Goudsche Courant, zondag 6 mei 1888

l m Joseph vaw Dai tzig Az gouda SPECIALITEIT in ï TRICOT JOIVGEI SPAKJ ook afzonderlijke BROEKJES verkrijg baar GROOTK KEUZE REGEfV en ZOMERMAl TELS Toor DAMES en KINDEREN N B COSTUMES worden in den kortst mogelijken tgd OP MAAT geleverd Zondag 6 31ei 1888 m i i@ gi ® W ZLIVERE FKANSCIÜE WLJfNKN De bekende BORDEAUX è ƒ 27 per 48 Plesschen met jidcijns franf buis gebeel Nederland ook per proefBescb kwart en balf anbiers belega verkrijgbaar Voorts alle MEHKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13J Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp fElizter Openbare Verkooping te GOUDA Op DINSDAG 8 MEI 1888 des morgens te 9 aren aan het Huis Wjjk Q No 256 in de Crabethstraat aldaar van I Benen netten goed onderhouden li BOEDEL bestaande in een mahoniehouten Salonameublement als Tête a Tête 8 Stoelen Crapaud Tafel en Bonbeur de Jour voorts mahoniehonten Tête a Tête en 6 Stoelen Tafels Commodekastje Spiegels Pendule met Coupes Schilderijen en Gravures Schrijf bureau Cöpieërpers Schoorsteenlampen Petrolenmkroonen Weeuer Stoelen mahoniehouten Linnenkast dito 2 persoons Waschtafel Ledikant met Matrassen Bedden en Beddegoed Fornuis en Kachels Éetservies Porceleic Kristal en Aardewerk enz voorts gewerkt Goud Zilver en Jnweelen Te zien Zondag 6 Mei van 12 tot 4 uren Particulier en Maandag 7 Mei des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C fOBTUIJN DEOOGLEEVEB te Oouda Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter openbare kennis V dat het gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van den 7en tot den 22en Mei aanstaande en wel liet gaarderboek in zjjn geheel ter Secretarie Tan Rgnland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure en nittreksela uit het gaardsrboek op de gemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruguiuê de I ynden en de Leeghwater 2 dat de ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen ua de ter inzage ligging en das vóór den 30n Mei scbriftelgk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereeoigde Vergadering kunnen inzenden Dgkgraaf en Hoogheemraden Toornoemd Van dkb BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris IMden 5 Mei 1888 Tot het AANLEGGEN ONDERHOUDENof in orde maken van TTTiiiT E iil en het leveren lan al bij dit vftld behoortbeveelt zich beleefd aan i Tuinman Ouda Godwe Wordt GEVitóiAGD een DAGMEISJE P G niet beneden de 16 jaren Zich in persnon te vervoegen CBABBÏSTRAAT 228 s avonds na 7 uren GOEDUN NETEIDOEK VITBAGE Crème en Wit WITTE GOEDEEEN in uitgebreide keus voorhanden Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Een ONDERWIJZER verlangt tegen 1 JUNI ZOST en IlTWOiniTG Brieven met prjjaopR ond No 1664 worden franco ingew bg deuuitgeverA BRINKMAN alhier F STEOEVil Markt A 69 ONTVANGEN eene groote sorteering élégante en doelmatige WAUDELSTOKEEIT LA PAMPAS 3 Cent zooals die voorheen bij den Heer D t d LAAR verkocht werd zeer lekker In de Rockende Landman Korte Tiendeweg De ondergeteekende bljjft zich aanbevelen tot het maken van PORTSETTEN in alle afmetingea Vergrootingen naar alle PJItretten MARKT A 156 Gouda M Vaij KEyEL KIPPEN VOIIR Gezonde KLEINE TARW pe nOO KG 6 vermengd met MAÏS en öjERSTper 100 KG 7 20 wordt bfl minsl i 8 25 KG francQ geleverd door i R SiKGT Stolwijkersluit De GROOTSTE SORTEE tot de VoordeeligilJ B prijzen vin t P Ipjj J rdeeligill UBn ipreldberoë k lariVi t door pr V M ifikKi nndjg aborats iui te ve rjjrtaar if W vjin KENNIISG schèikpjndig ondeil Roos Naan heJ Atnateraam js Dg DIJKGRAAF en HOOGHEeMBADEN Un RIJNLAND brengen 1 er k nuis van iwelanden i 1 dat zj hebben ontworpen eene VEEOEDEirarG op de instandhouding der duinen of zeeweringen in Rijnland 2 dat dit ontwerp gedurende 14 dagen van 5 Mei tot en met 19 Mei 1888 ter inzage van ingelanden zal liggen ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag ven des morgens 10 tot des namiddags 4 ure voorts op de gomeente Secretanën van de hoofdplaatsen der districten en der onder districteu en van de gemeenten Wassenaar Valkenburg Katwyk Noordwjjk Noordwö erhout Lisse Hillegom Heemstede Bennebrcek Bloemendaal Zandpoort en Zandvoort in de machinega ouwen aan de Cruguias aan de Lynden en aan de Leeghwater en eindeljjk op de Secretariën van alle waterschappen binnen h t Hoogheemraadschap gelegen 3 dat dit ontwerp voor een ieder tegenbetaling van 10 ceut in druk of in afschriftverkrijgbaar is 40 dat de ingelanden honue bezwaren zoo die bestaan mojhten uiterlgk op 25 Mei 1888 aan Dgkgroaf en Hoogheemraden schriftelflk kuunen inleveren Dgkbraaf en Hoogheemraden van Rijnland Va s dee BREGGEN Oykgraaf EGBERT DE VRIES Secretari Leiden 21 April 1888 C A C Hubers van Assenraad TAND ARTS Nieuwe Wet GOUDA Lag e Gouwe No 11 Dageljjks uitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Maandag Woensdag en Vrijdagmorgen van 0 10 uren Icosteloos voor de armen Neemt ABONNEMENTEN voor Families en tot regelen van KIN DERTAN DEN aan GEBITTEN en KUNSTTANDEN Gouden andere vullingen tegen billgke prezen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 5 Mei 1888 W vestigen 4 aandacht onzer ingezetenen op achterstaande advertentie waarbij wordt aangekondigd dat e n nieuwe boot in de vaart zal worden gebracht Set komt on voor dat handel eu nyverbeid daarmee zeer gebaat zijn bor de vacante betrekking van onderwijzeres Bde Ie openb school te stolwgk jaarwedde pO Beu zioh aangemeld 16 aollicitanten te weüi j 14 iririjzèressen en 2 ondorwyzer Uo laalatem be n f bete akte voor nuttige handireiien bf ze en de advertentie te vluchtig gel9Z i len Ie ngi4 ide hot proca tuaaoben den leverkqcier 1 het l leeaoli voor de aoldatenmenagas to alHago t deriifederlanden vernemen wij daj het laat omtrent de opvatting van het conpioeten oh geheele halve vierde dooienlind gelevérd wordm en dit wordt nu poor liqtier in dien zin opgevat dat hij bij het fov llen San e n Half beest het recht hoeft om de bea be voofiSoh te behc den en de andere helft voo de tnenage te veratrekkeu lerwijl de voedittgscommissié de lev ring eischtj van da helft van het dier en hierby Ie boste atiliken ala de minder gezochte vrenacht te ontvangen Daar de leverancier hieraan niet enacht gevolg te geven wordt op zijne rekuing het voor het garnizoen b noodigde vleeacb hg een aiidcrelii slager gekocht en in de kazernes over do verschillende menages verdeeld iterdam heeft jhr inr A F De Savomin Lohraan naar aanleiding van diens antwoocd op het verzoek om voor een comminie te verschijnen ten einde zich uit te spreken over het feit dat hij lich bij de doleerenden heeft aangesloten medegedeeld dat hij geacht wordt zich te hebben afgescheiden van de Xed Herv gemeente De kerkeraad toch is overtuigd dat de beer L zioh in dat antwoord aan den kerkeraad heeft schuldig gemaakt aan beacboawingen die in stiüd zijn zoowel met de belgdeni dor Herv Kork als met een eerlijken en oprechten wandel voor God en komt tot do slotsom dat het niet aangaat in bet behing van godsdienst ladelijkhoid on orde iemand nog als lid ta beschouwen die door woord en daad getoond heeft eu voorgaat te toonen dat hij zich liohzelven sloot builen do emoente De Standaard maakt omtrent d Openingsrede de volgende opmerkingen Zij biedt veel wat goede hope geeft Allereerst het eeretaluut aan de nieuwe kiezers o het onverholen uitkomen voor den Christenmam Het vraagstuk van het ooderivijs wordt moedig onder de oogen gezien De regeering bedoelt aanvankelijk geen grooten ommekeer zij schrijdt met wijzen tact voorsiohtiglijk voort Het voorüohtigst is de paragraaf over Tinaneiê Te veel belooft deze paragraaf niet ze schildert den toestand noch te donker noch te rooskleurig maar geeft toch te verstaan dat al de optimistische verwachtingen op tempering dienen bedacht te zijn Toe wordt gezegd lo geen oplegging van nieuwe lasten 2o bezuiniging op de uitgaven 3a herziening van hot personeel 4 herziening van de verhouding tussohon rijks en gomeontelasten 6o uitbreiding vsn de bevoegdheid der gemeenten om zioh de middelen tot otisteatie te verschaffen en zoo mogelijk 60 verhooging van invoerrechten en 7o vermindering van accijnzen Ernstige bedenking heeft De Standaard tegen de houding der regeoring in zake het Bankoctrooi Het blad blijft hopen dat de regeoring het aan een corrigendum niet zul laten outbroken Met sympathie wordt de paragraaf omtrent koloniën begroet terwijl ten slotte wordt opgemerkt dat de Troonrede breekt met de oonventioneele phrase Weggelaten werd de voste formule van de betrekkingen met do buitenlandsche magondheden weggelaten de ineÊdeeling van allerlei ramp on ongeval weggehitett de beschrijving van allerlei toestand weggelaten ook do holle kUaken over de land en zeemacht Ën al is het nu dat het niet aanstonds gelukt is voor het nieuwe genre vai Troonrede dat men inwijdde een taalvorm en voordenkens te vinden die het Hollandsch oor goed doet hot Hollandsch hart leeft er toch dankbaar bü op nu eindelijk eindelijk dan toch de Fransche phroscologie heeft pUats gemaakt voor een practiteh openleggen van zaken Omtrent de werfcitakin en in de de Friescha en Drentsehe venen achl ft Men Er gaat geen jaar voorb f lender dat in sommige veenstreken werkstvkingen plaats hebben 1 ki talrijk als dit jaar waren ze eahtcr nooit Ontkendlkan niet worden dat het loon der veenarbeiders tegenwoordig laagji is daar het getniddeUe zeker niet stijgt boven ƒ 0 90 per roede en een tink werkman kan werkende met een jongen 409 roeden in het jaar verwerken dos een jaartijksAs verdienste van f 360 maken voor zich met een jongen of voor zichzelren 270 per jaar of 90 ets dfsgs Doch letten m nu p den werkgever dan moeten wij helaas tot het besluit komen dat deze n t meer geven kan Ten gevolge van het steeds toenemend gebruik van steenkolen en cokes is de prijs van do turf in de laatste jaren ontzaglijk gedaald Waar twintig jaren geUdon nog 7 i 8 per roede werd b taald wordt thans niet meer don genuddeld jf S 50 gemaakt De onkostenrekening van den reeabaaa nu beloopt per roede 2 7S on dus blijft voor den vccnbaas een winst over vl ƒ 0 75 pw roede Dat onder deze omstsndighodan de veenbaai niet zeer geneigd zijn de eischon der arbeiders i te willigen laat zich verklaren De toestand in de veeost eken is dan ook droevig het ali T enrif ite is 4it er gmanW nnnl b staat om Mtfge verbetering te verwachten Rattenspart Een nieuw vermaak is sedert eenigen tijd to Antwerpen ingevoerd Ofschoon de prijskampen tot hiertoe op het grondgebied van Borgerhout en Berchem plaats hadden mag men aannemen dat zij grootendeels door Antwerpenaars worden aangelegd 7jOo had er U Zaterdag een in de Bobinet plaats In den tuin wandelt een goed honderdtal nieuwsgierigen honden en paardenliefhebbers hier en daar oen hoefsmid een stalhouder n verdere personen Aan don ingang tan den tuin staat eene weegschaal want de strijders spitsen dansen enz worden nauwkeurig gowogon en het getal ratten die zij te bettrgden hebben naar dat gewicht geërcnredigd Venier een kUin dertigtal honden met hunne eigenaars die ofschoon voor elk eene genummerde plaats aangeduid is tusschen de menigte knoeien onder een oorverdoovend geblaf en gejank een leven dat hooron en zien vergaat Hot is twaalf uren Hot publiek gaat naar binnen on schaart zich gewapend met bet programmo officiel om de arcne oen ronden planken vloer van drie tot vier meters doorsnee omgeven met ijzeren vlechtwerk waarboven op 60 tot 70 centimeters hoogte nog een boord van zink is gephiatst om te beletten dat de shichtoffers bij het zien van hun doodvijand onder het publiek eene schuilplaats zouden zoeken De arSno staat op eene hoogte vau omtrent 60 M zoodat zi van alle kanten goed gezifn kan worden Vier plakkaten verbieden in het Fransch den eigenaors dor handen gedurende don strijd de arcne aan te raken Te strijd begint Als horaut roept oen bestuurslid Premier concurrent n 22 du programme Topeie appartenant a M X avec 6 ratt n Nadat alzoo eene reeks van namen van concurrents afgeroepen zijn worden de ze ratten in de arèno geschud en TljMtc wordt binnengelaten Maar het dier schijnt niet te weten waarom hy in die ijzeren kooi wordt gezot Hond on ratten bezien eikender verwonderd en Topm maakt na do jury en het publiek verlegen aangegaapt te hebben rechtsomkeert naar het deurtje waardoor zijn heer bom binnenliet en nu ksl ks 1 staat te roepen Onder algemeen gehich en gespot verlaat de hond het strijdperk bly dat hij uit do tralies is Zijn opvolger is minder verlegen keifond en jankend vliegt hij naar binnen grijpt eene rat bij don nek dan een tweede schudt die en slaat haar met den kop tegen deu vloer vervolgens eene derde die hem van schrik als in den muil tegemoetspringt en in mind r tijd dan er noodig is om het te vertellen liggen zes knagers dood op het slagveld Terwijl bravo handgeklap on voetgetrappel door de zaal klinken hoort men de stem ren den heraut Six rati en trente tecondet I en daarop klinken nieuwe bravo s terwijl een kleine jan eu de dooden in oenen kaksa laadt en de derde strijder de zaal binnentreedt Na een goed half uur wanneer 6 of 7 honden een veertigtal ratten hebben doodgebeten hoort men roepen 10 mtnutes d entr acte Een gedeelte van het publiek gaat frisscbe lucht scheppen terwijl anderen de echte Sportsmen aan het buffet de kansen en tegenkansen van den strijd gaan bespreken Ie prijs im Foi terrier van M W Btissche 6 ratten in 22 sec 2e S ti Fox terrier van M H Engels 6 ratten in 30 sec 3a leai II Blackandtau van M Th Bussel 6 ratten in 30 sec 4e Oy Fox terrier van M Lysen 5 ratten in 35 sec 6e Fox id van H Montens 6 ratten in 36 sec 6e SplatcA id van M Dnrlet 6 ratten in 12 seconden En zoo gaat het na de pauze voort De Gidt van Mei bevat van onzen beroemden landgeuoot prof Maleschott te Rome een opstel over prof Donders Naar aanleiding van diens feest van 27 Mei sohrgft Moleschot onder meer Werd mij de taak opgedragen eene volle lige karakteristiek of levensbeschrijving van Donders uit 4 rlEai strwp ho Wft iit t kisnfige Kcfat Ui e hand zou daarvoor terugdeinzen biJ de gedachte dat mgno vriendschap voor hom te broederlijk te lang gekoesterd en gevestigd is om niet te vreezen dat bet hart het verstand zou kunnen benevelen en afbreuk doen aan de hulde die hem toekomt Heden echter is het om een feestgroet te doen en ik weet niet wie beter gerechtigd kan wezen de stem ta verheffen dan die vrienden die hem het langst het best en innigst kennen en waardeeron Het staat mij toch steeds in de ziel gegrift dat woord van Anastssius Grün in zijn levensbericht van I enan dat hij geen grooter laaghartigheid kendo dan die verhindert een prijzenswaardige te prijzen omdat hij ome vriend is Ën wat is de gelegenheid Eu wie raag de gelegenheid laten varen Ofschoon ik zijnen leeftijd kende en ook de Noderlandsche wet het klonk mij als een onbefrrijpelijkemare in de ooren Donders wordt den 7n Mei van 1888 zeventig jaar oud en dientengevolge rustend hoogleeraar Bustend hoogleeraar hy die zoo kloek en gezand van brein zoo waakzaam is in onvermoeid nadenken zoo helder en opwekkend in da mededeeUng zijner gedachten zoo krachtig werkdadig in maatschappij en leerambt De Voreeniging voor lager onderwijs te AmstOTdam heeft een circulaire rondgezonden waarin als haar doel wordt uiteengezet de oprichting en instandhouding van scholen voor meisjes en jongens ter verstrekking van lager onderwijs in het bijzonder ter voorbereiding voor hoogere burgerschool en gymnasium Zy huldigt daarby de volgende beginselen a de zorg voor de opvoeding en het onderwijs der kinderen is in de eerste plaats de taak der ouders of voogden J deze kunnen die zorg gedeeltelijk overdragea aan een door hen aangewezen persoon omtrent wiens levensbeschouwing zij zioh vergewist hebben mits zy zelven voortdurend toezicht houden of van hunnentwege doen houden door eene door hen te benoemen commissie van toezicht c opvoeding en onderwys zyn ten nauwste verbanden met de zadelyke vorming der leeriingen d de inrichting van het onderwys behoort inverband te worden gebracht met de levensbestemming der leerlingen De Vereeniging begint hare taak met het overnemen der school van den heer W van Nes die als