Goudsche Courant, zondag 13 mei 1888

Hoofdkiesdistrict GOUDA Voor de Verkiezing op DINSDAG 15 MEI 1888 van een Lid der TWEEDE KAMER der Staten Genei aal is Candidaat gesteld de ïleer Mr J Fortuijn Droogleever Oud lid der Provinciale S taten van Zuid Holland die den Kiezers dring end wordt aanbevolen 1888 Zondag 13 Mei N 3703 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nameiu de fr zmnige Kirgvereeniffing te Ifaddingmeen K VAH DKR TORBEN Jz Voorzitter P T4N DKB BREGGEN ëecretaria Naitvni de Leende Kiemenni fftHff BarferplicW te JSrimfen a d Lei e OmstrekeH M BOOGAERDT Bernzs Voorzitter W DK GRÜIJTEB Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goucia znllen den 18 MEI 1888 des namiddags ten een nre bfl enkele inscbriJTing AANBESTEDEN Het WÉGBAGOEREN of OPRUIMEN vaa de ondiepe gedeelten in de Rivier de IJsel langs den kaaimuur van het Veerstal Inlichtingen geeft de GEMEENTE BOUWMEESTER Terstond GEVRAAGD eene Dienstbode voor NOODHULP of voor VAST Loon na bekwaamheid Adres onder No 1666 aan het Bareao vanf dit Blad van de PUPEB8XRAAT naar het VEERSTAL B 138 J vao TELLINGEIV Mr Schoenmaker Aan hetzelfde adres kan een Flinke JONGEN geplaatst worden eenigszins met het vak bekend Fransche Stoomververij Chemische Wasschery Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Eleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Oarnitnren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen aigeleverdworden Depdt voor Gouda en omttreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda HEDEN VOORHANDEN Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent bet pond JONGE WORTELEN BLOEMKOOL KOM KOMMERS Verder alle soorten Groenten en Fraiten Blaauwe Kasdruiven J GER11IT8EIV KORTE GROENENDAAL Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gonda Nornem de Kiemereenit int Burgerplicht te Gouda J M NOOTHOVEN r sGOOR Voorzitter H ENNO VAN GELDER Secretaris FOMICO m 7MAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Goed aangewend tegen schouder en aangezichtspgn kramp of verst ving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de ABSHAUBBIN S of Anti Rhumatische Watten Mej de Wed Bosman Gouda W F J denUyI Schoonh A Prins Zevenhuizeft M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle het tot nog toe aokerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar h 10 c s aan het hoofddepot vin A BREETVELT Az te Delft en verder bg T A K van Deth 0 B Ferheul Oudeivater A Bos Berkol J van Dorp Zoeterraeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebt Kauling Woerden 8 r d Kraats Bleiswijk ki y d Geur Waddinxveen GEEX KIESPIJN NEER voor allen die het wereldberoemde echte r K K Hof Tandrtrta Dr PO PP s Sfrw ter 9 gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tandeii Mondziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA Tandpoeder behoudt men steedx gezonde en schoone Tanden een eerste tereischte tot het behoud van eene gezonde maag J r l OPP g Tandplombeersel om zelf bolle kiezen te vullen Dr fn Pl Kruldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedoro soort van Huiduitslag POPP g Zonnebloem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zeep WAARSCHUWING H F bestaande namaaksels van AnatherinWÊt Montwaler zijn voor de Gezondheid schadelijk BM volgens analyse daarom waarschuw ik hiei J medo het geëerde publiek voor aankoop van Mr zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandart en uitvinder der AnalJterinPreparaten te Ureenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenrijk Co Brogist op de Markt te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bjj J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Kgn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg Noordgk te Amsterdflm bij F van Windheim Co en H H Ulntb C apotheek te Utrecht bij 6 H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Billard ea Meubelfabriek De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg bg zflne bestaande BILLARDFABRIEK een heeft GEOPEND waartoe hg ieder tiitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zollen aanwenden om van xgne BegnnBtigers tevredenheid te verwerven REPARATIËN worden in den korUt mogelyke tgd gedaan Tevens belast bg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling ÜEd dw Dienaar H A DIESTELHORST Turfmarkt Het HEKTOGL MEININGEIl IIOFTHEATËR ZIJN REPERTOIRE door M BORN g In dit boekwerk vindt men niet alleen van elk stnk dat de Meiningers te Rotterdam opvoeren maar van elk bedrgf een kort en helder over teht Onmisbaar is dit boekje voor ben die de voorstellingen der Meiuingera bezoeken De prgs van dit boekje groot 120 pagina s voorzien van de portretteA van Z D H den Hertog van Meiningen en Hofrath Chronegk is slechts 90 Ct Alom te heitellen TRICOT ONSESSOEBEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE Q07BSC E QLA2EN of de besclirjjviug der beroemde geschildetde Kerkgtazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enï waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architecten Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Cents Ren ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp Hollandsche uttgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aa i de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ifjdt moet het lezen de oprechte L ering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hi t bedrag ook in postzegels ea in eiken boekhandel in Holland Bij deze Conrant behoort een Bijvoefgel DE 7EBEIEZINB Spoediger dan wg dachten zgn de kiezers nit het district Gouda weder opgeroepen om en lid naar de Tweede Kamer af te vUurdigen De onlangs verkozen vertegenwoordiger beeft door het nannenen van bet ambt van minister opgeboudeu lid der Kamer te zijn hoon de grondwet zulks niet verbiedt scbqoen de nieuwe raadslieden der kroon voor zoo ver Zfl zitting in de Kamer hadden een vernieuwing van hun mandaat niet wenschelgk te achten althans nergens is er sprake van geweest om de aftredende beersB te herkiezen Dientengevolge hebben de kiezers thans de gelegenheid eene zuivere nitsprnak te doen over de richting waarin zg wenschen dat het land zal worden bestuurd Twee nieuwe mannen staan tegenover elkander geenerlei consideratie behoeft iemand te weerhouden zgo stem te geven uan den candidaat zijner partjj Indien de heer Godin de Beaufort eene candidatnnr had aanvaard dan zou wellicht ouzerzgds de vraag gesteld zgn of bet wet de moeite waard WKs ter wille eener formaliteit al de drukte te maken vau een ernstigen verkiezingsstrijd Doch thans kan er vau berusten in den uitslag van de vorige stemming geen sprake zgn Er moet en er zal dan ook met ern st gestreden w deB ora ie eu voeanten itetet en niefv zal ons liever zgu dan dat de liberalen alle man in het veld brengen ten einde de minderheid in het parlement met een lid te versterken Het verschil in stemmen was den vorigen keer zoo gering dat aan een omzetting der meerderheid niet mag worden gewanhoopt De mogelijkheid eener kentering in de opinie der weifelaars is na het gebeurde te Schoterland uiet uitgesloten wellicht dat thans van Gouda de victorie der liberalen begint De candidaat die door de vrijzinnige kiesvereenigingen eenparig aanbevolen wordt is bg ons geen onbekende Van afkomst en geboorte een Gouwenaar en sedert zijne promotie op allerlei gebied onder ons werkzaam door ieder geacht om zgn karakter en bekwaamheid onverdacht doch bezadigd voorstander der liberale beginselen herhaaldelijk reeds vereerd met bet vertrouwen zijoer geestverwanten was de heer Mr J Fortuijn Droogleever om zoo te zeggen de aangewezen man onzer partg In Burgerplicht is dan ook geen andere naam genoemd Voor onze liberale stadgenooten achten wü voo ral fn dit blad welks redacteur hij vroeger was alle aanbeveling overbodig Zij zullen gaarne de gelegenheid aangrgpen om iemand naar de Kamer af te vaardigen die met hun belangen en behoeften volkomen bekend en in beginsel met hen homogeen is Zelfs bonden wiJ het er voor dat velen der tegenpartg welke uit principe zich verplicht achten hem niet te kiezen zulks met leedwezen zullen doen omdat zg hem overigens geschikter achten dan den candidaat hunner eigen richting Want van dezen is niet veel bekend Alleen weten wjj dat hij een beschermeling is van de Standaard en dus vermoedelgk een voorstander van bet bekende Program is Waarom hij juist lu dit district wordt aanbevolen blijkt nergens hy is ons geheel vreemd Hg wordt vermoedelijk alleen o den voorgrond gesteld omdnt hij elders reeds candidaat geweest is eii toen SB niet werd verkozen Dr Kuyper heeft de prgzenswaardige gewoonie o n niet te usten voordat parlementaire drenkelingeu uit het eene district in een ander op het droge zijn gebracht Doch de Gondaehe kiezers beboeten zich aan die tactiek ni t te storen zij hebben geenerlei verplichting aan Wen Hoagscheu baron Een district zoo burgc y k als het onze levende van landbouw veeteeltp handel eii nijverheid zou wel zoo waardig en degelgk vertegenwoordigd zijn door een Bner osgetiteldedocli met minder ontwikkeijl en verdienstelgke bnrgerzonen De heer baron van Wuasenoer is niet gekozen in Leiden waar zgn voirvadereii erfelijke burggraven waren en in welks omstreken zijn familiegoederen liggen wij hopen dat de Gondscbe Idezers even verstandig zullen ziJn Een strooibiljet ons dezer dagen toegezonden verzekert dat de candidaat van Nederland en Oranje i oen man 1 begaafd met uitgebreide ienniê V fiink op de hoogte met de belangen der burgerij Het eerste is mogelgk doch wij meanen dat tot dusver ia het openbaar daarvan nieti is gebleken toch nemen wü het gaarne aaa nu de heeren Bruut Dercksen c s met ban namen daarvoor borg blijven Maar de eerbied dien wjj hebben voor het gezag dezer h reu belet ons uiet het tweede eenigszins onwsarschijnlgk te vinden Haagscbe edellieden verkeeren in den regel te weinig in aadei tiaa bun eigen kringen om het zoo ver te brengen dat zü ge eel op de hoogte komen van de beUingea der burgerij door niets is bewezen dat de beer Van Wassenaer zoo bgzonder geschikt is om ome belangen in de Kamer te bepleiten Waar zou hg die spedale keouie opgeda in hebben Deze beweringen hebben een sterken familietrek gemeen met gelegeuheidsargumenten Indien men eenvoudig zeide kiest Mr Van Wassenaer omdat hjj een man is naar het hart van Dr Kuyper dan hadden wg er vrede mede Dan schonk men klaren wgn Al het overige toch is krul en lofwerk pogingen om weifelende gemoederen te vangen Voor de overtuigde partggenooten zalvende wc orden met vette letters gedrukte s r cAft A a en zonde voor de twgfelaars geldverheitting de Atjehootlog en zelf de treurige toestand onzer finanr eièn die reeds officieel door den vorigen afgevaardigde Godin de Beaufort als minister van financiën naar het rgk der fabelen verwezen is Doch genoeg biervan Zoo onbekend als de candidaat der verbonden rechterzijde zoo bekend is de onze Van Mr Droogleever mag inderdaad gezegd worden dat hjj een bevoegd bepleiter onzer belangen zgn zou Misschien niet een waar n raa derKamer zoiial8baron Van Wassenaer zou zgn maar stellig een nuttig id dit is evenwel voldoende de autirevoliitionniren hebben al sieraden gi iioeg in de Kamer gebracht b v den afgevaardigde uit Schoterland den heer Domela NieuweiihugS Doch juist de omstandigheid dat Mr Droogleever een man is uit ons midden heeft haar eigeiiiiardige schaduwzijden Br zijn wellicht onder de liberale kiezers de stad en omstreken die persoonlijke grieven tegen den candidaat hunner richting hebben en deze willen doen gelden bij de verkiezing Dezulken bedenken wel dat zjj nii t den candidaat treffen dnor hem niet te stemmen maar de zaak die hij voorstaat de vrijzinnige richting die ook hun zeker ter liaite gaat In het belang des vaderlands behoort aan al dergelijke overwegingen bet stilzwijgen opgelegd te worden De practgk der verkiezingen eischt dat ieder zich aanslnite biJ den candidaat dien de meerderheid zijner partijgenooten gesteld heeft Wie dit niet doet is zeer onverstandig omdat hij zelfs door zich te onthouden in het voordeel der tegenpartij werkt Met volle overtuiging èn in het belang des lands èn in dat van ons district noodigen wü dnarom de kiezers uit hun biljet in te vullen met den naam van BINNENLAND GOÜD 12 Mei 1888 Het kohier der pi dir belasting op di nkomsten dienst 1888 i gisteren door den Haad vastgesteld op een bedrag van 35606 99 i e percentage is 1 55 evenals het vorig jaar De heeren A J Krieger ingenieur te Medemblik en P J Hofman waterbouwkundige te Gouderdk hebben hunne concessie voor eene spoorwegverbinding Schoonhoven Gouda overgedragen aan hot uit vertegenwoordigers van betrokken gemeentebosturen gevormd comité Dit comité stelt zich niet alleen den aanleg ten doel maar i ook werkzaam om eene deu dalü ke en voortdurende ei oita s van doze lijn te verzelcOTen De heer P J L Kruijt uit Heeuwijk deed Woensdag met goed gevolg het cxameu Lager Onderwijs Do voorstelling van het gezelschap van den heer de Leur op Donderdag jl in Üns Genoegen heeft zeer goed voldaan De verschillende nrs van het programma werden tot genoegen van het vrij talrijke publiek uitgevoerd Het is te hopen dal binnen kort nog euns eene dergelijice voorstelling wordt gegeven Onder de jonge dames die na afgelegd examen als inwonende loerliugen aan de kweekschool van onderwijzerpssea te Arnhem zijn toegelaten kontt voor onze stadgenooto N D Prince De heer Ockhuijsnn van Rotterdam die in verbinding met den heer van Staveren naar men weet voorstellingen geeft beeft hedenmiddag de eer op te treden aan het Hof voor Prinses Wilhelmina tot welke voorstelling een ÏOtal andere kinderen zijn uitgenoodigd In ons laatste Woensdagnr hebben wg ons eenige opmerkingen veroorloofd naar aanleiding van hetgeen Zondagavond voorviel in Wery s theater HoofdzakeIgk hadden wij drie grieven 1 dat de gasleiding ni t was zooals zij behoorde 3 dat de noodlautaarns niet aanwezig waren 3 dat de politie afwezig was De 2 eerste punten hebben geen tegenspraak ondervonden Bg het laatste was dat wel het geval Het deed den Commissaris van politie ons een brief schrijven dien wg in ons vorig nr opnamen Daann wordt gezegd dat er wél politie aanwezig was Inderdaad De Commissaris verzekert het onze berichtgever on niet hg alleen spreekt het tegen Men zie hot ingesonden stuk op pag 2 dezer Courant Opnieuw hebben wij niet bg één persoon maar bij jneerderen information ingewonnen en het bleek ons in alle gevallen een feit te zijn dat velen bij t gebeurde tegenwoordig den indruk ontvingen dat er goon politie was m a w dat ma krachtig opiredf der pohtu uieta Heek In gevnllon als dit is één persoon die zijn tegenwoordiiïheid van geesi weet te behouden meestal voldoende om orde en kalmte te bewaren Daar er in werkelijkheid geen brand was en eigenlijk niels om zich ongerust te maken was het onmiddolijk flink optredoii i in éón politie beatabte waarschgnlg k vol