Goudsche Courant, zondag 29 april 1888

Ien bij zich heeft inwonen die op den In Mei 1888 jonger dan 21 jaren zijn e Die na den 5n Mei een perceel io gebruik neemt ia voor dit peraeel de bebuting naar de vier eerste grondslagen voor den tnd dos dienstjaara die dan uog over ia verschuldud Aan den belastingplichtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand ia zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tyd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op die waarin hü het perceel verliet tegen bewijs schriftelij k aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelijksche tydvsk waarin het perceel werd verLtten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hij belastingplichtig is in gebruik neenit Bij overlijden van den belastingplichtige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen De aangiften volgens het Ie en 3e lid ingediend worden als gewone beawaarschriften aongemeikt en bebandeld d Zij die bezwaarschriften indienen moeten daarby ingevolge art 1 der wet van den 4n April 1870 StaaMhd no 60 overlegden een duplicaat van hun aonahigbiljet tegen betaling van 6 centa bij den Ontvanger der Direote Bebisting verkrijgbaar Gouda den 24 April 1888 Bar geMB B e t e r en Wetltonden vooinoemd VAN BERGEN IJJENDOORN De Seoretaris BROUWER KEMMSGEf lMG BURGEMEESTER en WETHOUPERS van Gouda doen te weten dat de Gemeenteraad in zijne Vergadering van den 27 dezer maand tot Wethouder heeft beaoemd den Heer H W G KONING ter vooraening in de vacature ontstaan ten gevolge van het overiijden van deü Heer W Post Drost Gouda den 28 April 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN ERÖEN LfZENDOOIÖf De Secretaris BROyWER u a r K e r 1 ij k e Stand GEBOREN 25 April Aris aaduni O Sokoaira ra C d Bmta 26 Alexindur ooders H tid Leeuiren eo W ds Jang OVERl eDEN 26 April Vf n Begcsr m 27 P M Tin der TooriD B m C J Vant S m 1 vai d r Beo 78 j 28 A n Kuif 3 j ONDERTROUWD 27 April L P Hoogoadgk 2tj cd L M I Bfeber 22 j W Boam Ie Roltirdim 2i j in J Rtthttn 25 j M Kuttleia 21 j tl J na Aitra 22 j P H W Glaibetk 31 j en J U de loag 32 j H de Kadi 23 j en J H vinScbaili 88 j J O de Broio 22 j eo P van den End li j J ZandiMrl 23 j es G isn Bekkom te Rotterdam 22 j ADVEBTEI TIE 7 Wegens Verplaatsing der ZAAE van Werktuigkundige Hulpkantoorhpnder der Ned Rijnspoor enx naar de MARKT A 141 UITVERKOOP van een prAchtige collectie IVaaimachines en een groote partij SlGAfiEN in verschillende prgzen Lokaal NUT en VEaMAAK Oostharen GOUDA UITVOERING 1888 89 op Donderdas 3 Mei 1888 des avonds te 8 uur Directeur de Heer S tan MILLIGEN Accompagnedieiii de Heer M J BOUMAN SousTKN Mevrouw C v K T en Mej M S Mezzo Sopraan de Heer Joh 6 ArenU Viool Programma 42 Psalm van MENDELSSOHN Aria uit ccJie Schöpfung Viool Concert van MENDELSSOHN enz enz Contributie voor buiten ewone leden 3 50 voor Donateurs en Donatrices mipstens 5 De introductie rechten gelden alt gewoonlyk uitiluitend voor de hitiagenooten der introduceerenden HET BESTUUR Groote SCflOUWIIURG Aert van Nesstraat ROTTERDAM Van 2 tot 31 MEI 1888 GASTVOORSTELLIi GE VAN HKT Hertegl Sakses MeioiDgensche Holtbeater Eiken avond aanvang te 7 s n precies ZONDAGS 8 uur Het Repertoire htttaat uit de navolgende kkteieke stukken JPr V ScMUer Die Jungfrau vou Orleans Maria Stuart Wilhelm Teil Wallenstein a Wallensteins Lager 6 Die Piccolomini Ie avond c Wallensteins Tod 2e avond Shakespeare Julius Caesar Der Kanfmann von Venedig Ein Wintermarchen Was Ihr WoUt Molière Der Eingebildete Kranke Orülparxer Esther PRIJZEN DER PLAATSEN FrontBalcons ƒ 3 75 Fauteuils de Balcon Front en Stalles ƒ 3 50 Baignoires ƒ 3 25 Zg Balcons Fauteujls en Parket ƒ 3 Fanteuitó de Loge Pront ƒ 2 25 FrontLogea en Parterre ƒ 2 Zy Loges 1 25 Ie Amphitheater ƒ 0 80 2e Amphitheater ƒ 0 60 Gajerö 0 35 Plaatten zijn de 3 dagen vóór elke VoortttlUng tchrifttlijk of telegraphiich onder bijvoeging van hei bedrag te bespreken bij den JSa reaulitt van den Schouwburg Aert van Netitraat te Rotterdam den Heer C Lippits bij wiên op den avond der VoorttelUng van 6 uur af de plaatAewijien in ontvangst genomen kunnen toorden S 3 en 4 Mei JVLIU8 CAESAR Tok het AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van en het leveren van al wat by dit vak behoort beveelt zich beleeid aan A P HEI ÜRIKSEIX Tuinman Oude Gouwe OpeulDare Verkooping te GOUDA Op DINSDAG 8 MEI 1888 des mèrgens te 9 uren aan het Huis Wyk Q No 256 in de Crabethstraat aldaar van Eeoen netten goed onderhouden li BOEDEL bestaande in een mahoniehouten Salonamenblement als Têto a Jêie 8 Stoelen Crapaud Tafel en Bonheur de Jour voorts mahoniehouten Tête a Tête en 6 Stoelen Tafels Commodekastje Spiegels Pendnle metpoupes Schilderyen en Gravures Schrgf bureau Copieërpers Schoorsteenlampen Petroleumkroonen Weeuer Stoelen mahoniehouten Linnenkast dito 2 persoöns Waschtafel Ledikant met Matrassen Bedden en Beddegoed Fornuis en Kachels Eetservies Porcelein Kristal en Aardewerk enz voorte gewerkt Gond Zilver en Juweelen Te zien Maandag 7 Mei des morgons van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Bericht van Inzet De HEERENBOERDERIJ genaamd cJaotLDST met ruim 56 Hectaren WEI en BOUWLAND onder Waddinxveen en Haatrtwoude is in bod gebracht Nommer 1 op 29 500 Nommer 2 op 26 600 NomiQer 3 op 1 500 Nommer 4 op 3 600 Nommer 5 op 4 500 De perceelen zulUn ook in Combiaatiën worden aangeboden De Afslag blgft bepaald op DONDERDAG 3 MEI 1888 des voormiddags II uur in het Hotel DB Zalu te Gouda Inlichtingen geven de Notarissen H GROENEN DAAL te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen ten wier kantoren inmiddels verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 van de verhoogsommen Het LAGËBBIËK uit de Stoombierbrouwery van J M v d SCHALK Co te Schiedam is h e e r 1 y k ligt en uit teken l van smaak Uitmuntend fafelbier Per Fl 12 Cent Depot Bierbottelarg A DAM E 97 Kleiweg GOUDA a soos Markt Gordijn en Jalouslënkoord supra wit of zonder Chloor ALEXANDBRKOORD in Crème en alle fraaie klenren dito voor Spiegels en Schil4eryen Per El of afgepaste stukjes van af 20 El PUIK BEST Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pond r GERfUTSE GROOT HOU en APËlflEATRE en CIRQUE zal 7 a 8 VOORSTELLINGEN geven inzyne kolossale houten Schouwbargtent en wel WOENSDAG den 2en MEI de eerste VOOR Standplaate GROOTE MARKT De Directrice Wed A WERY Attentie Twee persoons Wollen Dekens in diverse kleuren f 2 60 Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Hitzacker Mineraal Bronnen Natuurlijk Mousseerend water volgens analyse van den beëedigden chemist den Heer Dr GILBERT te Hamburg bevat het HITZACKER BRONWATER op 100 000 deelen circa 72 vaste bestanddeelen Het HITZACKER BRONWATER worit geleverd bg minstens 12 Fleschjesf 12 cent per halve ÏJlesch met inbegrip der fleschje H J WAAttD Molen werf Depóthouder Wederom OXTVAMGE prachtige NIEUWE EI17DEBH0EDJES BERRETS en KAPERS KlNDER JlJRyES MA TELTJES en Trie 4 pAKJES in alle g enreN Voordeetfge jyrijxen Wed BOSMA TIEN DE WEG D 84 Heden avond voorhanden Garnalen Pasteitjes Aangesneden TAART R00MH0REN8 Diverse nieuwe soorten GEBAKJES BOTERKOEK Pransch BANKET ZANDKOEKJES enz Diverse CHOCOLADE WERKEN EIKEL CACAO Geconnerveerde GROENTEN Prima qualiteit biiiyke prflzen W SCIÏALEKAMP Jr Ooathaxen 17 AfgepasteVmiAQE aORDUNEN ƒ 2 75 per PAAR en hooger VITEAGESaaa tstuk SCHENK Zn RIJRS ZEGiilLS alsmede zyn te bekomen in den Boekhandel van A BRI KiHAl Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda m 1 wn Zondag 29 AprU 1888 ng op de straat spelen met gold gepleegd met oordeel des onderscheids wat de 1 3 en 4 iredaagden betreft No 1 3 en 4 ieder ƒ O BO of 1 dag No 2 ƒ 1 of 1 dag P V te Oouda wegens het te Gouda op de oponbare straat spelen met geld 1 of 1 dag k öouda op openbare straat spelen met geld ƒ 1 of 1 dag M B D te Gouda wegens het te Gouda berijden van een met klinkers Jjestraat voetpad met een wagen mot uitsluitend beladen met rias of aar dewerk ƒ 1 of l dag Th B te Gouda wegens het te Gouda als geleider van een met een houd bespannen voertuig onder het rijden met gaan naHst den hond f 0 50 of 1 dag J W te Bergschenhoek hot te BleUwijk op de openbare straat als geleider van een wagen met honden bespannen niet daarnevens gaan zonder die honden aan oen l ttingje of touw vast te houden 1 of 1 dag A n ® S openbare dronkenschap ƒ 0 50 of 1 dag M V H te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 1 dag A v U te Gonda wegens openbare dronkenschap gepleegd bij eerste horh i ing 3 dagen hechtenis K te Moordrecht wogap openbare dronkenschap geploegrl bij eerste herh littg 3 dagen hechtenis Buitenlandscli Overziclit De Torbetering in den toestand van keizer Prederik blijft aanhouden De koorts en do overige iekteverschijiisolen nemen af zooilat de hoop vermeerdert dat de betrekkelijk gunstige toestand zal terugkeeren waarin de keizer voor de laatste crisis verkeerde Weer bevatten de Par jsche bladen een openbaar protest legen de plebisciet beweging nu van de Parijsche kamerleden De heer Anatole de U Forge heeft bet stuk gesteld waarin alle afgevaardigden van het departement der Seine zich openlijk verklaren tegen het Cesarisme en beloven de republikein sche instellingen te zullen handhaven De horzieningsoommissie heeft besloten op voorstol van Tony Bévillon Floquet uit te noodigen te antwoorden op twee vragen nl wanneer hij voornemens is oen ontwerp tot grondwotsherïiening by de Kamer in te dienen en of hg van plan is een algemeene herziening voor te stellen dan wel zich te bepalen tot de punten welke in de Kamer reeds zijn genoemd President Carnot heeft Limoges weor verUtcn Kene talrijke menigte was ook bij het vertrek op de been en juichte den president toe De ontvangst te Thiviersi Periguoux en Agen de volgende station was even hartelijk Heden zal de heer Carnot te Bordeaux het einddoel der reis aankomen iPOSTElK JJ BIST LIJST van BRIKVEN geadreaseerd aan onbekenden door tusscheakonut van het Postkantoor terug te bekomen j S L Schouten Ams erdsm J Zelling Haarlem de Jong Kralingen S Loriei Nieuwediep T E Egeter Nieuwkoop BRIEPK UB rEN Mevr C Laber s Hage C van Heemert Woorden BRIEVEN van Waddingaveen Hypalen Koopmair Amsterdam De Directeur vau bet Postkantoor SIMONS 1 De Senaat heeft de algemeene boraadsbigingen over de logerwet reeds geëindigd Tot stemmingovergaande nam de Senaat mot 170 togen 86 stemmen de eerste vier paragrafen der wet onveranderd aan D ze paragrafen bepalen dat ieder Franschninn dienstplichtig is en wel gedurende 25 jaren met een gelijken dienst voor alle burgers zonder onderscheid f Het manifest van den Graaf van Parijs wordt druk besproken De Orieanistisohe Monitaur üniversel i met b t stuk natuurlijk zeer ingeromen en vertrouwt dat de Koningsgezinden zich nu mef verdubbelde krachten aan de propaganda zullen wijden met het oog op oen beslissende inspanning op de komeiide algemeene verkiezingen aan het land moet vooral dit duidelijk worden gemaakt dat een idictator niets vestigen kan en noodwendig in een oorlog het middel moet zoeken om zich te doen eerbiedigen AFROÊDiGilXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Oeaen het betlmt van ien Heer Commutaru ie Koning in fe Provincie Zuid Holland mn den 21 Maart 1888 No 3 Afd Prot Blad No 32 betreffende de heichrijtiing rioor de Personeele Belaetinff dieH aar l 888 89 doet Ie weten lo Dat de Ontvanger der Rijks directe Belastingen aan de woningen der ingezeteoen op Maandag den 7 Mei aanstaande en volgende dagen tor mvuUing zal doen bezorgen een Beicirijvinfftii et inhoudende eone korte schets van de grondslagpu der voornoemde belasting welk bi et acht dagen na do tiitreiking door of van wego dien Ontvanger zal worden opgehaald en dat zg die geen biljet hebben ontvangen dit kunnen vorknjgon ten kantore van s Rijks directe belastingen lerwyl zij verplicht zijn Hetzelve behoorlijk ingevuld aan ge ioemd terug te bezorgen 2o Dat tot tegenschatters zijn aangesteld deHoeren P M ROOSENDAAL P A BUBGHOUT H J NEDERHORST en A DE ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in het byzon der opnjerkzaam gemaakt Op de volgende bepalingen a Do ingezetenen zijn verplicht om m en uit Konende dienstboden der eerste en de en ml wonende dienstmeisjes der vierde klasse die op 1 Mei 1888 reeds den leeftyd van 16 aren zullen he ben bereikt in de belasting aan te geven i De belasting is o a niet verschuldigd wegens de eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eersje derde of vierde klasse belastbaar in dienst van deii belastingplichtige welke geeug andere bedienden houdt en vier of meer eige of aangohuwdo kinderen kindskinderen of pupij De lersche quaestie was gisteren weer in het Engolsche LagerhUis aan de orde De afgevaardigde Carew stelde voor aan Ierland een zelfstandig provinciaal bestuur te verleenen Do heer ilaAtone verklaarde zich voor dit voorstel hetgeen ook in zoover door den heer Chamberlain on lord Kandolph Churchill werd gesteund dat zij in hot vervolg een zelfstandig bestuur der lersche County wonichelijk achtten Lord fiandolph hield zich buiten stemming maar do heer Chamberlain stemde tegen de wet die door den minister van Ierland Balfour bestreden ten slotte met 282 tegen 195 stemmen werd verwerp In Rumenio is de rust niet weer gestoord liiaar de ontevredenheid onder de boeren blg ft voortduren l3e gevangenissen zijn op vele plaatsen overvuld want jn het geheel zijii 3000 muiters in hechtenis genomen Ofschoon gedurende de laatste dagen een groot aantal op vrjje voeten word gesteld moeten te Bucharest nog 1000 gevangenen bowaafd worden ir d rijschool der beide oavalerie kazernes Kantongerecht te Gouda ZITTING van den 26 APHIL 1888 Mr J H VAN MIEEOP Kantonrechter Mr A W O WKNTIIOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personep zijn veroordeeld P V V te Gouda wegens hot te Gouda op de openbare straat spelen met geld gepleegd met oordeel des ondoricheids 0 50 of 1 dag H K B H J h en J K allen te Gouda wegens het te 0oudu te zamcn en in vereeniging op do straat spelen met gold gepleegd met oordeel des ouderscheids ieder 0 60 of 1 dog P K H K G P en W B allen te Gouda wegens het te Oouda to zamen en in vereeni