Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1888

1888 Vrpag 11 Met i 370S POLAKS LEVENSELIXER Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor GOUDA en £§ OMSTREKMlf belast navolgende HH Grossiers in Gedistilleerd S M PMBTERS J n Mftrkt S J F HXHtMAN Zooi Tiendeweg C POLAK Gzn 1 I Fabrikant Giromngen 2 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad ioor Gouda en Omstreken 1 Mé r VAN BEHGEk IJZEWDOORN vra kgt tegen AbüUSTÜS eene zindelgke ADVBRTENTIKN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ifzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN uur des naoüddagg van den dag der uitgave die ook huiswerk moet Verrichten Oa inzeading van advertentiön kan guscbieden tot 6é zün ontvangen en dat zg ter bekoming daarvan zich voor den 1 Jani anstaande ter Seorotario moetep aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda den Bn litei 1888 ï e Burgeroeestjpr voornoemd VAX BERGEN IJZENDOORN ti u r g e r 1 GEBOREN 4 Mei B Pjilm en M Slailer Boot 5 Piter Piului Vergoed JohtDoes oui Leeuwen Chn tiaaD Nii M Stttaenbirg Wilhel M Trgsborg 6 Jacobs J C Pnoaenberg illi Smeede eo J Blook Kn t en £ Venema Binnendgk 7 Gerarda de Hoog AaQ e ouders OVERLEDEN 6 Mei Uithol 60 j J Nienwei 13 d 8 W fan der To Zevi GEBOREN Maarten OVERLEDEN H van ij k e Stand lena Johanna oodera L van der jWilhelmuB ouders C Heg ea d iders H C F Janssen en A H Iers D J de Jong en M van flaas ouders J Hroekhoijzen en na ouders N P Zogdvrld en A ohanna ouijerïi M J de JoVg en Ilea Ggsberta ouders J vab der loroelsien jWeeltje onder G W eelljr oucj rs J Glasbe l en L ohaQDa ouders J de JAfg en O I J ao der Horst en j Boer Spienngsliock hnisvr van T aijsen i2 w 7 J SDeU aian 4 m jihuizen ï llera U Boa eU M Fanl Kraan 33 1 Voorapoedig letillan van eene Dochter I vlouYe L A TISSpT WaiMitiiievten 6 Mei 1888 Lokent ige en algemeeke kenniageving den overleed jot oijke diepe droefheid na een smartelgk en Itihgdarend dochgudnldig lyden ons geliefde jongste BroertjeANTONiyS BERNARDDS LEONAEDüSVAM ltË 7RS in den jeugdigeïl leeftgd van 8 jaar en 4 maitnd n f I Namens Broeder en Znsters I Th Jan MEÜRS Gouia 8 Mei 1888 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdarend en smartelgk doch geduldig Igden ons geliefd Nee e ANTONIUS BERNARDÜS LEONARDOS van MEDRS in den jeugdigen leettgd van 8 jaar en 4 maanden Namens de Fatnilie P DE VOS Gouda 8 Mei 1888 De Heer en Mevrouw MOLENAAR ViBBOOM SoVHAiN betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling ontvangen bg de geboorte van hun Zoon Waddinxveen 5 Mei 1888 Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van onzen Vader en Behuwdvader den WelEd Beer C A L OANCKAERTS betuigen wg onzen hartelgken dank A P M VA DBB VOORT DA CKAaRTS J H VAN DEE VOORT Gouda 8 Mei 1888 DAHZBETUICINQ J VÜIJK en D J van der MONDE brengen door dezen hunnen hartelgken dank Toor de vele bevrgzen van belangstelling op den 25 April jl ondervonden bg gelegenheid hunner 50 JARIGE ECHTVEREENIGING Eene JUFFROUW op leeftjjd z ekt PLAATSII G in een klein gezin om daar de behulpzame hand te bieden P G salaris vfi n rereischte des nooda tegen eene kleine tegemoetkoming kunnende goed met de Wasch omgaan Adres onder No 1665 aan het Bureau dezer Courant peiLJjare Verkooping r ÉJé Nota s H GjBOEkfeiNDAAL te Govda zal op VBlJDA p den 1 MEI 1888 des morgens 9 uur J aaii de Sm d rg wgk K No 150 en 151 aaqi de Keizers tift t te Gouda om conifint g lf pnt li0k MEBKOOPEN dèn gpl i lesn Inventaris eener IJzf i 8ipe rij met Mhchi ieriën Weï ktuig Voorra4l IJzer Plateni alsl I jfwerk Buigmaine met 11 stam IJzeren prafl bank met chine Boormaluine Ponsmi pen om lysten ie drgveh Pi jdeuwaIs Blok met pgpenezel Blokt n Gat Slai gzers met tap pen en kussens AanbeeldeUi Zaalaanbe lden Horen Tassen Blaasbalgen Voorhamprs Hamers Booren Doorslagen Smee en LgstenTangen BanKschroeven Nagelgzers Bascule Balans met Schalen Diverse gebruikte KAGCHELS HAARDEN FOIIRNÜIZEN aaronder een zeer geschikt voor een RestauraWjl IJzeren POMPEN VIJLEN GLAZEN P15PBN ZOETSTBEN Zinken en IJzeren LIJSTEN Eene groote hoeveelheid fijn EAGCHELORNAMENT Dnitsche Engelsche en GepoIgste PLATEN Rond vierkant en plat IJZER in verschillende maten hoek en T IJZER Brandwaarborgkasten en Kisten PLANKEN MANDEN en KISTEN Ëenige Meubilaire GOEDEREN en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Te zien 3 dagen voor den verkoopdag van 9 mi uur Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris GROENEN DAAL te Gouda Het KANTOOR en NAGAZIJN van I de BBBI in LEDER SCHOENMAKEBSFOÜRNITÜ REN en LEESTKLAAR SCHOENWERK is VMBPLAATST van Winse ioten noir AMSTERDAM o Z VOORBURGWAL 117 Be Qotdsclie Machinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Snelpendruk van A BRINKMAN te Gouda Sociëteit OV S GEVOEtiEN Zaal KUNSTMIN p DONDERDAG 10 A EI 1888 slechts ée ne enkele VOORSTELLING door de Öociété Internationale Direction ALBERT De LEÜR Voor de eerste Imaal Manuela et Farinella Operette in 1 Act door I LIPP met medewerking van Fr LISA BEHRBNDS Ungalisohe Lie ersaaKeriu PROKSCi üND j WEITNER Warner Dufttisteil ALEXlpDRINI TB10 i Fr SC L0Vsr iKo MACKL Lieliersaogerinnen tabLeaüx de mabtbe Gearrange r I LIP P n w Aan aDg 7 uur Bntrée HH Leden eti Dames 0 50 Niet Lflen ƒ 0 99 i Wjeiys Qroot Honden én ApenTheatre en Cirque in Miniatuur I Standplaats Groote Markt Heden middag en avond GROOTS VOORSTELLINGEN ten 2 en ten 8 uur Morgen DONDERDAG avond ten 8 uur Zekere laatste VOOKSTELLINO Wed A WERIJ De ondergetekende heeft bg deze de eer zgnen geachten stadgenooten te berichten dat hg zgne Vleeschliouwerij en Spekslager zal OPENEN W0E SÜAG 9 JUEI a s op de Lange Tiendeweg Wijk D No 40 en hoopt door het leveren van Eerste Kwaliteit Runder Kalf en Varkensvleesch tegen concurreerende prgzen zich het in hem te stellen vertrouwen waardig te maken belovende eene prompte en nette bediening Ouder minzame aanbeveling heeft h de eer te zgn UEd Dw Kenaar A van LIESHOUT PRIJS COURANT RUNDERLAPPEN of GEBAK 0 70 p Kg RIB BOLLADE of DIKKE LENDEN JO 75 BUNDER HAAS of BIEFSTUK 1 Fgn Wit KALFSVLEEöCH 085 VARKEN8LAPPEN O 65 KARBONADE O 70 TRICOT GOÈa A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De mvave dezerCourantgesciiiedt ZONDAG WQE SDAG en VRIJDAG Inde Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATEB 1G De prgs per drie maanden ii 1 25 hMto per port 1 50 BLCJNENLAND T OOÜDA 9 Mei 1888 veegAering van dek gemeenteraad Vrijüil den U Mei 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Hot Kohier der plaatselijke directe heluting op de inkomsten dienst 1888 Het Toorstel tot wgsijtinj der Oemeente lwgrooting dienst 1887 Hot adres fan P Huybrecht betreffende de huur van i erinleerden grond in de Vogrlenzang De ontworp verordening vnn Politie op do Markten Idem op het bevaren van de watoren der Gemeente Idem op de Wyken en het doen tsd aangifte tot het bijhouden der Bevolkingsregisters De benoeming van cenen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand De benoeming van oenen Voortsitter en tier leden n huuno plaatsvervangers in de twee stombureaox voor de verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer der Statttn Uoneraal De benonming van een Uemeentearts Te Erlanafcn promovccnle tot doet phil de beer A C Geitel met proefschrift Jeber dieEinwirkung Cono Scbwofelsaure auf Oelsaure resp deren Friglyoeride De Simimrd zegt heden In Gouda stelde men onzerzijds Baron van Wnssenaer oandidaat eeu daar algemeun bekenden on gewildun edelman wiens val te Leidon Gouda goed wil maken Dat de Ooudscbo antirevolutionairen den heervan Wassenaer tot hun vertegenwoordiger willen althans na de overkomst van D Knijper diehet noodig achtte hem persooulgk te komrn aanbevelen zullen wij niet tegenspreken maar dat die edelman in Jouda algemrm hekeni zou zyn is ten eenemale onjuist Men weet hier alleen dat vanhem wat D Kuijper van hem geliefde te vertellen 4 De liberale kiesvrreeniging Burgerplicht hi l gisteren te Lekkerkerk oen druk bezochte vorgadlrvng Door do heeren A van Oosten en R Blok werd uit het vroeger genoemde viortal tot definitief eandidaat voor de Tweede Kamer voorgesteld de heer mr J Fortuyn Drongleever alhier die met 42 van de 44 stemmen als zoodanig gekozen werd In oon Zondag avond gehouden vergadering der E K kiesvoreeniging Vecht toor Allen alhier wiuirbij de tot het district behoorende gemeenten VVaddingsyeen Boskoop on Moorlrecht wnrpn vertegenwoordigd is lie heer mr O i E baron Van Wnssouacr met algemeeno steramen eandidaat gesteld voor de ververkiezing van oon lid dor Tweede Kamor op 16 Mfi aanst De opkomst was talrijk In de zitting d r Rottordamscho Arr Kechtbankvan Dinsdag werdon veroordeeld 1 V oud 24 jaar koopman en 1 R oud 28 jaar sjouwer wonende te louda negens wederapannigheid tot lmaauil gov iudor Voorts stond terocht A v E 37 jaar arbeider te Hoeuwijk beklaagd van in den nacht van 9 April op hrt erf vaa zijn buurman door middel van verbreking der spiting zich tojgang to hebben verschaft tot diens kü enschnur en daaruit acht kippen en een haan Ie hebben ontvreemd Toen de bewoners onraad beateurden en waren opgestaan ontwaarden zij bekl die nog door oen hunner werd vastgegrepen do4h ontkwam met achterlating van het ontvreemde Zooals gewoonlijk ontkende bekl en maakten I4j al de getuigen tot leugenaars Opmerkelijk waa het dat sedert bekl preventief zit men niet meur hoort van de vele kippendiefstalien die te Reeuwijk in den laatsteu tyd voorvielen Het O M vond dan ook allo aanleiding om tegen dezen bekl die reeds veroordeelingen voor kippendiefstallw achter den rug heeft en steeds van dergelijke diefstallen wordt verdacht in het belang van Reeuwijk en omstreken eeu zware itraF te vorderen en wel vijf jaar gevangenisstraf Mr X G van Schouwen ambtshalve verdediger mw aa meming Jat sun l ji wkls ootksotMlilt eii bij de duisternis die er tttssekon 2 en 3 uren s nachts beerscbt zich in den persoon van bekl beeft vergist en cancludeerde tot diena vrijspraak UilspMak op 17 Mei a s Voor do eind examens der hoogere burgerscholen in Zui lHoUand hebben zich aangogereu 82 adspiranten nl 23 uit den Haag 4 uit Gouda 6 uit iorinchem 3 uit Schie lam 21 uit Rotterdam 8 uit Hordrocht 15 uit Delft on 2 die geene H B S bebbru bozocht Het Httttdeltblad verneemt dot de heer O van Rees zijn ontslag heeft gevraagd ala gouverneur generaal van N oderlandschIndie De uitkomsten van hot vervoor met de stoomtram den Haag Scheveniagen van do Neil Rijnspoorwegmij P dienstjaar 1887 tot uit April 1888 wijzen een aanzienlijke vermindering in het getal reizigers aan in vergelijking met het voorafgaande exploitatiejaar wat voornamelijk zijn oorzaak vinilt in den brand van het Kurhaus eu de latere opening tengevolge van den herbouw In hot afgoslolen dienstjaar toch werden 804 666 reiziger vervoerd d i ruim 107 000 dan in de vorige Van den lokaaldienst don Haag Voorburg maakten in hetzelfde tijdvak gobniik 169 984 possagfiers tegen 181 828 in 1886 87 De Tweede Kamer hoeft in liaro gisteren namiddag gehouden zitting tot griftior benoemd mr A R Arntzeuius referendaris bq Binnenl zaken met 44 van do 85 stemmen De heor Van Idsinga verkreeg 21 stemmen do overige stemraon waren verd üld over de drie andere oindidaten Tegen Maandag te half 3 uren is do interpelktieDomela Niouwenhuis aan de orde gesteld Over de Zoudaj te Amstordam gehouden postzegeltentoonstelling schrijft het Hbl Er waron op postgobiod zeer belangrijke stukken ingezonden De verzameluigon o a van Ion hoor K F Manus was belangwekkond evenals die van don hoor Beausnr Men heeft laten varen Zij dagteekenen van 1840 en werden naar den drukker Mulready couverts geheeten De traditioneole briefkaart welke evenals FbUeas Fogg de reis om de werd heeft gemaakt wfrd niet gemist Van meer belang echter is een briefomslag van het koninkrijk Sardinië van 1829 en stadspostcouvertin van Hannover 18S0 Zeer zeldzaam is ook eene Ne Ieriandscho briefkaart voor internationaal verkeer waarop door een vergissing een bruin ramlje is gedrukt er waren er 750 afgedrukt toen men het abuis licmlrkte j die 730 zijn echter de wereld ingestuurd en nu voor liefhebbers huu gewicht 20 maal aan goud waard Ook de Zwitsersche kantonnale omslagen zqn zeer zeldzaam evenals de postzegels van da Panjsche ballonpost in t leven geroepen tijdens het belog van Parijs Eigenaardig zijn de postzogols of omslagen van landen of regeeringen wulko roods lang hnn zelfstandigheid hebben verioren bv de reeds genoemde omslagen van Sardinië of postzegels van hot koninkqk d r beide SisUiêo eo h jiertogdom Fanna De duurste postzegel op deze tentoonstelling wjb die van Victoria van 6 pd st 60 Een zelfde van 10 pd st ƒ 120 is de allerduurste welke bestaat doch was op de tentoonstelling niot aanwezig Wel werd er een gevonden van 2 pd st van NienwZefland Aan de tentoonstelling was oen wedstrijd verbonden voor de meest practiscbe wijzen om postzegels of postatakkeii aan do kartons vast te hechten Er waron 30 niedodingors en bij wijze vaa algemeen stemrecht dow alle leden uitgeoefend jal de prijs een fraai geteekend diploma worden toegekend De litteratuur van het postzegel verzamelen was waardig vertegenwoordigd door alle tijdschriften welko op dit gebied uitkomen 48 Eugelsche 41 Dttitscbe 22 Fransclie 2 Hollandsohe ï Scandinavische on 8 Spaansche bladen Er lyaron ook postzegel curiosa nl een album met 600 portretten van d 120i loden van den Inlernationalor Philateliaten Voroiu te Dresden een zeer smaakvol mot figuren vun postzegelsknipsol vorsiord presenteerblad zoo fijn bewerkt dat men zou zeggen dat do figuren uit pan lraoor gesneden waren oen album met oon vrg volledige verzorailing valsche postzegels enz Opmerkelijk waren ook do ingezonden borokeningen van een postzegel verzamelaar Bijv deze de aarde hoeft over de polen gemeten een lonj te van 40 000 000 meters 50 naast elkander gelegde postzegels vormen i meter om de aardo inot postzegels to omspannen zijn dus 2 000 millioen postzegels noodig Diezelfde postzogel reken iar heeft ook berekend dat om do Zuideraoe te dempen het bagatol van 51 065 217 391 304 797 200 noodia zijn die verzameling zou wegen 1 531 956 521 739 143 916 kilogram de Zuidi rzoo zal dus waarsebijnlijk wel nooit met postzegels gedempt worden Dr Poore wijdt in hei Briltach uied Journal een opstel aan de kramp bij pianospelers H heeft 21 gevallen daarvan waargenomen onder verschijiLselen van pijnlijke verstijving in den schouder en roehternrm z ldin in den linkerarm kramp in don piuk en ringvinger somtijds gepaard met hoving Dezo vorsclnjuselen blijven aanhouden ook nadat hot pianospel heeft opgehouden Do minste werkzaamheid van do hand of de vingors wekt opnieuw