Goudsche Courant, zondag 27 mei 1888

NIEUWE rmsoLS A V os Az Kleiweg E 73 en 1Z geven Een bevqs van het eente vinden wq in iei Britache Lagerhuis Dia vergadering van leshonderd zeventig leden werkt met een reglement uit omslachtige t jdroovende voorsoliriften talr ke ttanding order en tgdsbepalingen bestaande die een doolhof vormen voor den leek en waaiechgnlgk ook voor menig Parlementslid zelf En toch heeft het Britache Lagerhuis niettegenstaande dit schgnbaar element vaa onmacht gewichtige maatregelen tot stand gebracht met een spoed die eene Nederlanéeohe Kamer met zenuwachtigen angst zou verv l hebben En het tegenbeeld we moeten het in onze eigen Tweede Kamer vinden Zonder te willen beweren dat zij io het bezit is van een voortreffelijk Beglement van Orde muet toc erkend worden dat het bestaande niet noodwendig die verkeerde eigenschappen aanmoedigde noch opkweekte die der voprmali e Kamer de achting van menigeen heeft doen verbeuren De groote klacht was altgd dat de openbare beraadslaging zoo gebrekkig voorbatid was waardoor zoowel de over de wetsontwerpen gewisselde stilkken als du daarMrer gevoerde Mraadsla ngen voor hem die de geregelde materie later bestudeerde nagenoeg waardeloo aren en de wetten zelf veelal van den aanvang af slordig geredigeerd en door onbekookte amendementen bedorven niet aan het doel beantwoordden Iedereen heeft met deze klacht ingestemd maar zag tevens voorbg dat het Reglement van Orde zonder de redding door zel tandige rapporteurs toe te laten toch een artikel bevatte dat een middel had kunnen zijn om den toestand althans eenigszins te wrbeterep Dit is artikel 24 De Voorzitters der afdeelingen geven zoo uoodig na onderling overleg aan de overweging in de afdeelingen zoodanige leiding als zij nuttig oordoelen enzoovoorts Welk gebruik heeft de practijk van dit artikel gemaakt Men heeft het eenvoudig opgevat alsof het axioma er in stond dat de Voorzitters der afdeelingen de beraadslagingen leiden ofschoon de bqvoeging zoo noodig na onderling overleg toont dat hier iets geheel anders bedoeld werd De centrale afdeeling is echter altoos zeer ijverig geweest in het bepalen van de t dstippen voor de behandeling van de wetsontwerpen in overleg met en volgens de wenschen der Eegeering maar van een vooroverleg om aan de overweging der ontwerpen in de afdeelingen meer degelijkheid meer waardigheid meer doelmatigheid b j te zetten is nooit iets bemerkt Dat kwam van de lege tine ntorüu Dat kwam omdat bg do oude Kamer de geest van voortgang en het juist besef van d waarde van den uationalen t jd niet gevonden werden welke andwe Kamers met veel slechtere reglementen veel meer deden tot stand brengen Eu indien wij thans tot besluit aan de nieuwe Kamer van Honderd toewenschen dat zij een voortreffelijk Reglement van Orde een juweeltje van parlementaire wetgeving mag tot stand brengen dan wenschen w haar met nog meer warmte en overtuiging toe die onwaardeerbare eigenschappen van toewijding werklust zelfbeperking en gemeen overleg die tot hare werkdadigheid meer zullen bijdragen di n de fraaiste bepalingen T u orde Donderdag hield het Nederlandsch Qenootschap tot zedelyke verbetering van gevangenen zijne jaarvergadering Uit het jaarverslag door den secretaris den heer dr ¥ LauriUard uitgebracht bleek het volgende Het getal afdeelingen bleef onveranderd Dat der correspondentschappen werd vermeerderd met Ureterp en Bemmel Het ledental is van 2613 in het jaar te voren verminderd tot 2563 Als uitvloeisel van het medegedeelde in de vorige vergadering dat een paar kinderen in de gevangenis te Heerenveen onder landloopers en bg hun ontslag onbeheerd waren gevonden werd Z E den Minister van Justitie verzocht er voor te willen waken dat dergelyke onregelmatigheden zich niet herhalen In hot vorig jaarverslag is mededeeling gedaan van een door Den Haag ingediend aanzoek om ƒ 150 te besteden aan het vervaardigen van kleedingstukken in de gevangenissen ten behoeve van verslagenon Hieraan werd voldaan en blijkbaar met goed gevolg wat de bewerkers maar niet wat de afname betreft Nochtans werd wederom ƒ 150 tot het doel toegestaan Doch tevens bleek ook uit een schrijven van de afdeeling Groningen dat menig celbewoner telkens zonder werk is Vandaar het voorstel Arbeid der gevangenen aan deze vergadering Uit het verslag blijkt verder dat aan verschillende ontslagenen sommen van ƒ 150 tot 300 zijn geleend ten einde hen aan een behoorlijk maatschappelgk bestaan te helpen De lli aven voor gevangenen en ontslagenen beflroegen ƒ 13 46 1 40 Het museum Boymans wierp ten bate van het Oenootschap ƒ 82 73 af en een som van ƒ 100 werd door wijlen den heer J Simons Jr in leven be stuurders der afdeeling Amersfoort gelegateerd Hel Genootschap ontving ook dit jaar weder verschillende boekwerken en geschriften The Howard tnociahan benoemde den secretaris van bet Genootschap tot eerelid en buitenlandsch correspondent terwjjl haar secretaris de heer William PuUock tot lid van verdienste van bet Nederlandsch Genootschap werd benoemd Het getal gevangenen wier belangen door het Genootschap behartigd werden bedroeg 3054 tegen S200 op 81 Dec van het vorig jaar Vóór dat verslag werd uitgebracht werd door den voorzitter den heer S Wildschut na zgn openingswoord hulde gebracht aan de bestuursleden de hoeren Noyon ea Laurillard die 25 achtereenvolgende jaren deel van het bestuur hadden uitgemaakt De heer Laurillard dankte in eene geestige toespraak voor de hem bewezen onderscheiding waarmede naar spreker zich uitdrukte allen hadden medegewerkt aan zijn zedelijke verbetering want dankbaarheid opwekken bg zgn medemensch is hom zedelijk in beterschap doen toenemen De Haagsohe correspondent der N Gron Ct schl ft De Kamer is thans naar huis niet tot medio Juni zooala hier en daar is gemeld maar vermoedeIgk tot t laatst van de volgende maand Zg zal denkelijk ook slechts voor een korte poos terugkomen omdat er behalve ecnige kleine spoedeischende ontwerpen gelijk de verlenging van den militairen dienst voor de lichtingen iUt 1 Mei moesten zgn ontslagen ongeveer niets voor afdoening gereed zal zijn Het bankoctrooi zal wel niet voor de volgende campagne in openbaar debat komen want men verwacht algemeen nieuwe onderhandelingen van den Minister van financiën met de directie der bank en als gevolg daarvan een gewgzigd ontwerp dat dan zeker bg den terugkoer der kamer weer naar de afdeelingen zal moeten Het reglement van orde der kamer en het voorstel tot het uitgeven van een analytisch verslag zullen de hoofdschotels in de aanstaande zitting in de hondsdagen zgn Veel tijd zal men daaraan wel niet behoeven te besteden In het jongste nummer van Mercurius orgaan der Vereeniging van Handelsbedienden is een voorloopig rapport opgenoinon van de commissie tot oprichting van een pensioenfonds Hoewel met de haar opgedragen werkzaamheden nog niet geheel gereed acht de oommissie zich gerechtigd tot de mededeeling der vgpi tellen welke zij aan het oordeel der leden van Mercurius qlsmede aan de comu issie welke zich uit h h patroons zal vormen meent te onderwerpen De commissie wenscht dat het te stichten fonds het resultaat zij van samenwerking tussohen alle patroons en bedienden te Rotterdam en zooveel mogeIgk ook daar buiten waarbij de eerste aan het fonds een jaarlijksohe bijdrage toeleggen in verhouding tot het salaris hunner bedienden en de laatste daarentegen zekerheid verkrijgen van een toelage uit het fonds op hun ouden dag en bij invaliditeit Een fonds dus van den geheelen handel waaraan het voor iedereen zoo gemakkelijk mogelgk moet worden gemaakt zich aan te sluiten De commissie stelt dan ook voor dat de vereeniging zal vormen een zelfstandige stichting onder den naam vali Pensioenfonds voor handelsbedieuden Deze stichting zou ten doel hebben a de oprichting van een fonds on zoo mogelijk uitsluitend uit de rente daarvan aan oude en aan invalide handelsbedienden een toelage te verstrekken h handelsbedienden in de gelegenheid te stellen door hare tusschenkomst tegen gereduceerd tarief bij solide maatschappijen of firma s oudendag en invaliditeitspensioenen te verzekeren en voorts alle verdere levensen renteverzekeringen te sluiten die de deelnemers zullen wenschen Het lidmaatschap dezer stichting zou naar het oordeel der commissie voor alle belanghebbenden en belangstellenden moeten worden opengesteld Daartoe geeft zij drie vormen van deelneming aan nl als a Patroons contributanten b Begunstigers c Ponsioenleden De geheele zaak moet niet slechts het resultaat zijn maar ook het karakter vertoonen van samenwerking tusschen patroons en bedienden In de dezer dogen gehouden vergadering van het Nut to Amsterdam was o a ook aan de orde een voorstel van het Dep Leeuwarden van den volgenden inhoud De algemeene vergadering noodigt het hoofdbestuur uit een onderzoek in te stellen of te doen instellen ter beantwoording van de vraag hoe men in ons land een aantal bureaux van chemische onderzoekingen zou kunnen opgericht krijgen alwaar vooral de mingegoeden kosteloos of tegen zeer lagen prgs hunne levensmiddelen kunnen laten onderzoeken en die in het algemeen kunnen strekken tot voorl ohting vair het publiek in betrekking tot de zuiverheid en het gehalte der levensmiddelen Zij stelt ter bestrgding van de kosten van dit onderzoek ter beschikking van het hoofdbestuur een be lrag van 600 In de toelichting wordt o a gezegd Het Nederlandsch publiek wordt in de laatste jaren zoowel door dagbladen en tijdschriften ab door brochures en boeken vrij goed voorgelicht over zijn gezondheidsbelangen Dat sommige wans nu en dan vervalscht in den handel komen en enkelemalen met schadelijke stoffen zgn vermengd dat drinkwater soms lood kan bevatten en ook door andere oorzaken niet zelden gevaarlijk voor do gezondheid kan zijn dat het vaatwerk in de keuken in gebruik met een vergiftig glazuur of een loodhou dend vertinsel kan zijn bedekt dat de kleuren der tapijten en behangsels door arsenicum kunnen vervaardigd ziju dat het gehalte der voedingsstoffen zeer kan verpobillen en b v het brood in het eene geval 10 a 20 percent moer water kan bevatten dan in het andere dat alles en veel meer nog wonlt tegenwoordig door de pers veelvuldig aan het groote publiek bekend gemaakt Doch er is ééne omstandigheid die verhindert dat de groote meerderheid van bet publiek van die nuttige mededeelingen voldoende voordeel trekt Het is deze dat het publiek zelf niet kan beoordeelen of in eed voorkomend geval het drinkwater al of niet schadelijke stoffen bevat het varkensvleeach al of niet trichineus is hot brood al of niet te veel water inhoudt en een chemisch of microscopisch onderzoek in een daarvoor bestemd bureau of door een apotheker verricht altijd vrij kostbaar is Voor een schijnbaar zeer eenvèudig onderzoek betaalt men alsdan in den regel ƒ 2 a 5 en niet zelden ƒ 10 of meer De mingegoeden en onvermogenden kunnen op deze wijze van al die voorlichtingen die over verva schingen en verontreiniging van levensmiddelen ten beste worden gegeven geen voordeel trekken Van groot gewiobt zou het dus zgn indien er in vele plaatsen van ons land bureau s opgericht werden waar voor de mingegoeden en onvermogenden zulke onderzoekingen tegen een lagen prgs of kosteloos konden geschiedcL Nadat door dr Vitus Bruinsma een warm pleidooi gehouden was voor da aanneming van het vooretel erlangt do commissie van arf 41 het woord Deze hoewel niet de wenschalijkheid der totstandkoming van hetgeen Leeuwarden verlangt betwistende acht toch dat een onderzoek gelijk in bet voorstel bedoeld beter opgedragen zou zyu aan andere corporaties zooals het geneeskundig staatstoeziskt d Maatschappij van nijverheid de Phnrmaceutische vereeniging enz Mocht de vergadering bet in deze niet eens zijn met de commissie dan stelt zg b j amendement voor bet door Leeuwarden voorgestelde bedrag te verminderen tot 100 Het hoofdbest steuüt bij monde van den heer De Meyier het voorstel Leeuwarden ten sterkste Het geldt hier een uitnemend volksbelang dat dringend behartiging verdient Het amendement der commissie tot vermindering van het bedrag tot 100 wordt door hot hoofdbestuur bestreden Kampen dient als amendement in om het onderzoek door Leeuwarden bedoeld op te dragen aan de inspecteurs van bet geneeskundig staatstoezicht en in verband daarmee de gevraagde subsidie ad 500 in te trekken Het amendement kon niet als zoodanig worden behandeld Het is een op zich zelf staand voorstel en komt niet in behandeling Het voorstel Leeuwarden wordt onder juichende instemming der vergadering aangenomen het amendt der comm van art 41 verworpen Buitenlandsch Overzicht Donderdag is te Charlottenburg het huwelijk voltrokken tussohen prins Hendrik van Pruisen en prinses Irene van Hessen Sedert de koning van Pruisen tot keizer van Ouitschland werd verhev was het steeds het streflj van het Huis HohenzoUem den band met de kleinere Duitsohe voraten door huwelijken te versterken De kroonprins huwde de dochter van den gewezen hertog van SleeswijkHolstein de oudste llochter dos keizers werd echtgenoot van den erfprins van Saksen Meiningen en nu is s keizers tweede zoon in het huwelgk getreden met de dochter van Lodewgk groothertog van Hessen Prins Hendrik is 26 jaren oud en werd opgeleid voor de marine De prins is kapitein ter zee en heeft dezen rang niet te land verworven want hij heeft reeds vele zeereizen ondernomen waaronder een reis om de wereld In Duitschland noemt men den prins gaarne Hendrik don zeevaarder Prinses Irene is 22 jaren oud Zg is de derde dochter van groothertog Lodewgk en prinses Alice van Engelaud en derhalve de kleindochter van koningin Victoria Door dit huwelijk wordt nu ook een band aan geknoopt tusschen bet Huis HohenzoUern en het regeerend vorstenhuis in Hessen dat na de koninkrpen Beieren Saksen en Wurtemberg op het groothertogdom Baden in rang volgt onder do Duitsche Bondsstaten De troonopvolging in het hertogdom SaksenCo burg boudt do Duitsche kranten weer bezig bij de schraalte van nieuws De troonopvolger in Coburg is wanneer de hoogbejaarde en kinderlooze hertog Ernst komt te overlgden de tweede zoon van koningin Victoria de hertog van Edinburg Sommigen wenschen dat in de Eijksgrondwot de bepaling wordt opgenomen dat in Duitsche Staten alleen Duitsche prinsen op den troon kunnen komen en dat in geval zulk een troonopvolger ontbreekt die Staat verklaard zou worden Bijksland te zijn Dezelfde wenscji is reeds vroeger geuit bij gelegenheid van de Brunswgksche troonopvolging Het schijnt echter dat de Bondsraad daaraan geen gehoor wil geven en als geldend recht aanmerkt dat een buitenlandsche prins een Duitschen troon bestijgen kan mits bij voor zich en zijn nakomelingen afstand doet van zgn aanspraken op den buitenlandschen troon De hertog van Edinburg die zijn oudsten thans 14 jarigen zoon in Coburg laat opvoeden is blijkbaar geneigd aan dio voorwaarde te voldoen De Fransche Kamer heeft aangenomen art 1 der wet die patroons verantwoordeUjk stelt voor ongevallen hun werklieden bij hun bedrijf overkomen Het artikel stelt den patroon aansprakelijk voor alle ongevallen behalve voor die welke opzettelijk door den werkman zelf zijn veroorzaakt De vraag of onvoorzichtigheid van den werkman ook den patroon moet bevrijden werd ontkennend beantwoord voorstellen om althans aan een niet verschoonbare onvoorzichtigheid of aan een onvoorzichtigheid die een veroordeeling ten gevolge heelt bevrijding van den pAtroon te verbinden werden verworpen Verworpen werd ook een voorstel em werklieden die meer dan 4000 frs tractement genieten buiten deze wet te houden Niet alleen do werklieden in de nijverheid maar ook die in den landbouw zullen binnen de termen der wet vallen De Daily Nem het orgaan van den heer Gladstone heeft weer reden tot tevredenheid Te Southampton moest in plaats van den conservatieven admiraal Commereil een lid voor bet Lagerhuis worden gekozen De candidaat der Gladstonianen de reeder Evans werd gekozen met 6151 stemmen terwgl de candidaat der unionisten 4266 stemmen verkroeg De Chifliiesche regeering trekt ziaK het lot aan van baar onderdanen die uit Australië geweerd zijn Een protest is daarvoor ingediend bij lord Salisbury waarin een beroep wordt ged n op bet internationale recht De minister van koloniën heeft naar aanleiding van China s protest der regeering van Australië voorgesteld de zaak op een conferentie der betrokken mogendheden te regelen üorgerlijke Stand OKBOREN 4 Mei Josiot Fietemells CoroeKs onderi W L M TU den Berg en P Soellemiii Miirtje Elinbelb oadert i Wilduhiit en C de Uergh i SimoD oadcri S P de Joog en W A Kanne ONDERTROUWD 25 Mei H Trouwhortt te Ouderkerk B d IJkI 19 j en D van der Kley 17 j J Mnllaart 54 j en MM de Bmyn 47 j T Crebaa 29 j en 8 C Krom 26 j noordreobt GEBOREN I Dirk ondera P de Bniu en W Uol Wijntje ondera k Bloot en W Bloot Zevenhuizen OEBOREN Leandert niiitt E van Krlm n en C Legeraleo Headrika oudera W Jongeneel en W van Wingerden OVERLEDEN B Heemabergen 43 i A Kwak 75 i A UPèvre 15 j ONDEKTROÜWD K V rweg n A S tan Tilburg I van der Starre en A Haak Ondertrouwd TIDDO CBBBAS EN SÜSANNE CATHARINE KROM Oouda 26 Mei 1888 Recbptib Zondag 3 Juni ADVERTENTIÊN Berallen van een Zoon T ARKKNBOÜT Gouda 25 Mei 1888 Verbeek Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw ANNA WALRADINA van HAREN NOMAN Weduwe van den Heer Gkeaed Benjamin van Ooor in den onderdom van raim 71 jaar B M TA GOOR E LULIÜS VAN GOOR ROHEDN J M NOOTHOVEN van GOOR J A F NOOTHOVEN va GOOR itóBïT VAN LlMBUBO Gouda 21 Mei 1888 Algemeene kenniegeting V De Heer en Mevrouw JONKER de Lange betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van vriendichapi in de laatete dagen ontvangen Gouda Mei 88 Zg die iets te vorderen hebben van ot ver Bchuldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer K MAZEBBOBK gewoond hebbende te Oouda en aldaar 16 Mei jl overleden worden verzocht daarvan vóórden5i JDNIa 8 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOÉTÜIJN DROOG LEEVEB te Oouda iehhaxd vrg goed bekend met de Moderne Talen zoekt SCHRIJFWERK of eene ADMINISTRATIEVE BETREKKING Brieven fi anco onder No 1674 aan t Bureau van dit Blad Een fatsoenlgk BDROERMEISJE P G zag zicb gaarne tegen 1 AUGUSTUS geplaatst als Tweede Sieid of in een klein gezin als MEID ALLEEN Brieven franco onder No 1673 aan het Bnrean dezer Courant J WELTER Hoogstraat SpeciaUteii in TRICOT TAILLES voor Dames en Kinderen De ondergeteekende maakt bekend dat zg LES GEEFT in het MAKJIN van EunstMoemen en Fraitvazen Deze voorwerpen zgn bg mg te bezichtigen C PANHUIZEN HOUTMANSGRACHT W gk M Ho 244 A epasteVITRAGE CfORDUNEN y 2 75 per PAAR en hooger VITRAGES aan t stuk SCHEI 1K Zn Te hinir GEVRAAGD door eene dame eeu of twee ONGEMBDBILEERDE KAMERS met ALKOOF of SLAAPEAMERTJE Franco brieven met opgaaf van prgs onder letter G Z bg de Boekhandelaren A KOK en COMP Oouda Het KANTOOR der GOUDSCHE WATER LEIDINGMAATSCHAPPIJ wordt 28 MEI a s VERPLAATST naar de MARKT Wijk A No 92 naast Abti Leoi Db DIRECTIE C A C Hubers van Assenraad TAND ARTS Nieuwe Wet GOUDA Lage Gouwe No 11 Dagelgks uitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Maandag Woensdag en Vrgdagmorgen van 9 10 uren kosteloos voor de armen Neemt ABONNEMENTEN voor Families en tot regelen van KINDERTANDËN aan GEBITTEN en KUN8TTANDEN Gouden andere vullingen tegen billgke prgzen Zeer geurig e en waterhoudende 1 25 1 E DE JONG Crabethstraat 237 J M VAN MIOTEIT TANDMEESTER DONDERDAG 31 HËi WEER TE SPREKEN Ik heb mg in Parijs in gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN zeer voordeelig te plaatsen Aanbeveling onnoodig is het prachtigste Foetspoeder voor alle Metalen alsmede 70or Spiegels ea Glaswerk pr s per pakje 5 en 10 et dosen 25 cent Froefipakjes gratis verkrijgbaar te fioDda bij J C ZELDEMIJK k Co MARKT 139 Het Wereldbei oemde van S ALLSOPP and SONS te LONDON is verkrggbaar bg SLOTEM AKEB Jb Co Eenige Agenten voor Gouda N B Dit zoo voortreffelgke STOUT wordt door tal van Doctoren in Nederland aanbevolen als zgnde de samenstelling van dit Bier overeenkomstig de eischen welke aan zuiver bier gesteld kunnen worden Wekelijksche Dienst met de SCHROEFSTOOMBOOT Prinses der Nederlanden tot vervoer van alle GOEDEREN tusschen Gouda iHage Leiden Haarlem de Zaanstreek en Alkmaar Vrachtprgzeu billgk Inlichtingen bg J H SPIE RINGS Kattensingel U 0 Jumbo Poetspoinade is de beste en goedkoopste dw wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 7 e l t Cents Chemische JPabriek Zevenaar