Goudsche Courant, zondag 27 mei 1888

S 3709 ZoDdag 27 Mei J 5 5 GOUDSCHE COÏJRAp ISieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Goeboter ƒ 1 10 a 1 25 WeiboUr f 0 90 ƒ Bargerlljke Stand GKBOEEN il Uti PttroDclit Jsimiie Mirie oaden H F B Tan Baanel ai C M Trgling it Aifeniela liigdaleiia oaden A P HeadrikaM en A Jagn t3 JokuM Helena oadara F X v n Werkhoien en i vao der Poat OVERUDEN SI MeL W aa Vorat wed W i Teranel 78 j A W Noma wed O B tan Ooor 71 j SI N ran Vegten w F Raboaw 13 d GEHCWD SS Mei A P den Hertog en Baitelaar S de Jong en M de Uage Mogendorff ea R Trgkita G i Weavla en A i nn Aa Stolwtik OTBRLEDEN H lan Vlegeten 8 m J Hak 85 j ONDKRTROUKD C Hol ea G Bonkoop i Littel en M Molenaar Reeuw k OKBOREN Willem ondera i Verbree en W Stoolkart Adnaooa oudere H Edel ee T fioatboorn Agatba oadtra A Rnggrok en G baoDik OVERLEDEN J A Groeneadgk 4 m GBHDWD A Oraotendont eo i Kisoiaii ADVERTENTIËN I WjMSÊSm Ê MS Getroawd w 9 P GOEDEWAAGEN Tz m n Tan GoueUt S H en mS i KITTY BARMEN8 W 1 m lUrdam 24 Mei 1888 i SS SË i É i Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw ANNA WALRADJNA tan HAREN NOMAN Wedawe Tan den Heer Qkbabd Benjamin yas Goob in den onderdom ran raim 71 jaw B M VAN GOOR E liüLIÜS TA GOOR ROMKIIN J M NOOTHOVEN van GOOR J A F Ï OOTHOVEN ta GOOR Roest van Limbdbo Ovtda 21 Mei 1888 Algemeen kenniegeving V D Heer en MeTronw GOEDEWAAGEN Hakmens betuigen hnnnen harteIgken dsnk Toor de vele blyken Tan belang telling bj hon huwelgk onderToaden Gouda 24 Mei 88 Ondergeteekende herroept bg deze de beleedigende woorden welke hg jl ZaterdagaTond in drift tegen Juffrouw HOOGENBOOM heeft genit daar TOor zooTer hem bekend hoegenaamd niets op het gedrag van die Juffrouw is aan te merken JOHANNES HOOGERVORST Gouda 22 Mei 1888 Sedert 25 jaren zgn de beroemde echte A4 8haubbins of Anti Rhumatische Watten by de Rhnmatiek lgders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende rerdrgving ran die vaderlandsche plaag De Hoofddepot hoqider A BREETVELT Az te Delft beeft ze a 30 cent per pakje ver krijgbaar gesteld bg T 4 e van Deth ej de Wed Bosmaa Gouds W r J denUöl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Csppelle S T d Krtiats Bleisv k C B Verheul Oudewater A Boa Berkel i van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht GeUt Kauling Woerden ü f d Geur Waddinxveen I Die Katho lieke kerk heeft nog niet veel rozen g ebaard voor de stad Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den 4 JUNI 1888 des vóórmiddags ten 11 are in bet KoSSehuis de Habmonik aan de Markt Tan het recht vao ËBFPAGBT of OPSTAL van een stok GKOND met den EIGENDOM van de op dien grond staande GEBOUWEN en GETI MEBTEN BBPOTING en BEPLANTING alles gelegen in de gemeente Moordrecht vgfèa de grond een gedeelte van den Riiq dgk van den Znidplaspolder nabg de Valbrng in den Tiecdenweg Kadaster Sectie Ai No 1744 groot 20 aren Oadeiyk te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 28 Juni 1888 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris SPBL IJT te Ouderkerk aan den IJtiel De sGRAVENHAAGSGOe HYPOTHEüKeAl voor Nederland verstrekt geldeo ter leeo onder Ie hypothecair verband tegen jaarlgksche rente met inbegrip van administratiekosten van 4 terug te betalen in eens in annuïteiten of in termgnen en geeft S i en 4 o pandbriev n uit Inlichtingen t bekoniéu ten kantore der Bank Gedempte Raamstraat 11 te i Gravenhoge en te GOUDA bg deWed RNOX DORTLAIVD Terstond GETZIAAGD bekwame GROOT en KLEINWERKERS tegen hoog loon Adres W BOER Taillenr Turfmarkt Gouda Mejuffrouw NIEUWERKERK MOOISTE hoek Gouwe Haven Traagt een flink om tevens in het vak te worden opgeleid IEMAND van middelbaren leeftgd van buiten biedt zich aan als ff erkster A VERBOEN Men vervoege zich Bogen 138a Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIldER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpec met nieuwe patronen geperst Garnitaren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden ojschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omttreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda l lTVOERIi G RATTENVANQERranHAMELN LEERLINGEN en OÜD LEERLINGEN der STEDELIJKE MUZIEKSCHOOL welke wenachen deel te nemen aan de uitvoering van bovengenoemd Toouferk van den Heer S TAN MILLIGEN worden uitgenoodigd zich aan te melden bg den ondergeteekende op a s Zaterdag tasschen 18 3 uur aan het Schoollokaal ingang Paiersteeg Mart J BOUMAK Leeraar a d Stedelgke Muziekschool De ondergeteekende bericht dat de STEDELIJKE ZWEMSCHOOL met goedkeuring vu H H Burgemeester en Wethouders 27 HEI GEOPEND wordt J M GROENENDAAL Gouda 24 Mei 1888 Directeur Mevrouw TERPSTRA vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene Keukenmeid eene goede burgerpot kunnende koken loon naar bekwaamheij zondell goede getuigen odnoodig zich aan te melden NIEUWE PARASOLS A 7 OS Al EleivegE 73 en 73 TSICOT OHpEfiUOEBEBSll voor Mannen Vrouwen en Kinderen SOHEINK Zv mtm mi TABINAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek BiUar d en Meubelfal riek De ondergeteekende heeft de eer kennis ts f even dat ng bg zgne bestaande BILLARDABRIEK een mmii iiMGffl heeft GEOPXUfD waartoe hg ieder uitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zallen aanwenden om van zgne Beguostigers tevredenheid te verwerven BEPARATIÊN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar H A ftESTELHORST Turfmarkt HEDEN VOORH ANDE5 Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pocd JONGE WORTELEN BLOEMKOOL KOMKOMMERS Verder alle soorten Groenten en Fruiten Blaauwe Kasdruiven J GKRRITSEN KORTE GROENENDAAL flnelpersdruk van A Büinkkai te Goud BINNENLAND GOUDA 26 Mei 188Ï VEEGADEEING VAN DEN GEMEENTEEAAD Dinsdag den 29 Mei 1888 des namiddags ten 1 ure Abu de orde De ontwerp Veprdening op de laad e losplaatsen voor df Itoombooten die de Tarftin elgracht bevaren Idem op h t verkoopun van risoh Idem op de kokers of duikerï op de Oosten Westhaven Idem op het begraven van lijken Idem op het zuiver houden overdekken of rioleeren van ivateringen slooten of andere wateren die aan bqzondere fpersonen toebehooren Woensdag is te Haarlem in den leeftijd van bgiiazes en vyftig jaren overleden de heer mr I C Du Pui griffier by het kantongerecht aldaar arrondissement Haarlem Eene kortstondige doch hevigeziekte maakte oA einde aan zijne werkzame en nuttige loopbaan welke hij eerst sedert 4 April 1880 aldaar had voortgezet nadat hij van 27 October 1870 te Gouda gelijke betrekking had bekleed De ontslapene mocht in He opzichten een eenvondig kaliti en bezadigd man heeten was zeer minzaam inden omgang om zgn rechtskundige kennis geëerd en uitnemend voor 2 jne taak berekend Het stoffialqk overschot van mr Du Pui jrordt in zgne geboorteplaat Leidon ter ruste gelegd Haarl Ct Van 1 tot en met 15 Juli e k zal 10 Botterdam een algemeon schietwedstiQd gehoiÉai worden tusschen Weerbaarheids of Scherpschutters rereenigingen en korpsen ter viering van het B jarig bestaan der Scherpschntters vereeniging Motterdam De Ned Ehijnspoorwegmaatschappij verstrekt aan de deelne rers retourbiljetten naar Eotlerdam tegen betaling der enkele reisvracht geldig van af 30 Juni tot eo met 16 Juli Op de vraag wie de uitvinder is van den bliksemafleider luidt steeds het antwoord Benjamin Franklin Dr Maurits Snellen in zgn onlang uitgekomen werkje De BlUmMo leider is het met dr Alfred Bitter van Urbanitsky eens Benjamin Franklm moge een grootsoh figuur zijn uit den amerikaanschen vrijheidsoorlog de eer van hut eerst eon bliksemafleider te hebbon opgericht komt een ander toe en wel aan een lid der Norbertijner orde aan Prokop Divisch kanunnik der Premonstratensers en pastoor te Prenditz bij Inaim in Moravié Deze een beoefenaar der natuurkunde richtte reeds in 1754 den eersten bliksemafleider op een hoogen staak in zgn tuin op do tweede afleider van Franklin dagteekeot eerst van 1760 Thans zyn ook de laatste werkstakiniten die in de venen van Oostorzee en Echten geëindigd De veonbazen hebben een kleine loonsverhooging toegestaan on al is de gedwi gta winkelnering niet afschaft toch zgn daaroi nt eenigszins gunstiger bepalingen voor de werklieden gemaakt Nu hebben echter in Stoenwgkorwold de arbeiders in de veenderijen t werl gestaakt Hun aantal bepaalt zich tot pi m 150 De veldwachters der gemeente alsmede de rijks poUtie uit Steenwijk en Oldemarkt zgn naar de veendergen vertrokken om de rust te handhaven Natuurigk is ook hier eisch om loonsverhooging do reden De commissie onlangs door de Scheveningsehe reeders benoemd ter voorbereiding eoner eigen barinjjagerg heeft reeds rapport uitgebracht Na een ornstiir onderzoek en na de zaak nog eens van alle zijden te hebben bekeken kwam zg tot de slotsom dat het plan voor dit jaar wegens het vergevorderd seizoen met meer op de vereischte schaal uitvoerbaar 18 De moeilgkheden verbonden aan een organisatie welke rekening had te houden met de ongeUjke tifdslippen waarop men de uitoefening der haringvis I scherg aanving ea waarop Stoor velen bezwaarlijkterug te komen was gaven d doorslag Hierin wastevens de vingerwijzing gelegen om bleef men aande wenschelgkheid eener eigen jagerg vasthoudenvoor het volgend jaar daX met de inrichting tgdiger te beginnen I ar het oordeel der commissie konden echter enkelen de handen iaeenslaan om ditjaar met de jagerij op lieperkte sebasi aai proef te nemen en de commissie zou tioh daarvan niet onttrekken wanneer anderen dit Bochtm iWillen Dit denkbeeld vond dan ook van verschilfèndo züdenbgval althans ali t dit jaat en slappe visscnerijmoeht zijn Tevens werd uitgM Mkt dat ieder vrijbleef om dit jaar of niet ittn de Vlandiugscha jagerg deel te nomell Voorts is nog besloten en e pogingeft aan tewenden om het slepen der sohniten uit en in de haven te Vlaardingen op UDigker voorwaarden te verkrijgen De afgevaardigde van Soheterlaad Keeft bg zijn interpellatie in de Tweede KJUner ovor de werkstaking in de venen vele oojoMheden gezegd Een vervener biedt an hem uit zfke hoeken daarvan de bewijien te geven Elk volksvertegenwoordiger sou er prijs op stellen bij dwaling omtrent feiten indien zg te goeder truaw is de waarheid te lee kennen Niet alzoo d heer Donela Jfieuwenhnia ena antwoordt eenvoudig dat bg zgn tijd moMjI mparen voor nuttiger zaken De waarheid is Voor den heti J omeU Nieuwenhuis derhalve een onnutte zaak tj Maar al wil de heer Dorael J ieuwonhuis liever niets van da waarheid wet u nfet op waarheid te zijn Koottel iff de terdanucie Courant als in de Zwolicke Courtmi toonen verveners mot cijfers aan hoe de berekeningen van den afgevaardigde ten eenemale falen en zgne beweringen ongegrond zijn Waarschijnigk zal hij ook nuttiger zaken te doen hebben dan van dit gesohrgf kennis te nemen Jmhenuche Courant t Is schier ongeloofelgk wat mej Betsy Kikkert aan de Amsterdamsche bladen mededeelt Verloden Zondag 20 Mei mg op de pleizierboot naar Utrecht bevindende gebeurde bet volgende schandaal Genoodzaakt voor de schutsluis te Weesp stil te liggen werd door den daar geposteerden agent van politie zonder eenige aanleiding de volgende bedekte bedreiging geuit Als ik hier niet was dan werd je roet steenen doodgegooid Nauwelijks had hij dit gezegd of Is t ware afgesproken begonnen alle jongens aan den oover met steenen te werpen en daar de voorraad niet voldoende was voor allen verdeelde zich de helft naar de andere zijde waar rich een versche voorraad bevond Dit alles ging rustig zgn gang onder het kalm toezicht der politie sic Het had echter voor ondergeteekende minder aangename gevolgen Plotselinjt kreeg ik een steen in t gezicht met zulke kracht geworpen dat rich een diepe snede op den neus bevindt terwijl mijn oogleden beiden blauw en zeer opgezwollen zijn Ieder zg gewaarschuwd die plaats te bezoeken daar een gedeelte der bevolking incluis de politie er zeer boosaardig schüat te meer daar zich hetzelfde verleden jaar ook Voorgedaan heeft Nog steeds worden te Pargs valsohe bankbiljetten van 500 francs opgespoord De juwelier Philippe m de Kue de la Paix ontving er weer een behoorende tot serie 318 De Fransche Bank hoeft haar loopers medegedeeld dat zg zelveu aansprakelijk zijn indien ze de biljetten ontvangen want de Bunk weigort ze in ontvangst te nemen Bovendien zijn nog een aantal valache biljetten gevonden die behooren tot de aerieèn 274 317 en 709 Allo biljetten zgn volkomen op dezelfde wgze nagemaakt De inkt is blauw Het is volkomen dezelfde inkt welke door de Bank zelve wordt gebruikt De vervalsching is zoo goed gelukt dat zelfs de directeuren der Bank ze niet zoo spoedig vnn de echte konden onderscheiden Het eenige kenmerk is de meerdere dikte van het papier De heer Léon Itirsch de eigenaar van het caf de Paris waar een der valscho biljetten tnJjeslag is genomen heeft der directie der Bank eSn proces aangedaan De Jkeor Hirsoh be eeft dat de Fransche Bank hem dit nadeel heeft berokkend door haarnahitigboid om het publiek tf waarschuwen toen zgreeds wint dat valache bi itten in omloop warenen eischt nu schadeloosstelltaj te betalen door dedirecteuren en onder direoteuren der Bank Menverwacht meer dtrgelijke procoason indien dedirectie blgft weigeren de va iche biljetten van tenemen De iffckeliers èirvon bijna geen bankpapier aan te nemen want het is hun onmogelijk de valsche biyetten van de echte te onderscheiden Aan de Bank is men steeds zeei voontichtig Ö bankbiljettea die worden ontvangen gaaa door de handen van Ben kassier den kassier generaal en een verificateur voorfit zg worden gesorteerd Dit is het werk vao een hobfdfinbtenaar die ze naar het bedrag sorteert en nauwkeurig onderzoekt alvorens ze op te bergen Doae ambtenaar was dan ook de eerste die de valsche biljetten ontdekte Teneinde de namen der dapfieren die in den Ayeh krijg zgn gesnffliveld aan de vergetelheid te onttrekken en tevens een eereschnld aan de gevallen krggsmakkers te delgen heeft zich te Kota Badja eene commissie ven offieiereo gevormd met het doel om op Kota feijoet Kota Eadja s doodenakker een algemeen grafmonument te doen verrgzen waarop de namen zijn gebeiteld van allen onverschillig van Welken 1iang of landaard die in den Atjeh oorlog sneuvelden of aan huüne daar bekomen wondon over Dio commissie bestaat uit ie heeren H K F van Teijn kolonel W J H Kanter kapt luit ter zee J A VettW J E BUjardt J A H Boellaard E H Clarkson en S J E J V Barthélemy luit kolonels J Goslings dir offio van gez lek J J Staal J W Stemfoort W J Knijff D P Bonman en S van Vumen majoors C P J van Vliet kapitein en G C W C van dor Schoot ritmeester Do commissie heeft zich reeds tot het bekomen van geldelijke bgdragen voor gemeld doel gewend tot bet leger de zeemacht en de civiele ambtenaren in Nederl Indié bij wie hun denkbeeld levendigen bijval heeft gfvonden Thans heeft zich ook hier te lande èene commissie gevormd bestaande uit de heeren F M B Bidder Alewgn generaal majoor der artill A A F Lanzin g iuit kol der inf A J J Staal majoor der genie W G T Snijders majoor van den gen staf G van Tienhoven kapitein reg gren en jagers en G J V Vinkhuizen kapt der artillerie die uitgenoodigd op zich genomen heeft het denkbeeld der oommissie te Kota Eadja ter kennis te brengen zoowel van het leger in Nederland als ran hen die bier te lande vertoevende aan het Indische of het civiel bestuur waren of nog zgn verbonden In een toegezonden circulaire verzocht zg om geldulijken steun opdat uit het moederland zoodanig bedrag naar Kota Eadja kan worden gezonden dat de commissie aldaar in staat zal zijn op een waardige en met het doel in overeenstemming zijnde wijze hare plannen ten uitvoer te brengen De Amh m che Courant besluit hare beschouwing over de herziening van het Eeglement van Orde met deze veelszins behartigenswaardige woorden Ken Eeglement van Orde kan zonder twijfel veel bijdragen om eene ordelijke doelmatige en tevens spoedige afdoening v in zaken in eene vergadering te bevorderen Maar de hoofdzaak is het niet men moet daarvan alleen niet alles verwachten Hier geldt evenals overal elders hot treffend woord van den ouden wijsgeer quid Uge9 sine tnoriMt De wurkdadigheid van eene srooto vergadering hangt van andere omstandigheden dan een goed reglement en oeno goede leiding af van de gezindheid der leden Een Parlement waar voortgang en een juist besef van de waarde van den tijd inzit zal met het slechtste Eeglement van Orde de zaken afdoen en nuttig werken een volmaakt Eeglement kan een ander dat deze eigenschappen mist ze niet