Goudsche Courant, zondag 6 mei 1888

1888 Dienstneming voor Oost Indie NEDEKLAIVDERS ontvangen by het aangaan van ecoe militaire dienstverbintenis van zes Jaar een Iiandgcld van drie Honderd Guldea AanbrengT remie TIEN GULDEN JlllLI€li ill § in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tUd van twee Jaar gedetaelieerd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbreng premie TIEN GULDEN bijaldien de JHIIiclen met groot verlorarwezig was van zijn korps Uet Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen 7BIC0T 0N3EBS0SMEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEIVK Zn Zondag m N 3700 60UDSGHE COURANT J teuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken zen waarmede de üeiep naar de stembus worden gedreven en de plannea waarmede dezelfde part g voor den komt als zg het gezag heeft vermeesterd Uoe het zg één voordeel Zai het optraden dezer regeering du hebben De eischen der Mti schoolwetmanoen zullen thans in een ontwprp worden geformuleerd tot dusver vernam Uien niets dan groote woorden die pten rekeniiq behoefden te houden met het bestaande n de practgk Of met deze opheffing van belemmeringen dio aan de ontwikkeling van et bijzonder onderwgs in den weg staan t Édaan is aan de door de regeering waargenomoè levendige begeerte dat rekening worde gehJiden met het christelgk volksbewnetzgn mm zg zelve maar uitmaken maar mag op gto d der ervaring worden betwijfeld De libe len zullen met belangstelling uitzien naar fc formaleering dezer beschouwingen in een wAs ntwerp en indien het openbaar onderwgs o gevaar loopt en de volksontwikkeling niet geschaad wordt zullen zü zeker verbetenugen niet afwgzen omdat zjj vaude tegeufartg komfi maar waak aamheid is Swf voyral plicht jdaar óp gee terrein meer gevaiw is voq ndder in t gras De voornemens dwr Wring op ander gebieè zijn zoo talr lat het bgna met wisknnrtige zekerheid lean gmgd woAen hct niimsterieele leven te onitnt is te kort om ook maar de helft van ai liet opgenoemde tot rate M t ynr iJ Toch doet het genoegen t vernemen Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en m H Gr en voorzien van het merk cde Zkem n Verkrijgbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda al een bg W SCHALEKAMPJr Oosthaven 17 MEEKWAAEDIG De onderceteekeude DESIRE CASAER heeft de eer U dit bewgsschrift aan te bieden Dauanier O CASAEli 56 jaar oud zgnde sedert vele jaren kiMhoofdig heeft door aanwending van den HaarontwtkkeUngshalsem TBEOPHJLE zgn hoofdhaar geheel terug bekomen Raevels bij Turnhout Met achting Is geteekend DjüASAER Douanier Voor gezien Is geteekend S BEIJENS Burgemeester Alle hoofdhaar onaangenaamheden verdwgnen door Anijne beroemde middelen en zijn alleen verkrggbaar bg ÏHEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per stwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours dat ook deze regeenng den door de liberale voor gangers aangevangen arbeid wil voortzetten Dit geldt b v de sociale quaestie Blijkbaar gaat zjj van de onderstelling uit dat de Tweede Kamer haar enquête al vervolgen en dat de tot dusver verkregen uitkomsten reeds materiaal kunnen leveren voor verbetering van het lot der arbeiders Ook aan de landbouwcommissie zal gelegenheid worden gelaten tot voortzetting van haar onderzoek De beloofde regeling van de verhouding tusschen de rijksen de gemeentefiiianciën is insgelijks een punt dat reeds lang op de agenda der liberale partij staat Natuurlijk ontbreken op het Ijjstje niet dé ontwerpen welke noodzakelijk zgii ter uitvoering der nieuwe grondwettelijke voorschriften Daartoe behooren b v de definitieve regeling van het kiesrecht en de administratieve rechtsspraak Het voornemen om de wet op de landsverdediging te laten ontwerpen dooreene staatscommissie vindt zeker zijn grond daarin dat de militaire leden van het kabinet vóór persoonlijken dienstplicht gestemd zijn terwgl vele leden dei regeeringspartg in de Kamer er bezwaar t gen hebben Deskundige voorla lichting kan in deze omstandigheden niet anders dan heilzaam zijn terjvjjl in geval de e commissie wat waarschgnlijk is op uitvoering der denkbeelden van dpn minister van oorlog aandringt deze ju dit advies een niet te versaifcden steun zal hebben tegenover de cppositie van een deel zijner eigen partij Merkwaardig is het dat in dit stuk officieel wordt erkend dat onze financiën zich in een niet onRunstigen toestand bevinden Deze verklaring heeft hare eigenaardige waarde na de aanvallen der aoti re olutionaire organen in den laatsten tjjd op het liberale wanbestuur dat onze financiën in den grond heette bedorven te hebben Van egne billgke verdeeling van lasten die van liberale zijde op den voor FIJNE BANDSOHOENEN L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf HoUandsche nitgavc met 27 afb Prijs 2 Gulden v Ieder die aan de verschrikkelijke gevcigpn van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte bering diehet geeft redt aarlgks duizenden vatr enzekeren dood Te verkrijgen bij het Verlags Magazin te I eipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het redrag ook in postzegels en in eiken boek handelin Holland Opeiil ar0 Verkooping Pe Notaris B GROENENDAAL te Gouda W op VRIJDAG den 11 MEI 1888 des morgens 9 nar aan de Smederg wgk K No 150 en 151 aan de Keizerstrsat te Gouda om contant geld publiek VERKOOPEN den geheelen Inventaris eener IJzersmederij met Machineriën Werktuigen voorraad IJzer Platen als IJzeren Draaibank met dryfwerk Bnigmachine Boormachine Ponsmachine met 11 stampen om Igsten te drijven Pgpenwals Blok met pgpenezel Bloken Gat Sng gzers met tappen en kussens Aanbeelden Zaalaanbeelden Horen Tassen Blaasbalgen Voorhamers Hamers Booren Doorslagen Smee en LgstenTangen Bankschroeven Nagelgzers Bascule Balans met Schalen Diverse gebruikte KAGCHELS HAARDEN FOURNdlZEN raaronder een zeer geschikt voor een Restauratie IJzeren POMPEN VIJLEN GLAZEN PIJPEN ZOETSTEEN Zinken en IJzeren LIJSTEN £ ene groote hoeveelheid fijn EAGCHELORNAMENT Dnitsche Engelsche en GepoIgste PLATEN Rond vierkant en plat IJZER in verschillende mateni hoek en T IJZER Brandwaarborgkasten en Kisten PLANKEN MANDBN en KISTEN Eenige Meubilaire GOEDEREN en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Te zien 3 ilagen voor den verkoopdag van 9 tot 4 uur Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Eillard en Hei belfabriek De ondergeteekende heeft de eef kennis te geven dat hg bg zgne bestaande BILLARDFABRIEK een heeft OEOPBND waartoe hg ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zallen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven BEPARATIÊN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich raet VEREüIZICiGEN Met aanbeveling ÜEd dw Dienaar H A DIESTELHORST Turfmarkt FranschQ Stoomververij Ctiemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen gyperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen Innnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverèworden Depot voor Gourfoen omsireto A VAN OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Dr Chantomolanus Oogen water versterkt herstelt en behitadt het gezicht vanallen wier oogen door ineespannen bezighedenbeginnen te verzwakken Prjjs per flacon metgebruiksaanwgzing 60 cent Verkrggbaar indeonderstaande depots i Wed Bosman onda tVad N Sandm Le l b A Prip Zü enhuiieu W Lii lhelm Voorburg Wed O Wilhelmus Uaerd A Bot Berkel FORTOBIOO net YABINAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 1 8 MEI 1888 des namiddags ten een ure bg enkele inscbrgving AANBESTEDEN Het WEG BAGÖEREN of OPRUIMEN vaQ de ondiepo gedeelten in de Rivier de IJsel Ungs den kaaimuur van het Veerstal Inlichtingen geeft de GEMEENIEBOUW MEESTER Zeer STEEK gel ouwï Eene buitengjBwoone rgke extra soliede TE KOOP de TOON gelgk slaande aan een Vleugelpiano dezelve is FONKEL NIEUW geheel kruissnarig 7 octaaf zeer geringe prijs 4 15 GARANTIE 6 JAREN KIST er bij een oude PIANO lieemt men in ruil over tegen behoorlgken prijs Adres onder motto PIANINO bg den oekhandelaar A BRINKMAN uitgever dezer Courant Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BIJ deze Conraat behoort een BlJvoeicsel De OFEirmaSEEDE De eerste zitting van de nieuwe Statengeneraal is geopend met eene rede van den minister van biiwe ilandHche zaken welke uitvoeriger dan de gewone troonrede de voornemens en bedoelingen van het nieuwe kabinet mededeelt De algemeene indruk van dat stoalsstuk is niet ongunrtig De geest die er uit spreekt is in overeenstemmiDg met de verwachting welke de namen der ministers reeds dadelgk deden ontstaan In sommige zinsneden herkent men de kleur vnn het kabinet hetgeen vao zelf spreekt doch overigens kan men over den kalmen en bezadigden toon tevreden zgn s Koning regeering neemt daarin volstrekt niet de liouding san van een ministère de combat zooals men zich bg de rpcliterujde in den eersten roes der zegepraal aan ds stembus droomde Klaarblijkelgk beschouw zij niet het afbreken van al wat door de liberalen opgebouwd was als de baar aangewezen taak Dit uu moge eenigermate berekening zgn om publieke meeniug niet te verschrikken toch gelopven wij dat de Hoofdgrond ligt in de omstaodigfaeden de onvastheid van de in zich If verdeelde rcgewingapartg waaruit het kabinet is loortgdcomen n de JEE lSrAÏF iii 9 ï jLi 4 £ sterke Kamer In de eerste plaats trekt de aandacht wat er gezegd wordt van bet onderwjjs Na al hetgeen in de laatste jarsn over deze quaestie is voorgevallen en uitgaande van een miniserie dat zijn ontstaan te danken heeft aan den strgd tegen de openbare school moest daaraan de eereplaats worden gegeven Na de verzekering dat de nitplag der verkiezingen opnieuw getoond heeft de in den lande levendige begKrte dat bij de regeling van het volksonderwijs rekening worde gehouden met het christelijk bewustzijn van het Nederlaudsche volk gaf de minister te kennen lat de regeering het openbaar dnderwgs als een voorwerp barer aanhoudende zorg beschouwende zal trachten binnen do perken der gif ondwet belemmeringen die tot nog toe der ontwikkeling van jjet vrge onderwgs in den weg slaan zouveel mogelgk nit den weg te ruimen Deze zinsneden geven aanleiding tot enkele opmerkingen Vooreerst spreekt het vanz dat de regeering het onderwijs als een voorwerp harer aanhoudende zorg beschouwt want volgens de grondwet ie het dat en van geene i ederlandsche ministers kan verwacht worden dat zij de bootste staatswet als niet geschreven zouden beschouwen Ten andere de groote voorzichtigheid die by het kiezen der b ewoordingen heeft voorgezeten of liever de vertegaande tamheid dsr tegenwoordige plannen vergeleken biJ de eischen uit den tijd der verkiezingen Waar is de drfl g gebleven naar eene nieuwe grondwet herziening om ons te verlossen van die ellendige zinsnede omtrent het onderwjjs Thans zal men blgven binn en e perken der grondwet De mogelijkheid van opruiming der belemmeringen vta het vrge onderwjjs schgnt nog ieli gebleken althans de regeerinig zal trae tten daa rtoe zooveel mogelijk te komen De inhoud dezer verkl ing is een bewijs te meer voor de ekende waarheid dat j er een hemelsbreed verschil is tusschen de leu grond was gesteld verneemt meir éier niets Alfeen onbestemde beloften van bezuiniging teneinde verhoogidg van belastingen te voorkomen Op dit gebied wacht velen leden der regeeringspartij vooral onder dé katholieken uit het zuiden eene teleurstelling Aan beschermende rechten schgnt niet té worden gedacht wel is eene herziening vua het tarief in uitzicht gpsteid maar louter uit een fiscaal oogpunt met ernst zal er worden overwogen of er van de invoer Cebten meer partjj kan getrokken worden voor 4e schatkist doch niet omdat de regeering ov rtnigd is dat onze handelspolitiek niet deugt De koloniën beslaan in de rede ejen ruime plaats Gelijk van den nieuwen minister verwacht kon worden plaatst hg zich geheel op het standpniit der vrijzinnige staatkunde in ladië Een liberaal kabinet zon geen degeIgker en meer omvattend jirogramma hebben kunnen geven De vraag is Alleen of de heer Keocheains den noodigen tact zal hebben om deze goede voornomei s te verwezenlijken ook tegenover bet verzet dat van de regeeringspartg tegen hem niet kan oitblgven De rechterzijde toch als zoodanig besehduwt nog Indië over het gamel als een melkkoe waarvan voordeel getrokken moet worden en zal slecht gediend zijn met een bewiHdsman die de denkbeelden der ovensgde inV b cherming aéoJit ea njtwerkt ÖWTét gefieèf ïïan men Sa de omstandigheden in aanmerking nemende onzer ijds over dit eerste optreden der nieuwe ministers tevreden zijn Uit de open ing srede blgkt goei e wil en besef van hetgeen het oogenblifc ejscht Intusschen moet men niet vergeten dat een dergelgk stnk niets is da i een ge f legen heidsopstel waarmede men tracht een goed vertoon te maken bjj vriend en vijand Op daden komt het aan en deze zullen eerst duidelijk getuigen van welken geest deze regeering is Vooralsnog zal de liberale partg w js doen wanneer zij tegenover haar een welwillende houding aanneemt haar aan het werk laat en controleerende en critiek uitoefenende het hare doet om iets nuttig voor het vaderland tot stand te brengen BINNENLAND GOUDA 5 Mei 1888 Naar vg vernemen bestaat bg de Comniissie van Toeïiclit over de Stedelijke Muziekscliool Ihier het plan den Heer S van Milhgeo bjj zijn vertrek een muzikaal feest aan te bieden waiirop onder meer ook zgn Eatteiivanger van Hameln met j oot orchest zal worden ten golioore gebrjicht Z M hoeft bij het r g vesting artillerie benoemd tot kapt den 1 luit adj L C Dgxhoorn Ds heer B J Swaan pred alhier staat op het drietal voor predikant te Haarlem Te Utrecht is geslaagd bg het tweede uatuurku dig xaiiien de heer J Schouten Sedert Woensdag geeft JFerj s groot honden m apen theatre hier ieUeren avond voorstellingen Hét handhaaft den goenen naam die het reeds zoo lang gëbirt Voor onze kinderen is bet een groot genot daar een avond te mogen doorbrengen want de viervoetige kunstenaars z ju goed gedrcsseerJ en vorriohtun hunne Lunstjea eu toeren zóó aardig f at mon soms zou moenen mensohen voor zioh te zien die zioh rekenschap van hunne handelingou