Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1888

i 3704 1888 Woensdag 10 Mei VERKIEZIISG 15 HiEI Het CENTRAAL COMITÉ tan ANTI REVOLUTIONAIBE KIESVEEEENIGINGEN noodwt de KIEZSSS in het district 60UDA ten dringendste nit bg de Verkiezing van en Lid in de Ttinéde Kamer der Staten Generaal op DINSDAG 15 MEI hun stem nit te brengen op den eer Hr 0 J E Baron van Wassenaer Bet Centraal Comité Toomoemd Dr A KDYPEB Voorzitter Mr B J L Baron dr 6EEB van Jntfaas Assessor Jhr Mr A F dk 8AV0BNIN LOHMAN Assessor Mr D P D FABIÜS Secretaris H WALLEB Thesaurier J TAN ALPHEN W DIEMEB B W HEYBLOM Q A HOOGEVBEN C M E VA LöBEN SELS M NOOBDTZU J A WOBMSEB Jhr Mr T A J tan ASCH van WIJCK J H DONNBB fl KÜIK F N TAN DKB MÜELEN Adviseerende leden P BOODHüYZEN fl DB WILDE Amtmlam 12 Mei 1888 GOUDSCHE COURANT IVteutm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tentond GEVBAAQD eene nwwi hy jVlevrouw COIJFÜRIÜS Turfmarkt 79 Zuivere lÖRDEAüX WUNEN Tan af 60 Cent per Flesch en verder alle andere soorten van WIJNEN zgn hy mg Toorradig Wed C V QUE Terstond gevraagd wegens ziekte een flinke voor NOODHULP of voor VAST loon na bekwaamheid zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres onder No 5 aan bet Burean van dit blad Te huur gevraagd tegen 1 AQGUSTOS Een Net HÜIS met minstens vier KAMERS en TUIN Brieven met opgaaf van hanrprgs onder No 1669 aan het Bnrean dezer Courant Twee Bloem of Graanzolders te HUUB midden in de stad aan het water Keiegen Te bevragen bg W A ZIELEMAN Jaagpad GEVRAAGD een MEISJE niet beneden de 16 jaren Adres onder No 1668 aan het Bnrean dezer Conrant Van af heden verkrggbaar Prima Delftsche GBAS ROOMBOTER ik ƒ 0 70 de 5 ons bg H SCHINKEL CBABETHSTBAAT Q 270 Tevens versche Eipeieren k 3 ct stuk H H Kruideniers De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het KOfl IEBBANDENh heia MUt hnis UEd Dw DieMutr J SCHEFFB l Voor het leveren plaatsen en repareeren Tan Mikrofonen TelefoDen Elektrische Schellen HuiN Fabriek brieken Toren Uurwerken en Velocipede benoodigdlieden beveelt ondergeteekende zich beleefd aan Gouda Tiendeweg 94 Joh UITTEN BOGAARD Voor 55 Gurden in de maand twee nette GEMEUBILEERDE KAMERS met ALCOOF Kost en een nette bediening voor twee broeders of vrienden Adres Turfmarkt H 94 PAMPAS 3 Ct Gedeponeerd Fabrieksmerk zooals die voorheen bg den Heer D v d LAAR verkocht werden In de Hoekende Landman KORTE TIEN DE WEG 12 De ondergeteekende blgft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afmetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Gouda Van kervel G SOOS Markt Gordijn en Jalousicnkoord supra wit of zonder Chloor ALEXANDERROORD in Crème en alle fraaie kleuren dito voor Spiegels en Scbildergen Per El of afgepaste stukjes van af 20 EL Het KANTOOR en MAGAZIJN Yao Z cLe BBBE in LEDER SCHOENMAKEBSFOURNIT Ü REN en LEE8TKLAAR SCHOEN WERK is VERPZAATSI van WinacTiotennair AMSTERDAM O Z VOORBURGWAL 117 Rnclpersdruk van A Bkinkiui te Gouda mi mmmm bodegraven De BURGEMEESTEB van Bodegraven herinnert dat de gewone Voorjaars Paardenmarkt dit jaar gehouden wordt DINSDAG 29 MEI 1888 De Bnrgemeester rrn LOTSY Dit kortelings in den handel gebrachte WASCHUIDOEL zal spoedig de huisvriend van iedere huismoeder ziJn Het bespaart veel tijd en geld is een groote besparing op op en Soda Op ieder pak staat de gebraiksvijze vermeld FriJs per pak 8 ct Alleen verkrijgbaar voor OODOA bil C van TONOBRLOO Korte Oroenendaal Billar d en Meulselfalsrïek De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg bg zgne bestaande BILLARDFABRIBK een J heeft GEOPEND waartoe hg ieder uitnoodigt een bezoek te brengen be ovende alles te znllen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven BEPARATIËN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling ÜEd dw Dienaar H A DIESTELBORST Turfmarkt TBICOT ONOESSOEMEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zw C A C Hnbers van Assenr aad TAND ARTS Nieuwe Wet GOUDA Lag e Gouwe No 11 Dagelgks uitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Alaandag Woensdag en Vrgdagmorgen van 9 10 uren kosteltMH voor de armen Neemt ABONNEMENTEN voor Families en tot regelen van KINDERTANDEN aan PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk rriGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETËRS Jz te Ma Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE GEBITTEN en KUNSTTANDEN Gouden andere vullingen tegen billgke prgzea BINNENLAND GOUDA 15 Mei 188 De verViezingatrijd i in on diitriot nojf widen soa hevi geaoest 1 ditmaal Niettegenstaande Ae Standaard uitrekende ilat het met wiakiinstige zekerheid uit te maken a8 dat de heer im Wamenaer gekozen zou worden zgn er de laatste dagen al die strijd middelen in het werk gesteld die gewoonlyk slechts in twijfelachtige districlen worden toegepast Niet alleen de gewone stroobiljelten kwamen tot ons onderteekend door besturen ran antirevolutionnaire kiesforcenigingen ofookwol niet onderteekend maar Dr A Kuyper in hoogst eigen persoon kwam in qualiteit ïan otidafgeraar digde voor Gonda tot ons met htt schriftelyk verzoek Baron ran Wassenaer te stemmen waarin o 8 deze zinsnede ons trof Eerst te iidden n dan een man al Droogleevcr stemmen dat kunt dat mooyt ge niet Doch de brief te omleden of te liaoordeelen raag thans onnoo Ug worden geacht Het bleef ditmaal niet bü briefen en briefes In versobillende deelen an het distriet traden gisterensvond preker op van anti revolutionaire zijde als in Boskoop Jhr Mr A F de Savomin I hman in Ouderkerk a d IJsol Mr Th Heemskerk iu Nieuwerkork a d IJsel Jhr Mr T A J van Asch van Wg ck zooals men ziet alle Kamerleden Bovrndien werd gistervnmiddag ongeveer 3 uur hier ter stede een biljet rondgezonden onderteekend door de Kiesvereoniging Nederland en Oranje waarin men werd luilgnnoodigd een samenkomst in Tivoli tiÜ t wonen waar het Kamerlid I C Fabius lou spreken Er zou gelegenheid zijn tot debat Zij die echter naar Tivoli gingen werden teleurgestelil Er was niemand Wat mag de reden daarvan zijn Mrn beweert dat hg in plaats van in Gouda in l ekkerkerk zou optreden Of dat geschied is weten w j niet Nauwlijks w het bekend dat do hen v Wassenaer door genoemde heeren zou aanbevolon worden of van liborale zijde zorgde m en dat het gesprokene niot onbeant oonl zou blgven En zoo vond gisterenavond de heer de Savomin Lehman Mr J G Patijn tegenover zich Heemskerk werd beantwoord door den libttrslen candidaat zelf Mr 1 Portuijn Droogleever de hoer A oh van Wgk werd bestreden door do hh Varenkamp uit Rotterdam Tak uit Schiedam en onzen atadgenoot D O van Vroumingen bestuurslid van Burgerplicht terwgl ook te Lekkerkerk nis daar een antirevo li tionnair woordvoerder optrad hg niet onweersproken zal zijn gebleven Men ziet dus dat heel wat drukte hecrschto in ons district Bij dat optreden van die antirevolutionnaire Kamerleden valt een tweetal zaken te bejammeren Vooreerst dat men dit loo laat aankondigde en voorts dat men hen die wilde debatter ren zoo weinig tijd gunde Bij een ernstig gemeend debat moet men de tegenpnrty niet beknibbelen in den tijd en hem ala t ware slechts enkele minuten gunnen waar men zelf over een vol uur en meer de beschikking had Wg mogen niet nalaten bg deze gelegenheid het Bestuur van de kieavereeniging Burgerplicht onze hi lde te brengen voor don ijver bij deze gelegenheid ontwikkeld Inderdaad er was veel te doen meer dan ooit raaar h t ijverige bestuur zag tegen geen moeite op en hield zich tot hot laatste oogenhlik flink Hoe de uitslag dor verkiezing zg do strgd is onzerzijds onvermoeid en op fdele wgze gevoerd Dit te constateeren mochten wg niet nalaten De heer Dr H IJssel de Schepper directeur van de stearinekaoraehfabriek alhier is benoemd tot lid der Commissie belast met het afnemen in 1888 lier examens B volgens art iO en C volgens artt 61 5 der Wet van 2 Mei 1863 CSlil No 50 Dg koninklijk besluit is op grond van den uitslag van het door hem afgelegd examen benoemd tot surnumerair hij het vak dor posterijen buiten be zwaar van s rijks sehatkisti 6 O Kluit wonende te Moordrecht Zaterdagavond te half aekt trad te Waddinxveen de heer mr f Forttiijn Droogleever de candidast der liberale partij in het hoofdkiesdistrict Gouda voor de kiezers op Reeds vóór het genoemde uur was de zaal geheel bezet j ook van elders zelfs uit Amsterdam waren eenigo hferoa overgekomen Nadat door den voorzftter de vergadering gi opond w is begon spreker met te zeggen dot hij eene wederzijdsche kennismaking van de kiusers en den candidaat voor de Tweede Kamer wenschel achtte Hij had zeide hij de candidatnnr minder begeerd dan wel lia sterkeu en herhaalden aandrang aanvaard en wensobte dan ook heden avond als kiezer lot de medekiezers in zgn district te spreken Volgens spreker is de algemeone geest in hel kiesdistrict Gouda niet anti liberaal vele kiezers zijn hier gelijk in vele andere districten door rerdachtmaken op en verkeerden weg gebracht Nu moeten wij zegt spreker ons bg deze verkiezing op een ander standpunt plaatsen dan bij de verkiezingen in Maart Toen was er van beide kanten een program van actie toen van beide kanten hevige strgd om de meerderheid te verkrijgen Thans heeft do liberale partij voorloopig toe te zien wat de anti liberale partij doet afdoen znl in de naaste toekomst De tegenwoonliïe minderheid neemt eene afwachtende houding aan en moet vooreerst afwachten wat het ministerie Mackay zal doen Dit brengt er spr als raa zelf toe na te gaan wat de ntenwe minister keeft beloofd Hij gaat de ininisterieelo rede n door den heer Mackay uitgesproken en mpet dan 4 dadelijk zgc verbazing te kenoM geven d t i ouhef ar m snHc een verzoenenden geest ademL Men sou zegt spr als men leest dat het openbaar onderwijs em voorwerp zal blijven van de zorg der regeering niet zeggen dat datzelfde punt het openb onderwijs nog vó r zoo weinige weken eene voorname hoofdoorzaak was van de partijschappen eo beroeringen in den lande Wanneer zoo zegt spreker dat openliaar onderwijs en de openbare school zoo slecht zgn of maar half zoo slecht als ze wel door de tf nparig a eschildord rn voorgesteld pleegt te worden wanneer het waar is dat de overgroote meerderheid van het Ncderlandsehc volk in het geheel niet met de openbare school is ingenomen maar integendeel er van gmwt dan ligt het ook op den weg der tegenwoordige meerderheid om die gruwelijke school op te ruimen Dan maar een eind er aan gnmaakt hoe eenier hoo beter M iar zegt spreker da pnrtg die de meerderheid thans vormt dank zij het onmogelifke verlmnd of liever het anti liberale rainiaterie laat zich juist daarom zoo bezadigd uit omdat het wel weet toch niet in do hartader te kunnen aantasten wat een doel uitmaakt van het volksleven Verder de rede van den minister volgenile toont spreker aan hoe men straks door restitutie stelsel subsidiën enz zal trachten het doel te bereiken om nl de bijzondere school tot hoofdschool te maken de openbare bijzaak te doen worden Spr wgst er op tot welke onmogelijkheden men zou komen wanneer men afweek van het stelsel de openbare school handhaven on do bijzondere sohool toelaten Hebben do ouders zelven groot belang bij goed degelgk onderwgs en heeft het kind zelf er wel het grootste belang bij ook de Staat heeft jroot belang zegt spr bü degelijk ontwikkelde staatsburgoi bg goed ontwikkelde moedera De opperheerschappij der rijkskweekscholen ontkent spreker Wel wil hij gaarne toegeven dat men in de laatite jaren t opzichte vnn vele punten het onderwijs betreffende niet zuinig genoeg geweest is on dat op sommige plaatsen geld is verkwist Spreker keurt do overbodige iiiti aven op dit gebied evenals op rik ander gebied dan ook zeer af Men had wol heel wat kunnen on moeten bezuinigen volgens zijne raeening In de wet van 1878 vindt hg de oorzaak van voel dwaze nverdnjving veel fouten vindt hg in die schoolwet en wanneer zij meer overeenkomstig eene gezonde paedagogiek geweest was en meer overoeukomstii de be hoeften gemiakt en naar verhouding van de draagkracht nitirevoerd zou volgens spr zeer veel oners en beter geweest zijn Ten opzichte van de overige punten ik heb bg dit van het onderwijs wel wat lang stilgestaan maar bet is immers in den laatsten tijd ook het punt der punten in de ministerieele rede vindt spr zooveel bezadigdheid ja hij zou haast zeggen liberaliteit dat de liberale parlij daarin bijna geheel met den minister zou kunnen roeegaan Welke liberale afgevaardigde toch zegt spreker zal niet gaarne meewerken om den druk der belastingen zooveel mogelijk te verminderen Wie zal niet gaarne de belastingen op de eerste leveusbehoeften afgeschaft zien of de onbillijke patentwet zien vervallen als er maar een geschikt equivalent gevonden kan worden Er is zegt hij al zoo dikwijls over gesproken geen bebisting meer te heffen op de zeep maar men heeft nog niets daarvoor in de plaats gevonden Toch zou er wel iets en wel veel zelfs gevonden kunnen worden in het belffiten van het kapitaal Op de effecten moet belasting gelegd worden Daar zijn nog te veel groote kapitalen die nog onbeUst zijn terwijl de mindere man zgn bescheiden verdienste nog ziet inkrimpen door patent en accijnzen Dit kan en moet anders worden zegt spreker Koo gaat hij en zeker met hem alle liberalen gaarne met den nienWen minister mêe waar deze verbetering wil aanbrengen in den toestand der werklieden waar men betere verhoudingen wenscht te scheppen tusschen werkgever en werkman Dat men moet trachten in eene betere houding te komen tegenover Atjeh wil spr gaarne aannemen Kortom over het algemeen genomen vindt hij de rode van den heer Mackay zoo liberaal dat hij niet gelooft dat op dan wijze d liberalen ket het anti Uberal ministerie lastig zullen maken Yet leer zullen dat zegt spr de eigen partggenooten doen Die zullen wanneer het ministerie iriet met meer beslistheid optreedt hunne ontevreilenheid weldra doen blijken Spr deelt nog mede dat hij van het protectie stelsel niet wil weten Hg ziet alleen heil in het vrijhandelstelsel Ihiitschland zegt hij beschermt zeer de producten zijnor nijverheid en toch is de toestand in Duitschland nog slechter dan hier De protectie is zoowrl tot nadeel van don gebruiker als van den producent Na de rede van den heer Fortuijn Droogleever waarvan het hier genoemde natuarlijk slechts een kort maar toch duidelijk overzicht is kondigde de voorzitter een half uur pau e aan Daarna zou er gelegenheid gegeven worden tot debat De eerste die na de pauze hot woord vroeg was de hoer Van Velzen uit Alfen In zeer bezadi den toon en parlementairen vorm trachtte hij vele der genoemde punten te weerieggen Hij wilde dm bgbel op de school en meende dat andrrs de opvbeding niet goed niet volledig kon zijn Hij noemde vele cgfers om te doen uitkomen dat de huishouding van den staat in de laatste jaren nog al duur was geworden en zei dat de staat niet als een goed huisvader de tering naar de nering had fezet Daarna sprak de heer Tok nit Schiedam Deze trachtte in gloeiende taal het goed recht der liberale partij te bepleiten Nadat ook nog de heer Oversteeg uit Amsterdam san het woord wa geweest en vreeselijk te velde getrokken was tegen vaccine en de in zijn oog godsdienstlooze school gaf de voorzitter het halsto woord aan den heer Fortuijn Droogleever Kalm en waardig benntwoorddo deze de sprekers die fetracht hadden de door hem gereleveerde punten te weerleggen Hg toonde aan dat de gematigd liberale richting da gewenschte is en dat men vooruitstrevende verbeterende en beschavende niet dient prijs te geven wat de vrucht is van den arbeid vanjaren Met cijfers toonde hij ten slotte nog aan dat wij niet zoo ler achteruitgegaan waren als de heer Van Velzen meende sjjreker noemde o a dat de reute der ftnatsschuld in 184 1 veertig millioen guldun bedroeg en in 1837 slechts 33 millioen Dit was don toch zeWr zei spreker geen bewijs van ach Nadat de voorzitter in h irteljike woorden den heer I