Goudsche Courant, zondag 13 mei 1888

Markt A 6 iOUDA IHarkt A 6 Heeren en Kinder RIeeding Magazijn Opening van het Voorjaar en Zomer Saisoen Zondag 15 Mei 1888 I voor OOST en WEST INDIË worden ten spoedigste op maat en soüed uitgevoerd Het Magazijn is van een wel ingerichte PASKAMER voorzien waar de goederen eerst degelyk gepast kunnen worden alvorens men tot koopen overgaat Al onze Keconfèetioneerde kleedinsstukken z n uitsluitend eigen gemaakte Goederen en z n wU daardoor in de gelegenheid bif elk stok lappen te kunnen geven CIVIELE en MILITAIRE r Speciale Inrichting voor GOEDEREN naar Maat Elegante Coupe gegarandeerd en in den kortst mogelgken tijd geleverd Velocipede Costumes N Bond EN TÜRNJEKKERS modelfN Bond worden ten spoedigste op maat tegenjbillgke prjs geleverd ff Ii Goederen gekocht en die niet voldoen of bevuilen kunnen mits niet gedragen mijnde aan het Magaxijn geruild worden Bg deze hebben wij de eer ÜEd wederom onze Prijscourant voor het aanstaande Saisoen aan te bieden het is ons aanganaam ÜEd te kunnen mededeelen dat wg op de eenmaal ingeslagen weg voort bljjven gaan om uitsluitend eigen gemaakte Kleedingstukken te verkoopen en wjj ÜEd met dit Saisoen de meest uitgebreide soiiteering STOFFEN alsook gemaakte Heeren Jonge Heeren en Kinderkleeding kunnen aanbieden welke alle onder onze leiding vervaardigd worden en wjj voor deugd en goede modellen kunnen instaan Zoodat men in ons Magazgn tde Stad Parijs Markt 62 Gouda volkomen in de gelegenheid is zich onmiddelijh voordeellg van goed passende kleederen te voorzien en zal een ieder overtuigd zjjn dat geen uitgebreider sorteering mogelijk is Dankbaar voor het groote vertrouwen in het vorige jaar genoten noodigt de ondergeteekende üEd tot een bezoek en Uwe gewaardeerde orde uit Heeren Demi Saisons van af 6 50 8 50 10 50 14 17 50 20 25 toè 35 Costumes 8 25 ƒ 10 50 ƒ 14 15 50 ƒ 20 25 30 tot 40 Kamg Jacq Cost 14 50 17 50 ƒ 20 25 30 tot 40 Gekl f 17 50 20 50 25 30 35 f 40 f44 tot ƒ 50 Zwart laken 22 50 27 50 35 40 45 tot 55 Bukskin Pantalons ƒ 2 15 2 75 3 25 3 75 ƒ 4 50 6 50 ƒ 9 10 50 tot 15 Zwart laken f 3 75 4 50 6 50 f 9 12 tot ƒ 16 Fantasie en Kamg aren Pantalons in alle prijzen Enkele Colberts en Jacquets vanaf 4 25 5 50 6 75 7 50 9 JO 11 50 tot 17 Jonge Heeren Demi Saisons vanaf ƒ 3 4 50 6 50 8 9i50 ƒ 11 13 25 tot 16 Colb Costumes 5 25 ƒ 6 50 8 9 75 12 14 15 75 tot 22 Pantalons vanaf 1 25 2 50 3 75 ƒ 5 50 tot 7 50 Kinder Pakjes vanaf ƒ 1 25 ƒ 1 75 ƒ 2 50 ƒ 3 ƒ 4 50 ƒ 6 50 ƒ 8 ƒ 10 50 12 14 tot ƒ 15 Kinder Tricot Pakjes in de schoonste en nieuwste g eg arneerde modellen vanaf ƒ 1 75 ƒ 2 75 ƒ 3 50 ƒ 5 25 ƒ 7 50 ƒ 9 12 tot ƒ 16 Kinder Enkele Colberts met flanel g evoerd vanaf 4 25 ƒ 5 50 ƒ 7 tot ƒ 12 Kinder Enkele Tricot Pantalons in alle kleuren en grootte Commune Pakjes van kamg aren of zwart laken Colbert Vest en Pantalon van af ƒ 7 50 9 11 50 13 tot ƒ 22 Ghambre Cloaks Dril en Lustre Colberts Kanloorjassen in alle prijzen Al deze Goederen worden op aanvraag ook naar buiten op zicht gezonden GOUDA 4 D ïï TVf fk BODE iRAVE Markt A 62 l Z 1 if l Kerkstraat D 74 Het Magazijn is geopend dagelijks van s niorg 8 10 uur s avonds Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda VERGADERING V4N DEN 6EMEENTËRA4D VKIJDAG 11 MEI Vooraittor Mr A A van Bergen IJüendoorn Tegenwoordig 16 leden Afwezig is de heer Hoefhamor met kennisgeving De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekoord Be Voorzitter deelt mede dat de heer Koning de benoeming tot Wethouder heeft aanganomen dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit betr den aankoop van panden tot vestiging van een volksg rkeuken hebben goedgekeurd en dat de Erven A Jonker hebben kennis gegeven bereid te zijn voor oen stuk grond tussohen hot Verloreukost en de Laüarussteeg 400 te voldoen als de gemeente dan hare aanspraken daarop laat varen Deze mededeelingon wonlen aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 De Bekeningen der gesubsidieerde Instellingenvan weldadigheid over 1387 Wonlen in handen gesteld eener Commissie bestaande uit de hh van Miorop Lotsy en van Veen De Rekening van het Museum van Oudheden over 1887 Tor visie Eeno missive van Curatoren over het l rogymiiasiiim inzendende eeno aaobereling voor lieornariu de lloogduitsche taal aan die inrichting Daarop staan de hh Th G G VALETTE te Hoorn H M LEOPOLD te Groningen W H A CLIPPOED te Warfinn Ter visie en benoeming in do volgende vergadering i Eene missive van B en W inzendende ontworp instructien voor de Gemeente artsen voor denGeneesheer van het Ziekenhuis en van de gestichtenon voor den Heelmeester van het Ziekenhuis en vande gestichten Ter visie 5 Een adres van den heer W Kromhout Sr kassier der bank van leening ver oekende weji Onshoogon leeftijd en bet afnemen zijner krachten tegen 1 Augustus a st ontslag uit zijne betrekking pietverzoek om pensioen Gedurende 38 jaar is adressant werkzaam aan voornoemde bank en heeft thansden leeftijd van 72 jaar Wordt gesteld in handen van B en W die worden uitgenoodigd na gehouden overleg met de Commissie van de Bank advies daaromtrent uit te brengen 6 Een adres van den hoer Dr J S G Gleuns verzoekende ontslag als Leeroor aan het Progymnasium Wordt eervol verleend tegen 15 Juli e k 7 Een adres van den heer 8 van Milligen verzoekende ontslag als Leeraar aan de StadS Muziokschool onder dankzegging voor het in hrm geifteldevertrouwen en de hoop uitsprekende dat de Muziekschool steeds in bloei moge toenemen Wordt eervol verleend tegen 15 Augustus e k 8 Een adres vao den hoer C E Fiedeldi arts verzoekende benoemd te worden tot gemeentearts Ter visie 9 Een missive van B en W inzendende deplannen en teekeningen tot verbouwing van deGasthuiskerk Ter visie Aan de orde Het Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1888 Wordt vastgesteld op een bedrag van f 3ft606 99 Aan de orde Het voorstel tot wijziging der Gemeonte begrooting dienst 1887 Wordt goedgekeurd Aan de orde Hot adres van P Huijbrecht betreffende de huur van gerioleerden grond in do Vogelenzang Daarop wordt gunstig beschikt Aan de orde Do verordening van politie op de markten die op het bevaren van de wateren dor gemeente en die op do wijken en het doen van aangifte tot het byhoudon der Bevolkingsregisters Deze verordeningen worden nagenoeg onveronderd zooals zg door de Commissie zyn ontworpen vastge steld Alleen wordt op voorstel van den heer vanVeen bepaald dat in het boterhuis alleen natuurboter zal mogen worden verkocht terwijl blijkt dat B en W voornemens zijn voor den verkoop van jkunatboter eene afzanderlijl p gelegenheid te doen inrichten Voorts wordt op voorstel van den heer Jager als bijzondere marktplaats voor turf en hout niet alleen de Houtmansgracht aangewezen zooals da Commissie voorstelde maar ook de Kaftensingtl gracht bij do Jan kattenbrug Naar aanleiding der bepalingen op de markt voor zeeen riviervisoh geeft do heer Oudijk in overweging bij de vischmarkt de waterleiding te doen aanbrengen om de gelegenheid te geven de visch af spoelen dal nu niet zoo gemakkelijk gaat en aanleiding tot klachten geeft De Voorzitter vindt dat niet noo lzakolijk Er stroomt woter langs de ischmarkt en oHeen een puthaak en emmer is noodig om het naar boven te halen Tot ambtenaar van den BurgerUjken Stand wordt in deze zitting benoemd de hoer H W G Koning mot 13 St torwgl de hh Hoogenboom Oudijk en Princo ieder 1 stem verkregen Vervolgens is aan de orde de benoeming van leden in de stapbureaux voor do verkiezing van een Lid der ie K ner In het hoofdbureau worden gekozen tot Leden de hh C C H Prince on A K van der Garden Tot plaatsvervangers do hh Mr J U van Miorop en G A Oudijk In het onderbureau wordt benoemd tot Voorzitter do heer J M Noothoven van Goor Tot plaatsverv voorzitter de heer G Straverj Tot Leden de hh C Hoogenboom en A van Veen Tot plaatsvervangers de hh Dr H IJssel do Schepper en W Lotsy Tot Gemeente arts wordt vervolgens benoemd de heer H J de Voogt arts Niets meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Buitenlafldscb Overziciit De uitslag der Fransche verkiezingen is nn bijna geheel bekend behoudens de 8 SOOO borstemmiogeo welke nog moeten plaats vinden Voor zoover men tot dusver kan oordeelen hebben de conservatieven niets gewonnen Do opportunisten staan vrij goed maar in de meeste plaatsen waar herstemd moet worden vorkregen de radicale candidaten de meeste stemmen Vermoedelijk zullen de herstemmingen dus grootendeels ten voordeele der radicalen uitvallen De financieele toestand is overigens op t oogenblik met ongunstig De indirecte belastingen brachten in de vier eerste maanden van dit jaar 16 040 000 francs meer op dan de raming en 18 000 000 frans meer dan in denzolfdon tijd van het vorige jaar Do toestand van keizer Frederik blgft vrij gunstig maar toch is do koorts nog niet verdwenen Van een verplaatsing des keizers kon dus nog geen sprake zijn De Duitsche Roiehsanzeiger bevat weer een lange lijst onderscheidingen welke keizer Frederik heeft verleend Tot de bevoorroohton die voortaan den titel Freiherr mogon voeren behooren o a de ministor van landbouw Lucius en de vier zonen van den bekenden staalfabrikant Stumm terwgl het voorrecht om voortaan Von voor hun naam te mogen schrgven o a is verleend aan professor Gncist den Berlijnichen bankior Mendelssohn en den natuurkundige Werner Siemens De groote meerderheid behoort echter tot do officieren of de hofbeambten Gelgk de National Zeitung mededeelt heeft professor Gneist een der leiders der nationaalliberale partg ter wille van zijn zonen den adellijken titel aangenomen en zal hij zich voor Gneist von Soheorstedt noemen De liberale Preisinnige Zeitung hoopt echter dat Womer Siemens er voor aal bedanken en den burgerstand den rug niet zal toekeeren Gelukkig zegt Biohters bl d vernemen we dat de heer Siemens van het geheelo plan niets wist Het Engelsche Lagerhuis zal de behandeling van het nieuwe ontwerp betreffende het binnenlandsch bestuur niet voor Pinksteren ten einde brengen Zoodra het Parlement na do feestdagen weer bijeenkomt zal het ontwerp onmiddellijk aan de orde komen en geregeld eiken dag worden behandeld Kantoogerecbt te fiouda ZITTING van den 9 MEI 1888 Mr J H VAN MIEBOP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zgn veroordeeld W de K A K te Moercapelle en M J te Zevenhuizen wegens het te zamen On in vereeniging plegen van baldadigheid op den openbaren weg tegen goederen waardoor nadeel kon worden toegebracht en zulks wat den 1ste Ijoklaagdo betreft gepleegd met oordeel des ondorscheids ieder 1 of 1 dag H K B te Gouda wegens het te Gouda op de straat spelen met geld gepleegd met oordeel des ondorscheids ƒ 0 50 of 1 dag C N J L N en P L te Gouds wegens he te Gouda te zamen en in vereeniging op straat spelen mot gold gepleegd met oordeel des onderscheids ieder f 0 50 of 1 dag K B on A V d V beide te eide wegens Ie openbare dronkenschap 2e het te Gouda op den openbaren weg buiten eene openiMron wfterbak verrichten van datgene waarvoor die inrichting bestemd is ieder 2 X 60 of 1 dag voor elke boete J V te Gouda wegens het te Gouda op straat spelen met geld gepleegd met oordeel des onderscheids ƒ 0 50 of 1 dag H K te chmdi wegens dezelfde overtreding ƒ O Sa of 1 dag P J J te Gouda wegens bet te Gouda borgden van een met klinkers bestraat voetpad met oen haudwagen nist uitsluitend beladen met glos of aidowerk 0 60 of 1 dag J L te Gouda wegens het te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouden schrobben eener straat tnsscben des morgens elf ure en des avonds tien ure f 0 50 of 1 dag J T te Nieuwerkerk a d IJssel wegens het te Zevenhuizen op den openbaren weg rijden met een met honden bespannen kar zonder dat die honden waren voorzien van muilkorven ƒ 1 of 1 dag L V T en J K te Zevenhuizen wegons hot te zamen en in vereeniging in het veld in gesloten jagttijd niet behoorlijk zorg dragen om te beletten dat do honden die zij bij zich haddon wild dreven ieder ƒ 10 of 3 dagen met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van de haas bü niet uitlevering to vervangen door betaling van de geschatte waarde ad éin gulden bij sietbetaling te vervangen door hechtenis van oen dag J E en A M S te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap f 0 50 of 1 dag T V d H T N B beide te Gouda wegons openbare dronkenschap ieder 3 of 3 dagen L V d B te Woddiniveen C v d K te Gouda M G te Gouda M S te Gouda J K te Stolwijk J C V d K te Gouda A J te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen G G te Gouda wegens het te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders opbreken der straat ƒ 0 50 of 1 dag ontslagen van rechtsvervolging ter zake van het zonder vergunning van Bargemeostor en Wethouders werpen van straatsteenen van het tot openbaren dienst bestemde water ADVERTEI TIEIV Terstond GEVRAAGD eene flinke DIENSTBODE als MEID ALLEEN Adres aan het Bareaa van dit blad