Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1888

1 f rgens dan w l zeker daar in da veenderijen plaats vindt en algemeen als een der hoofdoorzaken van de ontevredenheid wordt aangemerkt nu minder op den voorgrond trad althans toen de burgemeester aan de schare vroeg of dit ook een der redenen tot de werkstaking was werd die vraag slechts door enkelen bevestigend beantwoord Zaterdagmiddag werd de samenkomst met de veenbazen gehouden maar er is geen accoord getroffen Eenige verveners ont jraken anderen wilden geen verhooging Ongeveer 200 werkstakers zyn toen zingende en van stokken voorzien uit de veendergen door Steenwijk getrokken naar Eesveen om ook daar de arbeiders het werk te doen staken Ook moeten troepen werkstakers met hetzelfde doel naar IJselham en elders zijn vertrokken Te Deventer stonden 50 man infanterie gereed maar voorloopig waren er alleen 16 rijksveldwaohters ter bewaring van de orde op het veenterrein opzichte van Centraal Azié een schikking zullen treffen waardoor zij daar niet langer als vijanden tegenover elkaar zullen staan De papieren oorlog is aan de Oester en Westergrens van Duitschlaud tegelijk ontbrand en wanneer men vraagt wie harder schelden de Bussen of de Franschen dan dient gezegd dat de eersten t winnen De grofheid van de Russische kranten kent geen grenzen zij slaan door als dronken lieden De Swjet meent dat Duitsohhind niet het minste recht heeft vergeldings uaatregalen te nemen maar dat het verdient dat het zulke maatregelen van anderen ondervindt wat Frankryk betreft om de behandeling van de Ebassers en Lotharingers wat Rusland aangaat om de verdrijving van zoovele Russen uit Duitschland Niet Duitschlaud alleen wordt door do Russische kranten met slijk geworpen ook Oostenrijk ja Oostenrijk eigenlijk nog meer een bewijs dat men weet waar de schoen wringt Als directe aanleiding voor den uitval tegen Oostenrijk worden genomeu de troepenverplaatsingen in Galicië en zekere vage geruchten over Oostcnrijksche voorstellen tot regeling van de Balkan zaken De Fransche uitvallen zijn niets vergeleken bij die van de Russen omdat de Frausohen gewoon zijn hun woede in te toornen de haat is er daarom niet minder scherp om Men wil te Parijs weten dat de Fransche Regeering als maatregel van weerwraak zal gelasten dat alle Duitschers die in Frankrijk willen komen voorzien moeten zijn van een door den Franschen ambassadeur te Berlijn geteekenden pas In berichten uit Berlijn wordt gezegd dat de pasmaatregel in het Rijksland met do meeste gestrengheid zal worden uitgevoerd De Franschen zouden het vereischte visa der Duitsche ambassade te Parijs eerst kunnen verkrijgen als de bevoegde autoriteit in Elzas Lotharingen daaromtrent geraadpleegd daartegen geen bezwaar heeft zoodat vcor de Franschen in elk geval met het verkrijgen van het visa zekere tijd gemoeid zou zijn Personen van Fransche nationaliteit mogen in Elzas Lotharingen slechts vertoeven met uitdrukkelijke toestemming dor overheid te Straatsburg of te Metz bij een langduriger verblijf dan van 4 weken moet de vergunning gevraagd worden van den districtspresident Als reden voor deze strengheid wordt opgegeven dat de patriotten het in den laatsten tijd weer erg bont gemaakt hebben Het Oostcnrijksche Huis van Afgevaardigden heeft eindelijk de beraadslagingen over de begrooting geëindigd Hot tekort bedraagt 21 181 560 fi Dat de afgevaardigden dit tekort niet konden wegcijferen is niet hieraan te wijten dat zij de zaak te oppervlakkig behandelden want in het geheel werden 31 zittingen aan de begrooting gewijd De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan Gedeputeerde Staten een missive gericht waarbij naar aanleiding van voorgekomen onregelmatigheden met de stempeling van stembiljetten by verkiezingen herinnert wordt dat Artikel 37 dor Kieswet bopaajt dat de voomttor van den gemeenteraad don kiezers stembrieijes doet toekomen waarop ixto het eene keuze voor den gemeenteraad geldt het zegel der gemeente zoo zij voor de Provinciale Staten of de Tweede Kamer moet geschieden dat der hoofdplaatsen van het hoofil on van het onderkiesdistrict staat afgedrukt In eeuige gemeenten meent men dat dit voorschrift toelaat dien zegeiafdruk te verkrijgen door middel der boekdrukpers Dit komt mij voor niet geheel overeen te komen met een juiste opvatting der wel Hare bedoeling is geene andere dan door dien zegelafdruk een waarborg te erlangen dat het stembriefje inderdiuid door den voorzitter van den gemeenteraad is verstrekt Een wapenafdrnk die door iedereen kan worden gebruikt levert zoodanigen waarborg niet op Volgens het gewone spraakgebruik wordj door de woordfen het afdrukken van een zegel stempeling aangeduid Hetschijnt dus oirbaar dat hot afdrukten van het door de wet voorgeschreven zegel op de stembriefjes voortaan door stempeling geschiede Algomeene voorschriften omtrent de inrichting van het gemeentezegel bestaan niet dit kan dus geheel aan het inzicht der gemeentebesturen worden overgelaten Het zegel der gemeerfte kiNi bestaan iir haar wapenteekon daaromheen kan eenig randschrift aangebracht worden hoofdzaak is dat de zegelstempel l lijke die der gemeente te zijn Hot bovenaangehaalde wetsartikel zegt nog dat bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en do Tweede Kamer het stembriefje moet vertoonen het zegel van 1 het hoofd en onderkiesdistrict Het stembriefje zal dus in deze gevallen van twee zegels moeten voorzien zijn ook in die onderkiesdistricten welke bestaan uit een gedeelte van cóue gemeente Dan is het gemeentezegel het zegel zoowel van het hoofdals van hot onderkiesdistrict en behoort dit dus op het stembrieQe tweemaal afgedrukt te worden Art 37 der kieswet bepaalt verder dat do stembriefjes worden verzonden bij gesloten brief van oproeping In eenige gemeenten meent men dat het voldoende is die sluiting door inschuiving in een briefomslag te doen geschieden Die wijze beantwoordt echfer niet aan het voorschrift sluiting van den brief of van den briefomslag schijnt den Minister onvermijdelijk Ten slotte bevat de missive het verzoek om zorg te dragen dat vooi taan dienovereenkomstig worde behandeld Ter Kunstnijverheids tentoonstelling in den Koekamp te s Hage worden nu alle krachten ingespannen om Zaterdag a st gereed te komen Verscheidene inzenders schynen echter tot het laatste oogenblik te willen wachten om hnnne inzendingen op te stellen Op het feestterrein zijn alle gebouwen zoo goed als gereed Het Marker huis onder andereu zal zeer de aandacht trekken Het is door Marker timmerlieden gebouwd geheel na r t model van de eilamlwonirtgen en wordt ook precies ingericht en goI i L ld als de huizen der eilanders die zoovelen naar Marken doen trekken Het huis zal door eene Marker familie worden bewoond De ververschingsinrichtingen maken met haar schilderachtige geveltjes een zeer goed figuur De muziekkiosk is ook reeds gebouwd Het Uitvoerend Comité heeft thsns van den Minister van Financien vergunning ontvangen om tydens den gehoelen duur der tentoonstelling Uoaalf vondmuziekuitvoeringen te geven Het Comité had aanvankelijk stellig gemeend dat in den afstand in gebruik van den Koekamp voor de tentoonstelling on het feestterrein van zelf jttg ingesloten de bevoegdheid om bij voorbeeld twee Burgerlijke Stand GEBORE V 24 Mei Johanoes Gerardiu ouders A G ArItenboat en T Verbeeck 25 Neeltje ouders C Vergelen N Sandroort 26 FraaciBcas oodera C ScboateD en G van Riesiabergen Anna Maria ouders G Schieveeo en G Hoer Aartje Adnana ouders A W tsq der Graaffen M Broere 27 Coroelia ouders A Ae Jong en T W Vos OVKRLEDBN 25 Mei C de Knegt 21 j 27 P do Werk 52 j 11 m G J Smiti 10 m 28 A van Meijoran wed B den Held 85 j J Boom 4 m ADVERTENTI£N Heden overleed zacht en kalm in denonderdom van raim tien maanden onzekleine Ueveling GERBABDDS JOHANNES J G SMITS CE SMITS JÜNQ Gouda 27 Mei 1888 Mjjn hartelgken dank aan allen die mij zooveel bljjken van belangstelling garen bij het overlgden van mgn geliefd eenigst dochtertje Mevr de Wed J P WEIJER Gouda 29 Mei 88 HEDEN VOORHANDEN Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pond JONGE WORTELEN BLOEMKOOL KOMKOMMERS Verder alle soorten Groenten en Fmiten Blaauwe Kasdruiven J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL malen s weeks des avonds muziekuitvoeringen te geven Het Ministerie van Financien dacht er echter anders over en zonder eenig afdoend motief voor de weigering te geven werd onder het bestuur van den Minister Bloem bepaald geweigerd avonduitvoeringen toe te staan De nieuwe Minister van Financiën tot wien het Comité zich gewend heeft de heer öodin de Beaufort heeft van zijne goede bedoeling doen blijken door nu de vergunning voor 12 avonduitvoeringen toe te staan Het Comité ziet zich nu echter toch in een zeer moeielijken toestand gebracht omdat er de clausule aan verbonden is dat van latere vermeerdering van het aantal geen sprake kan zijn Het zal de vraag zijn of het Comité er nu in zal kunnen slagen een goed korps te engageeren Zaterdag middag had te s Hage een druk bezochte vergadering plaats van aandeelhouders der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het loven tegen Invaliditeit en ongelukken Jit het verslag der Directie bleek dat opnieuw in beide afdeelingon zoowel die van de levensverarkering als die van de ongelnkkenverzekering een groote vooruitgang is geweest De vooniitgang in de eerste afdeeling bedroeg ƒ 689 207 80 aan kapitaalverzekering en f 6157 56 aan renteverzekering zoodat op 1 Januari 1388 in die afdeeling verzekerd was een bedrag van ƒ 3 580 080 47 kapitaalverzekering en van ƒ 35 920 69 renteverzekering In de tweede afdeeling bedroeg de vooruitgang volgens art 7 A ƒ 1 291 921 83 volgens B ƒ 541 222 33 en volgons C ƒ 951 03 zoodat in die afdeeling op 1 Januari 1888 verzekerd was eon bedrag volgens A ad ƒ 6 306 989 33 volgens B ad ƒ 7 224 765 83 en volgens C ƒ 5159 91 Niet van algemeen belang ontbloot is het feit dat blijkens het verslag het aantal industrieelen die hun werkvolk tegen ongelukken verzekeren hier te lande aanmerkelijk toeneemt Op 1 Januari 1888 waren bij de eerste Nederlandsche 178 collectieve verzekeringen gesloten waaronder er zijn die 100 tot 1000 werklieden omvatten Zoowel in de oerste als in do tweede afdeeling werd in 1887 e ene aanmerkelijke winst gemaakt zoodat na uitkeering van 5 percent aan de aandeelhouders nog ƒ 180 besehikbaar werd gesteld voor winst aan de verzekerden voor het zekerheidsfonds dor eerste afdeeling ƒ 1800 en voor het zekerheidsfonds der tweede afdeeling ƒ 2100 Als ootnmissaris der aandeelhouders werd herkozen de heer fFeith uit Groningen en als I commissaris van do verzekerden de heer C A 1 Meijer te Kotterftam Op de vergadering is ook een wijziging der statuten behandeld De voorstellen van directie en commissarissen welke van weinig ingrijpende beteekenis waren zijn metalgemeene stemmen alle aangenomen De Haagsche kermis is zooals men weet een paar jaar geleden afgeschaft Het bedienend personeel enz blijft echter een pleizierige kermis toewenschen Sommigen maken er van een pleizierige zomer maar dat is uitzondering Ondertnsschen heb ik toch van verschillende belanghebbenden vernomen schrijft de Haagsche correspondent van de Zutf Ct dat die gelukwensch door de meeste klanten niet meer op zoo hoogen prijs wordt gesteld als vroeger en dat hel aantal van hen die den wensch niet meer met klinkende munt beantwoorden zelfs schrikbarend toeneemt Er zgn zelfs mevrouwen die haar dienstboden gehuurd hebben voor idem zooveel loon plus een fooi met Nieuwjaar en met kermis en die nu weigeren laatstgenoemde fooi uit te betalen op grond dat er geen kermis meer is Bij oen mijner vrienden die de rechtspract jk uitoefent kwam dezer dagen een meid huishoudster in allen ernst een rechts geleerd advies vragen over de quaestie of zij haar meester in rechten kon aanspreken om dat deze haar de traditioneele kermisfooi niet wilde geven Zijn advies luidde dat zy zoo zij de noodige bewijzen kon aanbrengen van op die conditie gehuurd te zijn het proces zeker zou winnen maar dat hij haar stellig moest afraden een proces te beginien ook al kon zy de toestemming krijgen om gratis te procodeeren Met dat advies scheen zij volkomen tevreden en heengaande vroeg zij wat zij nu schuldig was ƒ 1 80 was het antwoord maar ik schenk u die als kermisfooi Er blijkt uit dat kleine staaltje alweer zoo besluit de correspondent dat onze rechtspraak voor kleine zaken voor geichillen over loon enz niet deugt Waarom niet de eenvoudige summiere rechtspraak zooals die in Engeland bestaat of de arbeidskamers zooals die in verschillende landen uitstekend werken Edison is nog niet geheel gereed met zijne verbeterde phonografen welke hij gehoor t ds voor eenige maanden te kunnen leveren Hij liet onlangs in zijn laboratorium de nieuwe toestellen zien en hooren De daar genomen proeven voldeden goed Het bleek o a dat muziek zoo door hot instru ment kan worden weergegeven dat de tonen goe l te onderscheiden zijn en het oor aangenaam aandoen maar het muzikaal effect gaat er bij verloren Het klonk alsof men muziek hoorde door eeir dik beschot heen Het bladtin van den ouden pbonograaf is io den nieuwen vervangen door een rol bijzonder toebereid WH hetwelk veel beter geschikt is voot het opnemen en bewaren van de indrukken dor lachttrillingen E lison hoopt nu de nieuwe phonografen waarvoor hy reeds een paar dujzend bestellingen heeft spoedig te kunnen leveren De prijs is nu gesteld op 85 ioUan ƒ 212 50 Hoe den shah van Perzié een kies getrokken wordt Een jonge Duitscher die te Teheran vertoeft schrijft over ulk een operatie het volgende Na ryp beraad met zijn artsen en ministers is Zyne Majesteit tot het besluit gekomen zich een kies te laten trekken die hem al lang plaagde Met deze gewichtige taak wordt de hoftandarts belast eeu Europeaan die aan het bof zeer gezien is en den rang van hoofdofficier en khan heeft De Sh sh wacht de gebeurtenis af in een leunstoel zittend omgeven door de grootwaardig ieidsbekleeders en n lijfarts De tandarts taat met zijn instrument op een eerbiegen afstand tot hij op het barsoh bevel van don vorst nader treedt De Shah shiit zyn oogen van welke gelegenheid de eerste minister gebruik maakt om naar hem toe to kruipen en tot verlichting der pijn een buidel mot goudstukken aan de voeten zijns gebieders te leggen De andere hovelingen volgen dit voorbeeld met dergelijke gaven Nu wordt de tang in werking gebracht en met een gelukkigen ruk is de kies er uit Eeu algemeen vroolijk bravo wordt gehoord den Shah en den tandarts wen scht meu geluk en de laatste ontvangt terstond uit handen van den Shah een der zakken met goudstukken en oen kostbare zijden shawl De groote heer beschouwt don rustverstoorder waarvan zyn gebit nu bevrijd is schenkt dezen aan een gunsteling en ziet dan met verheugden blik neer op do kostbare bewijien van deelneming aan zijn joeten neergelegd Evenals in de drie voorafgaande jaren is in de tuinbouw inrichting van do firma E H Krelage en Zoon aan den Kleinen Houtweg te Haarlem weder geopend een tentoonstelling van bloeiende late tulpon in vier pronkbakken geplant en door twee ruime tenten overdekt Deze tenten beslaan een oppervlakte van meer dan 600 M en ïyfl fraai met bloeiende en niet bloeiende gewassen versierd De grootste tent bevat twee jronkbakken elke beplant met 700 tulpen allen verschillend van die verscheidenheden welke sinds onheugelijke tijden den roem hebben uitgemaakt van de beste hoUandsche en engelsche verzamelingen en waaronder er zijn die meer dan drie kwart eeuw in de inrichting werden aangekweekt Bij dezo tulpen wordt vooral gelet op de zoogenaamde fyne vormen dat zijn die naar de grondkleur in fraaie regelmatige lijnen verdeeld zooveel mogelijk bijeengedrongen is om aan hut in de plaats komende zuiver wit of zuiver geel don voorrang to geven De kleinere tent bevat twee bakken geheel op gelijke wijze geplant en elke bak 850 verschillende tulpen inhoudende Deze tulpen beliooren tot de vlaamscho verzameling een paar jaar geleden aangekocht de beste en laatste van dien aard welke nog gevonden werd Deze tulpen alleen belToorende tot de zoogenaamde Koies en Violcttes de Bizarres met gelen grond die me le deel uitmaken van de hoUandsche verzameling ontbreken bier hebben grover kleursohakeering en daardoor oen meer schitterend voorkomen de buitengewoon fijne worden hier vermeden maar bij voorkeur die bloemen gekozen welke een schilderachtig effect maken en van oudsher door de kunstenaars by voorkeur tot hun modellen werden gekozen Deze tentoonstelling eenig in haar soort en op een uitgebreide schaal ingericht zooals tot nu toe nergens en nooit te voren het geval was is dagolijk zoo lang de bloeitijd duurt ook des Zondags geopend van 2 4 uur ties namiddags voor bewoner van Haarlem en omstreken terwyl aan vreemdelingen ook gelegenheid gegeven wordt wordt de tentoonstelling des des voormiddags tusschen 10 en 12 uur te bezichtigen Tengevolge der plotseling ingevallen warmte bij het reeds late seizoen zal de bloei dezer tulpen korter duren dan anders zoodiat hun die aan deze tentoonstelling een bezoek Wenschen te brengen kan worden aangeraden dit vooral niet uit te stellen daar de bloei vermoedelyk hoogstens slechts tot in de allereerste dagen van Juni zal duren In de algemeene vergadering der ZuiderzeeVer eeniging Zaterdag te Amsterdam gehouden werd de inleiding gegeven door d n heer O Lely ingenieur chef van het technisch onderzoek der vereeniging Aan die uitvoerige voordracht ontleenen wij het volgende Do hoofdgedachte van het ontwerp behoorende bij het wetsvoorstel van 1877 van den Minister Heemskerk is steeds geweest landaanwinping op de meest voordeelige wijze De afsluitdijk en de overige werken die daartoe noodig waren hadden steeds tot eenig doel die landaanwinning zonder benadoeling van bestaande belangen mogelijk te maken Wanneer evenwel een werk van zulk een grootschen omvaug ondernomen wordt had daarbij in een land als het onze waar vooridareod strijd tegen het water te voeren is teven de vraag gesteld moeten worden hoe kan zulk een groot werk dienstbaar worden gemaakt aan blijvende verbetering van deo waterstaatkundigen toestand van het land Eu daar op dien grondslag nimmer een ontwerp is opgemaakt is een nieuw onderzoek noodig Trouwens ook alleen met het oog op do aanwinning van land is het de vraag of de ondiepe Wadden daarvoor niet veeleer iu aanmerking komen dan het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee Met eene kaart voor oogen zou een afsluiting van Den Helder over de eilanden naar de Groningsche kust zeker het eenvoudigst schijnen Lot men echter op de diepte der zeegaten dan is dit geenszins het geval want iu het Tosselscho zeegat staat ongoveer 40 M en iu het Vliegat 20 tot 30 M water Een aansluiting van die zeegatenacht spreker onraadzaam De eilanden Tossel en Vlieland moeten dus buiten de afsluiting blijven de waardgronden langs deze eilanden zoudeu afzonderlijk kunnen ingedijkt worden wanneer dit wenschelijk mocht zijn Spreker beschouwt uit dat oogpunt verschillende lynen iran afsluiting Aan de gestelde eischon kunnen alleen du noordelyke afsluitingen in meer of mindere mate voldoen waarvan om verschillende redenen de lijn over Wieringen de voorkeur verdient Du lengte van den nieuwen dijk bedraagt ongeveer 29 K K en de lenkte der kust die daardoor bescherBci wordt ongeveer 321 KM De afstand van Leeuwarden over dien dijk via Alkmaar en Zaandam naar Amsterdam is 142 KM Een sneltrein kan dus bet traject in ongeveer twee en een half uur afleggen thans vordert de verbinding via Euk huizen minstens 4 uur en in don winter is die verbinding langen tijd gestremd Wordt met het oog op het algemeen belang de afsluiting van rijkswege tot staud goliracht dan kunnen daarbinnen eenige droogmakingen uitgevoerd worden De scheepvaart op de Zuiderzee is hoogst belangryk hot is voornamelijk een binnenvaart tusschenAmsterdam on du noordelijke en de oostelijkeprovinciën By de Oranjesluizen ii wat het aantal schepen betreft hot drukste verkeer van ons geheele land In 1836 bedroeg het aantal in en uitgevaren binnenscheeen aldaar ruim 85000 Voor elk ontwerp tot droogmaking dor Zuiderzee dient men daarom als eisch te stellen dat de scheepvaart onbelemmenl moet blijven zoowel gedurende als na de uitvoering Spreker toont aan dat het door hem voorgestelde ontwerp daaraan voldoen zal Van de Oranjesluizen is in do richting Urk oen open stroombaau tor breedte van minstens 15 meter die te bezeilen is Do belangrijke vaart tusschen Amsterdam met den Ketel het Zwolsche Diep en De Lemmer kan dus geheel onbelemmerd over het binnenmeer zoowel gedurende als na de uitvoering zonder sluizen plaats hebben De schepen komende van Harlingen zullen slechts een schutsluis moeten paseeeren om op het binnenmeer te komen De penningmeester deelde mede dat aan de uitgesohreven leeniug der vereeniging nog ƒ 21 000 ontbreekt Het opknüpon van de vliegen tegen lijnrechte gladde voorwerpen is dikwyls onderzocht en altyd zeer verschillend verklaard geworden Da meeste natuuronderzoekers meenden dat het breed uitloopende onderste gedeelte van de pootjes als zuignapjes werkte waardoor het insect zich aan eene gladde oppervUikte vastklemt eenigen spraken dit tegen onder anderen de Kngelschman Blackwall die de vliegen ook onder de klok van deluohtpomp tegen het glas zag opkruipen waar du elk op het beginsel van luchtdrukking berustend vastzuigeu ondenkbaar was Hij hield het er voor dat het vasthechten van de pootjes veroorzaakt werd door eene kleverige snel verhardende vloeistof en dat die meening juist is heeft de entomoloog G Dewiz proefondervindelijk bewezei Hy plakte namelyk eene vlieg met de vleugel op een reepje papier dat hij onder een dun plat glaasje vastmaakte met juist zooveel ruimte er tussehen dat de vlieg mot de vrij gebleven pootjes het glas kon bereiken Een en ander legde hij onder het microakoop met de buikzijde van de vlieg naar boven gekeerd Toen zag hij duidelijk onderaan de pootjes fijne haartjes waarvan elk wanneer de vlieg eeu poot op glas of eene andere gladde oppervlakte zet eene heldere vloeistof afzondert die den poot doet vastkleven Wordt hij weder opgelicht of losgetrokken dan ziet men de overgebleven kleefstof in dezelfde volgorde als de haartjes aan den poot Die kleefstof komt voort uit huidkliertjes welke men reeds vroeger in menigte onderaan de pooten heeft opgemerkt Bultenlandsch Overzicht Te Parijs blijft het verbond der heeren Clémenceau en Joffrin het onderwerp van alle beschouwingen Het doel der vereeniging van de rechten der inensohheid is Boulanger te bestrijden maar haar grondslag blyft toch de grondwetsherziening welke ook door Boulanger met de Bonapartisten en monarchisten wordt gowenscht Vandaar dan ook dat Boulanger wien het onverschillig is hoe hij zijn doel bereikt zeer tevreden i ofer deze nieuwe vereeniging en tot een journalist die zijn oordeel vroeg zeide Ik bon den heer Clémenceau zeer verplicht Hij baant voor my den weg De gematigde republikeinsche bladen laten zich zeer ongunstig uit over de poging van den heer Clémenceau waardoor de verdeeldheid onder de republikeinen wordt vermeerderd Handhaving der tegenwoordige constitutie is volgens hen het eenige midde om de Cesaristische beweging met vrucht te bestrijden In de Frausche Kamer werd de Regeering geïnterpelleerd door den afgevaardigde Droyfuss over de valsche bankbUJettan De Minister van Financien Peytral antwoordde dat de biljetten der Fransche Bank genoeg vertrouwen genoten om niet door de vervalsching geschaad te kunnen worden de Regeering echter had geen bevoegdheid om ie Bank te noodzaken de valsche biljetten te betalen want indien dit beginsel werd erkend zou voortaan een premie worden uitguloofd voor het vervalschen van bankpapier De houding der Bank was volkomen juist en van eeu paniek kon geen sprake wezen Op verzoek der Eegeering zal de Bank alle biljetten van 600 francs intrekken Nu reeds zijn 23 300 stuks uitbetaald en daaronder is slechts een valsch biljet gevonden In het geheel zijn tot dusver 59 valsche biljetten gevonden maar do directie heeft beloofd dat zij de bezitten van dergelyke biyetten die te goeder trouw zijn zooveel mogelijk schadeloos zal stellen De minister president Floquet voegde er nog by dat de Begeering niet de belangen der aandeelhouder verdedigde maar alhwn opkwam voor de soliditeit der Bank niemand behoeft schade te lijden maar in do eerste plaats moet gezorgd worden dat het Fransche baukpapier het onderpand van Frankrijk kracht in tijden van crisis onbeperkt vertrouwen blyve behouden De Kamer verklaarde zich met het antwoord der Regoering tevreden Inmiddels is de Senaat by de behandeling der legorwet gevorderd tot par 40 volgons welke de diensttyd aldus wordt vastgesteld voor het actieve leger 3 jaren voor de reserve 6 s jaar voor het territoriale leger 6 jaren en voor de reserve van dit leger 97j jaar Generaal Billot de commandant van bet eerste legerkorps verklaarde zich hiertegen De generaal achtte het Fransche leger tegenwoordig zoo goed dat het verkeerd is den grondslag te veranderen AUeeu dan wilde hij een driejarigen diensttijd indien de regeering het recht behield de manschappen zoo noodig een jaar langer onder de wapens te houden Wel is waar houdt men ook in Duitschland de soldaten niet langer dan 3 jaren maar dit kan men daar doen omdat het Duitsche officierenkorps zoo goed is De minister van oorlog wilde daarvan niets weten De heer De Freycinei bestreed Billots voorstel dat ten slotte mot 132 tegen 117 stemmen werd aangenomen Voor het oogenblik zijn de vooruitzichten op vrede niet ongunstig Toen een deputatie den ozaar dezer dagen kwam uitnoodigon tot bywoning van het negende eeuwfeest van Ruslands bekeoring tot het Christendom dat in Juli te Kieff zul wo ilen gevierd zeide de czaar Ik hoop opreo d i dit feest niet door oorlog zal worden gestoord Myn geheele streven is er op gericht Rusland het behoud des vredes te verzekeren Rttsland heeft dan ook allerminst behoefte aan oorlog Do officieuze Nori herinnert hieraan by de voltooiing van den Russisehen spoorweg in CentraalAzië Het laatsto gedeelte dezer lijn van Merw tot Samarkand is gereed en si dezer dagen op feestelijke wijze in gebruik woi n gesteld De JVorrf noemt deze vredelievende verov ing meer waard dan een gewonnen veldslag oo geeft dd l ooj niet op dat Russen on Engelschen nog eenmaal ten i