Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1888

Woensdag 23 Nef l P 37OT 1888 60UDSCHE COURANT SieuwH en Advertentieblad ioor Gouda en Omstreken De inaendlng van adTartdntiéa k n fssobiaden tot nnr dat namiddags van den dag der uitgave lieu heeï van renmingen verkeerd Deze is er wel voor om een gebouw in te richten voor librye en archief zooals vroeger door den raad besloten is maar hy wil een hu ic gebouw zetten Welnu ook met ons vroeger besluit voor oogen kunnen vrij nu toch meent spr besluiten het gebouw geheel of gedeeltelijk af te breken als de architect dat wenscholijk acht en de raad zijn gevoelen deelt Do Voorzitter stelt in het licht hoe in begtmel reeds besloten is welke bestemming zal worden gegeven aan het gebouw De Kaad behield zich alleen voor het recht in het plan wyïigingen te maken nl kleine wijzigingen maar tu hoofdzaak is de zaak reeds beslist De heer van Vreuraiugen zegt dat de heer van Iterson hem slechts gedeeltelijk begreep apr zou het nl bejammeren als ƒ 10000 werd uitgegeven voor inrichtiifg van een gebouw dat ook volgens oordeel van den Stads architect Üooit werkelijk goed te maken ik en tevens zegt spr er bepaald voor te zijn om liet Museum van Oudheden daarin ook te vestigen Daarop ontstaat quae tteover de vraag wat eigenlijk do bedoeling was van hot besluit van de zitting van 2 Maart Sommigen meenen dat toen reeds is besloten welke bestemming zal worden gegeven aan het gebouw anderen zijn van oordeel dat een definitieve beslissing eerst heden aan de orde is terwijl één lid de heer Hoogenboom meent dat het vroeger besluit zóó is op te vatten dat toon alloen is uitgomaakt dat er geen boterhal zou komen in het voormalige kerkgebouw Do Voorzitter deelt mede dat B en W voordat zg hun voorstel deden in zake de bestemming te geven aan dat gebouw door den Gemeente architect verschillende plannen deden ontwerpen Daaruit bloek dat oen heel nieuw gebouw geraamd werd op ƒ 21000 De heer Noothoven van Goor merkt op dat de heer Prince terecht zeide dat sommige leden die zich vroeger niet met zijne zienswijze vereenigden thans dienovereenkomstig handelen De heer Jager zegt zich de opmerking van den heer Prince niet te behoeven aan te trekken daar hij indertijd voor de mötic tot uitstel stemde De heer IJssel de Schepper erkent dat vroeger in beginsel besloten is het gebouw in te richten voor Librye Archief en zittingen van den Militigraad maar onbekendheid met de plannen van B en W omtrent do wijze waarop dat zou geschieden gaf spr aanleiditig voor te stellen de definitieve goedkeuring daarvan aan te houden tot dat nader kennismaking met die plannen had plaats gehad De definitieve beslissing bleef toen uit Nu zijn wij een stap verder gekomen De Raad heeft het gebouw gezien en kennis genomen van de plannen Als de Kaad zich nu niet daarmee vereenigen kan is hij natuurlijk bevoegd die te verwerpen Spr is t in zooverre eens met den heer van Vreumingen dat wat men overeenkomstig die plannen van dat kerigebouw zal maken de geraamde ƒ 10000 niet waard is en spr zal daarom zijn stem niet daaraan geven De heer Fortuijn Droogleever zou een nieuw fraai gebouw op de Haven wel toelachen maar de kosten zijn volgens hem te bezwarend voor de gemeente De heer van Vreumingen is van oordeel dat de som door den Voorzitter genoemd als uoodig voor een nieuw gebouw overdreven is Spr meent dat zoo n groot bedrag niet daarvoor noodig is liet behoeft geen woel leng ingericht gebouw te zijn met een eenvoudig doelmilig gebouw kan men volstaan eenvoud is het kenmerk van het ware Als wij zien zegt spr dai op het oogenbjik voor ƒ 20 000 een fraai huis voor een particulier wordt gebouwd waarbij l öel wat meer ereischt wordt rijst by spr de vraag op moet eene gemeente dan duurder bouw n dan particulieren Dij daarop volgende discussie was het valt niet te ontkennen min of meer verward Bepaalde intrekking van het vroeger genomen besluit werd niet voorgesteld De heer Noothoven van Goor drong er met kracht op aan dat als men verlangde terug te komen op het indertijd genomen besluit men ronduit moest erkennen zich toen vergist te hebben doch dat men het niet moest voorstellen alsof er geen defiuitief besluit genomen was Om een eind te maken aan de verwarring liet spr het verslag der zitting van 2 Maart ter tafel komen en bracht de hoeren in herinnering welk besluit zij op dien dag genomen hadden Gedurende den loop der discussie was door den hoer Van Vreumingen het voorstel gedaan om de ingediende plannen aan te houden en B en W uit te noodigen door don Gemeente architect een berekening te doen maken hoeveel een nieuw gebouw op het terrein der voormalige gasthuiskerk zou m elett kosten Daarbij moest dan de afbraak ran het tegenwoordig gebouw in rekening worden gebracht terwijl in dat nieuwe gebouw ook het Museum van Oudheden zou worden gevestigd Genoemde heer betrearde het opnieuw zeer dat ƒ 10 000 zou wor den besteed om een oud gebouw op te lappen waarvan eigenlijk ook volgens oordeel van den Ge meentearchitect nooit iets goeds te maken was De heer Oudijk ondersteunde dat voorstel doch met deze wijziging dat bedoeld gebouw op een geheel nieuw terrein zou worden gevestigd Over dit voorstel hadden uitvoerige besprekingen plaats Verschillende leden gaven te kennen dat zij hetzij I geheel of gedeeltelyk daarmede instemden waarop de heer Prince zijne groote bevreemding betuigde over zulk een handelwijze waaruit z i bleek dat de raad op 2 Maart bundeling meegegaan was met B en W zonder kennis van zaken Wat toch was het geval P Spr had toen reeds als zijne meening te kenpen gögeven dat bedoeld gebouw nooit goed was in te richten voor het doel W aarvoor men het wilde bestemmen zoodat de ƒ 10000 weggegooid zouden zijn De Baad deelde toen dat gevoelen niet zeide de lokaliteit voldoen te kennen en verwierp een voorstel om het gebouw nog eens in oogonschouw te nemen daar mol op de hoogte was En thans De leden die toen gé mond open doden en hun stem gaven aan het voorstel van B en W komen nu met dezelfde bezwaren aan als spr vroeger Spr weet waarachtig niet wat hij van zoo n houding moet deuken I Verscheidene leden trachten 3aarop hun gevoelen te verduidelijken De heer van Iterson is van oordeel dat de verwarring alleen het gevolg is van onduidelijke redactie volgens welke aan de orde was het plan betr de verbouwing Het woord plan nu heeft meer dan ééne beteekenis Was in plaats daarvan het woord teekening gebruikt het zou beter zijn geweest De heer Lotsy wensoht de zaak aan te houden en in de volgende zitting de twee plannen te bespreken het dure en het minder dure plan Het voorstel van den heer van Vreumingen wordt ten slotte verworpen met 10 tegen 7 stemmen die der hh Van Vreumingen Jager Prince Hoogenboom Lotsy Van Veen on Van der Garden nadat eerst het amendementOttdijk was verworpen met 14 tegen 3 stemmen die der heeren Prince Oudijk en Fortuijn Droogleever Het voorstel van B en W dus het plan tot verbouwing wordt eveneens verworpen met 9 tegen 8 stemmen die der heeren Koning Noothoven van Goor Van Mierop Hoefhamer Van Iterson Fortuyn Droogleever Siraver en de Voorzitter Daarop wordt benoemd tot Leeraar voOr de Hoogduitsche taal aait het Progymnasinm de heer Th G G Valette Xeoraar aan do H B S te Hoorn Niets moer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering gesloten ADVEBTEI TIE S van PRAAG Hoog straat A 111 Itaime Sorteering Heeren fantaisie Hoeden in zwart en gekleurd van af ƒ 2 tot 6 Nieuwste Modellen HEEREN en JONGENSPETTEN alsmede KINDERMIJÏSJES KElSilllITSJËS in licbte en donkere kleuren VRAAGT in t Café de Paaüw het alom Gerenomeerde Heinèkens CfersteEIEZl r tj skoud Mejufvrouw BAHLMAÏJN OGJS AC FINE OHAMPAÖNE per flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC per Liter 1 80 per Fl 1 50 COGNAC jper Liter ƒ 1 50 pet Flesch 1 2S bij Slotemaker en Co Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda VRAAGT tegen AUGUSTUS eene De ondergeteekeniie bericht dat h even als vorige jaren is geplaatst op Stolvoijkertluis vóór het kaaspakhuis van den Heer J D vas u m Be o van Z0NDAG4ot en met DINSDAG met zijn POFFBRTJESKRAAM Uw Dw Dr Th van deb steen Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd WIJDSTEAAT A 173 FIJNE Banket en Knuppelhammeljes Muisjes en stukjes Rookvleesch in verschillende soorten en prgzen Steeds voorradig speciaal adres voor Duitsche LEVERen BLOED WORST VLEESCH tot concurreerende prijzen Op verzoek worden bestellingen aan huis aangenomen en ten spoedigste bezorgd Prijscouranten op aanvraag franco en gratis bfl mö Terkrggbaar M minzaam aanbevelende J G SMITS I I Eillard en Menbelfakiek De ondergeteekende heeft de eer kennis te f even dat hg bg zgne bestaande BILLARD ABRIEK een 111 heeft GBOPBND waartoe hg ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven HEPARATIËN worden in den kortst raogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHüKüINaEN Met aanbeveling UBd dw Dienaar H A DIËSTËLHORST Turfmarkt Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid AAITEESTEDIITG OpYSiJDAG 1 JUNI 1888 des namiddags ten 1 uur zal onder nadere goedkeuring van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat Handel e Ngverheid worden AANBESTEED het onderhouden en hérstellen van het RHl a Postgebouw té Ooada van den a der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Baart 1891 Raming 1675 Het bestek ligt ter ezing in het gebouw van het Ministerie van Waterstaat Handel en Ngverheid aan het bureel van den Rgksbouwmeester in het 24 distriet Fluweele Burgwal no 16 te s G arenhage aan dat van het Provinciaal Bestuur van Zuidholland en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen hg de boekhandelaars Gebroeders Van Clebf Spui no 28a te s Gravenhage en door hunne tusschenkomst in de Toornaauiste gemeenten des Rgks Inlichtingen worden gegeven door voornoemden Rgfcsbouwmeester te sGravenhageendoor den Opzichter bg de Landsgebouwsu J BaeTÉLS te Rotterdam Aanwijzing zal worden gedaan op Vrgdag 25 Mei 1888 des voormiddags ten 10 ure s Gravetihage 16 Mei 1888 Voor den Minister De Secretarii Oeneraal De BOSCH KBMPEB De uitgare dezerCoarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stwi geschiedt de nitiare in den avond v n DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG De prgt perdri mMUid ii is 1 25 franco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA Ï2 Mei 1888 De heeren O J de Jong en i B Hartman telegmfitten alhier hebben met goed gevolg exsmen fgelegd voor de poaterijen Beeda ia het tweede Voorloopig VenUg der Tireada Kamer over de verlenging van bat Baokoetrooi in druk veracheaea In hoofdzaak bepaalt liet liek tot aen vei ügsinK naar het vorigt De houding der regeering bij de wederitidieniog Tan dit ontwerp werd door veracheiden loden afgefcenrd Zij schreven haar het oogmerk toe om da nieuwe Kamer omtnnl bare ioóchten te polaen teneinde dan naar aanleiding daarvan met de Bank onderhandelingen aan te knoopen alaof het Voorl VeraUg der Kamer een instructie voor den Minister ware Bationoel mu de Minister hebban gehandeld indisB hq ware bsfpMam SMt ia overteg te Inden n da vrucht van dat overleg met de Bank dao aan de Kamer ter goedkeuring bad aangebodes De regeering behoort de leiding in handen te houden n deie niet aan de Kamer over te latea Door anderen werd daarentegen de door de regeling gevolgde weg als de juiste beaohouwd H i ara het bedenkelijk geweest loo de tegeering eerst tot onderhandeling met de Bank ware overgegaan Hen betreurde dat de Bank tot onderhandelen op dit oogenblik niet geneigd waa bevonden Er waren leden die ipeenden dat deze weigering wellicht niet vreemd was aan haar wenach om het tijdstip van de beraadslaging en beslissing der Kamer oo dicht mogelijk bg het eind van het loopend octrooi te doen plaats hebbon waardoor de positie dier inatelling lou versterkt worden en bij eventuoele verwerping van het ontwerp het der regeering bezwaarlijk zou vallen tgdig nieuwe maatregelen te nemen In verband daarmede wanachte men te vernemen welke de voornemens der regeering zijn om aan de moeilijkheden die wellicht uit den bestaanden toeatand zullen voortvloeien te gemoet te komen Vrij algemeen werd de wensch geuit het ontwerp nog in deze zitting der Kamer te behandelen Het denkbeeld eener wentueelo tijdelijke verlenging van het nu bestaande octrooi vond schier nergens bijval Ds meeste leden verklaarden zich tegen eeit octrooi voor 25 jaren een termijn telkens van 10 jaren ware h i voldoende Ook een andere winstverdeeling werd aangegeven eerst 5 pet over 16 millioen aan de Bank verder van 5 tot 7 pet de helft aan den Staat en eindelijk van de eventueele meerdere winst niet slechts i oor de Bank De heer Cleroi heeft in een Nota een pleidooi gelevenl voor het vrije bankstelsel dat z i voor Staat en publiek beiden voordeeliger is dan monopolie Op de Zwitsersclie spoorwegen zy n kilometer biljetten ingevoerd Voor zeven francs eerste klasse en vnf franc tweede klasse koopt men een bonboekje waarVoor men op welk traject ook bij groote of kleine gedeelten 100 kilometer sporen kan De boekjes zijn drie maanden geldig en de coupons behoeven niet door denzelfden persoon ie wor ADVSRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aisoaderlgke Nommen VIJF CENTEN i lijke gesteldheid van dit eiland gelogen middéfi in den weg der schepen die naar China en Japan gaan is van dien aard dat er een tweede Singapore vau zou kunnen worden als daarvoor plaats waie en het even goed als die plek voor Baffles plannen had kunnen dienen Haar hoe dit zg de nieuwe minister van kolosiëo zal wel in de eerste plaats aan Atjeh zgne aandacht te wijden hebbeu voordirt hij kan overgaan tot de groote hervormingen in ons koloniaal bestuur die langzamerhand een onafwijsbare eisch zijn geworden van den tijd Beide zaken hebben natnuriijk niets te maken met de staatkundige panü waartoe de minister behoort en alleen kortziohtige waanwijsheid kan aan den eeoen kant de schuld van den bestaanden toeatand geven aan de liberalen en aan den anderen kant gelooven dat de ontwikkelingsgang van de volkeren in den OostIndiaehen archipel zich regelt naar de voorkeur die eenige Bergumsche boeren geven aan den heer Boagra boven den heer Kielatra Een blik te slaan op het verledene kan zijn nut hebben voor de toekomst doch ate dit gaHihMi in doUe ftu m met ap hoogen toon uitgesproken afkeuring bewijst het wdvoor bekrompen ingenomenheid met eigen oordeel maar niet voor staatkundig beleid en juiste kennis van het historisch verband tnsschen oorzaken en gevolgen Hen schrijft uit Drente Onder de Undlouwende standen doet zich thaar de druk der tijden die sinds een drietal jaren alhier heeraeht zeer hevig gevoelen Het is vooral de zoogenaamde middenklasse de meiersboeren die de meest gegronde klachten over den druk des tijds doet hooren De levensbehoeften zgn alhier in de Uatste jaren allrngs vermeerderd de belaatingen lijn toegenomen en de huuropbrengsten ofschoon reed gaaiiddeld 35 a 30 pet gedaald moeten meestal in contanten worden geleverd daar de vroegere wijze van huurbetaling voor meer dan de helft uit rogge bestaande die het j der bruto rogge opbrengst uitmaakt vervallen is Ko overal boort men de klacht dat het voor de landbouwers zoo moeieiijk is aan geld te komen Het rundvee geldt thans zoo weinig als in geen 15 jaren het geval was en daar de tgd van weiden is aangebroken verkoopt men hoogst ongaarne bü zoo bt prijzen De varkensfokketij in 1886 en 87 eene bron die nog nimmer te voren in deze streken zooveel voordeelen opleverde is thans zoo gedrukt dat ook deze niet meer in de tekorten uit andere bijtakken ontstaan kan voorrien want er wordt hier thans slechts 15 cents per half kilo levend gewicht besteed Menigeen heeft echter op de voor enkele jaren alhier sterk toenemende weelde in het dagelijkscho leven drs landbouwers ziende beweerd dat de vroegere een oud bü den tijd van reactie moest terugkeeren waardoor een betere tijil ten opzichte van het bestaan zou wederkeeren met tenigwijzing naar de jaren 1840 tot 60 toen die eenvoud hier algemeen was en de Drentsche landbouw een goed bestaan opleverde Doch ook zij die hunkerden naar het verleden dachten er niet aan dat de toenmaliie uitvoer van koren die aan Drente volgens statistieke gegevens in 1334 ongeveer ƒ 250 000 in 1 3B ƒ 150 000 en in de opvolgende jaren meestal het gemiddelde tnsschen deze beide jaren eeu der beste en een der slechtste opleverde thans niet moer zou bestaan Daar de uitvoer van veldgewassen vroeger zoo den gebruikt zoodat zü eeü goedkoop tarief inetellen voor gezelaebapareiztti Gezelschappen van minstens 50 personen krijgM op de Zondagstreinen vóór twee en na acht uur M eitra rabat van 10 percent en worden voor giuA gezelschappen als zq zich tijdig aanmelden afHHMlrl ke wagens of eitratreinen beschikbaar geatehilzonder verhooging van prijs Van dé gezelaohappëé die aldus gezamenlijk op reis gaan kan ieder li4 SÜEonderlijk terugkeeren met een biljet dat hem daarvoor wordt uitgereikt AU er in Amsterdam e n atiaatbeweging werd veroorzaakt door de sociaal demoorataa dan waa het vooral de toevloed van niauwsgierifeii welke er eenigen sohün van gewicht aan gaf de politie tevens belemmerende in het handhaven van de orde M maakt dit aan het sttaatjrabliek tot een verwet een verwet waar ach wel nienuBd om beksouMK want het ligt in de natuur va den m u h m als er iets te doen ia er naar la MO Wh zegt de Amh Ct Maat Ik iiiijCig tsilet J iil iii bliek vindt loeD ook lit de hoagere kringen toen de interpdlatis van DomeU Nieuwenhnia zou phuta hebben vetdsongen sich de heeren en dames de dames vocnal op de Iribunes der Tweede Kamer en war n de loges vol Daar men meent de Amhonsehe niet onderstellen kan dat de hante volée der reaidsntie aooveel belang stelt in de loonsqoaaatie tnsschen de veenbazen en hun werklieden in het noorden des Unds waa die talrijke opko at alechta toe ie schrijven aan hetielfde verKhünad dat het straatpubliek te Amsterdam doet samenvloeien als een colporteur van Recht voor Allen het aar den atok heeft met de politie Ue liefde voor standje il aan de hoogere kringen even goed eijien ala aan de lagere Wij lezen in het Mad Ovenioht van de Jmhoie Van A eh blyven de berichten ongunstig de berriberri woedt er ouvermoeid voort en de rijandige bevolking laat ons geen rust Zij stelt zich niet meer tevreden met het beschieten van onze poaten maar zij richt eene tegralinie op van versterkingen phint daar de A ehsche vlag en j t geene gelegenheid voorbijgaan om den onzen afbreuk te doen Wel zijn ook verschillende staatjes meer dan vroeger met elkamler in twist en oorlog maar de oorzaak daarvan ligt niet in het kiezen van partij eer en tegen ons gezag en dit laatste laat zich uiet gelden om op de oude Oompagnio s wqte te verdeelen en te heerscheu Tot zoo lage onedele politiek neemt men thans zgne toevlucht niet meer doch raar men ook door overreding niets blijkt te kunnen uitrichten en voor wapengeweld terugdeinst daar zal toch iets anders moeten worden gedaan om aan den volgens bijna aller overtuiging onhoudbareu toestand een einde te maken De vraag hoe dit moet geschieden is niet gemakkelijk te beantwoorden want dan ware dit antwoord reeds lang gegeven terwijl tot nog toe slechts enkelo plannen geopperd en overwogen zijn Met of zonder versterkingen op enkele havenplaatsen aan de Atjehsshe kust achten sommige eene hoofdbevestiging wensohelijk op het eiland Way dat als station op den weg naar het Oosten voor andere mogendheden don Engeland eene groote beteekenis kon krijgen en ook al waren wij meester in Atjeh niet verwoarloosd zou mogen worden De plaotse I