Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1888

Woensdag 9 Nei J 3701 1888 GOÜDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InMadlng vaa advertentlöa kan gMChieden tot iko uur des namiddags van den dag der uitgave Inlichtingen Attesten en Prösconranten gratis hoofd blgft fungeeren Ds school wordt naar de volgende beginselen gereorganiseerd f De aanvangaïksse van 5 jaar zul worden uitgebreid door toelating van mHes In afzonderlijke lokalen lal worden ingerichtWéne school voor meisjes van 7 12 jaar Aan jongens die geen H B school cf gymnasium zullen bezoeken zal de gelegenheid gegeven wordrn in eene afzonderlijk klasse lager onderwgs in zijn vollen omvang te ontvai gon Er is benoemd eene commissie van toezicht door en uit de leden der Vereeniging Deze commissie bestaat uit de heeren prof A Piersou H de Veer prof Verdam prof De Hartog en JustBs van Maurik Jr Gewone leden der Vereeniging die 1 Augustus a s haren werkkring aanvangt zijn houders van aandeelen buitengewone leden de ouders of voogden der leerlingen en zij die op verzoek door het bestuur worden aangenomen tegen ƒ 6 s jaars Ook kunnen honoraire leden orden benoemd Het bestuur bestaat uit de heeren dr P Ankersmit Frits Olie Tj van Holkema en dr H Slingenberg BuiteBlandsch Overzicht De toestand van keiier Prederik blijft gunstig De koorts blgft gering en de krachten nemen hoewel langzaam steeds toe Door professor Bergraann s ontslag als behandelend geneesheer is de strgd tuaschen de geneosheoron opnieuw aangewakkerd Professor Mackenzie begon in het BrttUh Medical Journal eene pohmiek met Bergmann en de Bcrlijnsohe hoogloeraar antwoordde daarop in een vergadering van het Berlijnsche geneeskundig genootschap Aan den vruchteloozeu woordenstrgd schijnt dus geen einde te zullen komen President Carnot is in het Elysée teruggekeerd Toen de president te Parijs aankwam was een talrgke menige aan het station die den heer Carnot weer met groote geestdrift toejuichte Het viee Boulattger word slechts door enkele groepjes aangeheven De Nordd AUgemaiui Zeitimg acht de ingenomenheid der republikeinsche bladen met den uitslag van Camots reis eenigszins overdreven Wul is waar erkent bet orgaan van den Duitscben Bijkskanselier dat de reis en de toespraak van den president oen goeden invloed zullen oefenen maar toch hebben de Boulangisten de wapens nog niet neergelegd Eerst zegt de NorddeuUehe moot nog blijken dat de vnderlandalievende taal van den president een eind zal maken aan de eindelooze verdeeldheid der republikeinen Evenals het Boulaogistische uitroerend comité heeft zich nu ook de nieuwe Ligue det Palriote gevormd De nieuwe vereeniging welke Boulangors plannen zal steunen heeft do heer Déroulcde weer tot vooraitter gekozen Le len van het bestuur zijn o a de hceitn Laguerre Naquet en Clovis Ungues De vereeniging heeft de statuten der oude Ligue overgenomen maar er dit artikel bijgevoegd Het doe der Ligue det Potrioki is de verb tering der republikeinsche instellingen herziening van do i vrede van Frankfort en herovering van Elzas en Lotharingen De lersche Freeman s Jounial deelt thans de circulaire door het Vaticaan aan do lersSke bisschoppen gezonden in haar geheel mede De Nationale Liga wordt aU loodanig niet veroordeeld en er komt ook niet in voor dat aan ieder die er lid van is of aan ieder die aan het veldtochtsplan on aan jboyootterg doet do absolutie door den priester geweigerd moet worden De Nationale Liga wordt er in het geheel niet in genoemd Er wordt alleen gezegd dat de Paus opmerkzaam gemaakt op de wgze waarop do Ieren trachten hun rechten te handhaven over de quaestie of die wijze rechtvaardig en christelijk was aan de opperste congregatie van algemeen onderzoek verzocht heeft een oordeel uit to spreken Deze is tot do slotsom gekomen dat het Teldtochtsplan en de boycotterij afkeurenswaartlig waron en de Paus hoeft daaraan zijn zegel gihecht De lersche geestelijkUrid zal zich aan deze uitspraak moeten onderwerpen In verband daarmede werd aan de Daily New gemeld dat de aartsbisschop van Dublin Walah die zich als een gverig en heftig voorstander van het eldtochtsplan beeft doen kennen lerUnd Teriaten en door een Australischen aartsbisschop vervangen zal worden De Éngelsche bladen hebben iets betere berichten over de betrekkingen tusschen Turkije en Oriokonland zoo zou o a de Turksche gezant te Athene blgven Uil Konstantinopol wordt verder gemeld dat er opLieuv Russische troepen op de grens van KleinAzië zgn aangekomen De Servische Regeeling zou aan do Porto te kennen gegeven hebben dat zg Toornemens is een grenswijziging te vragen wanneer Griekenland uitbreiding van gebied erlangt De Porte maakte zich zeer ongerust over den inval der Montonegrijnen in Servië welke naar Maoedonië zou kunnA overslaan Volgens de Times zouden er aanzieflïjke verdedigingswerken rondom Adrianopol worden aangelegd Hiervnn zal eohtar wol niet veel komen zoolang de Turksche schatkist in zulk een wanhopigen staat is Het Oostenrijksche ministerie is in den strijd over de begrooting van eerelienst overwinnaar gebleven Da begrootittg is aangenomen met 1S9 togen 53 stemmen De onverzoenlgken der Czechen en Duitsohers itemden alleen tegen terwgl alle gematigden de regeering steunden Do ministor van onderwijs Von Gautsch die weigert den dericalen bij de regeling van hot volksonderwijs ter wille te zgn en wiens positie daardoor zeer hachelijk wenl is dus weer voorloopig gered SCTïOTJ W BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houdon enz van Wateringen Slooten en andere Wa ren die ann bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van do eigenaren der slooUn gelegen lang de Ie 2e 3e e 4o Kade bg de Karnemelkaloot die lang e achter de Boelekade en die tmichen den Kattemingel en de ffetering van af de Spooncegdraat tot aan de Crabethstraat dat op DINSDAG den 15 MEI 1888 ovor die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van drgvend vuil eii andere stofen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank nf schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ton koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 5 Mei 1888 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOENü De Secretaris BEOUWER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten on andore Watereu die aan bijzondsfe personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren dor dooien langs de Langfi en Korte Korte Akkeren de Uerrenkade de Jan Pkilipikade en de Êleekerakads dat op WOENSDAÖ d n 16 WS 1888 over die wateren zal worden gedreven W SCHOUW ten einde te onderaoeken of ze behoorlgk gezuiverd zijn van drijvend vuil on andore sloffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingeu veroorzaken en welke zuivering door en ton koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 5 Mei i888 ijiirgomeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BEOUWER advjëbtei tie In de EOOSENDE LANDMAN Korte Tiendeweg Volks Sigaar LA FRANQUEZO 5 a 10 Cent £ ene Fatsoealyke ¥ V e r k s t e r biedt zich aan voor Donderdag of Vrydag Wed SLINGERLAND Bogen No 141 Om spoedig in dienst te treden wordt in een klein gezin te Gouda eene HUISHOUDSTER GEVRAAGD Middelbare leeftijd Adres onder No 1662 aan het Bureau dezer Conraot Resultaat van het Melk onderzoek oit de Melkinrichting alhier over April Spec gewicht 1 0316 Room 10 5 pCt Boterret 2 76 Vaste besUnddeelen 11 23 n F W RAABE Lid T d Openb Gez Commissie Wg zyn Toomemena eene wekelöksche stoomraart tol goederen vervoer te ondernemen met onze schroei boot Princes der ITederlanden aanvangende MAANDAG 7 MEI e k tuaschen Hoge Alkmaar en Hage Gouda over Ltiden Haarlem Zaandam en tusschenlig gende plaatsen t t en bevelen om aan in de protectie van Handel en Ng verheid welke wg 0 18 waardig zullen betoonen door accuratesse spoed en billgke vrachtberekening Kapitein F SCHAAP De Directie HUiJBERS Co s Hoge Bierkade 18 Op de verschillende plaatsen wordt een BOOTAGENT gevraagd Aanbieding met referentiën etc aan bovenstaand adres Eillard en iMeuljelfalsriek De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat bij bg zgne bestaande BILLARDFABRIEK een illii iïAGiM heeft OEOPENJÜ waartoe hg ieder uitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven UEPABATIËN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar R A DIESTKLHORST Turfmarkt FIJNE HANDSCIOEM A V OS Az Eleii eg E 73 en 73 MOT ONSESSOEDEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK 31 Zn OPNIEUW ONTVANGEN ZOOETOESTELLEir onontplofbaar en reukeloos P P SOOS Tiendeweg D 59 SIGAREN geurig en goed brandend lever ik voor ƒ 1 90 iet Kistje merk POMPOSO en PUNT MANILLA a 2V Ct per stuk P VAN DOUP Gouwe nabg de Singel P STROEVE Markt Soelpersdruk van A BmiKtu te Gouda Ontvangen POPPKNWASËVS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DDÏSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 60 uithoofde van den HEMELVA ART8DAG wordt de volgende Courant een dag vroeger uitgegeven Advertentiön voor dat Nummer worden ten spoedigste ingewacht BINNENLAND GOUDA 8 Mei 188 B j Kon besluit zqn benoemd tot i Luitenant by de dd Schutterij Ihinr A W fioée ea J A Montqn beiilan thans schutter Zondag o l had in het Honden en Apenthéatre der Wed Wenr d t n r meu weet sinds eenijfe dngen op het Marktplein voorstellingen gïeft welke nogal drnk bezocht worden on paniek pUats die inderdaad zeer etfe gevolgen bod kunnen hebben Toen de eerste afdeeling wa uitgevoerd en het scbemt CSokt wu beproefde een poKKW dauw aan de gasleiding nabij do inotur een lok was dit op te ap ren Ten dien einde ging hg met een brandeado Infiifer langs de leiding met dit gevolg dat het gas plotseling ontbrandde Nadat vele pogingen waron beproefd om de vUm uit te dooven kwam er van de straat oen penoon en sloot plotseling de hoofdkraan zoodat het publiek in volslagen duisternis zat Sommigen van het publiek die het vlammetje fasddeu gezien dachten dat er brand was roUoend bm enkelen te doen rorpeu brand I brand I Mrn kan zich voorstellen welk een schrik ontstond en dat in den duister terwijl onder t publiek vele kinderen waren I Jongens op de gnandery gezeten schreeuwden de plank onder onze voeten brandt reeds wat slechts verbeelding was eu daarop zoolit ieder een goed heenkomen I Het was een algemeen unae qui peut I Inderdaad mag men bly zyn dat niet vele hot met deu dood bekochten Helaas I n droevig ongeink moest weldra geconitateenl Een 16jarig meisje raakte onder den voet en word zwaar gewond zij werd eerst naar het Stadhuis en Utor per brancard naar liet Gasthuis vervoerd Naar men ons mededeelt is haar toestand die zich eerst seer erg liet aanzien op het oogcnblik nogal wel De eente geneeskundige hulp werd haar verschaft door du bh U J de Voogt en M Sprugt Wnt de paniek zeer heeft vermeerderd was het geschreeuw vaa do mensohen buiten de tent dat den schriit zeer deed toenemen Sommigen uit het publiek werden woest ia half dol Banken werden stuk getrapt on enkele planken temield Velen leden schade aan kleening Igfsieraden enz en de genotvolle Zondagavond die men zich had voorgesteld baarde voor velen slechts verdriet eu toleuratelling j Daar het bier een zeer ernstige zaak geldt en het meer geluk dan wgsheid is dat er niet meer ernstige ongelukken zijn nebaurd moet de vraag godaan waar de oorzaak sehuilt Tot ons leedwezen moeten wg tot het resultant komen dat er verzuimen zgn geploegd die strenge afkeuring verdienen Vooreerst scliiJDt de gas leiding veel te wenschen over te hebbeti gelaten voorts is het zeer vreemd dat er geen noodlantaarns zooal bg iedere voorstelling o a ook in Ons Genoegen en Nut on Vermaak zijn gelaat Waren aangebracht Wg meenen dnt liet oen bepaald voorschrift is dat deze moeten aanwezig zgn Waarom waren zij er niet Ten slotte wordt ons von versohillende zijden ge meld dat bg de voorstelling geen politie tegen oordig was Hft komt ons voot dat die bij een Zon dagavondvoorstelling aU d e niet afwezig mocht zijn Er kwamen wel spwdig politie lwambten een hunner liep zelfii naar de brandklok om die te luiden wat volstrekt zgn Werk niet was maar aanhankelijk waren zij er nielT Het is dringend noodig dat een ernstig onderzoek worde ingesteld naar de saak want het ontbreken van de nood lantaams vooiU is een onbegrijpelijk verzuim dat niet meer mag Voorkomen Zekere S van Loon wertaèara in de Garenspinnerij is gisterenmorgen met een i tt machines in aanraking gekomen zoodat een zyner snaen erg gekneusd en Je top van de voorste vinger et af is Uit Schoonhoven wordt gMuld Voor de feesten ter gelegenheid van het 25 J8rig bestaan der instmctie comp ie op 16 en 17 Mei bestaan grootsvlaonen Op veiwhillende daarvoor gcsehikte pflHi der stad Mw erec kostboe is sierlgke en doeltreffende decoraties worden aangebraoht welke des avonds zooveel mogelijk zullen worde verlicht Daorenlioven zullen vele ingezetenen behalve door het uitsteken der Nederlandsehe vlag door verlichting on versiering hunner woningen van hunne deelneming doen bigken welk een en ander een schoon effect belooft Tegen den middag van den eersten dag zullen heeren r nistcn en gasten zich in optocht begeven van de kazerne naar de excercitieloods waar de plechiige welkomsgroet zal plaats hebben Later volgt eene wapenschouwiog en daarna hebben volkaspelsn plaats s Avonds illuminatie en een flink vuurwerk Muziek van het ïe regiment huzaren tal de feestvreugde verhoogen Voor den tweeden dag is reeds bepaald ssaut matinee musicale in de sociëteit bal in de excercitialoods mntieknitvoering voor de compagnie Eene extrastoomboot zal op den I6en s morgens 8 u 16 m uil Rottenlam vertrekken en s avonds ns afloop van het vuurwerk van Schoonhoven naar Rotterdam Volgens ceu correspondentie uit s Hage in ie Standaard schijnen d Kamerleden Domela Nieuwenhuis te negeeren Geen der leden wisselt met hem ook maar één woord of groet I Staten OeneraaL Twekde Kamir Zitting van Maandag 7 Mei Nadat de heer Hintsen als lifl toegelaten was en de belofte had afgelegd wenschte generaal Van der Sohrieck den heer Boi laerts geluk met zgne benoeming tot voorzitter Deze aanvaardde daarna zgn ambt met en rede waarin hg des vorigen pro8i lent venliensteu kenschetste ra voor zich de welwillendheid en den steun dor Kamer inriep in t vortrouwen dat het gemeen overleg van Regeering en Verlogenwoordiging onder hoogeren zegen zou strekken tot heil des vaderlands Dnarim werden di afdeelnuten getrokken en to voorzittera benoemd de heeren Rutgers Lohman V d Sohrieck Cremors en Vnn Biiar gekozen tot leden der hiiishoudelgke commissie de heeren Graaf Sohimmelptnninck en Veegpns De heer Borgesius had verzocht als zoodanig niet te worden herkozen Tot loden der oommissie aax stcnographie gekoI zen do hooren Sohacpman T Maokay en De Beaufort ADVERTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Adverteutien gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Heden 3 ur zitting tot benoeming van een griffier 1 V Ü ela Nieuwenhui werd verlof ver leend deu Minister van Justitie te interpeUeeren over de werkstakingen in de veenkoloniën de doz van beraadslaging nader te bepalen Volgens de Russische Invalide zgn er bij de Fuilandsche bataljons uitgebreide vergelijkende proeven genomen met verschillende soorten sneeuwschoenen In den winter biedt dit bewogingsmiddel groote voordeelen aan zoowel uit het oogpunt an snelheid als dat van minder vermoeienis In Zweden en Noorwegen waar het sinds U g woplt toegepast s het met zeldzaam dat menschen op 8neouwsclm n n wedstrgd deed in Zweden de winner van den len prgs zelfs 225 kilometer in 21 uur tijds Hieruit ziet men dat op uitgestrekte sneenwvelden de lee w scheeuenlooper verre in het voordeel is boven den cavalorut L l l nWJel veel ienst Ttébben wals onder anderen blBkt uit het gebruik er van onder Gustoaf Adolf die afeondarliike detachementen had georganiseerd en kier in de Russisch Zweodsche opriogen von 1788 1790 n van 1808 I809 Dergelijke detachementen monoe vreeren gemokkelgk op de dikste sneeuw zij kunnen op groote afstanden den vijand onverhoeds aanvallen en zich spoedig terugtrekken zonder vrees voor vervolging Vooral op patrouille bij verkenningen on voor den onlonnanceKlienst kan men er veel dienst van hebben omdat ze even grooie snelheid als ruitenj toelaten en daarenboven het voordeel aan bieilen van bijna overal overheen te kunnen De Invalide hoopt dat de praetgk von het sneeuwMhoenenloopen in plaats van iwperkt te blijven tot Finkndsche bataljons meer algemeen zal worden bü die troepen welke voor oefening er mede minsti gelegenheid hebben Te Parijs heeft een voorval plaats had waaruit eensdeels blgktjvelfce treurige gevolgen het hvnn tisme voor pnotiseerde kan nebben en ten andere datAnen d J r een gehypnotiseerde een mooni kan biten kijvej zonder dat de straf op de misdaad kan volgen Tot welke vreeselgke toestanden in de maatscheppg dit kan leiden kan ieder zich voorstellen bg aandachtige overweging van het vol gende In de rue de Beny te Parg woont zekere AugustH met zgn familie De jongeling hnd eenige dagen geleien bij een zijner vrienden eensAinoevan hypnoiUrae bijgewoond en zelf tot sujet gediend In zijn magnetischen slaap hod men een pop vóór hem geplaatst en hem op de gedachte gebracht dien man te vermoorden I e proef gelukte zeer wel en H bracht de ponverscheiden messteken toe Ten gevolge dier proefneming bleef do geest van den jongeling met moordgedochten vervuld Dikwijls had hg zonderiinge aanvallen en sprak dan onzaraonhongende woorden die n ouders verschrikten Vrgdaj ovond kreeg hg opnieuw een aanval en vluchtte op eens bet huis uit langs den faubourg StHonoré waar hg zich op een bank liet vollen en begon te weenen ols een kind Voorbggaande politieagenten bleven staan H wilde weder vluchten maar dodelijk tegengéhonden