Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1888

Steenfcolen Depót Rhijnspoor Goed gfemelleerd zeer gfrove HUISBRAI DROLEK a 60 cents per H L thuis fPOLAK S LEVENSELIXER Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor OO V D A en S s OMSTREKJEN belast navolgende HH Grossiers in Gedistüleerd S M P JEU TE SS Jan Markt S I 3711 ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reffels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte J F HJËBMAN Zoon Tiendeweg o C POLAK Gzn J Fabrikant Groningen Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlflke Nommers VU F CENTEN Fabriek VAN Boter en Eaaskleursel Ier daar geven de inrichtingen van die overvloed gemeten van dien die inrichtingen die te kort komee die overvloed aan velen ten goed Betrachtte men dit stelsel hier te lande ook dan zou b V deM Maatschappij zich nog vele tientallen onverzorgde weezen kunnen aantrekken VAN W H VA HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKERS Indien U KAAS 1ste kwaliteit wecscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het STBEM8I1L is geen LEBAFTRMKSEL zooals veelal het geval is vandaard t het coo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAASKLEURSEL geeft eene mooie gele tint aan e Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer b i 1 1 g k e prezen Uit het jaarverslag van het Nederlandach £ undveestamboek dezer dagen in de algemeene vergadering te Amsterdam uitgebracht bleek dat het ledental ongeveer 1400 bedraagt De ontvangsten beliepen 9000 de uitgaven 5300 Besloten werd maatregelen te nemen om het Hollandsch vee waardig te doen vertegenwoordigen op de Parijsche tentoonstelling van 1889 Voorts worden verschillende zaken betrekkelijk hetaanfokken van deugdelijk vee besproken Een belangrijke industrie te Oenève is het maken van muziekdoozen Duizenden mannen vrouwen en kinderen vinden hun werk daardoor in de fabrieken vaas Ba en onlangs door eea reiziger werd bezoeht iie er het volgende van verbaalt In de fabriek gekomen werd hem door een der opzichters een stoel aangeboden De reiziger nam plaats en dadelijk speelde een muriekwerk in de zitting een vroolijk deuntje Hij hing zijn hoed ag en uit het rek klonk een wak Hij zette zijn stok in een standaard en dnidehjk vernam men het begin van de Maltebaan Toen de reiziger zijn naam in het vreemdelmgs boek zette speelde de pennehouder bij het aanvatten Heil dir im Siegeskranz in t kort elk voorwerp maakt er muziek De muziekdoozqn warden niet door een man geheel afgewerkt Ieder bewerkt een stuk en krijgt daardoor een groote bedrevenheid De een maakt de muziekrol de ander teekent daarop de plaats voor de ponnetjes de derde plaatst er de pennen op de juiste diepte in een vierde maakt de tanden die den klank geven Het lastigste werk is het inzetten van de rol en het nazien of elke pen op de juiste tand ingrijpt Het is bekend schrijft de heer S W Tromp in de laatst versolienen afl van het T v I T L en Volkenhmde dat onder de Dajakstannnen de gewoonte van het koppensnellen vrg algemeen was Nergens echter was die adat meer in zwang dan onder do Mqdang en Bahaustammen in Koetel zoo moest o a gesneld worden bg de geboorte van een zoon bij den dood van vader en moeder kind broeder of zuster bij de oprichting van een nieuwe woning Bovendien moest elke jongeling minstens eens gaan snellen om meerderjarig verklaard te kunnen worden Dit waren de keeren dat het snellen verphoht was geoorloofd ja vordienstelgk was het bovendien altijd Welke afmetingen dat voortdurende moorden had aangenomen kan men lezen bij Dalton die bijna 60 jaar geleden Koetel bezocht men kan het ook hooren van Tomenggong als hij de herinnering uit zijn jeugd mededeelt nfen kan het trouwens nu nog van Boeloengan leeren omdat daar de toestand ten dezen nog geheel dezelfde is gebleven maar dank zij den tegenwoordigen sultan die er voorgoed een einde aan gemaakt heeft bestaat die gewoonte van sne len in Koetei niet meer Hg ifreft dat bewerkt door hier de sohuldigeknmpongs te tuch en en daar de personen aau den Igie of met boete testraffen MOT ONIEBSOEDEfiEN ▼ oor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn De Gfoudsche Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders NIEUWE FABASOLS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Boekhouden Handelsrekenen en Handelsreckt Ondergeteekende kan nog eenige LEERLINGEN plaatsen Opleiding voor EXAMEN en PRAKTIJK M J VAN GELDER Leeraar in het Boekhouden Westhaven B 164a TE HUIJll gevraagd Een WINKELUUI3 op goeden stand of een HUIS dat voor winkel ingericht kan worden ook is men genegen eene MANUFACTÜÜRZAAK over te nemen Brieven met opgaaf van prgs worden vóór Zaterdag a s ingewacht onder No 1676 bgden Uitgever dezer Courant Met toestemmiag van het Edel Aciltb Bestuur dezer Gemeente zal de ondergeteekende eene honden van 15 prachtige prezen bestaande uit KUNSTBLOEMEN FRÜITVAZEN BOÜQÜETTEN BOOMPJES enz De voorwerpen zgn ten mynent te bezichtigen en LOTEN ü 30 cents verkrggbaar C PANHUIZEN Hontmausgracht 244 In bovengenoemd wordt ook les gegeven TE HUUR in de Korte Akkeren een groot HUIS bevattende 3 groote Kamers Keuken en Serre met groeten TOIN Huurprys ƒ 5 per week Te bevragen bg A db JONG Zonen Honthandelaars Gouwe dagelgks Versch voorhanden bij W SCHALEKAMP Jr Eene BORGERJOFFROUW zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster in Gouda of omstreken liefst bg een HEER of DAME er zal meer op eene goede behandeling dan op groot salaris gelet worden Fr Br onder No 1677 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bbinkkas te Gouda De Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen is voornemen8 ten v irzoekezgnei principalen in het openbaar telkens in ééne zitting te verkoopen Ten Eerste Op WOENSDAG 13 JVNI usg s morgens 10 ure te MOORDRECHT in het Koffiehuis van de Wede Den Bkibek Acht aaneengebouwde gedeeltelgk nieuwe HUIZEN met groote en kleine Schuren en Hooiberg gelegen aan het Bnurpad 227 en vlg in het dorp Moordrecht Jaarl huuropbrengst 521 60 Grondl ƒ 27 09 Ten tweede Op HONDERDAQ U JUNI 1888 s morgens jl2 ure te GOUDA in het Koffiehnis thet Schaakbord aan den Kleiweg Eerste perceel Een perceel WEI en BOUWLAND gelegen in den Zuidplatpolder aau Scbieland binnen de gemeente ZEVENHDIZKN aan den Middel weg tusschen eigendommen van de Heeren Van GENNEPenMBTz groot 3 06 60 Verhuurd tot 1890 tegen ƒ 200 per jaar Grondl ƒ 15 43 Tweede perceel Een perceel WEI of HOOILAND gelegen op Zuidwijk binnen de gemeente BOSKOOP groot 2 41 19 Verhuurd tot November 1890 tegen ƒ 240 der jaar vrg geld Lasten bovendien voor den huurder Ten derde Op MAANDAG f S JUNI 1888 s morgens 11 ure in het KofHehnis thet Sclmakbord aan den Kleiweg te GOUDA Een op guastigen stand staand WINKEL en WOONHUIS met afzonderlgk verhnnrde Bovenwoning aan de Weithaven B 179 te Gottda benevens een perceel TUIN VELD aan de Baggnenkade aan de Karnemelksloot aldaar Breeder in biljetten Nadere informatiën bg Notaris MOLEN AB genoemd Een ware schat voor de ongelukkige slachtofièrs der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 1888 VrUdag 1 Jui GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOffNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjili i r drie maanden is 1 25 fiwioo per post 1 50 ó y £ e Inseading Tan advartentifia kan gescbieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave I dat de algemeene vergadering van de Maatschappij tot Nnt van t Algemeen ditmaal is gepresideerd geworden door den heer A C Wertheim In de eerste eeuw van het bestaan der Maatschappij hoeft nooit een Israëliet in het hoofdbestuur zitting geliad en het heeft zelfs laig geduurd voordat zij leden der Maatschappij konden worden Trouwens bij de laatste reglemonts hemening is het christelijk cachet nog in artikel e n bewaard geworden maar het blijkt nu dat zel6 galoovige Israëlieten geen bezwaar behoeven te maken om dat te onderschrijven Wat stak de verdraagzame en vaderUn lslievende rede van den begaafden Israëliet die door de Sta ten van Holland eene plaau in de Eerste Kamer is waardig geacht gunstig af bij de anti semitiescbe philippica waarmede onlangs een zeer hoog geplaatst rechterlijk ambtenaar zijne laraelietische landgenooten aan de algemeene verachting wenschte prgs te geren Op de door hem gepresideerde Nutsveigadoriug heeft zegt de ori hnjrer de woordvoerder van hel volk vM ael echter duidelgk kunnen be peni fi dat ha tik geloBfsgB nooten die hier hun vaderland hebben gevonden en niet als gasten maar als broeders willen behandeld wprden alle$p nog voorkomt in het brein van enkele fanatieke anii revolntionair en De Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin hield Zaterdag te Amsterdam haar jaarvergadering In zgn 14e jaarverslag constateerde de secretaris de heer M E Scheltema dat hebben de bestaande weeshuizen en gestichten omstreeks II 000 weezen opgenomen hg elin matige berekening toch gerust kan wolden aangenomen d t 20 000 ouderloozen in ons land niet in zulk een inrichting onder dak zijn gebracht In hSt afgeloopon jaar heeft de vereeniging wederom 24 weezen in hare zorgen opgenomen In de 14 jaren van baar bestaan heeft zg nu 314 kinderen voor langoren of kortoren tgd bezorgd en opgevoed 163 jongens en 151 meisjes van verschillende gezindten 88 waren door den Staat 86 door hun voogden 20 door regenten van weeshuizen 47 door burgerlijke en 21 door kerkelgke armbesturen de 62 overigen door commissien en particulieren aan de Maatschappij toevertrouwd Zg werden tot allerlei nuttige vakken opgeleid o a werden twee meisjes onderwijzeres on een jongen schoolhoofd Over het algemeen heeft de Maatsobappg over hare pupillen redenen van tevredenheid Het aantal leden is in bet afgeloopen jaar met ruim 100 toegenomen In welsprekende woorden wekte de heer Scheltema echter op tot toenemenden steun en medewerking voor het goede doel Week aan week komen er aanvragen bij het bestuur in om ouderlooze kinderen onder de goede zorgen der Maatschappij te stellen Het hart wil zoo gaarne allen holpen maar het verstand vooral de beurs gebiedt velen te weigeren want zou de Maatschappij gedurende éém jaar allen kunnen ti oostem zij zou bij dien stelregel al haast allen ongetroost moeten wegzenden Er heerschtnog zooveel onbekendheid bij ons volk ten opzichte van do weesvorzorging de meesten denken dat alle weezen een beschermend dak vinden en kijken vreemd op als zij hooren dat dit met nog geen derde deel het geval is Een groot aantal weezen verkeert nog in hoogst beklagenswaardigen toestand arm zonder hun schuld en zonder die der maatsobappg zwerven zij rond en hebben geen thuis Te Lubeck heerscht een zeer juist systeem van weesverzorging weesverzorging overvloed aan en zoo komt BÏNÏJÊNLAÏTD GOUDA 1 Mei 1888 Als machinist leerling 2e klasse is geplaatst P Kruisheer leerling der Se klasse Bijks hoogere burgerschool alhier In de Maandag te Utrecht gehouden algemeene vergadering van den Nederhmdschen Woerhaarheidsbond zijn als leden van het centraal comit herkozen de aftredende leden de heeren L G P Max en en jhr J H van Boelens van der Haer en ter vervanging van wijlen kolonel Moerman en van jhr W A Beelaerts van Blokhind die bedankt heeft gekozen de heeren mr A J Jochems en G H G de Lange Het centraal comité is thans samengesteld als volgt Voorzitter mr A J Jochems te s Hage ondervoorzitter L P Max van s Hertogenbosoh secretaris jhr A Rdell van Leiden penningmees1W G H Ck de Lange van Gouda lid jhr J H van Boelens van der Haer te s Hage In de tl R Ot wordt in een ingezonden stuk de wentdi uitgesproken dat aan de Nederl Bank woidt voorgeschreven bg het be kenen van het disconto der wissels die zij koopt voortaan het voorbeeld te volgen van do Engel8ohe Fran8che en Uuitsohe banken Terwijl deze het jaar op 365 dagen stellen volgt de Ned Bank nog altijd de usantie gegrond op gemakkelgkheid van becijfering bg jaren van 360 te rekenen waarvan het gevolg ia dat in de twee laatste bankjaren te zamen ruim 32 000 meer is betaald door de discoutanten te zamen daf wanneer voor eiken dag j ware berekend Wat wy verwachtten is gebeurd de Gemeenteraad der residentie heeft niet geaarzeld de aanvrage om het rustige Soheveningen door een speelhol te mogen ontsieren met algemeene stemmen te verwerpen Men schrijft dienaangaande het volgende De annenmalcars die van het rustige Scheveningen een speelhol wilden maken on meenden het haagsche Gemeentebestuur te kunnün vermurwen met kolossale geldasnbiedingen zijn slecht van de reis gekomen I et aura sacra fames is niet de leuze die boven het haagsche Baadhuis staat geschreven en moge het met de gemeentekas niet altoos voonleelig zijn gesteld geen lid van het haagsohe Gemeentobestuur fenlct er aan de gemeentelijke schatkist te vuUon tw koste van de eer on het geluk van slachtoffers van het verderfelijke haïardspel Toon in de fitting van gisteren werd medegedeeld dat het adres was ingekomen stond de heer De Vries op om voor te stellen het niet naar Burg en Weth te verzenden om praeadvies raaar dadelgk te besluiten daarop afwjjzend te beschikken Vooraf stond het toch rast dat Burg en Weth geen enkel motief zouden kunnenaanvoerentergunstevan hetrequest De heer Van Kempen ging nog verder en wilde bij wijze van protest besluiten het adres niet in behandeling te nemen doch ten slotte het hij dit voorstel varen en met algemeene stemmen werd nu besloten afwijzend op het verzoek te beslissen en daaromtrent over te gaan tot de orde van don dag De Haagsche correspondent van de Zntphetaehe CL noemt het een opmerkelijk teeken des tijds