Goudsche Courant, zondag 29 april 1888

Zondag 29 April J 3697 1888 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do inzeadinK 7an advertentien kan Keactaleden tot öta nnr des namiddags van den dag der uitgave m Nesstraat I De Goudsche Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVKtilNG van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Scbrocfstoomboot ALIDA Dagelflks GOUDA ROTTERDAM v v en tusschengelegen Plaatsen Personen Goederen enVeevervoer Zeer lage vrachtprijzen geen aan WÊÊf Vraag Zomerdienstregeling aanvang 1 MEI 1888 Onder aanbeveling F VA1SI IITKECHT MARKT 96 Oouda NB Mgn geachte Begunstigers gelieven opde Adressen der te verzenden goederen dnidelijk te vermelden per Stoomboot ALIDA of de Colli door vertrouwde personen rechtstreeksaan genoemde Boot te laten bezorgen opdat devoor mgn onderneming bestemde Vrachtgoeder n niet door concurrenten kunnen wordeningerekend NIEUWE A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Terstond TE HUUE een BI VIS met Vergunning te bevragen OOSTHAVEN B 112 Zuivere BORDEAUX WIJNEN van ƒ 22 ƒ 27 30 33 en hooger per ANKER bij SLOTEMAKEB Co Société Générale D Épargne Maatschappelijk Eapiiaal ƒ 10 000 000 Verkoop van OBLIOATIBN tegen den dagkoers der BEURS an BRÜSSKL De aandacht wordt gevestigd op de groots trekking der Obligatiën Antwerpen en Brussel op 10 en 15 MEI a s met boofdprijzeo van f 100 000 en 20 000 francen Oeheele aandoelen zgn tegen 2 50 per obligatie verkrijgbaar bij den Heer van OIJE Kleiweg E No 2 te Gouda Dienstneming voor Oost lndie NEDEHLA DERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van iKes jaar een handgeld van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN IIILICIEIVSI In werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetaebeerd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN btjaidlen de Niilcien met groot verlof afwezig was van zijn korps Bet Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen Greote SCHOUWBURG Aerl ROTTERDAM Van 2 tot 31 MEI 1888 GASTVOOBSTELLI GE VAN HKT Hertogl Saksen Meiningensche iloftheater Eiken avond aanvang te T s uren precies ZONDAGS 8 uur Het Repertoire beslaat uit de navolgende klassieke stukken jBV V Schiller Die Jungfran von Orleans Maria Stuart Wilhelm Teil Wallengtoin a Wallensteins Lager b Die Piccolomini Ie avond e Wallensteins Tod 2e nvond Shakespeare Julins Caesar Der Kaufmami von Venedig Ein Wintermarchen Was Ihr Wollt Molière Der Bingebildete Kranke OrUlparzer Esther PBIJZEy DEB PLAATSEN Front Baloons 3 75 Faatenils de Balcon Front en Stalles ƒ 3 50 Baignoires 3 25 Zji Balcons Faateuils en Parket ƒ 3 Fantenils de Loge Front ƒ 2 25 Front Loges en Parterre 2 Zij Loges 1 25 Ie Amphitheater ƒ 0 80 2e Amphitheater 0 60 Galerfl ƒ O 35 Plaatsen zijn de 3 dagen vóór elke Voorstelling schriftelijk of telegraphisch onder bijvoeging van het bedrag te bespreken bij den Bureaulist van den Schouwburg Aert van Nesstraat te Rotterdam den Heer C Lippits bij unen op den avond der Voorstelling van 6 uur af de plaatsbewijsen in ontvangst genomen kunnen worden 2 S en4 Mei JULIUS CAESAR Eillard en Heu belfabnek De ondergeteekende heeft de eer kennis t geren dat hy by zgne bestaande BILLARDFABRIEK een B heeft GE O PU ND waartoe hjj ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begun stigers tevredenheid te verwerven REPARATIËN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar H A DIESTELHORST Turfmar irt GOUDSCHE Waterleiding Maatschappij HH AANDEELHOUDERS worden bericht dat tegen intrekking van Coupon en extra dividend bewgs No 4 dezelve van af 1 MEI e k z jn betaalbaar gesteld met ƒ 50 ten kantore der Ueeren M J OGIER Comp te Oouda en HABISINCK Oo te Amsterdam DE DIRECTIE Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten bg de Rhamatisk lgders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende veri rgving van die vaderlandsche plaag Ue Hoofddepot houdir A BREETVELT Az te Delft beeit ze 30 cent per pakje verbaar gesteld bg T 4 C van Beth C B Ferheul Oudewater Me de Wed Uosiiiaii Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cnppelle S V d Kraat Bleiswyk A Bos Berkel J van Uorp Zoetermear A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden U V 1 Geur Waddiniveen HAARGROEI M Ongeveer vier jaren geleden droeg ondergeteekende op 40 jarigen leeftgd een pruik mgn Scheerder raadde mg aan eens de proef met uw Prephraat te nemen toen bestelde ik u een Flacon en na aanwending herkreeg ik na eenige maanden mijn Hoofdhaar Is get W J VERHEIJEN te Deventer Uitval van Haar Koos of Schilfers dun Haar Baardworm vroegtjjdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbaönen door den HnarontwikkelingsBalsem Alleen verkrijgbaar bg THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours Van af VRIJDAG in lossing een lading Grove Kachel en Machinekolen P KIUJGSMAI Kantoor BOGEN HEDEN VOORHANDEN BLAD SPINAZIB ENGELSCHE RABARBER BAAPSrEËLEN KKOPSLA MANDARIJNEN PALESTINA APPELEN Kil VI T SEiIBK Bl r AROMATISCHE MOSTERD j gkriiit8i n KORTE GROENENDAAL Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VElJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden il 1 25 franco per post 1 50 BU deze Caaraat behoort een BUvoeirsel BINNENLAND GOUDA 28 April 1888 De heer H W G Koning hoeft de benoeming tot Wethouder angeaomen Hedenavond tan 9 oro zal den heer H W G Koning eene serenade worden gebracht bq gelegenheid z ner benoeming tot Wethouder Naar wg vernemen zal door den heerS van Milligen tegen 1 Augustus a st ontsüig worden gevraagd als Leeraar aan de Stedelijke Muziekschool alhier daar hg deze gemeente gaat verlaten en zich althans tgdelgk buitenslands vestigen Aau d onderwijzeres van sohooji te Beeuwgk M j A M Krugt ii op naar verzoek een verlof van drie maanden toegestaan en tot haar plaatsvorvangster benoemd Mej K Vetter te Goada Voor do vacature van onderirgzeros van School A aldaar hebben zich 16 sollicitanten aangemeld Deze zgn uitgenoodiitd op den 7 en 8 Mei a s voor de klasse te Boeuwgk te komen werken De toestand van den landbouvrenden stand is in de Krimpenerwaard niet rooskleurig De langdurige winterkoude en talrijke sneeuwbuien zijn slechts vervangen door koude winden en nachtvorsten bg weinig zonneschijn Zoowel de jonge groenten als de vroege aardappelen zullen zeer ten achteren komen Vau hennep zaaien is nog geen sprake De weilanden zien groen dat is alles maar gras niet noemenswaard De temperatuur moet heel wat veranderen zoo het rundvee met Mei in de weide kan gedaan worden Daarbij zgn do kaas en botorprgzen laag en het te kort komende wintervoedar duur In de gisteren gehouden Algemeene Vergadering van aandeelhouders der Utreohtsche Hypotheekbank zijn 1 de Winst en Verliesrekening over 1887 en de Balans per 81 December 1887 goedgekeurd 2 het uit te keeren dividend over 1887 vastgesteld op 7V8 of ƒ 14 per Aandeel en ƒ 0 22 per Oprichtersbewgs 3 de aftredende Commissarissen en do aftredende Directeur herkozen 4 aan Mr Ph van Blom op zijn verzoek verleend eervol ontslag als Commissaris on in zgne plaats tot Commissaris benoemd de heer P Lycklama a Ngeholt te Leeuwarden De Haagsche correspondent van het U D zegt dat s Konings toestand aan zgne omgeving groote bezorgdheid inboezemt Volgens dien berichtgever staat met dien toestand in verband het bezoek van de groothortogin van Saksen Weimar EisenacU des Konings zuster welke na twaalf jaar afwezig ta zijn geweest in dit jaargetgdo niet voor haar genoegen naar den Haag zou komen De Maasbode wgst op de moeilgke laak die den nieuwen Minister van Financien wacht Hg vindt onder de liberaten geduchte tegenstanders Mees Gleichman Van Houten Veegaiu en vooral Verniers van der Loeff Staan tegenover da bestrijd in de oppositie evenveel verdedigers in de geied vn der rechterzijde Het is mogelgl dat onder d Okma s Oppedgk s Bssgra s tot dusvar onbekend gebleven financieele specialiteiten schuil gaan die Üeh in de Kamer van Honderd heerlijk zullen ontwikkelen maar het oude element in de vroegere Kamer op le rechterbanken gezeten is in den regel geko n onder de leus tvoor of tegen de schoolwet en aan financieele specialiteiten was er geen av rloed ouder de mannen van de rechterzijde Neen eerder gebrek Daarenboven zal de ministar dan tegenstand hebben ta overwinnen van de doctrinaire ambtenaren aan zijn departement Bg geen departement zitten zoo vele gunstelingen van liberale grootheden als bü Financien Het gevaar bestaat in de allereerste plaats hierin dat elk economisch pin ider nieuwe regeering zeUa io zijne geboorte onmiddellijk aan de tagenpaitü bekend gamaakf MMt Het is soms alsof er eene telephomsche verbinding bestaat tusschen Den Haag en het hoofdorgaan van het Ned liberalisme Van uit de bureaux der N B Ct kunnen dan de noodige bevelen gegaven worden om de genomene maatregelen la bestrijden te verlammen te beletten Daarbij komt dat voor allerlei maatregalen in do eerste tijden veel geld zal noodig wezen De bezuinigingen op onderwijs zullen eerst op t d werken en verslonden worden door hoogere aischen van andere departementen Wegens al deze voetangels en klemmen die op zijn weg liggen gelooft De Maasbode niet dat de Minister in de eerste jaren tot doortastende maatregelen zal overgaan Men zal leven bij den dag Kene vierde leaning van zestig millioan is spoedig gesloten Bente en aflossing kunnen gemakkelijk genoeg gevonden worden uit de grootere voordeden van het nieuwe contract met do Ned Bank Desnoods eenige opcenten meer op het personeel Nog gemakkelijker kan de Minister vier jaar zonder financieele hervormingen aau het roer blijven als h j zgn ambtgenoot voor Koloniën weet over te halen de Staalsspoorwegen op Java voor 50 ï 60 millioen ta varkoopen is da Minister van plan aan de veldwinnende protectionistiacha beweging tegemoet te komen dan zal men er spoedig meer van hooren Zoo niet dan hoopt De Maasbode dat door Kamerleden daartoe het initiatief zal worden genomen Omtrent den toestand in de Drentsche veenstroken wordt nog het volgende geschreven Te Nieuw Amsterdam is de toestand van vroeger teruggekeerd doch nog steeds wordt het noodig geacht aldaar militairen gedetacheerd te houden daar op de veenarbeiders die grootendeels uit zeor onverschillig volk bestaan neinig staat is te maken Als een bewgs van die ouvorsohillighoid diene het volgende Een der veenarbeiders uit Assen afkomstig had geweigerd het werk te staken en werd daarom door de werkstukers op ernstige wijze mishandeld Algemeen wordt verteld dat hom de ooren zouden zijn afgesneden eu zefjt bij zgne familie te Assen was daaromtrent bericht k nien doch het valt moeilijk te gelooven dot zulk eene buitengowone trreedaardigheid zou kannen bestaan Aan alle eischen der werkstakers te Nieuw ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afionderlgke Nommers VIJF CENTEN Amsterdam is door de verveners voldaan en daarvan ia het gevolg geweest dat ook in andere veenstroken de arbeiders in verzot zijn gekomen in de hoop even gemakkelijk als hunne collega s loonsverhoogiug te zuUen knjgen In de Weerdingermarke in het Borgerveen het Kollingsveen te Valtermond Erica Oranjedorp en Schoonoord overal is het werk gestaakt doch aan het machtsvertoon van cavalerie en infanterie wijr sterkte nog steeds door nienwen aaniroer aangroeit is het te danken dat ar geen ongeregeldheden worden gepleegd Te Oranjedorp hielden do verveners Maandag vergadering om over da grieven der werkliedon te spreken De werkatakers ruim 500 in getal wilden in optocht naar het logement waar de vergadering werd gehouden doch moesten daarvoor over een brug welke was afgedraaid Verschillende pogingen om die brug over te draaien werden door de infanterie onder bevel van luit Lefèvre vergeld Knim 5 uur bleven zij wachten en toen eenige hoofden der werkstakers met een sebnitje waren ovcrgefamld en bij do verveners toegeUten en het bekend werd dat gedeeltelijk aan hun eisch was voldaan trokken ze in optocht weer af Man weet echter niet of zij met de door de verveners voorgestelde schikking genoegen nemen Be werkstaking te Schoonoord had een zeer vreedzaam verloop Da arbeiders kwamen in optocht cm meerder loon te eischen doch waren vooraf overeengekomen geen sterken drank te gebruiken Allen werden echter gedwongen het werk te staken zelfs werd iemand onder zijn bed weggehaald Onder t zingen van vaderlandsche liederen kwamen de ruim 300 man aan Een zestal hunner accordeerden met de verveners Gedeeltelijk werd aan hun eisch voldaan wat na eenig beraad werd aangenomen Maandagavond was de rust woer teruggekeerd Uit een Engelsch dagblad neemt de Z Jl Follabode het volgende over Een liefhebber van paarden ontdekte dat een zijner paarden bijziende was Op een afstand van 6 voeten kon het een gelen wortel niet zien Hg bracht het naar een oogdokter die de oogen onderzocht en tot het besluit kwam dat het dier een No 7 bolvormige concaaf bril noodig had Deze werd aan den halster vastgebonden Zoodra dit gedaan was scheen het paard verbaasd dat het verder zien kon en spoedig kon men bemerken dat het de verandering genoot en gedurig door de deur van de stal stond rond te kijken zooals het vroeger nooit deed Wordt het ingespannen dan is het fnsscber dan te voren en da schichtigheid die zoo lastig was is verdwenen Toen de eigenaar hot naar het veld zond om ta grazen werd de bril natuurlijk weggenomen maar dadelijk kon men zien dat het paard ganscli niet op zijn gemak was Den geheolen dag stond het aan don ingang van hot kamp te hinniken totdat zijn hoer den halster met bril er aan hot halen Zoodra die aangezet was liep het op een galop en gaf alle teekenen van uitbundige blgdschap In hot nummer van IS April van het onder hoofdredactie von mej C Alberdmgh Thijm verschgnende weekblad De JioUaadscie Zehe komt een zeer lezenswaardig artikel voor van den hoer Marcellus Emants getiteld Het nationale in het leven en in de letterkttüÉef Hg doet danrin o a nitkomt n dat men ten oiijfe t dikwgls het vreemde alleen hierom zoo oe