Goudsche Courant, zondag 29 april 1888

vondert omdat men minder in staat is er de fouten Tan te ondencheiden H schrift o s Zoowel in onze salons als in onze schouwburgen lan men de treurige ondervinding opdoen dat de zoogenaamde bescharing in Nederland wel medebrengt het schijnbaar op de hoogte z jn ran vreemde kunst waarvoor men welbeschouwd de Toelborens mist maar niet eischt de kennis van de nationale kunst die men goed zou kunnen begrijpen Behalve dat deze achteruitgang van den kunstzin een moorddadigen invloed oefent op nationale kunst en inheemsche kunstenaars hneft z ook tengevolge dat de beschaafde Hollanders zich dikwyls op eene w ze aanstellen waarvoor men als landgenoot tegenover vreeraden zich het schaamrood naar do wangen roeit stijgen Een Puitseher die HoUandsoh verstaat en een winter lang in de residentie den schouwburg bezoekt kan niets anders dan een medelijdend en spotachtig glimlachje voor de artistieke ontwikkeling onzer hoogste standen over hebben wanneer hij ziet dat zy bij de beste voorstellingen der nationale kunstenaars schitteren door hunne afwezigheid en bij minder dan middelmate vertooningen door Fransche artisten van zeer laag allooi gegeven met stralende gezichten de eerste rangen vullen Misschien is er geen tweede land te vinden waar zy die de voorgangers des volks moesten zijn zichzelvea zoo onbeschaamd een brevet uitreiken van artistieke botheid wDe bewondering van het vreemde heeft het bewonderen zonder maatstaf tot onvermijdelijk govolg gehad het bewonderen zonder maatstaf smoorde het artistiek gevoel en thans leven wij in den schoonen t jd dat het Nederlandsch publiek de vreemde kunst bewondert omdat het er de fouten niet Tan ziet de nationale kunst veracht omdat bet er het goede niet van kan beseffen Mist ols hedendaagsch publiek dus het recht over den achteruitgang van de Nederlandsche kunst te klagen wij mogen verwachten en moeten eischen dat het schuldbewust eens pogingen aanwende om langzamerhand de afschuwelijke gevolgen van zqne nationale karakterloosheid weer uit te wisschen Om dit te bereiken wend ik mg tot u lezeressen van De HollandscAe Lelie Vrouwen oefenen een grootereu invloed op de nationale kunst uit dan zij misschien zelven wel denken Ce sohryver wgst er op in de eerste plaats dat het publiek waarop een schrijver kan rekenen bij ons nog meer dan by andere volken nagenoeg uitsluitend uit vrouwen is samengesteld Het beetje vr je tijd dat den man in elk land overbluft wijdt hy ten c ent zelden aan kunst en vooral niet aan zijne eigene litteratuur In de tweede en voornaamste plaats oefent de vrouw haren invloed op de kunst uit door middel van haren invloed op het sterkere geslacht Kn is de vrouw eenmaal moeder geworden dan kr jgt z j de vorming van een gansch nieuw geslacht geheel in banden Geeft zg haar kind vroegtijdig vreemde gbuvernantes dan bereikt zij misschien het voordeel dat het over koetjes en kalles zouder fouten in een drietal talen babbelen kan maar zeker de nadeelen lo dat het zich met die spelend verkregen verstandelqk niets beteekeuende geoefendheid voor knapper houdt dan anderen 2o dat het op school de verschillende talen grammaticaal minder goed leert dan qjne makkers omdat het waanwijs ze al meent te kennen 4o dat de gewone menschelijke ijdelheid het er toe brengen zal met zijn zoogenaamd talent te willen uitblinken uit welke neigmg zich dan weer noodlottig eene voorliefde voor de vreemden en het vreemde moet ontwikkelen Ten slotte zegt de schrijver De toekomst van onze kunst onze taal in één woord van ons zelfstandig nationaal kaïakter ligt grootendeels in de handen der HoUandsohe vrouw van haar hangt het dus af of de onverschilligheid die ons tegenwoordig in het Ëuropeesch verkeer van nagenoeg allo zqden te beurt valt tot minachting zal dalen of tot achting stggen Wie zichzelven niet acht vindt bij anderen slechts verachting en volkomen terecht heeft Knej elhout gezegd Het volk dat zijne taal versmaadt is rjjp voor slavernij VERGADEftlKG VAK DEN GEMmERMD VEIJDAG 27 APRIL Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig alle leden De Voorzitter deelt mede dat de heer B G van Vreumingen het nieuwbenoemde raadslid op het stadhuis tegenwoordig is en bereid de bij de Wet voorgeschreven eeden af te leggen waarop spr den Secretaris uitnoodigt hem binnen te leiden De heer van Vreumingen komt vervolgens binnen en legt in handen van den Voorzitter de bedoelde eeden af waarop laatstgenoemde hem welkom heet als lid van den raad en de hoop uitspreekt dat hij als zoodanig veel ten nutte der gemeente zal tot tand brengen De heer van Vreumingen neemt daarop zitting De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 3 April 11 tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1887 Deze mededeoling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 Het kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1888 Ter visia Eene missive der Commissie voor de Strafverordeningen betr de herziening van eenige verordeningen Ter visie Een voorstel an B en W tot wijziging der gomeentebegrooting dienst 1887 Ter visie Een adres van den heer F Huijbrecht verzoekende te mogen hurea gerioleerden grond in de Vogelenzang grenzende aan zijn eigendom B en W stellen voor daarop eene gunstige beschikking te nemen Ter visie B Het verslag van Curatoren over het Progymnasinm over 1887 Aangenomen voor kennisgeving 6 Eene missive Van Mej E P Woerlee dank betuigende voor de benoeming tot stads vroedvrouw Asngenomen voor kennisgeving 7 Het verslag van den toestand dor Gemeente over 1887 Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter deelt mede dat dit verslag ter perse is en dat aair ieder raadslid een exemplaar zal worden bezorgd Aan de orde Üe benoeming van een Wethouder Eerste stemming Uitgebracht 17 stemmen Daarvan vereenigen op zich de hh Kuning 7 IJssel de Schepper 8 Straver en Prince ieder 2 Fortuijn Droogleever Oudijk en van der Garden ieder 1 stem Alzoo geen volstrekte meerderheid Tweede vrqe stemming Uitgebracht 17 stemmen Daarvan vereenigen op zich de hh Koning 8 Prince 3 Straver en IJssel de Schepper ieder 2 Oudijk en van der Garden ifder 1 stem Alzoo geen volstrekte meerderheid Herstemming alzoo tusschen de hh Koning en Prince waarbij l ei4e heeren zich van stemming moeten onthouden i evolge de bepalingen der vet Uitgebracht 16 atonmen Daarvan vereenigen op zich de heer Koning 10 en de heer Prince i stemmen De heer Koning is dus tot Wethouder benoemd De Voorzitter wensoht den benoemde geluk en vraagt of hij bereid ia dadelijk te verklaren of hg de benoeming aanneemt dan wel van den tgd van beraad hem door de wet verleend wil gebruik maken De heer Koning zegt zeer erkentelijk te zijn voor de benoeming tot Wethouder doch verklaart van bedoelden termgn van beraad gebruik te maken Aan de oide is daarop De benoeming van een lid in de Comiifissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek Daartoe werd herbenoemd de beer Dr H IJssel de Schepper met 16 stemmen terwijl de heer Prince 1 stem verkreeg Aan de orde Het adres van de Erven A Jonker betreffende den aankoop van een stuk grond tusschen het Verlorenkost en de Lazarussteeg B en W stellen voor tegen een som van 400 dien grond aan a iressanten af te staan Zonder hoofdelgke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten Aan de orde Het voorstel van den heer Dr F H G van ItersoD betreffende eene reorganisatie van den geneeskundigen dienst voor de armen Dit heeft de strekking lo De betrekking van stadsgeneesheer behalve die bij art 2 van de instructie voor de stadsgeneesheoren bedoeld van stadsheelmeester en van stadsvroedraeester op te heffen met toekenning aan den stadsheelmeester van wachtgeld als zgnde niet onderworpen aan do periodieke aftreding overeenkomstig het bedrag van het genoten honorarium 2o Over te gaan tot het benoemen van drie gemeentelijke artsen op een traktement van 700 sjaars welke de praktijk in haren geheelen omvang bg de armen zullen moeten uitoefenen 3o Aan dezen op te dragen de inenting van gemeentewege tegen de daaraan verbonden emolumenten 4o Aan den Geneesheer en den Heelmeester van het Gasthuis op te dragen hel houden eener dagelijksche kliniek voor onvermogenden en het zoo noodig verleenen van verloskundigen bijstand in het gasthuis aan personen welke geen eigen tehuis hebben B en W vereenigden zich in hoofdzaak met dit voorstel Als amendement daarop stelden zg nchter voor lo Den stads heelmeester geen wachtgeld toe te kennen maar een pensioen van f 200 sjaars 2o De dagelijksche kliniek voor onvermogenden door den Geneesheer en Heelmeester der Gasthuizen te doen vervallen 3o Niet alleen artsen maar ook door de Wet met artsen gelijkgestelde personen benoembaar te stellen De heer van Iterson verklaart zich te kunnen vereenigen met de twee eerstgenoemde wgzigingen in zgn voorstel Hij stelde dtórom voor den stads heelmeester wachtgeld te verleenen omdat hij niet gaarne het voorstel wilde doen iemand z n pensioen te geven In dit geval is daarin echter niets oneervols omdat het t gevolg is van een reorganisatie Als B en W het meer legaal vinden bedoelden heer pensioen te geven zal spr er zich niet tegen verzetten De heer Lotsy wijst op art B der Verordening op het pensioneeren van ambtenaren waaruit blijkt dat hun geen pensioen kan worden verleend tenzij zg daarom vragen Spr is geheel onpartijdig hij weet zelfs niet wie in deze belanghebbende is maar wil vragen of bedoelden heer met het oog op dat artikel pensioen kan worden verleend De Voorzitter i van oordeel dat de raad in bgzondere gevallen daarvan kan afwgken en dat er in dit geval alle termen zijn om dat te doen De heer van Mierop geeft in overweging in plaats van drie slechts tmee gemeentelgke artsen te benoemen althans als dit mogelijk is waartoe hij vooraf inlichtingen vraagt aan deskundigen De Voorzitter merkt op dat er vroeger inderdaad twee waren doch dat toen de behoefte gebleken was aan oen derde De heer Straver heeft bezwaar tegen het denkbeeld van den heer van Mierop De stad krygt zoo n uitbreiding d t de patiënten er z i onder zouden Igden ahi er slechts twee werden aangesteld De heer van Iterson begrgpt niet hoe de hoer van Mierop er toe komt slechts twee gemeentelgke artsen te willen benoemen Mocht het blgken dat wij geen drie geschikte artsen kunnen krggen dan zouden wij ons met twee moeten vergenoegen maar overigens kan er geen bezwaar zijn tegen drie gemeentelgke artsen Wordt een gemeente er minder door vraagt spr als er een doctor bijkomt De heer van Mierop schgnt dat te meenen Spr meent daarentegen dat overvloed van geneeskuwlige hulp in alle opzichten wepsehelgk is De heer ui Mierop zegt juist daarom inlichtipg te hebben gevraagd om te welen of het mogelijk was het getal tot twee te beperken Nu het blijkt dat zulks niet wenschelijk is trekt hij zijn voorstel in De heer Prince geeft daarop in overweging uitsluitend artsen op te roepen voor de betrekking en dus niet hen die de wet met artsen gelijk stelt Hot is toch wenschelijk betoogt spr ook voor de armenpraktgk geneeskundigen te hebbon die de zieken behandelen zooals zij werkelgk behandeld moeten worden en die de meeste waarborgen aanbieden van bekwaamheid En mot het oog daarop moeten bepaald arlsen worden aangesteld De Voorzitter deelt dat gevoelen niet De wet stelt zekere personen gelgk met artsen en verleent hun dezelfde bevoegdheid Waarom zonden wg nu niet evenzoo doen vraagt spr Het is waar in den regel zullen artsen meer waarborgen leveren door het afleggen van een moeilgker eumen dat zij kundiger zgn maar op dien regel bestaan uitzonderingen Spr kent zeer bekwame personen onder die met artsen gelijk gestelden en die spr al deden zg dan een lichter examen nielf gaarne zou willen ruilen voor sommige artsen Trouwens soUicitreren er artsen naar de betrekking die de raad bekwamer acht dan de andere sollicitanten dan zal hij die benoemen En er is dus geen bezwaar ook de niot artsen benoembaar te stellen Waarom zou de raad zich onnoodig aan banden leggen De heer Koning wgst er op dat de bepaling in de wet waarbij zekere personen met artsen worden gelgk gesteld meer te beschouwen is als een over gangabepaling De plattelands heelmeesters sterven langzamerhand uit en waar wij nu hier zegt spr een nieuwe organisatie maken is het zeker wenschelijk alleen artsen benoembaar te stellen Blijkt het dat het traktement te laag is dan kan dit verhoogd worden Deze reorganisatie toch eisoht geen grooto finantieele offers van de gemeente Daar de traotementen der opgeheven betrekkingen vervallen zal de nieuwe regeling slechts ƒ 200 meer kosten en dus is er geen bezwaar om zoo noodig het traktement der gemeentelijke artsen te verhoogen De hoer Fortuijn Droogleever zegt ook nietart sen benoembaar te willen stellen Immers de raad zal hen toch niet benoemen als er artsen die bekwamer worden geacht soUiciteeren De heer Jager vereenigt zich met het denkbeeld van den heer Prince 8pr stemt toe dat ook onder de nietartsen wel bekwame mannen kunnen gevonden worden maar toch is het verkieslijk om als men artsen kan krgiren die te nemen De Voorzitter blijft bg zgn vroegere meening Zeer goed laat zich het geval denken zegt spr dat zich bekwame plattolandsgeneeskundigen zuUen aanbieden b v iemand die in een drukke praktijk een rgke ervaring opdeed doch die nu zijn drukke werkkring op het land liever wil ruilen met een gemakkelijker in een stad Zoo iemand uil te sluiten zou volgens spr niet wenschelijk zgn De heer Koning merkt op dat het reeds lang geleden is dat de nieuwe wet tot stand kwam Die plattelandsgeneeskundigen zijn allen ouder dan BO jaar En als men nn in aanmerking neemt dat het hier geldt de bediening van een armenpraktijk d i in achlerbuurten en veelal in buitenwijken waarvoor tfe doctor vaak s nachts zal worden opgeroepen dan is het toch beter geen man te benoemen die een gemakkelijker werkkring verlangt m ar wel een jong mensoh die roet vuur en ijver zijn betrekking waarneemt en zich daaraan met hart en ziel kan wijden De heer van Iterson verklaart zioh eveneens zéér voor het denkbeeld van deci heer Prince Het wordt meer dan tijd zegt spr dat wij in Gouda evenals elders een zuiveren toestand krijgen Toen spr in de stad kwam wonen was het hier op geneeskundig gebied eeu soort van lappedeken Er waren officieren van gezondheid met en zonder den titel van doctor plattelandsheelmeesters enz Dat moet nu eens ophouden Er is geen enkele reden waarom wij thans nu wg t kunnen krijgen zooals wg het hebben willen ons weder zouden tevreden stellen met personen die geen arts zgn Men zou dan bg hen moeten afgaan op recommandatie maar op recommandatie benoetaden vallen somtijds zeer tegen terwijl personen die geen enkele recommandatie hebben soms zeer meevallen Het voorstel van B en W om ook die personen benoembaar te stellen die door de wet met artsen gelgk gesteld zgn wordt in stemming gebracht en veworfm met 14 tegen 3 stemmen die der hh Noothoven van Goor Fortuijn Droogleever on de Voorzitter Bij de behandeling van alinea 3 en 4 van het voorstel van Iterson stelt de heer IJssel de Schepper voor die gelgktgdig te behandelen Spr wil al 3 aldus lezen Aan dozen d z de gemeentelijke artsen op te lo de inenting van gemeentewege tegen de daaraan verbonden emolementen 2a het houden eener dagelgksche kliniek voor onvermogenden Tijd en plaats later te bepalen doch ieder arts in een afzonderlijk lokaaL 3a het zoo noodig verleenen van verloskundigen bgstand in het gasthuis aan personen welke geen eigen thuis hebben Bg de ontwikkeling van de gronden die spr tot dat voorstel aanleiding geven zegt spr zich te vereenigen met de bezwaren die B en W hadden tegen de opdracht van een dagelgksche kliniek aan den Geneesheer en den Heelmeester van het Gasthuis maar spr acht het en in het belang der behoeftige zieken èn in dat der gemeenlelqke artsen dat de door hem bedoelde kliniek gehouden wordt De Voorzitter merkt op dat de door spr bedoelde kliniek ook bij do bestaande regeling plaats heeft De heer IJssel de Schepper betoog dat ieder arts met zijne zieken in een afeonderlgk lokaal moet zgn wat nu nitt het geval is naar spr vernam en zooals ook de heer van Iterson onlangs mededeelde De Voorzitter zegt dat ook nu ieder stadsgeneesheer een afzonderlgk lokaal is toegewezen of van die regeling niet wel eens wordt afgeweken dat is iets anders De heer van Iterson zegt dat de dagelgksche kliniek in het Gasthuis op het oogenblik gunstig werkt en iets dat zoo gunstig werkt zou hg niet gaarne opgeheven zien Van daar zijn voorstel Spr stelde zich niet voor dat de werkzaamheden der bedoelde heeren daardoor zoo belangrgk zouden vermeerderen maar als B en W flaaruit het voortvloeien van mooilgkheden voorzien dan zal spr er niet verder op aauilringen Een vast spreekuur voor do gemeentelgke artsen acht spr in ieder geval wenschelijk Waar moet dat gehouden worden Op i gasthuis Er is veel voor te zeggen want dan kao het althans eenigszine beoordeeld worden of het druk bezocht wordt en zoo meer Het is trouwens voor die heerea misschien ook wel wal bezwarend al die patiënten thuis te ontvangen Deze en dergelijke zaken moeten echter nader bg de instructie worden geregeld Welk uur moet t spreekuur zgn Dat van 8 tot 9 s morgens acht spr zeer ongeschikt Dat is zóó vroeg dal vele particulieren dan nauwelijks ontwaakt zijn Van 12 tot 1 uur zou veel beter zgn Een en ander moet echter later geregeld Spr brengt het alleen onder de aandacht Zooals de toestond nu is komt er als er ergens een zieke is iemand met een briefje op het Gasthuis en vraagt of do doctor wil komen Wat scheelt eraan wordt dan gevraagd en soms wordt er dan een recept medegegliTen Deze en dergelijke punten moeten alle nader geregeld De heer vSn Veen betoogt de wenschelijkheid dat den gemeentelijke artsen de verplichting wordt opgelegd bg de vaccinatie van gemeentewege op den bepaalden tijd tegenwoordig te zgn Zooals het nu is gebeurt het soms d t er een groot publiek tegenwoordig is en slechts één geneeskundige De een komt een kwartiertje vroeger do ander wat later Waren er geen emolumenten aan verbonden dan ware het iets anders maar nu mogen wij eischen zegt spr dat zij er op tijd zijn Do Voorzitter i dat met don heer van Veen eens en zegt dat zulk in de instructie opgenomen zal worden De heer Hoefhamer betoogt de wenschelijkheid dat er voldoende localiteit beschikbaar wordt gesteld voor de gemeentelijke artsen naar aauleiding waarvan de Voorzitter opmerkt dat zulks reeds het geval is en dat in het Gasthuis voldoende lokaliteit bestaat Het voorstel van drn heer van Iterson wordt daarop gewijzigd overeenkomstig het amendement van B en W en dat van den heer Us el de Schepper met algemeene stemmen aangenomen Op voorstel van den Voorzi p vordt vervolgens besloten den stads heelmeester en stads vroed meester dank te betuigen voor de aan de Gemeente bewezen diensten Niels meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering gesloten ADVERTENTIEN Den 2 Mei a a hopen onze geliefde Onders PIETEE SNEL BBRBNDINA tas db DaAAIJ honne 50 JARlOE MCHTVBMJEENlGIlfG te herdenken Hnnne dankbiure Kinderen en KleinkinderenGouda 28 April 188 Lange Dwarsstraat B 138 Den 9 Mei a 8 hopen on £e geliefde Onders ABNOLDÜS SLÜUTB ea SEBA8TIANA VEERMAN hnnne 50 JABlGB MCHT VBBBEyiGIJfG te her denken Hnnne dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouda 29 April 1888 Den 1 Mei hopen onze geliefde Onders G TAN DORT EN J TAN DER LEK hunne SS JABIOBECHTVBB BENIGJNG te herdenken Bnnpe dankbare Kinderen Gouda 28 April 1888 Heden overleed tot onze groote droefheid ona jongste Dochtertje CATHARINA JOHANNA A VASSE P C VASSEGouda 27 April 1888 Peter Ondertrouwd J G DS BRUIN EN P VAM DEN END Gouda 26 April 1888 Voorspoedig beralleu van een Zoon A ADEGEESTOouda 27 April 1888 tan Belle Heden overleed oa eene kortstondige ziekte in den onderdom Tan ruim 73 jaren onze geliefde Tante en Aanbehawdtante JOHANNA TAK UEB BEN L A viJi DEB BEN J A VAN GENT TAN DEB Ben H G TAN GENT Gouda 27 April 1888 Voor de Tele bewgzen Tan dedneming zoo Tan hier als elders onderTonden bg het overlgden van onze waarde Moeder Behnwden Grootmoeder betaigen wg onzen hartelgken dank Dit aller naam W K VAN ZÜTPHEN Wie genegen is een goed bekend fatsoenlgk ingezetene Vijfhonderd Gulden te LEENEN tegen 5 Vg en jaarljiksche aflossing Tan Tijflag gulden adresseere zich met franco brieTen Bnreaa dezer Coaraut onder No 500 Stipte discretie beleefd Terzocht en Terr ekerd GROOTE KEUZE wasch echt gekleurde Eatoenen SCHEt K Ziv Onder dankbetaiging voor het genoten vertrouwen heeft de ondergeteekende DIRK JOHANNES VEENENDAAL de eer aanZgnen Geachten Begunstigers te berichten dat hg van af Zaterdag 28 April ophoud de BROQQ BAKKERU nit te oefenen en die zaak Heeft Overgedaan aan den Beer CORNELiS VERGEER welke hg beleefd aan hét Geachte publiek aanbeveelt D J VEENENDAAL Ondergeteekende de BROOD BESCHÜITen KLEINGüEDBAKKERIJ van den BeerDJ VEENENDAAL overgenomett hebbende beveelt zich bg deze aan in de begnnstiging zgner stadgenooten belovende zich dit vertronwen dopr een prompte en civiele bediening waardig te zullen toonen ÜEd Dw Dienaar C VERGEER Gouda westzgde Raam O No 326 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeren en alom te ebkomen Il miim um of de beschrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen van dQ Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeToegd een afzonderlgk leTensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter ra etli Pr js 8Q CenfSi