Goudsche Courant, zondag 27 mei 1888

1888 Woensdag H Mei N 3710 GOUDA JOSEPH VAN DAIVTZIG Az Groote Ma kt ONTVANGEN een NIBIIWE ZENDING KlI DËR REGEIVx Ai TELS Zwarte en Cjekleurde TEICOT TAILLES en TRICOT JONGEIMSPAKJES GOUDSCHEtOURANT Nieuws en AdvertentiebladiVoor Gouda en Omstreken Macbtnaal Spuitje Kleine Dooze i 35 en 70 et DOOZEN met ZUO tegen ratten en maizen 25 en 40 cent tegen slakken 20 en 35 cent met eene gevolde bas 1 85 het stel Een afzonderiyke BUS 1 15 Een SPUITJE 0 70 Een Elastieken SPUITJE 0 35 Ha toezendlni met ld cent meer van postwissel wordt door t fceheele B k verzonden De gebrniksaanwyzing bij deze preparaten zullen n van de eenrondige behandeling met de geringe hoeveelheid inlichten ten einde vliegen maggen en motten in de kamers vleescfahallen en stallen direct te vernietigen zonder eenig nadeel aan menschen huisdieren en planten te veroonaken Tevens het reinigen van rundvee van de luis het ontdoen van vlooien hg de huisdieren van alle soorten van Inis bg rozenboomen abrikozen perziken en verdere vruchtboomen ook van rupsen het zuiveren van broeibakken van aardvlooien oorwormen pissebedden mieren torren etc het reiiiigen van luizen bg de hoenders vogels in boendernokken nesten kooien enz Op aanvrage zijn verder van bovengenoemde zuivering gratis attesten verkrggbaar vftn H H Architecten Bloemisten Boomkweekers Landboawers Veehouders houders van huigen pluimgedierte Deze attesten kwamen reeds vroeger voor in dit Blad De zuivering van huizen slaapplaatsen scbepen meubelen enz wordt door mjj zelf bewerkt en met 3 tot 6 jaar gegarandeerd Eveneens zuivering van Zwam 0 inleiding van adrertentlön kan geacUeden tot uur des namiddags van den dag der Bitgare Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg N PEET£RS k te Gouk NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den na m der Firma P HOPPE SHERRIJ per flesch ƒ O 90 GOLD SHERRIJ 1 05 PALE SHERRIJ 1 40 MADEIRA 0 90 1 ƒ 1 10 KAAP MADEIRA ƒ 1 20 MADEIRA SUPERIOR per flesch 1 Wed C van QUE BiUar en HeiLl3elfal riek De ondergeteekende beeft de eer kennis te geven dat hg bg zgne bestaande BILLARDFABRIEK een heeft GEO FUND waartoe hjj ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven BEPARATIÊN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hü zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling ÜEd dw Dienaar H A DIESTELHORST Turfmarkt Voor het leveren plaatsen en repareeren van Milïroronen Teieronen Elektrische Schellen Huis Fabriek brieken Toren Uurwerken en Velocipede benoodigdheden beveelt ondergeteekende zich beleefd aan Ooudq Tiendeweg 94 Joii ITTRI BüGAARD De ondergeteekende blgft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afmetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Gouda Vak kervel a soos Markt ionlUii en Jalousiènkoonl sapra wit of zonder Chloor ALEXANDjlRKOOBD in Crème en alle fraaie kleuren dito voor Spiegels en Sojiild rgen Per El ofa epaste stukjes van af 20 El ÖP PUIKE OUDE R SCHIEDAJMME y 5U 2 Dit kortelings In den handel g 9 brachta WASCHMIDOEL zal spoedig de huisvriend van iedere huismoedejr zyn Het bespaart veel tijd en geld is ee groote besparing op Zeep en Soda Op ieder pak staat de gebraikswUzj vermeld Saelpersdruk van A Bbinkiun te Gonda Fr s per pak H et Alleen verkrijgbaar voor GOüD h C van TONGERLOO Korte Groe nendaal Openbare Verkoopingen van INBOEDELS lo Op DINSDAG 5 JUNI 1888 des morgens te 9 uren ten Sterf hnize van den Heer K HAZEBROEK aan den Raam Wgk O No 220 te Gouda en 2o Op DINSDAG 12 JUNI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda Beiden daags vóór de Verfcooping te lien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTüIJN DROOGLBEVEB te Gouda Openbare Vrijwillige Verboping TE GOUDA op MAANDAG den 4 JUNI 1888 des vóórmiddags tea 11 are in bet KofBehnis cdk Habhonie aan de Markt van het recht m ERFPACHT of OPSTAl Vaa een stuk GROND met den EIGENDOM van de op dien grond staande GEBOUWEN en GETIMMERTEN BEPOTING en BBPLANTING alles gelegen in de gemeente Moordrecht zgnde de grond een gedeelte van den Ringdgk van den Zaidplaapolder tiftbg de Valbrug in den Tiendenweg Kadaater Sectie Aki No 1744 groot 20 aren Dadelgk te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 28 Juni 1888 Nadere informatiëa ten kantore van deo Notaris 8PRUIJT te Ouderkerk aan den Umi In een KOEK en BANKETBAKKERIJ alhier kan een flinke JOISGEIS geplaatst worden Franco brieven onder No 1675 aan bet Bureau dezer Courant GEËi KIESPIJN MEER voor aUen die het wereldberoemde echte K K Hof Tandart8 T r P O P P Anatüerln I r r ü r r S mondwater v gebruikt hebben Boven ieder under Tand J water to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPPsTANDPASTA of Xandpoeder i j behoudt men Steeds gezonde en sctaoone Tanden een eerste vereischta tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruideuzeep is met het grootste succes ingevoerd tegöh iedere soort van Huiduitslag POPP B Zonnebloem OUezeep fijnste on beste Toilet Zeep WA J BSCU UWINO Ilt Alle bestaande namaaksels van AnatherinW K Montwater zijn voor de Gezondheid scbadelgk volgens analyse daarom waarschuw ik hier mede het geëerde publiek voor aankoop van W f zulke namaaksela Dr J G POPP KK HofTaniarU m viimnder if AnalherinPreparaten te Wemen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevindun zich te Gouda bg de firma J C Zoldenrgk Co Drogist op de Markt j te Eottcrdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bij i L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Ryn j te Schiedato bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Cj apotheek te Utrecht bij G H N van Spaig idem Lobrj Porton Droogisten De uitgave dezer Coarani geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de 9ti d geschiedt d uitgave in den avond im DINS DAG DONDERDAG en ZATBEDAG Pe prgs per drie maanden is 1 25 franco jier poft 1 50 Sm mmÊf GOUDA 29 Mei 1888 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeeotOvad die door 15 leden werd bggewoond fwezig wiu en de hh Prince en Lotsy de laatste wegens lunbtsbeiEigheden kwam het bericht in ran leu ComnSissaris des Konings in deze provincie betr bet Kon besluit van 16 Mei tot herbenoeming van tit A A n Bergen IJzendoorn tot Butgeme star dezer gemeente Naidat Tooi ing daarvan was geschied vroeg het oudste Lid vai den Gemeenteraad de heer Fortuijn Droogleever het woord en sprak aldus Burgemeester I Ik acht de tolk te zgn van de gevoelena van den Baad niet alleen maar van die der gansohe bnrgerg sis ik zoowel de gemstate ab U eluk iWimUWWlfc wrt H i karlieB0Mri ff O Moge de gemeente nog langen tyd het voorrecht C ieten U ala baar Burgemeester te vereeren en g te achten en moge het U gegeven z jh de behingen van Gonda nog lang te behartigen I Moge bet U noch san gezondheid noch aan kracht noch aan lust ontbreken om nog lang de betrekking van Burgemeester onzer gemeente te bekleedeu I De vergadering betuigde door luid applaus hare instemming met die woorden De Burgemeester zeide daarop het volgende Ik dank U zeer mgnhecr Droogleever voor de vriendelgke woorden rog toegevoegd on de vergadering ben ik erkentelijk voor hare instemming daarmede Ik hoop door eene yvertge en trouwe vervulling der verplichtingen die op m j rusten mg de Koninklijke benoeming waardig te maken en ik beveel mij opnieuw zeer aan in de welwillendheid van den Gemeenteraad I In deze zitting worden vaatgosteld Verordeningen op de laad en losplaatsen voor de stoonibooten die de Turfsingelgracht bevaren op het verkoopen van visoh op de kokers of duikers op de Oost en Westhaven op het begraven van Ipen op het zuiver houden overdekken of riolesren van wateringen slooteu of andere wateren die aan bijzondere personen toebehooren Bij den Baad kwam in een rapport van B en W op het vroeger in komen adres van den heer W Kromhout S die ontslag vroeg als Kassier der Bank van Leening met toekenning van pensioen B en W brengen in hun rapport alle hulde aan de trouwe plichtsbetrachting van den heer Kromhout wien zij gaarne eervol ontslag willen toekennen doch daar volgens de voorschriften op de pensioneering der gemeente ambtenaren geene termen zijn hem pensioen te verleonen en zg hem toch een toelage willen verloenon stellen zij voor 1 Den heer Kromhout eervol ontslag toe te kennen tegen 1 Augustus of zooveel later als zyn opvolger zal zijn benoemd 2 Hem een jaarlijksche toelage te verleenen van ƒ 700 d w z hem deze voorloopig tot 31 Dec 1889 toe te zoggen en dan voortaan jaarlyks bg de behandeling der geraeente begrooting die post telkens opnieuw vast te stellen In dozo zitting werd nog door den Burgemeester i dat hem door den Commissaris des Konings een veriof van 1 maand was verleend om zich buitenslands te begeven in te gaan Zaterdag 2 Juni e k Bij den Gemeenteraad Van Den Haag is van den heer S A Kbiaaen en consorten Biouwstraat aldaar een aauvraag ingekomen om concessie t t het oprichten van een casino met operagebouw lees en apeelzalen in de nabgbeid tan bet dorp Scheveningen met recht een zaal te liestemmen tot roulette en trenle et fuarantetpel ntlt een minimum van 2 50 en een maximum van 6000 Aan de gemeente Gl venhage zou jaarlgks betaald worden voor elke ifeeltafel 25 000 bij de opening van het cuina ƒ 50 000 een jaarlijks aan de gemeente s Gravenhage voor de algemeene armen ƒ 200 000 Bovenden afkoop van den tol op den heveningschen wa enz Na schier alle Staten bjlaropa alleen Monaco uitgezonderd den waaii flwianen maatregel namen om het exploite nao Mdbtnken te verbieden mag guiii t iiiiiuiiitMi M 0 OnaMalMaHit der residentie geen oogeablifc aarzelen zal om op de aanvrage afwijzend to beschikken Als een bewgs voor de snelle afwisseUng der temperatuur kan dienen dat het gisterennacht iu bet Westbtnd zoo hevig gevroren heeft dat men op ni afgeschutte plaatsen vreest voor vernietiging van aardappelen en boonijes welke reeds boven den grond staan Om 9 ure des ochtends teekonde de thermometer weer 60 Fabt Gisteren vierde de beroemde hoogleeraar Donders zijn 708ten verjaardag De wet schrgft voor dat op dies leeftijd de hoogleeraren hun betrekking moeten neerleggen In een Duitsch blad wordt daaromtrent gezegd Hoe uitnemend deze maatregel nu ook zg voor gewone professoren waar het een man geldt als Donders nog in het volle bezit zgner krachten kan deze bopaling toch niet veel instemming vinden Met hoeveel waardeering overigens in de Duitscho pers over dezen beroemden landgenoot wordt geoordeeld blgkt uit de volgende beschrgving De naam van dezen uitstekenden man ia een der vermaardsten die de nieuwe wetenschap beeft aan te wgzeu nVoor een kwart eeuw blonk aan den weteuschappelgken hemel oen driegesterute welks glans andere sterren der wetenschap ororstraalde het waren Grafe iu Berign Arit in Weenen qn Donders in Utrecht Zonder uu aan de groote verdiensten der beide eersten te kort te willen doen zijn wij toch aan Donders don meesten dank erschuldigd Doet zulk een vleiend oordeel goed aan het hart van ieder Nederlander in het bgzonder dunkt ons zal dit het geval zgn met die duizenden iu ons land die middellgker wijze het goed gebruik hunnor gezichtsorganen aan deïen groeten man te danken hebben Omtrent de krggsverriohtingen op Atjeh waarmee de luit Witteveen en de fiiseüer Visser wier namen dezer dagen in de Staatscourant onder de benoemden tot ridders van de MU Ifillenuorde voorkwamen die onderscheiding verdienden meldt de A er Ct het volgende In den vroegen morgen van den 2den October van het vorige jaar werd aan de Compagnie waarbg de luit Witteveen en de fuselier Visser dienden opgedragen eenige versterkingen door ijandig ge ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN zinde Atjehers des nachts binnen de bekende linie opgericht te nemen en te vernietigen 0p 75 passen van een dier versterkingen aangekomen werd stormloopen gecommandeerd De eerste die de versterking onder het hevig vuur vau den vijand binnendrong was Visser onmiddelgk gevolgd door luit Witteveen die schouder aan schouder in het dichte struikgewas hetwelk de versterking omgaf vooruitschoven steeds vechtende met bajonet sabel en revolver tegen de verwoede Atjehers van wie zij velen in het zand deden bijten luit Witteveen schoot er o a vier met zijn revolver neer terwijl Visser er twee met zijn geweer afmaakte Wonder boven wonder bleef luit Witteveen bg deze heete catastrophe ongedeerd maar de iiselier Visser ontving een schot door de hand en verscheidene klewangbouwen over hoofd arm en rug zoodat hg zich ten laatste door bloedverlies uitput tot verdediging moest bepalen Intusscheu had hun moedig optreden waorbg xg m den rog nog gesteund werma dnot d 4n iaN Swlr eirKnmer fdie beiden pok zijn gedecoreerd aan hunne krggsraakkers gelegenheid gegeven de versterking van alle zijden te bespringen en te vernielen en al de verdedigers zonder eenige uitzondering af te maken Visser is sedert het gevecht van 2 Oct 87 gègagee d moeten worden wegens verstgving van den linkerarm De werkstaking in de venen onder Steenwgkerwold heeft een groote vaart genomen Donderdagochtend te 10 uren was een menigte werkstakenden op den Lakeweg aanwezig minstens 1500 a 1600 man De burgemeester Stroinck was mede op het terrein tegenwoordig Toen de menigte eenigeo tijd had gewacht zonder in het minst de orde te verstoren sprak de burgemeester haar aan en deed de vraag om welke reden men bijeen was Het antwoord daarop liidde dat ze verwacht hadden verveners aan te treffen en dat de bedoeling was met de bazen te spreken over loonsverhooging en na een nieuw acooord getroffen te hebben de werkzaamheden te hervatten Men eischte 10 cent per roede meer anderen wilden 12Vs derden weer 20 cent De burgemeester bracht hun het nadoeb ge van hun handelingen voor beide partijen onder het oog en stelde daarna voor gezamenlijk de handen ineen te slaan om aan den onboudbaren toesland een einde te maken hiertoe stelde hg voor de verveners uit te noodigeu om zich ter bespreking beschikbaar te stellen Dit voorstel vond bijval doch tevens werd daarbij de vrees geopperd dat de verveners op de uitnoodiging der arbeiders niet zouden vorschgnen waarna de burgemeester toen zijn voorstel in dior voege wijzigde dat hij op zich zou nemen de uitnoodiging schriftelgk te doen en deze door commissiën door de werkstakers uit hun raiddon gekozen bij de verschillende verveners te laten circuleeren In den tijd dat deze commissiën zeven in getal werden benoemd liet de burgemeester de uitnoodigingen gereed maken en toeu deze aan de werkstakers waren voorgelezen gimj er een luid hoera op waarna allen op uitnoodiüing van den burgemeester zander eenige tegenspraak vreedzaam uiteen gingen en naar hun woningen terugkeerden Binnen ongelooflgk korten tgd was de geheele massa tot op zeer enkelen na verdwenen Vreemd is het dat de in den laatsten tijd zoo aikwijls besproken gedwongen winkelnering die zoo