Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1888

s Mt3JBsaam T A Ji aji i se lMigTqk tinds 1870 met elk jaar daalde het vee thfni ongeveer de helft der toenmalige pryzen opbre ngt en de bevolking ook in die streken waar geene bijzondere nijverheid ïooals in de venen bestaat eveneeift zeer i toegenomen waarbg ten ovci vloede nog komt dat vele vroeger xeer güoote boerderqen doof d eigenaren zelvon bewoond doQr erfopvolging gesplitst zgn is het geen wonder dat or met hot oog op het v rleden klachten worden gehoord Door Mn nood gedrongen ui men er zich dan ook op toeleggen nieuwe bronnon van bestaan op te zoeken Daarom vestigt men thans weer het oog op den uitvoer van veldproducten waartoe ook liier de aardappelproductie gelegenheid aanbiedt Men wil nl in oostelijk Drente allengs meer voordeelen halen uit het groenland van de tweede soort dat tot nog toe heide wilde grassoorten gagelbosoh euz opleverde door er aardappelen op te verbouwen Beeds werd ten vorigen jare aan dit plan uitvoering gegeven en werden ruime opbrengsten van zoodanig land bekomen zoodat ook dit jaar op dozen weg is voortgegaan Ëene reis dwars door Siberië in het midden van den winter is volbracht door twee medewerkers van de Londensche Orafhic de heoren L Gowing en J Uren Zg vertrokken uit Shanghay aan boord eener Japansche boot en ontscheepten te Vladivostock in het begin van December jl zg maakten ch aanstonds tot de reis gereed kochten V@0i en vilten kleederen on ten prijze van 70 roebelt eene eenvoudige maar sterke slede die hen met bagage en wapenen tweeduizend mglcn ver over sneeuw en gs ken voeren Zóó dachten het ten minste de reizigers bij hun vertrek maar zg zagen zich later verplicht in den loop der reis tweemaal hunne slede te vernieuwen Drie weken moesten zij op sneeuw wachten en eindelgk op 20 December voorzien van de noodige reispassen konden zg in hunne slede plaats nemen terwijl de koetsier zich met gekruiste beenen op het voorstel plaatste £ r is niets zonderlinger dan de inrichting van de Siberische post zegt de heer Gowing Door het gansche land van de Stille zee tot aan het Uralgebergte vindt men stations 12 tot 40 kilometers van elkander verw derd en waar men op enkel vertoon van eene doorgangskaart verache paarden en een nieuncn koetsier kan krijgen om de reis tot aan het naaste station voort te zetten Het gebeurt weleens dat men u 3 of 4 uren laat wachten indien gg geen koerier van den Staat of geen ambtenaar zgt maar eindelgk krijgt gg tooh uwe paarden en wel voor weinig geld volgens een tarief dat alle bedrog onmogelgk maakt De reiziger mag kosteloos het huis bewonen tot de paarden aankomen en hoewel men er geene bedden vindt is men er toch op zijn gemak De wachtzaal is in het algemeen nogal zuiver en voor eenisfe kopeken rang men de Samovar en het fornuis der keuken gebruiken De levensmiddelen worden gewoonlgk in bevrozfu toestand op de slede meegenomen en het duurt slechte e nige minuten om ze gereed te maken De reizigers vervolgen aldus hun verhaal Twee dagen nadat wij de kust verlaten hadden beruikten wg den uitgeatrekten maar zeer ondiepen waterplas Khanha genaamd Èenige uren vóór hare bevriezing was zij door een storm bewogen geweest en de golven stonden nog in het gs afgeteekend onder den vorm van 20 voet hooge bergen waarop de weg voor de sleden met palen was aangeduid Nog meermalen moesten wij aldus afgebakende wegen volgen oer wij het einde onzer reis bereikten want op al de meren op al de vlakten van Siberië is de weg in den winter aldus aangeduid Honderd duizenden staken worden elk jaar gereed gemaakt en duizenden menschen worden aan dat werk gebengd Na het verlaten van het meer Khanha moesten wij op oene lengte ran lOOO mijlen de groote rivier Amocr en hare bijrivieren volgen Op Kerstdag waren wg te Khaboravka militaire hoofdstad van OostSiberie en reeds des andordaags avonds gingen wg weer op reis Aan de samenvloeiing van de Usaion en de Amoer vormden de gsblokken een hinderpaal die onze paarden niet dan moeielijk konden te boven komen Maar te Blagovetschenk wachtte ons een grootere tegenspoed waaraan wg niet in het minste dachten het was gebrek aan sneeuw Daardoor waren wij gedwongen de slede te verlaten en ons een r tuig aan te schaffen dat rijtuig zonder i eeren eene taranta werd door onze vgf paarden over de slechtste wegen der wereld voortgetrokken terwgl onze troika slede ons ledig volgde Zoohaast wg weer de sneeuw bereikt hadden namen wg plaats in de slede want wij halden genoeg van de vreeselijke schokken der tarenta Naarmate wij Stretensk naderden werd de koude heviger zij bereikte 42 graden onder O Al onze koet I siers zonder uittonderiog droegen aan neus kin of l wangen litteeVeas van bevriezing Onze neuzen konden ook niet langer aan den sngdenden wind weerstaan en het gebeurde heel dikwgls dat mijn reisgezel m ne hulp inriep om hem van het qa te b vr den dat zijn baard en zgn halskraag voor tynen mond vormde Wanneer wij morgens wakker wer den waren onze oogen gewoonlijk toegevtoron en wy moesten lang wrijven om de gslaag die ze bedekte weg te krqgen Na een tocht van vgf weken bereikten wg hot meer Baikal en van dat oogenblik of werd onze reis dikwQla onderbroken door lauge ilade karavanen dia wg ontmoetten die de thee van China of de OostSussische voortbrengselen door de woestgnen van Mongolië vervoeren Maar weldra gaf de rgke stad Irkoetsk ons een voorsmaak van df beschaving terug en nog veertien dagm later bereikten wf Tomsk de prachtige hoofdstad van Oost Siberi Van daar af ontbraken ons geene paarden meer zg waren sterk en welgevoed en hoewel de wegen zeer slecht i aren legden wg gemakkalgk 150 mglen daags af Juist 9 weken na het verlaten van Vladivostok bemerkten wg de vuren van Tiumea en wij haddon de voldoening ons weder in een land met spoorwegen te bevinden De baan van Tinmen naar Ëkatarinenburg is slechts 500 mqleo bmg wg hadden du nog 600 a 700 mijlen per slede af te leggen om Nyshni Novgorod ie bereiken en den spoorweg naar Moskou Wij hadden omtrent 2000 mijlen op sneeuw en J8 afgelegd driehonderdmaal van paarden verwisseld en de eenige belooning van al onze vermoeienissen alsook voor de eentonigheid der reia was te kunnen zeggen dat wg misschien de eenige Kuropeanen waren die zulks ooit gedaan hadden De Vereeniging VolUbelang hield dezer dajren te Haarlem eene openbare vergadering waarin door prof G van Overbeek de Meyer een onderwerp werd besproken dat zeer zokir de belangen van het geheele volk raakt nl ontsmettings middelen De bestrgding van epidemische ziekten is eene zaak die zeker ieder ter harte gaat en spreker moest tot zijn leedwezen beginnen met te verklaren dat hg heelwat illnsiën moest ontnemen Veel dat vroeger voor betrouwbaar ontsmettingsmiddel gold is het nu niet meer en zoo snel leven wij iu ilit opzicht dat het regulatief van 1885 door onze Regeering vast j gesteld na voorlichting van de afdeoling Natuurkunde 1 van de Koninklijke Academie ven Wetonsohnppen moet beschouwd werden als niet voldoende De offi ieel leainfectie is gefli afdoende desinfectie Spreker ging achtereenvolgens de verschillende ontsmettingsmiddelen in bedoeld regulatief na Zeer veel gewicht werd vroeger en ook in den laatsten tijd gehecht aan het berooken met zwavelzuur In 1868 noemde Gragham het een uiterst krachtig middel volgens hem was pet gas voldoende om alle gisting togen te houden en dan hïd dit gas nog het voordeel dat het gemakkelijk indringt Uit de proeven van Wolfhügol Sternberg en anderen vooral ook van Fransche geleerden bleek echter dat het gas alteen werkt voor het geval de pathogono organismen de kleine kiemen die de ziekten veroorzaken in eene dunne laag verspreid zgn dat het echter volstrekt niet afdoend werkt wanneer de micro organismen droog zijn en sporen ontwikkelen en dat vorder de krachtigste daaronder zooals die van miltvuur en kippen cholers niet geheel gedood worden Houdt men uu in het oog dat hier telkens sprake was van zoogenaamde reincultuur terwijl in do praktijk men gewoonlijk te doen heeft met mengsels van verschillende ziektekiemen waardoor de inwerking nog verzwaard wordt en dat bovendien geen voldoende hoeveelheid kan worden ontwikkeld door het branden van zwavel da i blijkt zonneklaar dat de berooking met zwaveligzuur als desinfectiemiddel niet afdoend is Evenmin als zwaveligzuur vonden chloorgas en earbolberookiog genade in sprekers oogen Beteren meer afdoende is het berooken met stikstoftrioxyd in het algemeen met nitreuse dampen Daartoe wordt koper verwarmd met salpeterzuur waarbg zich stiicstofdioxyd ontwikkelt Dit gas neemt gretig ziurstof op en verandert dan in stikstof trioxyd dat in aanraking met organische stoffen gemakkelgk weer het atoom zuurstof afgeeft en dan oxydeerend dus desinfecteerond werkt Toch is aan het gebruik van dit gas een zeer groot inconvenient verbonden nl dat het eene zeer gevaarlijke stof is Men heeft dit bezwaar willen vermijden door de kristallen uit de zwavelzuurkamers te gebruiken waardoor de schadelijke werking wel verminderd wordt maar waardoor de aanwending tooh nog altijd bedenkelijk blijft Hiermede is dus de staf gebroken over alle berookingsmethoden De vraag is of andere middelen betere werking hebbon Het aanwenden van vloeistoffen als zwavelzuur of zoutzuur is gebleken weinig te helpen boter werken chlo rwator mits versck bereid en broomwater De twee kardinale middelen die zich in zekeren roem mogen verheugen zgn carbolzuvr en snblimaat Het eerste kan alleen onder zekere omstandigheden en tot op zekere hoogte meetellen onder de ontsmettingsmiddelen Hst is vloohtig en gaandeweg wordt de oplossing ilapper terwijl het tevena met eiwiteoffen onoplosbare verbindingen formt Bovendien wordt het nog vaak verkeerd aangewend door bet iu pbais van in water in olie op te lossen op welte laatate wijze kat geheel onwerkzaam wordt De bekende bacterioloog Koch schat het tweede middel het sublimaat zeer hoog Toch is ook gebleken dat de werking niet altgd dezelfde ii omdat er soms ook evenals bij het gebruik van carbol onoplosbare verbindingen met eiwit kwikalbuminaton ontstaan en de tuberkel bacillen niet gedood worden Bovendien is het een hevig vergif Uit alles bleek dat desinfeotie in gewone omstandigheden het afwasschen en afsponsen volgens bovengenoemd regalatief niet voldoende is In de ziekenkamer prees spreker aan groote reinheid en het goed luchten Om de reinheid te bevorderen moest er van gemeentewege voor gezorgd worden dat er geschikt vaatwerk verschaft werd waarmee de schadelgke stoffen konden vcrwgderd worden Aangaande het luchten heeft de ervaring geleerd dat dit geen schadelgken invloed op de omgeving uitoefent althans dit nadeel is niet gebleken al kan men dan ook niet alle bedenkingen ontzenuwen Vervolgeus schetste professor Overbeek do Meyer de groote bezwaren verbonden aan hot desinfectoeren van behangsels goKlgnou em om vervolgens te komen tot eene betere wgzo ran bandden het gebruik van waterdamp van hooge temperatuur Vooraf schetste spreker den verbazend gunstigen invloed dien groote reinheid sterk wasschen enz heeft en gaf daarvan een frappant voorbeeld te Parijs voorgevallen Vervolgens werd een duidelgk verslag gegeven van do verschillende proeven die genomen waren en van de achtereenvolgende phasen die het vraagstuk doorloopen heeft Gaf men aanvankelijk de voorkeur aan heeto luoht later aan een mengsel van heote lucht en waterdamp in den laatsten tijd vestigt zich de overtuiging dat enkel stoom beter is Docr blootstelling aan heete lucht lijden de stoffen te veel het weefsel wordt vomield bij het tweede systeem heeft men te veol brandstof noodig zoodat de hiatste manier te verkiezen is Alle pathogene bacillen sterven bg eene temperatuur van 100 of daarboven Op de vraag waardoor stoom doze werking bezit kan de wetenschap nog geen afdoend antwoord geven Eene andere quoestio is ook nog zal men waterdamp van 100 Celsius nemen of oververhitten damp P Spr zelf heeft een eenvoudigen toestel uitgedacht die bigkens vele en voortgezette proeven door hem i genomen uitstekend voldoet en waar de ontanaf nde stoom een temperatuur heeft van even boven 100 Op duidelijke wijze werden de toestel en zijne werking verklaard Tot zijne voordeelen behooren dat hij verplaatsbaar is geen geëxamineerden machinist vereischt zonder gevaar is en bovendien afdoende workt Er was dus gebleken dat stoom het eenige afdoende middel roor ontsmettiag is Aan het eind zgner interessante rede stelde spreker als con lueie den wensoh dat 1 in iedere gemeente aanwezig moest zijn een degelgke onttmettingsoven 2 dat er alweder van gemeentewege portatieve toestellen voor ontsmetting moesten wonlen beschikbaar gesteld en 3 dat er gelegenheid moest zijn tot het verkrggen van carboliuur en sublimaat mits deze stoffen met oordeel werden gebruikt Opr Haarl De hoofdstad Soerab a verheugt zich in het zeldzaam en ongemeen schouwspel van een dwangarbeidend Chineesch millionair De nieuwe assistent resident voor do politie aldaar de heer Hora Siccama heeft een strgd Èb outrance aangebonden tegen alle houders van of deelnemers aan geheime speelhuizen een factor van volkaverderf die in Soerabaja buitengewone afmetingen begiut aan te nomen Vooral de gefortuneerde Chineezen geven zich aan deze liefhebberij over en het strekt den heer Hora Siccamatot eer dat hij de kwaal in het hart heeft aangetastdoor een der meest gefortuneerde Chineezen zoon van oen bekend en sohatrgk Chineesch suikerfabriekant op heeterdaad te betrappen en voor de politierol te brengen Hoewel de delinquent alle pogingen beeft aangewend om het onweer te verdrgven drie advocaten in den arm heeft genomen en al het mogelijke heeft gedaan en laten doen om de zaak te sussen heeft de heer Hora Siccama voet bg stuk gehouden en Kwee Khee Soe zoo heet het slachtoffer gestraft met twee maandea tenarbeidstellingaan de publieke werken Thans loopt deze Chinees die tonnen bezit in een gemeen blauw pakje water aan te dragen en grint te stampen onder de bevelen van een armzaligen Javaansohen mandoer en in gezelschap van allerlei Javaansch en Chineesch geboefte De vader van den veroordeelde moet zieh uitgelaten hebben dat het hem een halve ton waard ge eeet ware indien zijn zoon niet voor de rol had behoeven te verschgnen In Soerabaja heeft dit vooral niet weinït opzien verwekt on hot is te hopen dat men tt eveneens behoorlijk nota van zal nemen in Holland waar het publiek door de geschriften van den ntiyoor Penüaer en andereu de overtuiging moet gekngen hebben dat do Chineezen in ludië almachtig zijn door den invloed van hunne rijksdaalders en dat oen onomkoopbaar ambtenaar eene contradictio in terminis is De vorderingen in den laatsten tijd gemaakt op het gebied van vervaardiging van sterke metalen pgpen voor de overbrenging van gas water of olie zijn verbazend De Chicago Tribum zegt dat stalen pgpen zonder naad thans kunnen vervaardigd worden voor een derde van den prijs en owt een negende van bet gewicht aan metaal van gegoten gzeren pijpen Ken 12 Ëng duims pgp die een drukking van 1100 pond kan weerstaan kan thans verv rdigd worden voor 74 67 iollur par honderd voet en de fabrikant maakt dan nog oen aardige winst De kosten van eeu gesmeed of gegoten gzeren pgp van gelijke afmeting en minder sterkte is reapeetierelijk 211 25 en 150 dollar per 100 voet Twintig mijlen stalen pijp van 24 Eng dm diameter onlangs gelegd wegen slecirts 3 000 000 pond en als dezelfde pijp van gesmeed ij er zuu tenraardigd zgn wat onmogelijk is zoa hg 12 600 000 pond wegen £ en gegoten gzeren pijp zou 26 755 000 pond wegen Bovendien is de stalen pgp tweemaal zoo sterk als de gesmede of gegoten gieren In Duitschland heeft van Bageeringswege een onderzoek plaats gehad naar den vrouweMtbeid gebezigd bg de vervaardiging van gemaakte kleederen Twee klassen van vrouwelgke porsoneii houden zioh met dit werk liezig De aeao bestaat uit mebjes vui den arbeidenden stand en dienstboden van het platteland die dezen arbeid verkiezen boven het meer verbondene als dienstbaren De andere soort wordt gevormd door dochters van ondergeschiktii ambtenaren en kantoorbedienden die het alleen doen om L gsld te krijges voor opsobik en uitspanniiiften Laatstgenoemden min of meer vdames zijn in deze de ware vakbederfdters omdat zg het werk voor seer lagen prgs aannemen en de concurrentie dus zeer verscherpen Het wwk wordt verdeeld in twee sOorton costumes en bovenkleeding en ondergoed Voor beide Mwrten toopen de eonditien zeSr uiteen De naaisters van bovenkleedin worden het slechtst betaald en hebben niet deorloopend werk wat de werksters in het vak van ondergoed die bovendien beter betaald worden wol hebbod Te Beriijn de hoofdzetel der goedkoope kleedermakerg verdient eene mantelmaakster gedurende vier k vijf maanden 8 i 9 mark per week terwijl eene bekwame ondergoednaaister 12 tot 15 mark wekelijks verdient Hiervan moet afgetrokken worden óen mark voor garen en andere benoodigdbeden die de naaisters zelve moeten leveren en als de arbeid aan buis verricht wordt bovendien kosten voor vuur licht en het onderhoud der machine In de andere groote steden van Duitschland worden deze loonen door de sterke mededinging van Berlgn zeer huig gehouden Wat de kosten en de levenswijze betreft voor die arbeidsters die bij hare familie aan huis wonen is berekend dat te Berlgn voor eene vrouw slaapgelegenheid en vooding te vinden is voor 70 a 75 cents per dag maar dit is dan ook een minimum Dit zou zoo wat 9 Mark per week bedragen maar dan moet er nog geld zgn voor kleeding bewassching en het welralgksche pretje waar de Duitaehe natuur niet buiten aohgnt te kunnen Een feit moet het zijn dat vele dezer arbeidsters zich in haar voedsel bekorten geen middagmaal gebruiken of alleen aardappelen krood en haring eten en zich alleen t Zondags de weelde van een goed maal veroorloven Aangaande het levensgedrag dezer arbeidsters is het rapport der commissie nog al dubbebsinnig waar het Zflgt dat dit al even zoo is als van andere arbeidsters in denzelfden stand De verhouding tusschon de beide seksen schgnt nog al vrg te zijn enzeker is het dat onvoldoend loon dikwgls de hoofdfactor is bg hot doen van een noodlottigen stap Uit dit oogpunt bezien ligt in de uitkomsten vandit onderzoek eene waarschuwing welke allen diehet wel meenen met het heil dos volks behoorenter harte te nomen v o d D Buitenlandsch Overzicht Mot den Koiüor gaat het weer vrij goed Het zachte zomerweer dat wij sedert eenige dagen genieten heeft de verwachtingen der geneesheoren niet teleurgesteld Do Keizer brengt eiken dag eenige uren in de open lucht door en hoeft zelfs reeds beproefd te wandelen maar dit laatste is nog niet best gelukt In een klein wagentje op drie wielen getrokken door een hit maakte de Keizer zijn eersten rit maar spoedig Week de pony te onrustig te zgn voor den kalraen tred dien hij moest aannemen Het rgtuigje wordt nu voorloopig door twee bedienden getrokken totdat een makker paard i I zgn gevonden Ook liet de Keizer zich in een stoel dragen naar het gedeelte van bet paleis dat voor de bruiloft van prins Hendrik en prinses Irene van Ketsen in gereedheid word gebraoht Behalve den groothertog van Hessen den vader der bruid wordt o a ook de prins van Wales bg de feestelgkheden verwacht Zoodnt de brailoft is afgeloopen tal de Keixer naar het slot Prifldriehskron te Potsdam wonlen overgebracht Men is van plan den Keizer per boot daarheen te brengen Inilien do patiënt op tgn stoel naar de stoonlboot wordt gedragen kan hij zeer gemakkelijk het tochtje Ungs de Havel afleggen De katholieke leden der NaUonalistisahe partij die leden van het Lagerhuis zijn hielden te Dublin een bgeeokomst ten einde te beraadslagen over het schrgven des Pausen Na langdurige beraadslagingen werd besloten een adres te zenden naar het Vaticaan waarin wordt betoogd dat de beschuldigingen door dec Paus te berde gebracht onjuist zgn en den Paus tevens hot recht wordt ontzegd zioh met de politieke aangelegenhetkn in te laten Door vele Kussisehe bladen zelf wordt de toestand in Rusland inzonderheid op het platteland zeer treurig genoemd Zoo schreef onhings de Moskousche Goui nt het volgende Zoowel grondeigenaars als boeren worden door totalen ondergang bedreigd Hot Und zal weldra het beeld vertooiien niet ongélgk aan dal hetwelk de middeleeowsche kroniekachrgvers geven van den tgd de Tartaarsche overbeersching Ego ptar jaar geleden was het nog een zeldzaamheid dat een boerenplaata verkocht moest worden wegens achterstallige belasting thans is dit een heel gewone zaak Dorpen waar Uea en meer duizenden aan gemeentokapitaal bestond moet de laatste cent worden bijeengeschraapt om de Staatsbelastingon te voldoen en het verkoop van eigendom staat voor de dear Tengevolge van gebrek aan voeder zijn de paarden der boeren ui iemergehl zoodM het hout niet kan worden vervoerd Kn toch den wij het vorige jaar eeu goedM oogst Het geU waarover de rgke boeren te besehftken haddei it Terdwenen en de rijke is den arme gelgk geworden Over wordt gekhiagd over geldgebrek en armoede Het is gebruikelijk geworden deze verarming van de plattelandsbevolking te verkbren nit de internationale ligging van Rusland uit de intriges van Bismarok enz Wg zgn van moening dat de veiiceerdfaeden hier te lande genoeg zijn om ons te ruineeren Moet het platteland mot geruïneerd worden wanneer drank en bedrog willekeur zedeloosheid alle denkbare ondeugden don boventoon voeren De brandewSn spedt nog altijd de grootste rol zoowel la het huiselgks als het gemeentelijke leveu der boeren Jiargerlijke Stand GEBOREN 19 Mei Petr Leooird ooderi h Zuidwgli ea B WuvU Peter Adnuui aailen F A Willeaieea IM Egcli KigiM U iMtn Mar oodera U H Hol es A M Dawlt 80 Aatoni ouders G Kraag D Nederhoir 21 Beodrik naden A Boawmsn en G Bijlcelykhaizro OVERLEDhN 19 Mei C M Verweg 11 m 20 J Bfonk huiivr vin i an der Smeeda 38 j Hoordreoht GEBOREN Arie oader A Bogatrt ea E Kooüraan Harinen oodera H BtoaalDk en i JaDaen StolwQk OVERLEDEN F de Bniio m H van Mogeren S m Haastrecbt GEBOREN FraneiMo ouder G Sireag eo O C na Vliet Nieolaaa ouder W iloolje en f Hioanyli Marielje Cornelia ooder C vandfr Oraf en M Slyk OVbRLEDBN P 1 A Goudriaan Droat 24 j A JSlangen 2 m Vllst GEBOREN Hnibertje odera A Timmer en A Schep Oerrit oodara O O Rietveld en A Sterk OVERLEDEN G Zoidbroek SS j ADVERTENTIEN Mevrouw C J C PRINCE vraagt direct eene Noodhulp Dienstbode die eene goede bnrgerpot kan koken Beden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder en Bebawdmoeder Mevrouw ANNA WALRADINA van HAEBN NOMAN Weduwe ran den Heer 6iira d Ben j AKIN VAN GooB in den onderdom van rnim 71 jaar B M VAN GOOR E LüLIÜS VAN GOOR BOMSUN J M NOOTHOVEN van GOOR J A F NOOTHOVEN va m GOOB BoStT VAN Lm BURG Qouda 21 Mei 1888 Algemeene kennisgeting De gchnideischers in het faillissement t b JAS PIjAK inlandsch kramer in Mannfactaren en Winkelier wonende te Oouda worden opgeroepen voor de Vergadering tot verificatie der scbiildTorderingen welke ie bepaald op WOENSDAG den 13 JUNI 1888 des voormiddags ten 10 nre in het Gerecbtagebonw aan bet Baaggche Veer te Rotterdam De Cnrator Mb J fortdijn DROOGLEBVEB Advocaat te Gouda HolL Maatscliappij van Landbouw AtU Oudewater en Omstreken van PAARDEN KOEIEN SCHAPEN LANDBOUWGBBEBDSCHAPPEN TÜIGENetcetc op 18 September 1888 Goedgekeurd bg EoninkIgk beslnit van 22 JANUABI 1 1 5000 LOTEN per Lot l per 11 Loten ƒ 10 Aanvragen om Loten aan den Penkiingmeetter der Verlotingg Commiesie H T VERHOEF te Oudewater NB Voor de ten vorige jare gebonden Verloting werden door de Commissie op de den 8 September A P gebonden Tentoonstelling 200 prijgen aangekocM V De Qondsdie Machinefabrielc vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVBBINO van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnnr voor SIEMENS Lampenea SIEMENS Brander Zandkoekjes van W SCHALEKAMP Jr ê Mevi ouw BoEHS BleekerssingeL vraagt tegen AUG eene nette Onnoodig zich aan te melden zonder goedegetuigen a mm mmi A Va os Az Kleiweg E 73 en 73