Goudsche Courant, zondag 20 mei 1888

Ned RHIJNSPOORWEG De tweedaag sche retourbilletten a egevenopl9en20 MEIa s zijn voor de terugreis g eldig tot en met 22 MEI d a v Zondag 20 Nei 1888 N 3706 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omêtreken BubcM i SclieffKl CD K Hol M Kuteleia en I m Atten A C StUDwiDkcl n H Tin Vnusn Qouderak GBHORE N Tnnit ouden P Verkerk en Schoitan Jobannn Jieobar R Verkooa S Loendenloot Ju Vink oodirt T de kweediteniet en T ran den Horr OVCHLEOENi M n Dein fauievr tin B de Vri il j J Stirn 1 n OEBUWU J Mintil en H i Scheijgrond APVERTEWTIËN ♦ Bevallen van een Zoop L SPAANDERMAN VAN Euk Gouda 16 Mei 1886 7 Hedeu overleed na een langdurig Igden onze geliefde Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder Wed A TEECJW Geb vAN Dam in den ouderdom van 88 jaar en 3 maanden Uit aller naam J OUDERKERK Gouda 16 Mei 1888 Mej VAN BERKEL Zeug straat VRAAGT een MEID als NOODHULP of voor VAST Mevrouw SALVERDA vraagt met AUGUSTUS eeiie Dienstbode mmi WE11SST£ES voor DIRECTE en VASTE PLAATSING gevraagd op het atelier van £ 8AM80M mMmmmm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn a Eillard en Heulselfabriek De ondergeteekende heeft de er kennis te geven dat hvj by zijne bestaande BILLARDFABRIEK een iimi iiMMji heeft GE O PU ND waartoe hy ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven RBPARATIËN worden in den kortst mogeIgke tijd gedaan Tevens belast h zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar H Al DIESTELHORST Turfmarkt Fransche Stoomververij Chemische Wa scherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPMNflEIMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven eo worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen afgeleverdworden Depóf voor Gouda en omstreken A van OS Az Któweg E 73 en 73a Gouda HEEVERKOOPIira Op VRIJDAG den 1 JUNI 1888 des namiddags om 12 nre zal door den Heer Majoor Toeziende Chef van het Garnizoens KleedtngsMagazgn in het openbaar bg inschrgving worden verkocht eene partjj onbruikbare Müitaire KLEEDINGSTUEKEN De goederen zgn daags vóór de verkooping te bezichtigen in het Kleeding Magazgn alwaar de gezegelde inschrijvingsbilletten tot en met het uur der verkoop kannen worden bezorgd Gouda den 17 Mei 1888 FOBTOBICO e TAIIINAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Zonder Vergif Ondergeteekende verklaart dat het Kleurmiddel van den Heer THEOPHILE zeer goed heeft voldaan redenen waarom hg het middel bg het Publiek aanbeveelt U kunt met deze getuigenis handelen naar goedvinding Nr arden P HUISMAN Gep Brigadier der Rijktveldwacht Rood grgs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond brain of zwart kleurhoudend onschadelgk en zoo natuurlijk mogelgk Is tevens bet goedkoopste Alleen verkrggbaar bg THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Poalwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours Dr Chantoraelanus OOGEN WATE krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door langdurig ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgla vocht ontloopt vooral bij koud weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prijs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 ets Verkrijgbaar bg Wed Bosman OoDda V ed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Liglhelra Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzend ng van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda van M 3EZIJN Piano s e7S merïk Orgels G A B R IJ Westhaven 161 te Gouda in voorraad eenige gebruikte PIANO S Viool en Vloloncelsnaren Werkplaats voor Repralien van alle iDslmiBeolen STEMMING BIJ ABONNEMENT i ieiiwe Dassen A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Tegren JICHT EX RHtJMATlEK verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg O IJSELSTIJK ItPOKIIHtlWKLKIWIlt Bknwstraat Alphen L Vabossiau Zn fioAfrawn B G F Beinkïl P Vkbsloot Boekoop J GoaoKAOR P LOOMAN V AmilCllAAIIig i Hazerewoude Gaarkenkeo Kamerik van Eïuwes Oudewater J Liefland Rijnsaterstaoude J H vajt MOBtlK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez AbhooïW itCtMltCJIM yS Stoluiijk A Natzijl 1 Waardtr Wed Bocthoorü ySKHDIilATISCHE pöÊüiNaËN Woerden II v Hattum Woubrugge A db Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht RIJKS ZEGELS alsmedezgn te bekomen in den Boekhandel van 1 Gevraagd zoo spoedig mogelgk een ïïoodliulE DienstlDode adres Mevrouw D HOOGENDIJK Oosthaven Stoomboot ccAlida ZATERDAG 19 MEI a s wegens jaarlgksche Ketelkeuring geen dlenut m Af AAi lDAG 21 Mei 2e PINKSTERDAG vertrek van Gouda 6 uur s morgens Vertrek van Rotterdam 6 nur s namiddags Zeer lage vrachtprgzen Dienstregeling gratis De Ondernemer F van ÏÏTHECHT BU deze Conraat behoort een BiJvoecMi BINNENLAND GOUDA 19 Mei 1888 Naar wij vernemen zal er bij genoegzame deelneming een buitengewoon concert worden gegeven op Zondag 27 Mei door het Hollandsche Opera gezelschap van Amsterdam in de Sociëteit Ons Genoegen In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank Tan Donderdagmorgen werd veroordeeld A V B oud S7 J8ar arbeider te Reeuwijk wegons diefstal van 8 kippen tot 5 jaar gov Nietig werd verklaard een vonnis van het kantongerecht te Schoonhoven van 23 Maart l 1 omdat in de zaak van zekeren J v B vissoher te Bergambacht op een onjniste dagraai ng recht was aan Godnrtnde de maanden Juni Juli Augustus en September mut Mai zullen op den fihijnspoorweg des Zondags aan t station Oouda retonrkaarten naar den Haag worden verkrggbaar gesteld tegen éénmaal de vracht met geldigheid van een dag Door het Rott Nbl wordt het denkbeeld geopperd om in November a den 75n verjaardag van NeerUnds onafhankelijkheid to viereh Het zou dan t jd worden om dit feest voor te bereiden De inspecteurs van het Geneeskundig Staatstoezicht zjjn tegen het einde dezer maand aan kW deputement van BinnenlaDdsche Zaken opgeroepen tot oen vergadering waarvoor o a aan de orde zijn gesteld onderzoek van het drinkwater voortzetting van de enquête naar den toestand van fabrieken on werkplaatsen vergiften hulp bij spoor wegongelukken maatregelen tegen gesalicjrleerd bier botervervalsching kindersterfte en sterflestatistiek hypnotisme enz Omtrent het feest dor Artillerie Instructie Compagnie te Schoonhoven wordt gemeld Woensdagmorgen te acht uren kondigden de saIttutscholen en de vroolgke tonan van hetf goed bespeelde carillon den ingezetenen dier gemeente aan dat de lang verbeide feestdag wa aangebroken waarop de Artillerie Instruntie Qlrapagnie haar 35 j rig bestaan mocht herdenken Tal van nieuwsgierigen en belangstellenden allen in feestdos getooid stroomden dan ook lang vóór den bestemden t jd naar het havenhoofd om de toomboot Schoonhoven op te wachten welke te ll nur aankwam en behalve de reiinisten en gasten vele bewoners der omliggende dorpen aanbracht Na de bijeenkomst van gasten en reiinisten in de bibliotheek van het kazemegebouw begaf men zich vandaar in feestelijken optocht door Af op den Dam smaakvol aangebrachte allee langs de westzijde der Haven met de muziek der huzaren voorop langs den Dijk waar door de zorg der Gymnastiek en Schermvereeniging Adolf Spiess een prachtige en smaakvol versierde eereboog was opgericht en de loden dier Voreeniging in bonds costuum met hun fraai vaandel voorop den stoet salueerden naar de exércitie loods op don wal te midden eener afdeeling artilleristen welke daar in twee gelederen geschaard stond Onmiddellijk bij de intrede der exeroitie loods namen reiinisten en het hoofd der gemeente ter rechterzijde hh onderofficieren en manschappen tor linkerzijde van het spreekgestoelte plaats terwijl de leden van den gemeenteraad en die van verschillende korporatien benevens hh officieren en genoodigdcn de overige ruimte innamen Hierna betrad de kapitein commandant van de Artillerie Instr Comp de heer M J Telchuijs het spreekgestoelte ora alle aanwezigen oen hartelijk welkom toe te roepen en in een boeiende rede het ontstaan de ontwikkeling efi den bloei der Instruc tiecompagnie te herdenken en hulde te brengen aan allen die gedurende dat tgdvak tot het ontstaan en de ontwikkeling bevorderlijk zijn geweest Ook het Gemeentebestuur dat awk destqds zoovele en zware opofferingen heeft getfoost werd in dankbare herinnering gebracht Onmiddellijk na het uit M en dezer welsprekenderede bief het muziekkoiWhet volkslied aan datdoor allen taande en m ittigedekt hoofd werdaangehoord i Hierop trad het hoofd dei fémeente do Heer S P H Nooidondorp in het idden en bracht in een korte maar kernachtig rede hulde en dank voor het geifvoken woord W ile verzekering bijvoegende dat oêk de tegenwoislige regeering dezer gemeente bereid was te doen Wat tot den bloei der Instructie Compagnie bevorilei kan zijn Hierna nam de voormalige kapitein commandant der Artillerieinstructiecomp ie de gep kolonel J J Collard het woord om van zijne voorliefde te getuigen voor eene compare in wier midden hij zoo veel gelukkige jaren h B doofleefd in herinnering te brengen de vele wakkere officieren onderofficieren en jongelingen die den roem van het kader uitmaakten beneVew enkele historische feiten uit het jaar 1870 toen de otBnpagnie waardig werd geacht in de vapling Ntarden in pmizoen te worden gelegd Deze korte toespraak rgk n humor en warme belangstelling kenaohetete den wakkeren en humanen hoofdoffijier wien èn door het kader èn door de ingejetene n der gemeente die hem hebben gekend een warm han wordt toegedragen De voorzitter der feestoommissie uit de burgerij besloot deze feestelijke sameakomst met een wwmo toespraak waarin hij de kalde der bujgeru der Instriietie eonipagBie en hMr Vbonmili officieren aanbood Ook het garnizoen te Gouda heeft van hare belangstelling het bewijs geleverd en zich door den majoorcommandant en een kapitein bij deze feestviering doen vertegenwoordigen Itt dezelfde orde als men gekomen was keerde de stoet met de muziek der huzaren voorop langs den dijk den fraaim eerepoort der Gymïiasten en onstziJM der Haven en de sierlijke allee het huldelijk der burgerij naar het kazemegebouw terug Nauwel Mras dit gedeelte van het programma afgeloopsnHHk nlastte zich een hevige maar kortstondige doHRni vergezeld van een waren stortregen boven onze stad Gelukkig was dit onverhoopte intermezzo slechts van korten duur de lucht klaarde weldra op en een vriendelijk zonnetje bestraalde de wapenschouwing welke te ongeveer 3 uur ten aanschouwe van een groot aantal genoodigden met hunne dames en talrijke belan tellenden op het exercitieplein plaats had Na afloop daarvan had op het Raadhuis de aanbieding van den eere wijn plaats waar de toost door het hoofd der gemeente uitgebracht op hartelijke wijze door den kapt commandant M J Telohujja en den gep kolonel J J Collard werd beantwoord Middelerwijl op het exercitieplein namens de feestcommissie der burgerij eenige volkspelen om fraaie prgzen plants grepen werd de militaire feestviering voortgezet door een gezelligen maaltijd der reiinisten En hiermede was do feestviering voor dezen dag nfgeloopen daar het vuurwerk en de iltnminatio wegens het ongunstige weder tot den volgenden avond moest worden uitgesteld tot grnote teleurstelling der ingezetenen en vooral van de vele honderden bewoners uit de omliggende dorpen Toen slaagde een en ander echter uitstekend I Z M heeft op het daartoe door hem aan HD te kennen gegeven verl Ugen aan jhr mr K A Godin de Beaufort eervol ontslag verleend uit zguo betrekking als lid van de Commissie tot het instellen van een onderzoek naar den toestand van den landbouw hier te lande en het indienen van voorstellen betrolfende de middelen waardoor van RegeeringsWeje de ontwikkeling van den latidbonw in Nederland zou kunnen worden bovorderd alamede tot het geven van advies zoo dikwijls de Begeering dit van haar mocht verlangen De gemeenteraad van Nijmegen ligt nu geheel met Gedep Staten overhoop In zijne zitting van Dinsdag werd door den voorzitter medegedeeld dat Gedep Staten hebben bericht dat zoo de Baad niet binnen acht dogen uit de voordracht van den schoolopziener een schoolhoofd te Hees benoemde die benoeming door hen zou plaats hebben Toon daarop de voorzitter een voorstel deed tot benoeming werd dit met 15 tegen 5 stommen verworpen Een voorstel van den beer Berends om tegen het besluit van Ged Staten bij den Koning in hooger beroep te gaaiï werd aangenomen Donderdagmiddag ontstond brand in de naftaaf deeling der chemische wasscherij en verwerij van dehceren Gebrs Palthe te Almelo Men achtte hulpder brandweer overbodig Te zeven uur evenwelontplofte die afdeeling tengevolge waarvan zevenwerklieden hevige brandwonden kregen De gekwetsten werden per as naar het ziekenhuis vervoerdnadat dr de Vlieger hen reed op de plaats desonheils de eerste verzorging bood Twee ervan moeten bepaald gevaarlijk gewond zijn Een is reedsoverleden Het gebou verbrandde zeer spoedig de buiten gelegen ketel met benzine gevuld geraaktemede in brand Al de andere gebouwen der fabriek zijn behouden zoodat de werklieden niet ledig behoeven te loopen Schoon de goeileren in de wasscherü weinig schade hebben geleden zal in de verzending lier wasachen wel eenige vertraging ontstoan Het verbrande gebouw was niet te vereekeren wegensbet groote 1 r ndfr T ar De heeren Palthb hebben aan hunne agenten doen weten da er slechts een klein gedeelte der goederen verbraM is dat de fabriek geregeld kan blijven doorwerken en dat alle goederen zullen worden afgeleverd Tot geruststelling van hen wier goederen op de fabriek wa en kan wonlen medegedeeld dat alle goederen zijn verzekerd Te Neerbosch aan de weesinrichting worden reeds maatregelen genomen om het 25 jarig bestaan dierstichting feestelijk te vieren Een aantal weezen hebben reeds bericht gezonden dat zij op dien dag aanwezig znllen zijn I oor alle weezen en medearbeidersis besloten aldaar een gedenkteeken te onthullen inden vorm van een pyramide dat men midden opde speelplaats van de inrichting wenscht op te richten De eene zijde zal het opschrift dragen Godalleen de eer aan de achterzijde 1 Juni 1883 13 Juni 1888 aan de zuidzijde G od is een vaderder weezen Ps 68 6 en aan de tegenovergesteldezijde Degenen die geloofd hebben zullen deze teekenen volgen Mark 16 17 Boven op het dekstukzal een p issend monument worden geplaatst Het inwendige zal een kistje bevatten met de namen vanhen die tot de oprichting va dit monument hebbenbijgedragen Wie denkt dat de stroom landverhuizers naar Volgens mededeelingen door ons van elders verkregen waren bij do 3147 landverhuizers van do vier afgcloopen maanden U25 personen uit do verschillende provinciën van ons land Velen dus die hier gebrek leden hebben de stouto schoenen aangetrokken en ijn ver over de zee een nieuw vaderland gaan zoeken Allicht zal de vraag luiden hoe komen dia t