Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1888

Woensdag 3 Nei 1888 N 3698 THE SmBEEMAnüFACTUEm C NEW YOEE £ erste en grootste Naalmachiiiettfabriek der wereld ORIGINEELE SINGER NAAIIAGHINES alom bekend om hunne roortreffeiyke constructie en groote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proef gelorerd en grati onderricht er fop verstrekt teneinde elke reflectant zich door elffcn ondervindinv T n hunne onovertroffen deiceiykheid kan orertuigen vóór dat hy koopt De Naaimachines der Singer Maatschappij zyn m elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de begte grondstof Terraardigd Alleen hieraan hebben zij dan ook hun weériralOOS saeces te danken Elke echte Singer Machine draagt op den arm voluit geschreven de firma THE SI VGER MANUFACTURING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men wachte lich mor namaaheU De Singer Maatschappig heeft slCChtS één Depot te G O U D A en wel Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken In laüiLg naar Lissakn het Schoonerschip ARCHIPEL Kapitein P tah RIJN Beedvj A HOOQBNDIJK J Zn Vlaardingtu Inladers gelieren zich te adresseeren aan de Cwrgadoors tak NOORDEN Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Amtttrdam De ondergeteekende op 1 MEI aangesteld M Expediteur der IJSBLSTOOMTRAM te Ond ioater beyeell zich beleefil in de gnnst Tan het reizend pnUiek aan ranaf bovengenoemden datnm is de wachtkamer ran de maatschappg ten zgne hoiie gerestigd en stoppen de treinen TOOt zgne dear L OORSCHOT Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPBSHJEIMER Botterdam Specialiteit Toor het stoomenen verren van 11 Kleedingstokken Gordden Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnitaren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onschadelgk voor de gezondheid bewwkt en kannen in 8 dagen afgeleverd worden DepOt TOor Gouda en onutreken A vak OS Az Kleiweg B 73 en 73a Gouda ♦ ST PUIKE OUDE SCHIËÜANNER Merk UIGHTCAP PEETERS k te Als bewgs ran echtheid is cachet en knrk steeds Toorsden van den naam der Firma P HOPPE C A C Hnbers van Assenraad TAND AETS Nienwe Wet GOUDA Lage Gouwe No 11 Dagelgks uitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Maandag Woensdag en Vrgdagmorgen TU 9 10 uren kostljjLoos voor de armen Neemt ABONNil SNTEM roor Families en tot regelen van KINDEBTANOEN aan GEBITTEN en KÜNSTTANDBN Qouien andere Tnllingen tegen l illgke prgzen NIEUWE A ▼ OS Al Kleiweg E 73 en 73 t ii JuiDbo Pcietspoinade H is de b te en goedkoopste iet JH A wereld Alom verkrggbaar in Cj M dooien ik 8 7 en Cents SMlpandnik van A Biikkmam te Gonda jk OPNIEUW ONTVANGEN Z0OET0ESTELLEI7 onontplofbaar en reukeloos P P SOOS Tiendeweg D 59 BUlar d en Meublfal riek De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg bg zgne bestaande BILLAKDt ABRIEK een heeft GBOPBND waartoe hg ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Beganstigers tevredenheid te verwerven BEPARATIËN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar H A DIESTELHOHST turfmarkt Inlichtingen Attesten en Prgscoaranten gratis Voor een MEISJE van U jaar F G wordt plaatsing gezocht in een borger gezin als Dienstmeisje Adres Franco Brieven onder No 1658 aan het Barean dezer Conrant Zoo spoedig mogelgk een LOOPmElSJE GEVRAAGD bg Gez VAN DAM in Modes RAAM O 225 KIPPENVOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG 6 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 7 20 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stoltcijkerêluiê Gedroogde en geconfijte PEEEEN Prima qaaliteit 25 en 50 Cent de 5 ONS T € REBAS in flesscben A f 1 80 en f 100 TAMARINDE BOIMBOIMS aanbevolen tegen verstopping en daarmsde in verband staande oni esteldhedeD In doozen van 80 en 50 Cent CIGARETTEN te en ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigaretlen geeft den lyder n Asthmft terilond verlicbling lu Emi van 80 en 60 Oentg SALMIAK PASTILLES aploiiend en verzachtend middel by Hoest en verkoudheid in Sesohjes i 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheker te Zeiit DrpSt voor Gouda bij den beer A H TËËPK Apotheker vaatheen C THIM M GRE KIESPIJN NEER voor allen die het wereldberoemde echte if K K Hot Tandarta Dr PO PP s r S t r gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel B j gebruik van tegen Tand eu Mondziekten hal Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tamipoeder 7 s behoudt men steeds gezonde en schoone Tanden een eerste veroischta tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Or POPP s wrnldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloein OU zeep fijnste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING jf r bestaande namaaksels van AnatherinW Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hierl t mede het geëerde publiek voor aankoop van ffr zulke namaaksels Dr J 6 POPP KK Hof Tandartt en uitmnder der Anatherin Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Kotterdam by P E van Santen Kollf te s Hage bg J L F SnabUié apoth te Delft bij A J van B jn te Schiedam by C Malta Gz j te Loiden by 15 Noonlqk te Amsterdam bq F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht by G H N van idem Lobry Porton Droogiste BINNENLAND GOUDA 1 Mei 1888 Zaterdagavond ten 9 ure had de door ons aangekondigde serenade aan den nieuwen Wethouder den heer H W G Konintr in de beste ord e plaats Een talryke menigte was op de boen om van de muziek te genieten Naar men ons meldt zal biunen eenige dagen oen nieuwe stoomvaartlijn worden geopend van AlkBsar over s Graveuhage naar Gouda v v een wAelyksohe dienst met oen sohroefboot die den naam zid voeren van Princes der Nederlanden Spoed en gemak voor al de verschillende plaatsen welke aan deze directe stoomvaart verbinding gelegen zyn zullen zeer zeker uit deze onderneming der firma Huybers en Co voortvloeien Z M heeft aan den heer mr B Opzoomer lid van bet hof van justitie in de kolome Guraf ao vergunning verleend tot het aannemen van het ordeteeken der derde klasse van het borstbeeld van den Bevryder hem door den President der Vereonigde Staten van Venezuela gesohonkeo Hedenmorgen ia uit de Kleikade opgehaald het lyk van vrouw Upelaar Dezer dagen werd voor de rechtbank te Utrecht in de zitting der civiele kamer de zaal behandeld tuaschett de eisehende party in welke hoedanigheid optrad het classicaal bestuur van Gouda doende wat des kerkeraads is in de herv gem te Waarder en de geda gdas de heerra 1 d Koinage a kerkvoogd der Nod Geref Herv kerk te Waarder Als advocaat voor het eisehend college trad op Mr Q H van Bolhni Hq liet aan de uiteenzetting der quaestie voorafgaan een schets van den toestand in die gemeente voordat den 8 Maart 1887 da kerkeraad het besluit nam tot afwerping vaa het synodale juk Daar de kerkvoogden niet voldeden aan het verzoek van het classicaal bestuur van Gouda om de ringpredikanten toe te laten tot den kansel is tegeu hen by da rechtbank een actie aénhangig gemaakt waarbij wordt gevorderd dat 1 het kerkgebouw voor bet houden van de openbare godsdienstoefening en 2 de consistoriekamer voor het geven van godsdienstonderwy s zullen worden beschikbaar gesteld 3 machtiging om by weigering dor gedaagden zich daartoe den toegang te verschaffen desnoods met den sterken arm 4 vergoeding van kosten nn schade veroorzaakt door de weigering dor beschikbaarstelling De middelen vao verweer werden door Mr A G Wolf toegelicht Na re en dupliek bepaalde het O M over vier weken conduais te neqien Heden wordt de zitting der nieuwe kamers door de mioisters in naam des koningf geopend Het nieuwe Kabinet zal verschillende wetsontwerpen behoorende tot de nalatenschap van het vorige onveranderd indienen daaronder dat tot verlenging en wyziging van het bankoctrooi Overigens zal een der eerste werkzaamheden dor Kamer zijn de herziening van het reglement van orde die door iniatief van eeuige leden der reohterzyde ter tafel zal worden gebracht Het vergunningsrecht heeft dit jaar te Zevenhuizen opgebracht 215 Het getal vergunningen bedraagt 9 De rekening der Ned Herv Gemeente te Zevenhuizen over het jaar 1887 is door Kerkvoogden vastgesteld in ontvang op ƒ 218B 4B en in uitgaaf op ƒ 1895 32 sluitende alzoo met een batig saldo van 240 13 Tegelyk werden afgelost de 3 laatste aaÈdeelen in de geldleening wimitief groot ƒ 2000 aangegaan in het jaar 1881 la5nde de nn 13 en 20 Bij de Vrijdag jl te Zoveahuizen gehouden verkiezing van een voorzitter vau den Bovenpolder aldaar heeft zich het opmeikelyk geval voorgedaan dat geen enkel ingeland zieh ter stemming heeft aangemeld Onlangs heriDnerde de Ank Ct aan een beschrijving van don slag van SamaUngan die voorkwam in het Inditck Militair Tijdukrift Deze beschryving is thans opgenomen in de Maileourant n het Nieuwt V d Dag en daaruit trekt de redactie der Uaücourant het volgende besloitfi Dos de bevelhebber die al onder den opmarscfa gewond geraakt was heeft zioh tijdens het gevecht bij de ambulance bevonden en is eerst toen de stryd beslist en zelfs het vuren reeds gestaakt vaa op het gevechtstarrein gekomen Indien deze voorstelling van het gebeurde juist is en zy komt in hoofdtrdcken met de verzekeringen van de hoeren Kielstis en Karman overeen dan mag de generaal Van der Hq den uog zooveel deugdelyke aanspraken kebben op de erkentelykheid dar Nederlandsche natie de held van Samalangao echter mag hij niet hMten Deze eeretitel komt veeleer toe aan den chef van den staf die de troepen hat aangevoerd en ter overwinning geleid den luiienant kólanel Meijer thans gepensioneerd generaal majoor denzelfden die zich reeds sedert Maart 1877 had beziggehouden gedetailleerde gegevens omtiei Jand en volk machtig te worden denzelfden ook dit na de vermeeetering vanXota Blang Temoelit do verdere expeditie geleidfen den vorst van Sam langan en vervolgens almede den vorst van Mfflrdoa pt oudeiwerping genoopt heeft Hoe echter by zulk een toedracht van zaken te verklaMD dat niet enkel de fffer dien schitterenden nitalag verheugde menigte delM haaer haaVÓliddlng gAnoht heeft aan een verkeerd adres maar dat wat meer zegt de Kegeering zelve daarin is voorgegaan Van de schepen oorlogs en particuliere stoomers die de bewegingen der troepen langs de kusten volgden kon men den loop van het gevecht bij Kota Bising Temoelit tamelyk wel volgen en heeft men dus ook deo geblesseerden en aan het hoofd verbonden kolonel Van der Heyden te paard gezeten zich by de troepen zien voegen en gehoord hoe deze een luid hoera aanhieven toM zij den zwaar gewonden aanvoerder terugzagen m een en ander is wellicht de abusieve j evolgtrekkipg gemaakt dat de kolonel op dst oogenblik de troepen ter overwinning leidde een gevolgtrekking die door een der kort daarop vertrokken stoomschepen naar Padang werd overgebracht vandaar telegraphisch naar Batavia medegedeehl en van Batavia of van Buiténzorg naar Nederland geseind Jüierop volgden de roep de roem en de onderscheidingen en wel zoq snel dat toen de officieele rapporten inkwamen die een andere voorstelling van zaken bevatten men te Batavia voor voldongen feiten stond waarop niet meer kon teruggekomen zonder tevens te erkennen dat men een groven blunder had begaan Ziedaar een oplossing welke inderdaad niet onaannemelyk schynt lichter geven wy haar voor niet meer dan zy is de tnededeeling van een persoon dien wy voor ons als wel ngelicht beschouwen Bewyzen voor do juistheid ervan kunnen wy niet bybrengon De Tyd komt nog eens terug op de quaestie der Amsterdamsche stembrieQes Met nadruk wordt door dat blad nog eens by de Tweede Kamer aangedrongen dat de leden voor Amsterdam gekozen niet worden toegelaten op grond van het ontbreken dor door de wet vereischte zegels op de stembriefjes Het waarschuwt haar gedachtig aan de spreuk dat elk land de regeering heeft die het verdient zioh to wachten voor den eersten stap op den weg die tot opdeijnyning van haar moreele krachten leiden moet ft Heeds vroeger is betoogd hoe belachelyk zulke groote cf jrden zijn in deze quaestie Er is te Amsterdam i iet anders gehandeld dan jaren lang zonder eenige tegenspraak van wien ook zonder eenig bezwaar ook door Kamer of Eegeering geopperd steeds gehandeld is Thaus wordt die handelwyze als ergerlijke wetschennis voorgesteld en wil mèn de beslommeringen eener nieuwe verkiezing niet aan Burgerplicht eü Grondmet zooala De Tijd beweert maar aan de kiezers opnieuw bezorgen Wy moeten afwachten of de Tweede Kamer zich door dezen sterm in een jdas water ook laat meSslepen Geschiedt dat dan zen wy er op dat alsdan met gelyke maat behoort te worden gemeten Ook in andere districten in Den Bfag en naar wij vernemen ook in Bodegraven is op gelyke wyze gezondigd en vermoedelijk ook wel elders Voor bijna 30 jaren is in de Kamer gezegd dat in Friesland het gebruik van gedrukte zegels algemeen in ikang was Dit zal nog wel zoo wezen Als dus de quaestie omtrent Amsterdam geopperdwordt dan behoort een algemeen onderzoek te worden ingesteld in alle districten Dat kan dan tot eennieuwe verkiezing van wellicht de helft der Kamer leiden maar dat moet dan ook maar geschieden Anders zou de Kamer omltaiet De Tijd te spreken in eens een heel eind ver komen op den weg die tot ondermyniug van haar moreele krachten leiden moet BbU De Paus beeft Zaterdag de bisschoppen van HertogeÉjosck Bre l en Roermond die de Nederlandsche pelgrims geleiden teii gehoore toegelaten De pelgrims zyn Zondag in e n plechtige audiëntie ontvangen geworden Het adres werd voorgelezen dow den aartabissohop van Utrecht Se Paos antwoordde in bet Fransch Hij prees het geloof der NederUnders en maande hen aan daaraan getrouw te blyvec De Paus gaf hun zynen zegeiL Men weet dat de groote Hollandsche bollenkweeken onlaagB Insiateii kun debiet van UoemboUcou te verdedigen tegen de concurrentie der afgesneden bloemen alsof onder de 100 menschen die gaarne voor eenige centen hun kamer sieren met een bouquet er 5 zouden zyn die de duurdere bollen kunnen of willen betalen De keerzyde van dezen protectionistischon dwangmaatregel ia echter niet gering niet alleen voor het levensgenot der bloemenliefhebbers maar ook voor de industrie Zoo leverde bv één enkele fabrikant te Zaandam voor de verzending van de bloemen naar Ea eland in n jaar 80 000 kistjes hy en zijne werklieden verdienen daar nu niets meer mede Zoo maakte een kleine kweeker ten vorigen jare ƒ 700 voor zyne bloemen terwijl hij nu mag leven op de hoop dat de groote firma s misschien zyne bollen zullen koopen De maatregel heeft dan ook de kiem der ontbinding reeds in zich constateert een schrijver in het N V d D die te recht hunne inconsequentie verwyt aan de groote bollenkweekers de mannen die hun opkomsi aan den vryen handel te dankon hebben en die tegen eiken slagboom protesteeren welke het buitenland tegen hun luxe artikel opricht Loofah eigenlyk in het HoUandsch ioefah is een nieuw woord voor een nieuw artikel Het is een zee poreus planten weefsel eigenlyk het geraamte eener vrucht Luffa aegyptica L tot de familie der augurken béhuorende en uitsluitend in tropische gewesten tot rijpheid komende De industrie heeft op deze nieuwe grondstof de hand gelegd om haar te bezigen voor die doeleinden waarvoor een poreus vochtopnemend weefsel noodig ia Men vervaardigt er binnouzolen voor allo soorten van schoeisel van waarvoor het zeer geschikt is wyl het door zijne eigenaardige hoedanigheden allo vocht onmiddellijk in zich opneemt en de circulatie van lucht onder den voet mogelyk maakt een waarborg voor warme voeten in het koude en koude voeten in het warme seizoen Het tweede fabrikaat schabrakken of dekken onder het zadel van het rypaard beoogt hetzelfde doel het vervangt het zweet veroorzakende vilt en voorkomt de gebreken door de drukking van het zadel veroorzaakt en de uit kouvatton ontstaande kwalen vau het paard Voorts maakt men er badhandschoenon en badhanddoeken van die zeer doelmatig moeten zijn en