Goudsche Courant, zondag 13 mei 1888

doende geweest om de toeschouwers hun plaats te doen behouden en de voorstelling had geregeld kunnen doorgaan Van dergelgk flink optreden bleek echter niets Ja later toen alles gebeurd was moge de politie hulp hebben geboden stelt u voor dat zq zelfs dat niet gmlaan had op het oogenblik dat dit het moest noodig ware geweest bleek van hare aanwezigheid niets Be Commissaris was dus naar het ons en zeker ieder onpartijdig beöordoelaar voorkomt niet heel gelukkig in zijne modedeelingen en ten onrechte maakt hij aanspraak op lof voor zijne onderhoorigeu Hy moest geheel afgaan op hetgeen anderen hem zeiden Zouden die personen hem min of meer op een dwaalspoor hebben gebracht P In de vergadering van aandeelhouders der TJssel Stooratramweg Hij werd verslag uitgebracht over den toestand der Maatschappij bij het einde van 1887 De lijn Leiden Den Haag is in goeden staat de nieuwe werken te Vree3 yk en Jutphaas zjjn voltooid de lyn Gouda Oudowater eisoht geen buitengewone uitgave en de l ju Hotterdam Oferschie is in goeden staat Het materieel bestond uit 18 looomotieven 27 personenwagens 18 goederenwagens Do exploitatiekosten waren per dag 16 7 eeut per kilometer tegen 17 83 cent in 1888 De balans wijst een vooruitgang van ƒ 9000 aan hetgeen hoofdzakelijk te danken i aan het goede beheer van den directeur den heer Knottenbelt De rekening sluit echter nog met een nadeelig saldo van ƒ 1243 17 De hoer R A Buisman werd als commissaris herkozen Het voorstel van het bestuur tot wijziging der statuten en toevoeging van een nieuw artikel luidende De bepalingen dezer akte kunnen behoudens de koninklijke bewilliging zoo die voreischt wordt alleen worden gewijzigd bij besluit eenor buitenwone algemeene vergadering van aandeelhouders tot dit doel bijeengeroepen In die vergadering moet twee derden van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en de oorgestelde wijziging met meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd werd aangenomen V 5ór eenigon tijd hebben wg medegedeeld dat Z M de Koning aan den heor A Begeer firma 0 J Begeer te Utrecht eenige kostbare werken gn vak betreffende ten geschenke heeft doen toekomen Z M heeft het daarbij niet gelaten maar heeft later nog herhaaldelijk fraaie prachtwerken uit H Ds bibliotheek aan genoemden heer doen toekomen Deze boekensohat een rijke bron van vruchtbare studiën voor een degelijk beoefenaar der gouden zilversmidskuust bestaat uit de volgende werken Joaillerie de la Renaissance par Ferdinand Luthmer Le Musée du Louvre modèles d art dëcoratif notices par M Victor Champier Collection Paul Eudel 60 Planches d Orfèvrerie Etudes sur l Orfèvrerie frani Les Germains par Germain Bapst Chefs d Oeuvre d Orfèvrerie ayant figure a d Exposition do Budapest Les arts du Metal par J B Giraud L Orfèvrerie franc Les Bronzes et la Céramiquo par M E Julienne Ris Paquot La C ramique lyes Origines de l Orfèvrerie cloisonnée par Charles de Linas Wentzel Januteers Entwurfe zu Praohtgefasse Vtr Dbl In een artikel Ons middelbaar onderwgs brengt het Handelsblad ceii opstel van dr B J mil Eijk dat deze in de Vragen des Tgds geschreven heeft ter sprake Het opstel is geschreven naar aanleiding van het 2B jarig bestaan van de wet op het middelbaar onderwgs Zelden hoeft zegt het Hdbd eene wet zooveel uitgericht Gaan wij na dat men in 1864 aan de Hoogere Burgerscholen begon met 750 leerlingen dat dit cijfer in 26 jaar geregeld klom en nu tot ruim 5000 gestegen is en dat het middelbaar onderwijs voor ambachtslieden enz thans bijna 9000 leerlingen telt dan behoeven wij niet te vragen of het Nederlandsche volk ook getoond heeft hoogen prijs op deze scholen te stellen De getallen zijn welsprekend Zg overstemmen de klachten sinds jaar en dag gehoord Is dan van die klachten niets aan Niemand die het beweren zal Ook uiot de heer Van Eijk Hij wijst op bot feit dat de Burger dag en avondscholen fiasco maakten omdat daarbij de ontwikkeling van den handwerksman te veel uit het oog werd verloren In het algemeen moet het technische bij dezen tak van onderwijs meer tot zgn recht komen Vak on ambachtsscholen zijn er bijna niet Doch dit gemis van goed industrieel onderwijs Is het eenige gebrek van het M O niet De indruk dien het M O op velen maakt is dat de wis en natuurkundig wetenschappen te veel de overhand hebben De heer van Egk wenscht hierin ook verandering Eene andore grief tegen hot M O is de overlading met leervakken Ook de inspecteur goeft toe dat men ze eenigermate kan beperken ja dat dit isene weldaad eene l langrgke verbetering zou zgn Niet zooveel wis en natuurkunde minder vakkon een gekortwiekt leerplan een vereenvoudigd examenprogram ziedaar denkbeelden die zegt het Hdbl onze volle sympathie hebben Daarbg rgst de vraag of het niet wenscholijk zou zijn de eindexamens der Hoogere Burgerscholen minder omslachtig en kostbaar te maken Orer dit punt spreekt de inspecteur echter niet maar wel over een andor dat van nog meer gewicht is Het betreft de opleiding der leeraren Hg wil die verbinden aan de Universiteiten Voor bgua alle vakken kunnen academische studiën regel worden Dan treden de faculteitsexamens in de plaats der axte examens die tot heden zeer weinig heugelijke uitkomsten opleverden Ten bate Van dit stelsel komt de omstandigheid dat de daarvoor noodige professorale leerkrachten nagenoeg alle re s voorhanden zijn Zal vraagt het Hdhld de Regeering op deze wenschen letten P De tijd moot het loeren Het Hdbld kan slechts de hoop uitspreken dat de nieuwe minister aan wiens bekwaamheid niemand twijfelt op dit gebied de hervormingen zal aanbrengen welke gelijk niet te ontkennen valt dringend noodig zgn Dr Schaepman heeft dezer dagen te Rotterdam eene redevoering gehouden waarin hij over het onderwgsvraagstuk het volgende zeide De schoolstrijd is nog altijd de strijd van het nederlandsche volk Op welke wijze zoo vraagt spreker niet naar wolke beginselen moet die opgelost worden Naar welke beginselen dat hebben anderen reeds op voortreffelgke wijze gezegd Op welke wijze dan Hier treedt eerst een andere vraafr op den voorgrond Is onder de heerschappij i van art 194 der Grondwet een volledige oplossing mogelijk Spreker gelooft hot niet doch het is zijn persoonlijke meening Deze vraag laat hij verder 1 rusten omdat dio zonder practische waarde of beteekenis is Niemand denkt thans meer aan een herziening van dat artikel Men kent er de geschiedenis van Het was in de Tweede Kamer gedood maar de Eerste Kamer heeft het wederom gegalvaniseerd en het heet weer een levende kracht Wie dit echter gelooft bezit eea kracht van geloof die men in deze dagen van ongeloof niet bij den geloovigste zou onderstellen Dat art 194 heeft door den strijd dien het heeft doorgestaan een wijziging ondergaan Algemeen heeft men te dien opzichte verklaringen afgelegd die van groote waarde zgn die wij in ons hart bewaard hebben Wij hebben nu niet meer te verstaan het art 194 van 1867 en 1878 maar dat van 1887 Mot laatstgenoemde interpellatie van dat artikel kan men groote zeer groote schreden doen in de goede richting Spreker zou meenen dat men kan aanvangen met een betere regeling te treffen zonder juist een geheel nieuwe Schoolwet te maken Wij kunnen veel doen door ondersteuning van uormaallessen waardoor de opperheerschappij der kweekscholen gefnuikt wordt Wij kunnen oen einde maken aan de weelde van het onderwijzend personeel niet in eons voorgoed maar ten minste voor een bogin Schoolgeldheffing kan men tot wettelijke verplichting maken De noodlottige verbinding tusschen s Rijks en gemeentemiddeleii in het loven geroepen door art 45 van do wet op hot L O van 1878 kunnen wg losser maken De uitkeering van 30 ten honderd kunnen wg onderwerpen aan de voorwaarde van schoolgeldhoffing Niets verbiedt ons hot bijzonder onderwijs te steunen Wenscht men dit niet door subsidien welnu dan geschiedt het door restitutiëii De bijzondere armenschool kan worden bekostigd uit openbare kassen Die voordeden het spraakgebruik uit den tijd toen wij nog minderheid waren deed spr gelijke rechten voordeden noemen die rechten zullen den triomf der vrije schoolvoorbereiden Regeling der Namens waardoor tevens een eiode wordt gemaakt aan de bureaucratie geen scheren over ééa kam bg examens voor onderwijzers voor het platteland en voor de groote steden Spr gelooft dat do Rechterzijde op het stuk van onderwijs niet zal teleurstellen Zij heeft veel voor op de liberalen zij heeft zelve scholen moeten bouwen en daardoor geleerd ook goede scholen te bouwen zonder dwang op de consoientie van anderen Spr wil geen directe indiening van een geheel nieuwe Schoolwet die mogelijk veel tegsnspraak zou ondervinden doch een milder regeling van het onderwijs Dat de kwartjesvinders niet altijd hun slag trachten te slaan door zoogenaamd kwartjes te vinden blgkt uit een ingezonden stuk van het NU v Ned waarin een timmerman verhaalt dat hem onderweg door een heer het adres werd gevraagd van een vakgenoot De man wist het adres van zgn confrater niet maar bood zijn eigen diensten aan wat hem zoo hg minder sterk tegen do verleiding ware geweest oen osrdigen duit zou kunnen gekast hebben De heer in quaestie troonde hem namelijk mede naar een koffiehuis waar het karweitje zou worden besprokon het overige is volkomen gelijk aan alle kwartjosvindershistorietjes Hieruit blijkt eens te meer dat men niet genoeg op zijn hoede kan zgn tegenover onbekende heeren die karweitjes hebben INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I In Uw vorig nr heeft de heer J W Tuinenburg Commissaris van Politie een stuk geplaatst waarin hij een lans breekt voor de politie en mij beticht onwaarheden te hebben vermeld in zake het gebeurde in Wery s theatre Aanvankelgk dacht ik bij mij zelf die hoer heeft zich wellicht eenigszina boos gemaakt de waarheid toch het is bekend wil zelden gaarne gehoord worden doch later ben ik hiervan teruggekomen en dacht genoemde heer is niet boos maar niet op de hoogte bij is niet bij het gebeurde tegenwoordig geweest hg moet dus afgaan op hetgeen anderen hem gezegd hebben en debiteert daarom op gezag van anderen onjuistheden Alloen dit aar hij alles van boeren zeggen heeft had de toon waarop hg sprak in zgn ingezonden stuk wat minder hoog moeten klinken Daar ik van het begin tot bet einde het voorgevallene zelf bijwoonde zal het mg wel vergund zgn hem nader in te lichten 1 De heer Tuinenburg zegt dat er niet vele pogingen beproefd zijn om de vhim to dooven Ieder die er bij was weet betor Waarom duwde men anders de deur dicht die tot rten 1 rang toegang verleende P Als de vlam direct uit was was dit niet noodig geweest Velen waren direct door den schrik als overmand doch schrijver dezes heeft het geluk steeds zeer kalm te zijn zoo ook in dit geval 2 De hoofdkraan zou door een bezoeker uitgedraaid zijn Maar dat is toch geen ernst van den heer Tuinenburg Ieder die in een tont komt weet toch niet waar de hoofdkraan te vinden is Het is een feit dat er een persoon waarschgnlijk een smid toen de vlam uit het lek nog brandde naar binnen liep en de kraan afsloot Doch dit is een bgzaak 8 Wat aangaat de bewering dat or mil politie bij was het volgende Toen de vhtm uit het lék brandde was er gem politie in de zaal aanwezig I Wel weet Ik dat de hoer Inspecteur en de brig majoor Geltink op eenigen afstand van de tent stonden fe praten en weet ook dat de agent Zitwing toen de hoofdkraan uitge lraaid was on het publiek van den eorston rang de zijdeur uitging daarbij kwam en aan oen heer en dame vroeg wat er te doen was en vervolgens de jongens die op de straat brand schreeuwden stilte beval Nog weet ik wel dat toen het licht weder apgettoken was de agent Landwohr den eersten rang opvloog en na orer de banken te zijn gegaan do vechtenden heeft gescheiden en verwijderd 4 Wat aangaat het punt betr hot luiden der klok kan ik kort zijn Alleen geloof ik dat het luiden der klok toch alleen moet geschieden al er brand is Door wien dit nu gedaan is komt er niet direct op aan maar men diende zich toch eerst ffoed te overtuigen of er brand was Heeft con der agenten aangifte gedaan dat er brand was aan den dienstdoende agont Dan schgnt ook deze goode man zijn hoofd tgdelgk te hebbon verloren 5 De heer Tuinenburg zegt verder dat Uw berichtgever eerst nadere informatién bij hem had moeten nemen Die bewering is al hoogst curieus I Wannoor men bij het geheele geval tegenwoordig is geweest behoeft men toch waarlgk niet op informatién uit te gaan vooral niet bg iemand als de Commissaris die er mt bg was Het was geenszins mijn doel de politie een blaam op te leggen maar wel attent te maken op verzuimen vooral wat betreft t afwezig zijn der brandlantaarns Aan wien opgedragen is daarna te zien weet ik niet moot de politie dit doen of iemand anders Is dit niet aan de politie opgedragen zooveel te beter dan heeft zij zich daarvan ook niets aan te trekken Mijnheer de Redacteur ter wille der onpartijdigheid zult UEd dit stuk wel willen plaatsen en zog U daarvoor dank Met hoogachting Uw Berichtgever uurgerlljke Stand GEBOREN 9 Mei PieterncUi ouden L van Loon en J Frbnken Martiani Wilhelmua oudera A Zwanbach en C C fan Ueowen Petrna ondera H Wgnhof en C M BOT lO Chriatina Jensnalta ondera B Kellar en F Tan Ptil Frederik osdcra A Rabonw en M van Loon 11 Arie ondera J van der Winden en C Loef OVERLKUEN 11 Mei J Wieaer wed A Rabonw 71 j M We ier 1 j 7 m A C Graa 10 j ONDERTROUWD U Mei J Vergeer 26 j en C Identarg a A P dan Hertog 2Ï j en J Bniteliar 81 j 8 de Jong 21 j en M de Luge 21 j O J Weauli 4 j en A J van Aa 28 j ADVERTENTIÊN Den 16 Mei as hopen onze geliefde Oaders JOHANNES SCHEEPBOUWER en ALETTA TAX DIE HOEVEN hunne 50 BIGJB ECHTVEBEENIGINO te herdenken Unnne dankbare Kinderen Bebnwd en Kleinkinderen Oouda 13 Mei 1888 Den 20 Mei hopen onze geliefde Ouders PETKU8 VA GASTEL EN WILLEMINA TAN DIM HOEK hunne 2S JABI6EECHTVEB EMNIGING te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Behnwd en Kleinkinderen Oouda Stoofsteeg Getrouwd LEENDERT PROOS HOOGENDIJK Jr en LENA MARIA LAPEBBR die ook namens wederzgdsche Familie bonnen hartelijken dank betdgen Toor de menigvaldige blijken van belangstelling dewr dagen ontvangen Oouda U Mei 1888 Na een kortstondige liekte overle dbeden op bgna tweejarigen leeftijd mijn Beliefd Dochtertje MARIA Mevr de Wed J P WEUBR Gouda 11 Mei 1888 Heden overleed in het St Antbonioe Gesticht te Rotterdam onze geliefde tiehawdznster Mevroow ELIZABETH MARIA PROST Weduwe van den WelËd Zeer Gel Heer JoHANNis Hendbikos Thikk voorzien van de H H Sacramenten der stervenden in den ouder dom van bgna 08 jaren T A TH IER M THIER J TBIER BOOAARD Oouda 8 Mei 1888 O LEEFSMA MANUFACTUREN Markt A 156 maakt zgn geachte begunstiger bekend dat im Winkel as WOENSDAG en DONDERDAG 16 en 17 MEI wegens Feestdagen is GESLOTEN Een AGENT die het geheele land bereist en in het bezit eener goede clientèle is zoektüe 7EIITEQENW00BBMS van een flink concnrabel huis voor den verkoop van ZOETEMELKSCHE KOMIJNE en ndere KAAS Prima Referentiën Brieven onder No 1667 aan het Bureau van dit blad Hoofdkiesdistrict GOUDA Voor de Verkiezing op DINSDAG 15 MEI 1888 van een Lid der TWEEDE KAMER der Staten Genei aal h Candidaat gesteld de Heer Mr J PoFtuijn Droogleever Oud lid der Provinciale Staten van Zuid Holland die den Kiezers dringend wordt aanbevolen Namens de Liberale Aieinerteni ging Burgerf licht te Krimpen a d Lek en Oinêtreken M BOOGAERDT Bernz Voorzitter W DB GRUIJTER Secretaris Namem de Prijzmnige Kumereenigmg te ff addingneen K vi DER TORREN Jz Voorzitter P V4N DïE BREGGEN Secretaris Namen de Kietvereeniging üBurgerplKhti te Gouda J M NOOTHOVEN va GOOR Voorzitter H ENNO VAN GELDER COJIlMISSAR18SEi der Spaar en Hulpbank alhier maken bekend dat wegens het PIIMRSTERFEEST op D1 SD G 22 MEI van 9 uren s avonds in plaats van op Maandag 21 Mei zittingf zal worden g ehouden tot het doen van uitbetalingpen Commissarissen voornoemd Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER D RÜIJTER Secretarit WOL REGIME DE ECHTE Normaal Goederen met de handteekening van Prof JAEGER zgn alleen en uitsluitend verkrggbaar bij D Hoogenboom Agent voor Gouda en Omttreken Laagste prijzen ran geheel Nederland Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MüNTUN in het lokaal wgk £ hammer 17 in de Nieuwsteeg op DINSDAG 15 MEI 1888 s voormiddags 9 nar om contant geld van Eeneu goM onderbonden IIVBOEDEL De otarisn GROËI ËNDAAL te Oouda maakt bekend dat de VERKOOPING van BRANDKASTEN KAGCHELS STAFIJZER PLATEN benevens eenige LANDBOUW WERKTUIGEN enz aan de Keizerstraat te Gouda wgk B No 150 en 151 zal worden voortgezet op VRIJDAG 18 MEI 1888 des morgens 9 uur Bezichtiging daags vóór den verkoop van 9 4 uur bestaande in Mahonyhouten en andere MEUBELEN LEDEKANTËN BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN PORCELEIN GLASen AARDEWERK en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te b ien dai s vóórdenverkoop van 10 12 en 2 4 nar Vrijwillige Verkooping wegens vertrek naar elders in het Hotel S Joris te Alfen a d Rijn bg opbod op WOENSDAG 16 MEI 1888 bfl afslag op WOENSDAG 23 MEI 1888 telkens s morgens te elf meu In de Rookende Landman ZEELANDA 2V Ct SIGAAR ook in kistjes van 50 stuks a ƒ 1 25 KORTE TIENDE WEG HoU MaatscL v LANDBOUW Afd BODEGRAVEN en OMSTR Tentoonstelling en Keuring van 2 en 1 jarige STIEREN op Dinsdag 29 Mei 1888 op een terrein van den Heer T J BLOM te Bodegraven Aangifte tot inzending vóór of op 26 MEI a s Namens het Bestuur De Voorzitter tf Zie verder de Aanplakbiljetten van eeu Wli KELHUlS met OPEN PLAATS en ERK staande en gelegen in de Brugstraat op den besten stand te Alfen aid Rijn Aanvaarding bg de betaling 15 JUNI 1888 Het perceel waarin sedert tal van jaren de Boekhandel wordt uitgeoefend is lederen werkdag te bezichtigen en is Inmiddels uit de tiand te Koopa Breedvoerig omschreven bj biljetten Nadere ioformatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris J C SPRUIJT te Alfen a d Rijn TRICOT GOED A V OS Az Kleiweg E 73 en 73