Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1888

1888 vrijdag 25 Mei N 3708 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mar Gouda en Omatreken Ier VAN W H VAM HASSELT ie Rotterdam H H KAASMAKERS Indien U KAAS Iste kwaliteit wecscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het 8TBEMSEL is geen LEBAFTBEKSEL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zuiver helder reukeloos en klenrloos is Het KAA8KLEUR8EL geeft eene mooie gtie tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer billgke prgzen Dienstaing voor Oost lndie NEDERLANDERS ontvangen bU tiet aangaan van eene militaire dienstverbintenis van zes Jaar een bandgeid vaa drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN llllLl€ieilfi in werlielUkeD dienst of oiet groot veriof lionnen voor den tUd van iweejaar gedetaeheeré worden naar Oosulndië prenrie t ëe Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bUaldien de Nilicien met groot verlof afwezig was van zijD korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen v Wionderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe inieading ran adrartentiön kan aMhi den tot éto nor des nanUddags van den dag der uitgave Oe Notari Sic I MOLENAAB te Wttddinxvem i voorDemens ten rerzoekezgner principalen ia het opeabiwr telkens in ééna zitting te verkoopen Ten Eerste Op WOBSSDAO 13 JUNI 1888 s morgens 10 are te MOORDRECHT in het Eoffiehais tui de Wede Den Bbibeb Acht aaneengeboawde gedeeltelgk nieuweHUIZEN met grooie en kleine Schuren en Hooiberg gelegen aan het € Bunrpad 227 en vlg in het dorp Moordrecht Jaarl haaropbrengst ƒ 521 60 Grondl ƒ 27 09 Ten tweede Op DONDERDAG 14 JUNI 1888 s morgens 12 nre te GOUDA in het Koffiehnis het Schaakbord aan den Kleiweg Eerste perceel Ben perceel WEI en BOUWLAND gelegen iu den Zuidplatpolder aan Schieland binnen de gemeente ZEVENHUIZEN aan den Middelweg tassch n eigendommen ran de Peeren Van Gimnkf en Mbtz groot 3 06 60 Verhuurd tot 1890 tegen ƒ 200 per jaar Grondl 15 43 Tweede perceel Een penseel WEI of HOOILAND gelegen op Zuidwijk binnen de gemeente BOSKOOP groot 2 41 19 Verhnnrd tot November 1890 tegen 240 per jaw rrg geld Lasten boTendienroor den kanrder Ten derde Op MAANDAG MS JUNI 1888 s morgens 11 nre in het Koffiehnis het Schaakbord aan den Eleiweg te GOUDA Een op gaostigen stand staand WINEEIr en WOONHUIS met afzonderlek rerhuurde Bovenwoning Ban de We$thaven B 179 te Gouda benevens ab peroed TUIN VELD aan de Baggnenkade aln de Kamemelksloot aldaar Breeder in biljetten Nadere informatiën bg Notaris MOLENAAR emd Een ware schat flplQ r de ongelukkige slachtoffers der ZelfI bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is brt beroemde werk z Dr Retau s e 1 f be w a r ingp HoUandsche uitgaTe met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een lekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook ia postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Saelpendmk van A BmNKMAf te Gouda Fabriek VAN Bote en Eaasklenrsel MOT DNSEfi OEDEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn GEEN KIESPIJIV MEER voor allen die het wereldberoemde echte X Jr Hot Xandart nt P O P P ft Anatherln Jjr r W r r S Mondwater gebruikt hehben Boven ieder nder Tand water to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Twdpoeder i9 v behouilt men st eds gezonde en gchoone Tanden een eerste fereischte tot het behoad van eene gezondu maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te rullen Dr POPP 8 Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedero soort van Huiduitslag POPP S ZftnaeUoem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WAARSCHUWING jP Alle bestaande namanksels van Anatherin P Montirater gjn voor de Gezondheid schadelijk j KM volgens andyse daarom waarschuw ik hier1 mede het geëerde pubKek voor aankoop van I P zulke namatkieU Dr J G POPP K £ Hof TmiarU m mtmnder derAnatherinPreparaten te fTeene Depotsvan alleen echte Anatherin Preparaten biivindun zich te Gouda bij de firma J C ZeldenriJk 8c Co Drogist op de Markt te Kottetdam bij F K vanSanten Koiff te s Hage bij 1 L F Snabili spoth te Delft bij A J van Bgn te Schiedam bij C Malta Qz te Leiden bij E Noord jk j te Amsterdambij F van Windheim k Co en H H Uloth t C apotheek te Utrecht b j G H N van Spaiye idem Lobry k Porton Droogiiten PHJKA HHl vr y K IN A IJl lïwTiwKcitD imo T vi i u ei WETSTAAL iU aLOCOARMOKDC 81ICKZUCHT eMOTEZ WKT £ ia flessotaen k i 1 90 en f 1 00 TANARINDE BONRONS aanbcfolen legen verstopping en dstrmede in verband taande on estfldheden Id doozen van 90 n 50 COnt CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing fan den rook dezer Oigarelten geeftden lyder aan ASthma terstond vetlicbtiBg Eiui van 80 en 60 CentS salmïaR pastilles eplossend en verzachtend middel b j HOdSt en vorköudtaeid in fl achjes i 20 cents KRAEPELIES HOLM Apothekerê ie Zeilt Dep Jt toor Gouda bij den heer A H TEEPK nitgave dezer Courant geMkiedtZONOAGi WOB SDAÖ en VRIJDAG In de Stad geiehiedt de sitgare in den avond ran DWSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1888 By kon betl van 21 dezer ia tan dr i 8 G Oleuna met ingang van 15 Juli op ign teixoek eervol ontstag verleend ala leeraar san de rgka faooKsre bui praohool te Gouda Naar wij veraemen is door de steenkoleobaudelaara alhier aap den Minister vaa waterstaat een adres vetwndan om te protesteeron tegen den handel in steenkolen die gedreven wordt doer de stationschefs van de Ned ÈhyDapoorwegmaatschappij De adressanten meenen dat deze ocncurrentie door 4e ledeiyke macht van mik eene spoorwegmaat ohappq die vooral in den winter veel invloed op daa handel kan hebben niet geeorloofd onredelqk n ueehtvaardig is Den 1mIot Ouderkerk directeur der gymnastiekveraeniging 9 celaior alhier ia o k het directeurschap der G V B r i n i o te Oudawater aangeboden Voor de acte aU onderwijzer 1 0 geslaagd de heeren W S Vergeer uit Waddinxveen en B Bloot uit Moordrecht Tot onderwiJEeres te Ueeuwjjk ia benoemd Mej J M H van den Berge te Bergen op Zoom De rechtbank te Botterdam heeft veroordeeld A V D C J V D W V D W F C v D en L de H allen wonende te Kapelle a d Usel wegens mishandeling van C v K tot geldboeten no 1 1 3 en 5 van lO no 4 van ƒ 5 Beklaagd van ralschheid in geschrifte en gebruikmaking daarvan had zich te verantwoorden P I 39 jaar schipper wonende te Lekkerkerk Bekl die gewoon was te Zevenbei en puipe te laden en dia dan af te leveren aan den hoer H J van Gennep te Zevenhuizen ontving telkens by inlading een bewijs waarop vermeld werd de hoeveelheid die ingeladen was welke bewijzen door hem aan den heer v O werden vertoond die hom dan betaalde met ƒ 2 iS per 1000 kilo Drie dergelijke bewijzen ten badrage van 18 000 kilo waren nu door bekl vervalsoht on gebracht op 8 000 kilo volgens welk cijfer hem door den heer v G was betaald zoodat bekl voor 8 X OOO kilo te veel geld had ontvangen Bekl bekende het ten bste gelegde Het O M dceldo roede dat v G voor grooter bedrag was benadeeld dan waarvoor bekl thans terechtstaat en vorderde een jaar ge angenisatraf Bekis toegevoegde verdediger mr H Vaillant ooncludeetde tot ontslag van rechtsvervolging subsidiair tot oplegging van eene zachtere straf Met de laatst aangekomen mail uit Indie zoo meldt men uit den Haag wordt in particuliere brieven medegedeeld dat de Gouverneur Generaal Van Rees aan Z M den Koning ontslag heeft gevraagd omdat tusschen den Minister van koloniën Keucheuius en den landvoogd over een aantal pun ten van bestuur ïulk een groot verschil van gevoelen bestaat dat zulks nadoelig op den g ng van taken moet werken ADVERTENTIBN worden geplaatst ran 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt f jHW tement van binnt landsche zaken aanmelden StaaiKomrant van 24 dezer Zie de Te Utrecht is dezer dagen de achtste algemeene vergadering gebonden der oereenifing vim utriektmge tot bemrderaf der ioefotmeittixg in NeierUai Daarop werd mededeeling gedaan van een verslag van dr J B Dompeling waarin op vele leemten in de toepassing der voorschriften omtrent de koepokinenting werd gewezen en o a aangetoond dat op het einde van het jaar 1886 in ons land nog 150 000 kinderen beneden de zes jaren niet waren ingeeat Door eeno commissie bestaande uit de heeren Carsten Dompeling Folkersma en Wirtz werd een uitvoerig verslag uitgebracht omtrent het instellen van een onderzoek naar den toestand def koepokinenting in Keilerland ea elders Daartoe meende de commissie dat eenige vragen nAt 1 Tot ds koepokiurichSflgiSi Toor ffiSffidV vaoeinmfliir Nederland 2 tot de koepokinrichtingen voor hnmaniseerdp vaccine in Nederhind 3 tot de geneeskundige ambtenaren 4 tot de geneeskundigen zoo mogelijk door tusschenkomst van de Ned maatsch tot bevordering der geneeskunst 5 tot de gemeentebesturen 6 tot de ministers van oorlog marine koloniën en buitenlandsohe zaken Deze vragen werden na eenige wijziging goedgekeurd en daarop besloten het voorgestelde onderzoek op uitgebreide schaal in te stellen Zoowel de beweegiédenen der voorstanders als die der tegenstanders zullen worden overwogen Naar Da Maasbode vtfiscmt hebben de hoofden der verschillende depmmenton een roDdschrqven verzonden aan allo unfrtensren zoowel burgerlijke als militaire waarin sr dt bepaald dat aUen wien van B jkswege rr Woning is gegeven voortaan zullen verplicht zyn de onderhoudskosten der bun verstrekte woningen zalf te betalen en dat zulks niet laager meer ten koete Van het Rijk zal mogenworden gebracht i Omtrent het onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer van het Voorstel van de heeren Lohman en Schaepnun tot herziening van het reglement van orde vorno4 it men nog dat vele leden zich hebben beklaagd dat dit voorstel blijkbaar met overhaastiag wu aamgesteld Eene grief waa ook dat eene behooiijke todiehting vooral aoodig roor de nieuwe amerleden bijna geheel ontbrak 1 Uat voorstal 0MUaaB4 aB i zittiag te heiideB S f3 vond veel bijval bij leded e op eenigen afatand buiten Den Haag woonden omdat zij dan op de spoorwegen gebruik kunnen maken van vienlaagscbe reiourbiljetten daar de kamerzittingen dan van Dinsdag tot Vrijdag zonden doren Tegen het voorstel om ds begrootingswetten in handen te stellen van eene commissie van 15 leden die voor het geheele zittingjaar zal worden benoemd ten einde ook de supplotoire begrootingen te onderzoeken worden vele bezwaren ingebracht Zulk eene commissie werd betoogd zou feitelijk oppermachtig worden en de ministers zouden onder haar ataan In eene republiek als Frankrijk moge Beginnende met 1 Juni a s zal de Ned Rhijnspoorweg speciale retourkaarten geldig voor heen en terug op den dag van afgifte uitgeven van Amsterdam Scheveningen Den Haag Leiden en Rotterdam naar Arnhem eu Wageningen en omgekeerd tegen iets meer dan de enkele reisvracht dit te verdedigen zijn niet in een constttutioneelen staat als Nederiand waar het gezag bjj de ministers moeat z jn en niet overgebracht behoort te worden bij eene oommissie van kamerleden De ondervinding in Frankrgk had ook geloerd dat zulk eeoe commissie aanleiding gaf tot allerlei intriges De voorstanders van het voorstel deden uitkomen Men schrijft uit s Hage Nu de natuur uit haar langen winterslaap ontwaakt is zelfs in do buitengewone lentewarmte schadeloosstelling biedt voor de gure dagen die ons nauwelijks verlaten hebben richten zich de gedachten of schreden naar bosch en beemd om te genieten van het ontluikende groen en de malsch groent weiden Een van de bekoorlijkste plekken in deze weldra verstreken lentedagen biedt thans het eeuwenoude Haagsche Bosch met zijn breede bladerkruinen van maagdelijk loof zich hoog welvende boven de hoofden Aan het einde van de beukenlaan welke leidt naar de socioteitstent verrijst thans uit het hoog op t8and geboomte het glinsterend koepeldak van het hieuwe buitenhuis der Witte of Mrogiirjivsocietoit De houten tent met r t H w de nagebootste muurtegeltjes en de klin i l r maskeerin van de water en vnurStoi fe Pliwenen on een svmetriek ingedeeld gebouw tfinSnior in de plaats gesteld Een buitensocieteit waarvan stijl en karakter een passend geheel vormen met de boschrijke omgeving in welke het gebouw een middelpunt uitmaakt tnoet men zich niet voorstellen Do rustieke chftlet achtige bouwvorm waardoor landen bosohhuizen zich zoo kenmerkend van andere gebouwen onderscheiden en hier zoo goed op zijn zou zijn bezit de nieuwe sociteietstent niet Het gebouw is opgetrokken in rensissanee stijl dat men thans hier te lande in een exceptioneelen toestand verkeert In een constitutioneelen staat behooren de hoofden der partijen zitting ia het ministsrie te hebben om bijzondere redenen heeft dit hier te lande thans niet plaats Om deze constitutioneele fout thans zooveel mogelijk te verminderen behoort er eene begrootingscommiisie te komen waarin do heeien Schaepman en Ixihman zitting hebben waardoor 2g in staat zg n den invloed op het bestuur uit te oefenen die hun komt I De Ministor van binnenlandsche zaken brengt ter kennis dat dit jaar de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Hoogduitsche en Engelsohe taal en lager onderwijs in de Fransche Hoogduitsche en Engelsche talen zullen orden afgenomen in de maand Augustus des noodig ook in het laatst van Juli die tot hot geven van lager onderwijs in do gymnastiek zullen worden gehouden in de maand Juli die tot het geven van lager onderwijs in de landbouwkunde en middelbaar onderwijs in da landen tuinbouwkunde en houtteelt zullen plaats hebbon in de maand Augustus Zij die zich aan deze examens wensohen te onderwerpen moeten zich vóór 21 Juni by het Dopar k