Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1888

Société Générale D Épargne lilaatschappelp Kapitaal f 10 000 000 Verkoop van OBLIOATIHy tegen benrskoers De aandacht wotdt gevestigd op de groote trekking der Loten Antwerpen en Brussel op 10 en 15 MEI a s met hoofdprgzen van f 100 000 en 20 000 francs Geheele aandeelen zgn voor ƒ 2 90 en V o aandeelen voor 0 50 per aandeel verkrngbaar bg den Heer van OIJE Kleiweg E No 2 te Gouda VrUdag 4 Mei 1888 S 3699 GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Wery s Groot Honden eü ApenTheatre en Cirque in Hiniatuur Standplaats Groote Markt OpeningsVoorstelling WOENSDAG 2 MEI en Tolgende dagen bestaande in eene groote collectie Apen Honden en Ponnys allen in Trg heid en oaar de nieuwste Methode gedresseerd alsmede een goed gezelschap Artiaten Acrobaten en Gymnasten waaronder vrolgke Clowns Voorts Agioscopische Wereld Tableaax of Lichtbeelden door het grootste Apparaat van den heer Ei ïf te Hambarg enz Prijzen Ie Bang 0 99 2e Rang ƒ 0 75 3e lUng ƒ 0 50 Gaanderg 0 30 Kinderen beneden de 12 jaar Ie rang 0 60 2e rang f 0 40 ZATERDAG 5 en WOENSDAG 9 Mei Extra KIlER VOOmLLIl teu 2 m Wed A WEBIJ QOÜDi SQTTEmU Het Vee en alle goederen welke met de Baderstoomboot de IJSEL verroerd worden z n tegen tran portsch tde door mg Terzekerd C 6 VAN DIK GARDEN Openbare Verkooping De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda zal op VRIJDAG den 11 MEI 1888 des morgens 9 nor aan de Smederg wgk E No 150 en 151 aan de Eeizerstraat te Gouda om eontant geld pnbliek VEBEOOPEN den g eheelen Inventaris eener Ijzersmederij met Machineriën Werktuigen voorraad IJzer Platen als IJzeren Draaibank met drgfwerk Bnigmachine Boormachine Ponsmachine met II stampen om Igsten te draven Pgpenwals Blok met pgpenezel Bloken Gat Sng gzers met tappen en knssens Aanbeelden Zaalaanbeelden Horen Tassen Blaasbidgen Voorhamers Hamers Booren Doorslagen Smee en LgstenTangen Bankschroeven Nagelgzers Bascule Balans met Schalen Diverse gebrnikte KAGCHELS HAARDEN FOÜ NdlZËN waaronder een zeer geschikt Toor een Restaaratie IJzeren POMPEN VULÜN GLAZEN PIJPEN ZOETSTEEN Zinken en Uzeren LIJSTEN Eene groote hoeveelheid fijn EAGCHEL6RNAMENT Daitsche Engelsche en Gepo tgste PLATEN Rpud vierkant en plat UZÈR in verschillende maten hoek en T IJZER Brandwaarborgkasten en K sten PLANEEN MANDEN en KISTEN Eenige Meabilaire GOEDEREN en hetgeen verder te voorsehgn zal worden gebracht Te zien 3 dagen voor den verkoopdag van 9 tot 4 uur Nadere informatien ten Eantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Een knap HUISVADER in de stad vrg van sterken drank zag zich gaarne geplaatst in een of bg een GROSSIER hg is voor alles ten dienste ook voor buiten Adres Bnrean dezer Conrant De Cfoudsche Uacliinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan roor de L E V E B I N G van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz Agentaar voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Photographie De ondergeteekende bericht bg deze dat bg zgn Photograpbisch Atelier heeft OVUBOEDAAN aan den Heer C van EEBVEL welken h met vertrouwen zgn clientele kan aanbevelen Met achting J H KIEBÈRT Photographie Volgens bovenstaande annonce bericht ondergeiiekende dat hg de PhotograpbischeInrichting van den Heer J H KIEBÊBTheeft OrHBOENOMEN Zich minzaam aanbevelende C VAN KERVEL In een voornaam dorp nabg Gouda wordt ten spoedigste bg een Burgerman eene HUISHOÏÏDSTEE gevraagd Adres onder No 1660 aan het Bareau dezer Conrant tegen 1 JUNI a i te Een HEER vraagt Gouda eene gemeuMlalrde KAHEH zonder Kost Adres P db JONG Gz te Wettzaan Wordt GEVRAAGD een beneden de 18 jaren Zich in persoon te vervoegen Markt 156 boven f 80 Loon Een netto DIENSTBODE gevraagd voor dadelgk of later goed kunnende werken Adres onder No 1659 aan het Bareau dezer Coarant AAUBESTEDHTG Op den MEI 18S8 des middags ten 2 nor zal door de ondergeteekenden namens hun principaal worden AANBESTEED Het maken van een Woonhuis aan de Oouwe te Boskoop Bestek en teekening liggen ter visie Hotel cHïT Wapen van Boskoop KLA ASSEN te Botkoop Café Vrede Bess HARDIJZëR te Gouda Hotel KOUWENHOVEN te Waddingtveen Hotel SCHOtCTEN U Al en Inlichtingen geven W WILKENSen G VAN ABEEL Architecten Amsterdam Singel 332 Voor een gevestigde LEVENSVERZEKEjttlNG MAATSCHAPPIJ worden te Gouda en in de omliggende gemeenteii AGEWTEiU GEVRAAGD tegen zeer goede belooning Brieven franco onder No 1661 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda H H Kruideniers De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het KOFFIBBBANDEJS bg hem aan huis UEd Dw Dienaar J SCHEFFER MOLT o Het BIER uit de BEOÏÏWEEIJ Het Dubbele Anker HE 18 VERVAARDIGD uit B XSI9 SS Bekwame bootwerkers kunnen vast werk bekomen EleedingM azgn db Stad Pakus Markt 62 Oouda Aan hetzelfde Adres kan een HALFWAS geplaatst worden J E EOE Vleesclüioiiwer Zeugrstraat G 86 QOVDA heeft de eer zgnen geachten begnnstigers ondetistaand zgne Prgs Couraut van RUND en EALFSVLEESCH aan te bieden RUNDVLEESCH Prgs per E G HAAS BEEFSTEAK ƒ 1 10 RIBBEN LENDEN BEUF zonder been 0 85 BEUF met been 0 70 ROSBIEF 0 90 LAPPEN GEHAE 0 75 KALF8VLEESCH SCHUF FILET l BORST RIBBEN E ABBON A DE i POLET GEHAK j KALFSBEEFSTEAK 1 20 en beveelt zich bj voortduring beleefdelgk aan Openljare Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN in het lokaal wgk E nummer 17 in de Nieuwsteejf op DINSDAG 15 NEI 1888 s voormiddags 9 uur om contant geld van Eenen goed onderhond i m BOEDEL i bestaande in Mahonyhouten en andere ME BELKS LEDBKANTEN BEDDEN en BEt DENQOED KOPER TIN PORCELEIN GLAS en AARDEWERK en wat verder t voorsehgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur BINNENLAND GOUDA S Mei 1888 Op de Msandag gehouden algemeene vergadering Tan de Centrale Antir kiesvereenlging in het hoofdIciesilistrict Gonita is met 61 ran de 75 siemnien andidaat roor de verkiezing op 15 Mei gesteld de heer Mr O J B Baron ran Wassenaer Ue heer Ottolandtr verkreeg i stemmen Be overige waren blanco of op é n pers ion Het onderzoek van bet water uit de waterleiding had jA resultaat gedurende de maand April de volgende ogfers 6 April 4 4 mgr kal permang p liter 12 2 n 19 3 6 u 26 5 6 J It Bij de Dinsdag gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad to Stolwyk is de heer J Vcrburg Jz met 73 stemmen gekozen Op den heer W Boer candidaat der anti rev waren 37 mmen uitgobraoht In eene to Ouderkerk a d IJsel gehouden vergnderini van de liberale kiesvereenlging BurgarplicU te Krimpen a d Ijek en omstreken werden als oorloopige candidaten voor het lidmaittschap der Tweede Kamer in hot hoofd kiesdistrict Oouda gesteld de heeren mr J Fortuijn Droogleever te Gouda J N Bastert te s Hage prof C ort van der Linden ta Groningen en M Boogaerdt Bernz te Krimpen a d Lek Op Maandag 7 dozer wordt eone vergadering te liekkerkerk g houd i tea eindb uit dit viertal eene deflnitieve keuze te doen Voor de Bottordamscho Rechtbank stonden Dinsdag terecht i Twee inwoners uit Gouda dio op 2 April een arrestant ontrukt hadden aan de hand der polittragenten Bosman en Jaske P V oud 24 jaar koopman en i E oud 28 jaar sjouwer ontkenden aan hot feit schuldig te zgn De eisch luidde voor ieder der bekl 46 dagen gev Uitspraak Dinsdag e k Btaten Oeneraal VereenieJa zitting der beide Kamers op Dinsdag I Mei 1888 De heer mr W A A J baron Sohimmelpenninck van der Oye voorzitter der Eerste Kamer opent nadat de leden er beide Kamers zich in de zaal bestemd voor de zittingen der Tweede Kamer vereenigd hebbon tegeS half 1 uur de vergadering on benoemt na voorlezing van het Kon Besluit houdende zijne benoeming tot voorzitter der Eerste Kamer de laden der commissie om de door Z M den Koning tot opening dozer vergadering benoemde commissie bij hare aankomst in het gebouw der StatenGeneraal te ontvangen en in en uitgeleide te doen Do heeren Ministers die zich op statelijke wgze naar het gebouw der Kamer hebben begeven worden na een kort tijdsverloop aldaar aangekomen in de vergaderzaal binnengeleid Zjj plaatsen zich voor den troon en de heer Mackay Minister van binnenlandsche Zaken hondt de volgende rade Mijne heirenl De Koning heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten Generaal te openen Nt het tot stand komen van do Grondwetsherzieniftg heeft hot vorig Kabinet gemeend tsijna taak als geëindigd te moeten beschouwen en heeft hot den Koning behaagd een nieuw Ministerie te benoemen dat thans voor de eerste mnnl hot voorrecht heeft de Vertegenwoordigers dos volks to ontmoeten De groote belangstelling bij do tengevolge dor invoering van de gewijzigde Grondwet gehouden verkiezingen aan den dag gelegd bewijst dnt de op uitgfbreide sAianl vorieonde fciesbevoegdhoid ook door de thans voor hot eerst opgeroepen kiezers zeer op prgs wordt gesteld X De uitslag der verkiezingen heeft opniouw ge 1 toond do in den lande levendige begeerte dal bij de regeling van het volksonderwijs rekening worde gehouden met bet Christelfl bewustzijn van het N ederlandsche volk s Koniugs B geering h openbaar ondi rwgs als een voorworp barer asnbol J ende zorg beschouwende sal trachten binnen de pnÉP der Gron lwet belemmeringen die tot nog toe tfer ontwikkeling van het vrije onderwijs in den w staan zooveel mogelijk uit den weg te ruimen Ook in ons Vaderland ei Bhen de maatschappelijke vraagstukken de volle aandapht De door de vorige Tweede Kamer begonnen eoaaête geeft reeds nu de gelegfnheid maatregelen te peramen om de verbetering van verschillende tocstiJKlen te beproeven 1 0 nog steeds gedrukte tofstand van den landbouw noopt tot een voortgezet oddorzoek naar de middelen om die groote bron van onze volkswelvaart te ontwikkelen en te bevorderefc ook de belangen van handel on nationale nijverheid zullen niet uit het oog worden verloren De ter uitvoering der nieuwe grondwettelijke bepalingen noodige wetsontwerpen zuilen gelridelijk worden tor hand genomen De regeling van do administratieve rechtspraak zal worden ontworpfn terwijl de volgens de tweede alinea van art 181 der OrondVet gevorderde wet betreffende s lands verdediging zal worden voorbereid door eene Staata Commissie Ofschoon de financieele toestand van het Bijk niet ongunstig kan genoemd worden rekent s Konings Kegeering het zich ten plicht door te trachten vermeerdering van uitgaven tegen te galan en door te streven naar bezuiniging zoo mogelgk verhooging van laftan te voorlrJtN Kenige bepalingen van ta wet op de peraoneele bela liug vorderen herziening mede in verband met het te regelen kiesrecht terwijl mét ernst zal worden overwogen in hoeverre van de invoerrechten als bron van inkomst voor de schatkist meer partij getrokken en de druk van enkele accijnzen verminderd kan worden Eene nadere reeling van do verhouding tusschcn de Kijkseii gomeente financie n is een dringende eisch des tyds Uitbreiding van het belastinggebied der grméenie zal deze in staat moeten stellen meer onafhnnk dijk te voorzien in hare eigene behoeften De korte tijd die ona scheidt van den dag waarop het aan de Kederlandsche Bank verleende octrooi zal klomon te vervallen maakt eeno spoedige beslissiLg van het ten vorigen jare ingediende wetsontwerp tot verlenging van dat ocrtrooi wenschelijk Uit dien hoofde is s Konings machtiging gevraagd dit ontwerp roeds dadelijk onveranderd in te dienen Mot betrokking tot Nederlandsch Oost en WestIndie verlangt s Konings Regeering ernstig dat de heerschappij van Nederland aan dio bezittingen tot zegen zg en dat verlevendiging van landbouw handel en nijverheid tot verhoogde algemeene welvaart zoowel onder de volken van Indié als onder de ingezeten van het Rijk zolf bgdrage De nood door geringe koffiooogsten en andere oorzaken ontstaan zal zooveel mogelijk worden gelenigd door matiging bij het invorderen van belastingen door do bevolking te ontheffen van onbetaald diensten en door het aanleggen van haar ten nutte komende openbare werken Naar verbetering der toestanden op Sumatra waardoor oone Vrreedzame oplossing der geschillen mot Atjeh mogelij worde wordt gegroefd De herzieningyder wet op hejr beheer en de verantwoording van itBvindisjjhe ldmiddelon alsmede eeno algemeene verofdeuing op Jiet mijnwezen worden voorbereid In verliand hiermede zal ook de door den tijd noodzakelijk geworden herziening van enkele bepalingen van het Indische Regeeringsregleraent aan do orde wordw gestold Moge onder Gods onmisbareu zogen onze gemeenschappelijke arbeid strekken tot heil van ons Vnderlaijd In naam des Koniqgs verklaren wij deze zitting van de nieuwe Kamers der Staten Generaal geopend Den Ministers wordt na het uitspreken van deze rode door de commissie uitgeleide gedaan waarna de vereenigde zitting wordt gesloten Staten Oeneraal Eebstï Kaker Zitting van 2 Mei In deze zitting werd tot toelating der gekozen leden besloten overeenkomstig do conclusie der commissie tot onderzoek der geloofsbrieven De leden legden daarna de eeden af vanaf hunne zitplaatsen do heer Wertheim met gedekten hoofde De heeren Muller van Gennep Pnns Stork en Blijdenstein legden verklaringen en beloften af Met een korte rede waarin hij voor zich dezelfde medewerking vroeg als welte zijn ambtsvoorganger had genoten aanvaardde baron Schimmelpenninck van der Oye het presidium der Kamer Na het benoem van eenige commissien wordt overgegaan tot het opmaken van don rooster van aftreding en gaat de vergadering tot nadere bijeenroeping uiteen TwEEOE KiMEE Zitting vao 2 Mei Tegen de toelating der leden bestond geen bezwaar de bezwaren tegen de verkiezing te Amsterdam vonden bij de commissie tot onderzoek goen ingang hoewel zij meende dat in het vervolg togen een zegeling der stembriefjes als te Amsterdam is geschied moest worden gewaakt Ben vijf en twintigtal leilen waaronder ook de heer Domela Nieuwenhuis legden beloften de overigen de gevorderde eeden af Do heer Veegens werd onder luid applaus eervoj ontslagen uit zijn betrekking van griCBer en nadat to zijn toelating was besloten legde bij de gevord de i4eo Op de candidaienlijst voor het praesidum werden alsnu in volgorde gebracht de heeren BMlaerls met 47 van de 89 Eeuther met 47 van de 89 Cremers met 73 van do 89 stemmen De vergadering ging daarna tot nadere bijeonrooping uiteen Tot kapelmeester der koninklijke militaire kapel is bij het regiment grenadiers en jagers aangesteld de onderkapelmeester Van der Linden en tot onder kapelmeester de stafmuzikant Kleine Men schrijft uit s Hags aan bot Rott Nbl Wanneer wij de mededeeling niet van volkomen betrouwbare zijde hadden zouden wij niet gelooven dat het ontslag van don Kapelmeester der Grenadiers en Jagers heeft plaats gehad op do wijze waarop zich dit heeft toegedragen Toen de heer Vollmar ziÉh Maandag morgen 10 uur aan de kazerne vervoegde wenl hom eenvoudig meilegedeeld dat hy op pensioen gestold was Wanneer in de burgermaatschappij iemand na zoovele jaren en op zoo eervolle wyze zijn dienst verricht te hebben plotseling uit zijn betrekking werd ontslagen om plaats te maken voor een ander dan zou luide do i erontwaardiging gehoord worden van allen met den persoon bekend Het billijk verzoek van don heer Vollmar om nog eenige maanden in dienst te mogen blijven is niet verhoord de vruchten van de studie met het korps gedurende den geheelen winter zal een ander plukken De grootste gaarkeuken der wereld In da naJ bijheid van het Washington ploin te NfW York vindt men eene reusachtige gaarkeuken die haarsgelijke in Amerika noch ergens anders tindt Hier worden ieder vierentwintig uur 12 000 hongorigen gespijsd Da inrichting bestaat mt zes groote ruimli n waarin tegelijk 800 en 900 personen hun maaltijd kunnen houden Er zgn in het geheel 250 inouschen aan verbonden die grooteudeels in het gebouw hun verblijf houden lederen dag worden de volgende hoeveelheden vleesch verbruikt 3000 pond rundiloes h 800 pond schapenvleescli 300 pond varkensvloesch 150 pond kalfsvleesoh 150 portd ham en ongeveer 600 pou l wildbraad en gevogelte Vrijdag is gewoonlgk 2000 pond visch noodjg om aan allo vraag te kiMMCB voldoen Bovendien worden dagelgksch