere voorschotten Als waarborg biedt de Porte de opbrengst der invoerrechten van de vilayets Smyrna Salouiki Bayieuth Brussa en Adrianopel en indien dit onvoldoende is ook van Konstantinopel E E C L A M E De minerale baden van Soden in den Taunus hebben onder de nieuwe zaken eene oprichting dat de weldadige werking der gebruik van deze goede waters vele toekomst heeft Nog een nieuw teeken is dat alle de zieken die lijden eener zinking der keel dor strottenhoofd en der longen de genezing hunner pijnen bekomen hebben die de minerale pastillen van Soden gebruikt hebben Te krijgen in alle apotheken aan 60 oonts de doos Kleinhandel Iu Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bg haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Johanna Zeltenrgch Korte Akkeren P No 346 Gouda den 25 Ajril 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBNDe Secretaris BBOUWEK AFKOIMDIGI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den heer Commissaris des Kouings in de Provincie Zuid Holland van den Zlstac Maart 1888 A No o Prov blad No 33 betreffende de beschrgving voor het Patentrecht over 188 i brengen ter algemeene kennis lo Dat op den In Mei aanstaande de beschrijving dor pakntpliciti m Tabel 14 No 37 tot 40 zijnde de slijters tappers koffiehuis kroeghouders enz zal aanvangen en dat do dtxlaratoiren tullen worden uitgereikt die na verl op van drie dagen van wege den Ontvanger der Directe BeUutingen weder zullen worden afgehaald Gemelde patentplkhtyen worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der W£T van den 24 April 1843 Staattilad No 16 dat zg hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zg de heHi ran hunnen aanslag over het diens r 18 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zgn aangezuiverd waarvan zal moetan blijken voordat de patent aoten aan hen zullen kunnen worden afgegeven 2o Dat de uitreiking dor verklaringen in te vullen door de gewone pataitpluihlyen over den jare 1888 begii nen zal den 7 Méi aaaêiaande en de wederinzameling zal plaats hebbeu acht dagen na de uitgifte De kooplieden of winkeliers die buskruit wiUen verkoopen of vuurwerken maken worden herinnerd aan Art 21 der Wet van den 29n Jannari 1815 SlaaUblad no 7 luidende Kooplieden of winkeliers in steden plaatsen of ten platte lande welke buskruit willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze neïing niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulk op hun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ 500 enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wijze der kramers Verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswegons aan te g ven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders plaats heeft 3o Dat de registers der patattflichtigm zullen worden gesloten den Sin Mei aamtaande terwijl de belanghebbenden opmerkzaam worden gemaakt op de bepalingen van art 13 en 37 der Wet van den 21n Mei 1819 Stmhblad No 34 handelende zoo over de verplichting van hen welke bij de algemeene beschrijving zijn overgeslagen als over de bonte bg verzuim van en gebreken in de aangifte te verbeuren 4o Dat de eigenaars vaste huurders of gebruikers van binnen vaarluigen ter bokoming van PATENT tusschen 1 en 16 Mei a s Zon en feestdagen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Raadhuis dezer gemeente ten buteele van HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van het vorige jaar 5o Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelgkhedeu en debitanten van lotergbrieQes die beroepen niet mogen uitoefenen dan na hunne aangifte ten bureele van HH Zetters gedaan en het verschuldigde patentrecht betaald te hebben De kermis en marktbezoekondo patmtplicMigea wordeu tevens herinnerd dat de marktmeester hen niet mag toelaten hetzij met of zoAler loodsen tenten kramen of stallen anneer zg niet van patentacten zgn voorzien 6o Dat bij het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staatsblad No 60 moot worden overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet tegen betaling van 6 cents bij den Ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar Gouda den 24 April 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Gouda 26 April 1888 Voor het aangevoerde van heden dat echter minder was dan de vorige week bestond goede vraag tot vaste soms iets hooger prijzen Maïs opnieuw hooger Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 40 a ƒ 7 65 Mindere Zeeuwsche ƒ 7 20 a 7 25 Nieuwe Polder ƒ 6 80 a ƒ 7 Afwijkende ƒ 6 30 a ƒ 6 40 Boode ƒ 6 30 f 6 40 Angel 7 25 ii 7 40 Kanada 6 90 a ƒ 720 Zeeuwsche Rogge 5 40 a ƒ 6 60 Polder 4 60 a ƒ 4 75 Buitenlandsche por 70 KG f 4 a 4 63 Wintergerst ƒ 4 70 a ƒ 4 90 Zomer ƒ 4 40 a f 4 60 Chevaliergerst ƒ 6 50 a ƒ 6 40 Haver per Heet ƒ 3 25 a ƒ 4 60 en per 100 kilo ƒ 6 50 ii 7 50 Hennepzaad Inlandsch f 7 70 a ƒ 7 90 Buitenhndsch ƒ 6 25 a 5 65 Erwten Kookerwten 7 76 a 8 Inlandsche blauwe mesting erwten 6 10 a ƒ 6 20 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg 6 30 a 6 80 Kanariezaad 8 a 8 75 Bruine boonen 10 50 ii ll Duivenboonen 6 40 a 6 80 Paardenboonen 5 70 a 6 Spelt ƒ 2 40 a 2 60 Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed 7 a 7 25 Odessa ƒ 6 90 a 7 Cinquantine 7 76 ƒ ii 8 De veemarkt met goeden aanvoer de beste soorten werden tamelijk vlug verkocht inferieure soorten traag vette varkens 18 a 21 et varkens voor Londen 16Vi a 17 Vt et magere vafkeasen biggen gewoon biggen 0 75 a 1 06 per week schapen traag verkocht Aangevoerd 52 partijen kaas handel vlug eerste quaUteit 23 e 25 tweede qualiteit 3 a 25 Noordhollandsohe 23 a 25 Joeboter 0 90 a ƒ 1 00 Weihoter f 0 70 a 0 80 uurgerlijke Stand REBOREN 23 April Cliri Iliubrth oodera A A Biitchvp fn J SliDt en H JotMiiutfl ouden D Snejlemiu en VI d Mol Nieulau Hendnltui ouderi M via Ai en C vtn der Pott OVGBLEDEN iS April 1 Broer ra N M vtn Egk wed H de 1 001 67 j 34 C IU der Kle js I j 5 m H E GeniHeo wed n W Wol liu 68 J Ii W JoDKkoen 62 j r KTROUKD 2ö April R Mimir en P Louwereuborg H Nuoder ea J M Zuidema ADVERTENTIEN g üodertronwd IlEENDEKT PEOOS UOOGENDIJK Jr l LENA MARIA LAFEBER Gouda 24 April 1888 Receptie Zondag 29 April Wachtelstraat P 213 Wordt gevraagd een zindeljjk Dagmeisje oiet beneden de 16 jaar Inlichtingea te bekomen ter Boekdrukker van B A VEK55IJL Oouda mm mimmm TOor Mannen Vrouwen en Kindere SCHENK m Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlg en van mgnen geliefden Echtgenoot FRIEDRICH WILHELM WöLCKEN betuig ik ook namens mgne Kinderen mgnen oprechten dank Wed C J W8LCKEN VAN IkgEN WerkstaMng te Almelo Bij J T SOMBSBR te Almelo is verschenen en by de voornaamste oelhandelaren mede verkrggbaar van Gebr SCHOLTEX Co en H 3 SCHOLTEM op de biocbure van deu Heer J C van MA BK UN Prjjs 25 C enta O 1 T V A Ci E l l de NIEUWSTE MODELLEN van Dames enKinderlioedezi M L KINT VAN Dam Westhaven B 186 Gouda uit de fabriek van H BOOTZ is by mg verkrggbaar Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda In lading naar Lissalson het Scboonerschip ARCHIPEL Kapitein P van RIJN Reederg A HOOOBNOIJK J Zt Vlaardingeu Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN ft Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Armterdam GROOT mm en APENTHEATRE eD CIRQCE zal eenige VOORSTELLINGEN geven in zgné kolossale bonten Schonwburgtent en wel in het begin van de maand MEI a s De staanplaats en den dag der 1ste Yoorstelling zal nader bekend gemaakt worden De Directrice Wed A WEBY VERKOOPII G Op WOENSDAG den 9 MEI 1888 des namiddags om 12 nre zal door den Heer Majoor Toeziende Chef over het Garnizoens Kleeding Magazijn in het openbaar bg inschrijving worden verkocht eenepartg onbruikbare Militaire Kleedingstukken De goederen zgn daags vóór de verkooping te beziclrtigen in het Kleeding Magazgn alwaar de gezegelde iuschrgvings billetten tot en met het uur der verkoop kunnen worden bezorgd Gouda den 26 April 1888 FOSTüEO m VAÜINAS 60 Cent per 5 ons J Van Sonsbeek